Jozef Korený
Autorské stránkyNáš predseda pplk.v.v.Ing. Karol Milan jubiluje

Pplk. v.v. Ing. Karol Milan oslávil 5.8.2022 70 narodeniny. Rodák z Liptovskej Tepličky sa dostal do sféry sveta poštových známok v roku 1977 v Klube filatelistov 52 - 19 Trenčín. Oslovila ho známka obrazu Josefa Mánesa Jozefína ktorá predznamenala jeho námetové zameranie. Za uplynulé desaťročia toho vykonal viac než dosť. V klube filatelistov, a v štruktúre Zs KV ZSF vykonával a vykonáva rôzne funkcie.Dňa 26.5.1984 pri konaní 3. krajskej konferencie Zs KV ZSF bol zvolený za člena predsedníctva KV. Pri príprave a realizácií Národnej odborovej filatelistickej výstavy poriadanej v dňoch 9.- 18.5.1986 vykonával funkciu tajomníka OV.Človek s vysokými manažérskymi schopnosťami a dobrou prácou z ľuďmi bol na VČS konanej 20.12.1988 zvolený za predsedu KF ktorú vykonával do roku 1991.Od roku 1987 doposiaľ vykonáva správcu skladu výstavného zariadenia ZSF v obci Soblahov. Zabezpečuje KF výdaj výstavných panelov a ich príjem po skončení výstavy.Vykonáva opravy panelov bezplatne čo za uplynulé roky predstavuje tisíce hodín. Vypracuváva plány rozmiestnenia panelov na výstavy poľa požiadavkov OV ako aj inštruktáž montáže a demontáže panelov. Bez tejto činnosti by sa ZSF nemohol prezentovať na verejnosti. Bol pri príprave a realizácií Krajskej družobnej filatelistickej výstavy krajov Brno,Halle,Gyor - Šoproň a Zielona Góra v dňoch 18.- 27.5.1990 kde vykonával funkciu II. podpredsedu OV. Pri poriadaní filatelistických výstav zastáva funkciu hlavne vedúceho technického odboru ako človek s vysokým technickým intelektom.Boli to výstavy medzi nimi prvá filatelistická výstava na Slovensku v roku 1993 pod názvom Všeobecná filatelistická výstava Laugaricio 93 konanej od 2.- 7.3.1993 v Dome armády Trenčín, Filatelistická výstava Laugaricio 94 poriadaná k 50. výročiu SNP v dňoch 26.9.- 2.10.1994. Členom OV bol pri poriadaní XIV. dni filatelie Slovenska konaných 13.- 14.9.1997 v DA. V OV Krajskej filatelistickej výstavy Laugaricio 98 s medzinárodnou účasťou usporiadanou k 205. výročiu pošty v Trenčíne a 70. výročiu I.filatelistickej výstavy na Slovensku v roku 1928 v dňoch 29.7. - 2.8.1998 v priestoroch synagógy. Filatelistická výstava Laugaricio 2000 usporiadaná k 75. výročiu KF, Európa v Trenčíne a Dňa ASR v dňoch 19.6. - 29.9.2000.V roku 2002 zabezpečil výmenu objektu skladu v Zamarovciach za novopostavený sklad v obci Soblahov bez akýchkoľvek finančných nákladov. Za túto činnosť by mala Rada ZSF oceniť túto prácu udeliť jubilantovi Cenu ZSF za rok 2022. Filatelistická výstava Laugaricio 2003 konaná v dňoch 2.3. - 9.3.2003. Od roku 2009 začal s realizáciou propagácie mesta Trenčín a regiónu Považia v navrhovaní príležitostných pečiatok a prítlači na poštové lístky. Dňa 12.7.2010 pripravil stretnutie s autogramiadou s americkým astronautom J.P. Duttonom ktorý navštívil Trenčín. Tiež pri poriadaní filatelistickej výstavy Laugaricio 2010.Spolupracoval s PhDr. Štefanom Kollárom PhD - vedúcim Poštového múzea pri príprave vydania jeho publikácie História grafického dizajnu poštových známok a Slovensko ktorá vyšla v roku 2011.Pripravil a realizoval filatelistickú výstavu Apoštolské cesty Jána Pavla II. po Slovensku v kostole Sv. rodiny v Trenčíne v dňoch 29.4. - 4.5.2011. Pripravil a realizoval filatelistickú výstavu Pocta poštovej známke 12.1.2011 usporiadanej pri príležitosti nedožitých 70 narodenín Iva Velikého - tajomníka KF. V roku 2012 bol na VČS zvolený za tajomníka KF. Pri príležitosti 20. výročia Spolku Sv. Gabriela pripravil a realizoval filatelistickú výstavu v refektári piaristického gymnázia v Trenčíne dňa 25.5.2012. Na deň národnej púte na historickej Skalke pri Trenčíne pripravil a realizoval slávnostné uvedenie poštovej známky Skalka pri Trenčíne v spolupráci s Obecným úradom a farnosťou Skalka pri Trenčíne 21.7.2012. Pripravil a koordinoval výstavu k 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku Československa v spolupráci s Posádkový klubom, Trenčianským múzeom, Štátnym archívom Trenčín, Slovenskou numizmatickou spoločnosťou, Klubom vojenskej histórie a protifašistického odboja, Klubom generálov SR v dňoch 16.11. - 30.11. 2018. Bol spoluorganizátor Filatelistickej olympiády MF 14.6.2019 a II. snemu ZSF 28.9.2019 v priestoroch Posádkového klubu Trenčín.Vytvoril námetový exponát Hry letnej olympiády v Moskve 1980 a Huby. Ako člen Klubu Fera Horniaka vytvoril exponáty na propagáciu slovenskej poštovej známky " Medzinárodné úspechy slovenskej známkovej tvorby" a " Slovak Gold poštovým známkam" ktoré vystavil na výstave SALÓN C - S - 2018 na Bratislavskom hrade v dňoch 27.10.- 4.11.2018. Dňa 4.3. 2020 bol na VČS opäť zvolený za predsedu KF. Dňa 2.3.2020 príležitostnou pečiatkou pripomenul trenčanom 95 rokov organizovanej filatelie. Tiež 26.4.2021 1900. výročie narodenia Marca Aurélia. V posledne dobe propagoval Petra Sagana a Petru Vlhovú. Svoje exponáty Medzinárodné úspechy slovenskej známkovej tvorby a Slovak Gold poštovým známkam vystavil na Filatelistickej výstave jednorámových exponátov v Nitre v dňoch 16. - 19.9.2021. Za svoju organizátorsku, propagačnú a výstavnú činnosť mu bola v roku 1989 udelená medaila k 20. výročiu ZSF a v roku 1998 mu ZSF udelil zlatý čestný odznak ZSF. Klub vysadkarov pri PK Trenčín mu udelil roku 2014 pamätnú medailu za spoluprácu.. Veliteľ Pozemných síl OS SR mu udelil čestný odznak PS OS SR za aktívnu prácu pri propagácií OS SR. Pri príležitosti 30. výročia Domu armády - Posádkový klub Trenčín mu bol udelený diplom za aktívnu spoluprácu pri propagácií OS SR a mesta Trenčín. V roku 2019 mu Klub vojenskej histórie protifašistického odboja ZO SZPB Trenčín - 1 udelil medailu Partizánskej brigády Jana Žižku za spoluprácu.V roku 2020 Rada Klubu vojenských veteránov mu udelila Hviezdu Zväzu vojakov SR a v roku 2021 Pamätnú medailu Klubu vojenských veteránov. Jubilant obdržal za pomoc a spoluprácu desiatky čestných uznaní a poďakovaní od rôznych spoločenských organizácií. Milý Karol, ďakujem Ti za prácu ktorú dlhé roky odvádzaš v prospech KF a ZSF. Do rokov nasledujúcich Ti zo srdca želám v mene svojom i výboru KF dobré zdravie, rodinnú pohodu, zaslúžený oddych na Tvojej záhradke ako aj veľa krásnych stretnutí s priateľmi zúbkovaného sveta. Karolko, mnoga leta živio, živio, živio.

Jozef Korený - čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: