Jozef Korený
Autorské stránkyZa Michalom Kiššimonom
npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín


Dňa 16.4.2022 zastihla SFA správa ktorú nikto nečakal. Do do večnosti odišiel pán Michal Kiššimon, keď dotĺklo srdce tohto vzácneho človeka a kamaráta - predsedu Slovenskej filatelistickej akadémie. Pán Michal Kiššimon sa narodil 20.5.1940 v osade Selešťany ktorá je súčasťou obce Záhorce v okr. Veľký Krtíš. Pracovnú činnosť než odišiel v roku 2000 do dôchodku vykonával v Harmaneckých papierňach. Tu zachránil vzácne archívne dokumenty a publikácie ktoré uplynulý politický systém likvidoval.Tieto archiválie sa mu v nasledujúcich rokoch stali prameňom v jeho publikačnej činnosti. Filatelistickú činnosť rozvíjal v Klube filatelistov v Harmanci kde vykonával funkciu tajomníka klubu a vedúceho KMF. Pri poriadaní Oblastnej filatelistickej výstavy poštových známok v roku 1984 bol predsedom organizačného výboru. V rokoch 1986 - 1989 bol členom Ss KV ZSF v Martine a gestorom poštovej histórie. Bol tiež aktívnym členom stredoslovenských námetových filatelistov od roku 1991. Na Krajskej filatelistickej výstave v Rimavskej Sobote roku 1992 sa prezentoval exponátom gen. M.R. Štefánik s hodnotením pozlátená medaila. Bol členom redakčnej rady bulletinu Martinia do ktorého prispieval svojimi odbornými článkami.Jeho príspevky sa nachádzajú aj v katalógoch filatelistických výstav na Slovensku. Pomáhal realizovať Dni filatelie Slovenska. Bol zakladajúcim členom a dlhoročným predsedom Slovenskej filatelistickej akadémie, ktorá bola založená v dňoch 16.- 17.8.1997 v Plevníku - Drienovom na pôde súkromného Poštového múzea, zakladateľa JUDr. Otta Gaťu. Významne prispel k spolupráci s Poštovým múzeom S.P. a.s. Banská Bystrica, ZSF a v spolupráci s Ing. Jarmilou Brichtovou - riaditeľkou Odboru pošty MDPT SR za jej pomoc a podporu cez projekt " Aktívneho starnutia". V tandeme s Ľubomírom Adamčiakom a neskoršie s Ing. Ottom Pisztonom - tajomníkom SFA a Hubertom Dobálom - hospodárom SFA úspešne riadil chod SFA. Ako štatutár Slovenskej filatelistickej akadémie dostal toto občianske združenie do povedomia v cudzine. Jej členmi sa stali filatelisti nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Švédska, Nemecka, Holandska a Ruskej federácie. Pod jeho vedením Slovenská filatelistická akadémia vydala rad odborných publikácií so zameraním na poštovú históriu. Suplovala tak pracovnú náplň pracovníkov Poštového múzea. Na pôde SFA sa publikačne prezentovali JUDr. Otto Gáťa, Ivan Tvrdý, Ing. Ján Maniaček st., Ing. Ivan Leiš, MUDr. Juraj Pálka, Jozef Soľava, Alexander Urminský, Jozef Korený, Ing. Miroslav Bachratý, Ing. Miroslav Gerec, PhDr. Štefan Kollár, PhD, Ing. Ján Marenčík, Hubert Dobál, MVDr. Július Molnár, Július Píša a Mgr. Ján Vallo.Je autorom publikácií " Etapné propagačné strojové pečiatky na Slovensku v rokoch 1930 - 1944" ( 2012 ), " Propagačné strojové pečiatky ( rotoražce ) pôšt na Slovensku v rokoch 1921 - 1944 " ( 2013 ) a " Propagačné strojové pečiatky ( rotoražce ) pôšt na Slovensku po roku 1946 ( 2014 ). Jeho diela zostanú ako zlatý fond slovenskej poštovej histórie. Publikačnú stopu zanechal v regionálnych dejinách. Je autorom histórie Harmaneckej papierne. Bol členom redakčnej rady Bystrického Permonu, kde pravidelne publikoval o zaujímavostiach z bežného života v Banskej Bystrici a o zašlej sláve spolkovej činnosti v Banskej Bystrici. Zorganizoval a spolupracoval na mnohých výstavách medzi inými venovaných menovej reforme v roku 1953 a 80. výročiu vzbury 71. pešieho pluku ( Trenčianskeho ) v Kragujevaci roku 1918. Miško ako ho najbližší priatelia oslovovali bol osobnosť vysokých morálnych a odborných kvalít, ktoré preukazoval pri popularizácií poštovej histórie a pamiatok pri ich odbornom a historickom spracovaní a sprístupňovaní širokej verejnosti. Jeho tvorivá činnosť bola ocenené na rôznych urovniach štátnej správy v Banskej Bystrici. Drahý Michal, ďakujem Ti v mene Slovenskej filatelistickej akadémie za všetko čo si vo svojom plodnom živote vykonal. Nech Ti je zem slovenská ľahká, odpočívaj v pokoji. V hlbokej pokore a úcte Jozef Korený - člen vedenia SFA
Jozef Korený - čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: