Jozef Korený
Autorské stránkyBibliografia II. Jozef Korený - vojak vo svete vojenskej histórie, pošty a filatelie
1997 - 2000

npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín


Bibliografia II. je pokračovanie Personálnej bibliografie ktorú vydalo mesto Trenčín a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v roku 2003, ISBN: 80 - 85135-23-X. Zostavovateľka Mgr. Ľudmila Strohnerová
Záznam v kronike mesta Trenčín napísal kronikár mesta Mgr. Jozef Čery. Dňa 13.11.2003 Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Trenčíne a viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky prijal v obradnej miestnosti mesta Trenčín dlhoročného predsedu Klubu filatelistov v Trenčíne Jozefa Koreného s manželkou pri príležitosti vydania jeho personálnej bibliografie, ako aj lektorku tohto diela Mgr. Ludmilu Ströhnerovú. Je preto na mieste, že jeho prijatie na Mestskom úrade v Trenčíne má i tento morálny rozmer ocenenia tvorivej činnosti, za čo mesto Trenčín vyjadruje poďakovanie. Po príhovore viceprimátora mesta Trenčín Ing. Jána Krátkeho sa Jozef Korený s manželkou a Mgr. Ľudmila Ströhnerová zapísali do pamätnej knihy mesta Trenčín.     

Publikačná, vystavovateľská, prednášková, grafická a propagačná činnosť npráp. v.v. Jozefa Koreného v rokoch 1997 - 2020

1. Korený, Jozef: Listové zásielky príslušníkov zvláštnej skupiny v DKNŠ v Kórei v rokoch 1953 - 1954
   In:Katalóg XIV. Dni filatelie Slovenska v Trenčíne v roku 1997 str. 57 - 59

2. Gajdičiar, Ivan., Gacík, Milan PhDr., Paštrnák, Ladislav Mgr.: Turzovka 1598 - 1998. Vydala Nadácia 400 rokov Turzovky.Tlač: NADAS - AFGH, s.r.o., Vrútky, ISBN 80 - 967969 - 6 - 8
    Na str. 84 na Kandidátskej listine Čs. strany ľudovej č. 6 uvedený Jozef Korený, robotník č. 274. / Poz. otec J.K. /
    Na strane 105 - 106 sú pečiatky poštového úradu Turzovka z archívu Jozefa Koreného z Trenčína str. 463.
    Na str. 305 foto rodného domu Jozefa Koreného . O  vydanie tejto publikácie sa medzi inými zaslúžil aj Jozef Korený z Trenčína str. 479

3. Korený,Jozef:Dr.Vojtech Zamarovský, spisovateľ,publicista a bádateľ 80 - ročný.Vzrušujúce tajomstvá v hĺbkach dejín.
    In:Trenčianske noviny , september 1999

4. Korený, Jozef:  Slováci v misiách OSN a vojenských operáciách za mier
   In:Katalóg filatelistickej výstavy Laugaricio 2000 str. 25 - 32

5. Korený, Jozef: História filatelie v Trenčíne 1945 - 2000
   In: PDF Filatelia - TRENČAN Trenčanom o Trenčíne
   www.trencan.6f.sk/0103Filatelia1945-2000.pdf

6. Ký + MK ( Korený + Milan Kulich ) : Poľná pošta vojsk sovietskej armády v Československu v rokoch 1968 - 1991
   In:Zberateľ, ročník 6, číslo 5 / 2000, strana 32 - 33

7. Soukup, J: Známková tvorba Slovenskej republiky. Zborník príspevkov / uvedený aj Korený, J., str. 56
    Vydavateľ: ZKF hl.mesta Bratislavy, Bratislava 2001  

8. Korený , Jozef: Začiatky a rozvoj poštového spojenia a pošty v Bánovciach nad Bebravou
   In:Monografia  Bánovce nad Bebravou 1232 - 2002 str. 419 - 424, 445, 447, Vydavateľstvo Osveta Martin 2002, Tlač: Žilinské tlačiarne, a.s., Žilina,   ISBN 80 - 8063 - 095 - X

9.Šišmiš, Milan st.: O genealogicko - heraldických tradíciach v Trenčíne str. 45 - 48
   Poznámka č. 16 ...Po r.1989 rozvoj týchto aktivít... predseda Klubu trenčianskych filatelistov p.Jozef Korený str.48
   In: Genealogicko - heraldický HLAS, časopis SGHS Martin 1 - 2 / 2002

10. Korený, Jozef: Misia OSN v Kórei - UN mission in Korea
     In: V službách mieru, In the Service Peace , MO SR - VIA Bratislava 2003 str. 21 - 22

11. Floch, Ľubomír: Jozef Korený - 65 rokov
     In: Spravodajca ZSF č. 3 / 2003 str.25

12. Korený, Jozef: Slováci v Dozornej komisií neutrálnych štátov v Kórei 1953 - 1993 / 6 strán /
     In:MO SR vo VIA MO SR Bratislava 2003

13. Strohnerová, Ludmila Mgr: Jozef Korený - vojak vo svete pošty, filatelie a numizmatiky - Personálna bibliografia
     Mesto Trenčín a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 2003 - strán 151+ foto 1, + foto str. 84 - 87
     Tlač Digital Graphic v Trenčíne.  ISBN 80 - 85135 - 23 - X

14. Kajabová, Oľga:Vojak vo svete pošty a filatelie
     In:Trenčianske noviny č. 49, ročník 44, 8.- 14.12.2003

15.Janík, Břetislav: japhila on line magazín o filatelii a sběratelství ISSN 1212-8945, http://www.japhila.cz/
     Prevzaté z internetovej stránky slovenského ministerstva obrany
     Vitko, Pavol:Filatelista mapujúci vojenský svet npráp.v.v.Jozef Korený + foto
  
16. Vitko, Pavol: Filatelista mapujúci vojenský svet npráp.v.v.Jozef Korený + foto
      In:Internetová stránka MO SR 2003
 
17. trenčianska nadácia annual report výročná správa-DocPlayer.net
    docplayer.net/31645553-Trencianska-nadacia-annual-report-vyrocna-sprava.html
    Organizačný výbor Krajskej filatelistickej výstavy 2003 Jozef Korený

18. Gajdičiar, Ivan:Páni majstri, remeslá, obchod a živnosti v Turzovke.
      Vydal Spolok priateľov Turzovky. Tlač: P+M, Turany 2003, ISBN 80 -968757 - 4 - 4
      O vydanie tejto publikácie sa medzi inými zaslúžil Jozef Korený z Trenčína str. 328

19. Grohser, Erich:Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages zwischen dem HBSV und dem Trenciner Club im Haus der Armee
      Na s. 274 je text o podpise partnerskej dohody o spolupráci medzi HBSV a ARGE MILITARIA AUSTRIACA PHILATELIA a
      Filatelistickým klubom   52 - 19 pri Dome armády Trenčín v zastúpení Jozefom Koreným.
      Foto s podpisu  partnerskej dohody o spolupráci zľava:
      Divr. Karl Semlitsch, Rgr Hans Riedel ( pri podpise ) Jozef Korený, Vzlt i.R Erich Grohser,   Erich Bober,vľavo na stole aj vlajka SR
      na s. 296 foto zľava: Divr. Karl    Semlitsch, RgR Hans  Riedel ( pri podpise dohody o spolupráci ) a Jozef Korený.
      In: Philatelie und Feldpost im österreichischen Bundesheer 1955 - 2005 - ISBN 3-7059-0208-3

20. Ký:  Výstava " Naša cesta do NATO "
      In: Zberateľ č. 3 / 2004 roč. X. str.4

21. Korený,Jozef: Naša cesta do NATO
     In: Zberateľ č.6 / 2004, roč. X. str. 9

22. Korený, Jozef: Poliaci v mierových jednotkách
     In: Zberateľ č.1 / 2005 roč. XI. str. 14 - 15

23. Korený, Jozef: František Kožík z Olešnej
     In: Kysuce č. 45 / 9, november 2005 č.8

24. Korený,Jozef: František Kožík z Olešnej 
      In:  Informačný bulletin Spolku priateľov Turzovky č. 13, december 2005 s. 6

25. Korený, Jozef: slobodník Vincent Tkáčik z Turzovky
     In: Kysuce č. 50 / 4 , december 2005 s. 8

26. Korený, Jozef: slobodník Vincent Tkáčik z Turzovky
     In:Informačný bulletin Spolku priateľov Turzovky č. 13, december 2005 s.7

27. Korený, Jozef: 80 rokov Klubu filatelistov v Trenčíne
     In:Spravodajca ZSF č.1/ 2005 s.23 - 26,
     www.zsf.chtf.stuba.sk/spravodajca/2005-1.pdf

28. Korený, Jozef:Trenčianska filatelia - súčasť kultúrneho spektra mesta ( Aktivity trenčianskych KF )
     In:Spravodajca ZSF č. 4 / 2005 s. 29 - 31 + foto

29. Korený, Jozef: 80 rokov Klubu filatelistov v Trenčíne
     Spravodajca ZSF č.1 / 2006 roč. XII. str. 20 - 21

30. Korený, Jozef: Propagačná filatelistická výstava v Kostoľanoch pod Tríbečom
     In:Spravodajca ZSF č.3 / 2006 s. 15

31. Korený, Jozef: Spolková republika Nemecko v pozorovateľských a overovacích misiách OSN a vojenských operáciách NATO
      v zrkadle poľnej pošty
     In:Zberateľ č.3 / 2006 roč. XII. str. 20 - 22

32. Korený,Jozef: Slováci v pozorovateľskej misií OSN UNAMSIL v Sierra Leone v rokoch 1999 - 2005
      In:Zberateľ roč. XII. č.4 / 2006 str.18

33. Korený, Jozef: Slováci v misií OSN UNMEE v Eritrey - Etiópii
     In:Zberateľ roč.XII. č.5 / 2006 str.23

34. Korený, Jozef:Slováci v štyroch pozorovateľských misiách OSN v Angole v rokoch 1989 - 1999
     In: Zberateľ roč. XII. č. 6 / 2006 str. 12 - 13

35. Korený, Jozef: Slovenská poľná nemocnica v misií OSN UNTAET - UNMISET vo Východnom Timore
     In: Zberateľ roč. XII.č. 7 / 2006 str. 26 - 27

36. Korený, Jozef: Slováci v misií OSN UNTAG v Namíbii 
     In: Zberateľ roč. XII. č.8 /  / 2006 str. 23

37. Ký: Slováci v pozorovateľskej misií OSN UNOSOM v Somálsku
     In: Zberateľ roč.XII. č.9 / 2006 s. 20 - 21

38. Korený, Jozef: Výstava " Slovenské modré barety v službe mieru "
     In: Zberateľ roč. XII. č. 9 / 2006 str. 25

39. Korený, Jozef: Slováci v misií SFOR v Bosne a Hercegovine
     In: Zberateľ roč.XII. č. 10 / 2006 str. 18 - 19

40. Korený, Jozef: Výstava " Slovenské modré barety v službe mieru "
     In: Zberateľ roč. XII. č. 11 / 2006 str. 16

41. Korený, Jozef: Slováci v pozorovateľskej misií OSN UNMOT v Tadžikistane
     In:Zberateľ roč.XII. č. 11 / 2006 str.23

42. Ovádek, Dušan:Slovenské modré barety
      In:Obrana č.11 / 2006 str. 21

43. jč: Slovenské modré barety v službe mieru
      In: INFO č. 22 roč. VIII. 26.10.2006

44. Korený, Jozef: História pošty na Kysuciach / 1 / 
     In:Kysuce č. 46 15.11.2006  - Spolok priateľov Turzovky informuje roč. VIII. č. 11 / 92 // pripravil Ivan Gajdičiar

45. Korený, Jozef: História pošty na Kysuciach / 2 /
     In: Kysuce č.50 13.12.2006 - Spolok priateľov Turzovky informuje roč. VIII. č. 12 / 93 / pripravil Ivan Gajdičiar

46. Korený, Jozef: Poštová história Kysúc od roku 1750
     In: Zborník prednášok Slovensko - maďarské sympóziu 8.- 10.9.2006 Banská Bystrica, SFA Košice 2006

47. Gajdičiar, Ivan., Velička, Jaroslav PaedDr.: Farnosť Turzovka, vydal Spolok priateľov Turzovky
      Tlač: Grafické štúdio P+M Tlačiareň Turany 2006, ISBN 80 - 969314 - 7 - 4
      O vydanie tejto publikácie sa zaslúžil medzi inými aj Jozef Korený Trenčín str. 349

48.Laub, Peter: Geschichte der organisierten Philatelie im Land Sachsen - Anhalt, Bezirk Halle 1945 bis 1990
     str. 44 foto Arnold Preisler, Jozef Korený, Jozef Oravec, Franz Stransky ( Halle a.d.Sale ), Vladimír Šebesta, Jozef Vacek,
     Peter Laub ( Halle a.d. Saale ) na výstave POLITFILA - 1981 Trenčín - str. 145,146,149, 244 celistvosti  príležitostné pečiatky /
     výstava Halle - Katowice - Trenčín 14. - 15.2.1987, str. 246 - 247 celistvosti, Eigenverlag AF - Druck GmbH 06179 Teutschenthal
     OS Holleben , 258 strán + obal - 2006

49. www.google.sk Kniha Kysúc 2007 - Slovenské modré barety v službe mieru v ankete Kysucka knižnica v Čadci
      Vyhľadávanie súvisiace s výrazom Riaditeľka Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne

50. PDF- Pamätníca KF 52 - 19 - Zväz slovenských filatelistov
     www.slovenskafilatelia.sk/wp-content/uploads/Pamatnica-50-rpkov-KF-52-19.pdf

51. Korený, Jozef: Slováci v misiách UNOMIL v Libérii v rokoch 1993 - 1994
      In: Zberateľ roč. XIII. č. 2 / 2007 str.9

52. Korený, Jozef:Slováci v protichemickej jednotke v koaličných operáciách Púštna búrka v Saudskej Arábii, Kuvajte a Iraku v rokoch 1990 - 1991
      In: Zberateľ roč.XIII. č. 3 / 2007 str.20 - 21

53. Korený, Jozef: Slováci v misiách OSN UNOMUR a UNAMIR v Ugande a Rwande v rokoch 1993 - 1994
     In: Zberateľ roč. XIII. č. 4 / 2007 str. 22

54. Korený, Jozef:Slováci v protichemickej jednotke v koaličnej operácií Iracká sloboda v Kuwajte a Iraku v roku 2003
      In: Zberateľ roč. XIII. č. 7 / 2007 str. 23

55. Korený, Jozef: Slováci v strážnej misií OSN UNGCI v Iraku / Kurdistane / v rokoch 1991 - 1993 a 2000  - 2001
      In: Zberateľ roč. XIII č. 8 / 2007 str. 16 - 17

56. Korený, Jozef:Slováci vo vojenských operáciách Trvala sloboda a v medzinárodných silách na podporu bezpečnosti v Afganistane
      v rokoch 2002 - 2007
      In: Zberateľ roč.XIII č. 9 / 2007 str. 16 - 17

57. Korený, Jozef: Slovenskí ženisti v operácií Iracká sloboda v rokoch 2003 - 2007
      In: Zberateľ roč. XIII. č. 10 / 2007 str. 16 - 17

58. Korený, Jozef: História pošty na Kysuciach / 3 /
      In: Kysuce č. 2 10.1.2007- Spolok priateľov Turzovky informuje roč. IX. č. 1 / 94 / pripravil Ivan Gajdičiar

59. Burian, Michal, Rýc, Jiří: História spojovacieho vojska,Vydalo MO - Agentúra vojenských informácii a služeb Praha 6 r.2007 ,s.146,147 a
      http:// www.army.cz
      In:Pramene - Literatúra str. 241 Korený Jozef: Zvláštna skupina ČSĽA v Kórei - Apológia č. 3 a 5 roč. 1998  

60. Korený, Jozef: Slovenské modré barety v službe mieru
      Vydal KF pri KaMC OS SR Trenčín 2007, ISBN 978 - 80 - 969458 - 2 - 5, 80 strán + obal + foto, Tlač: 5.kartoreprodukčná základňa Nemšová

61. Archív článkov - http://www.klubvtn.info/
      Lichvár, Leo Mgr.:SP,a.s.- Poštové múzeum + 15 foto,č.005 - Výstava " Slovenské modré barety v službe mieru " Banská Bystrica 9.10.2007
      Čery, Jozef:č.013 - Jozef Korený a jeho " Slovenské modré barety v službe mieru " Foto: Čery, Jozef, Ondráš,Miroslav + 12

62. Korený, Jozef:Z histórie pošty v Uhrovci
      In: Monografia UHROVEC, str. 139 - 142 + 235, Vydala Obec Uhrovec. Tlač : Svornosť, a.s., Bratislava 2007, ISBN 978 - 80 - 969668 - 1 - 3  

63. Kysuce č. 51 - 52 19.12.2007
      Spolok priateľov Turzovky informuje roč. IX. č.12.  / 105 / pripravil Ivan Gajdičiar
      Potešilo nás: Čestné uznanie SP, a.s. a SFA Jozefovi Korenému za dlhoročnú spoluprácu pri dokumentovaní poštovej histórie.

69. Hotmar, Aleš, Mackovik, Stanislav:Soviet Air Force over Czechoslovakia 1968 - 1991 Part 1 česká verze wwww.japo.eu / downland /
      Acknowledgments: Dr.Pavel Minařík, CSc, Jozef Korený, genmjr. Ing. Svetozár Naďovič - Japo 2008

70. INFO Trenčín č. 4 roč. X. 21.2.2008
      Dňa 27.2. 2008 vo Verejnej Knižnici M. Rešetku prezentácia publikácie Jozefa Koreného Slovenské modré barety v službe mieru

71. jč: INFO Trenčín č. 5 roč. X. 6.3.2008 Nová kniha Jozefa Koreného

72. Kaššovicová, Barbora:Modré barety pokrstili púštnym pieskom - Korený vytvára databázu vojenských misií
      In:INFO Trenčín č.6

73. Kysuce č. 12 19.3.2008
     Spolok priateľov Turzovky informuje roč. X. č. 3 / 108 / pripravil Ivan Gajdičiar
     Potešilo nás:27.2.2008 sa vo Verejnej knižnici M.Rešetku v Trenčíne konala prezentácia publikácie člena nášho Spolku
     npráp. v.v. Jozefa Koreného " Slovenské modré barety v službe mieru".

74. PS :Redakční a informační činnost s.424
      Publikace Slovenské modré barety v službe mieru: autor Jozef Korený
      In: Polní pošty Informace sekce polních pošt č.2 / 29 / roč. VII, červen 2008

75. Kysuce č. 42 15.10.2008
      Spolok priateľov Turzovky informuje roč. X. č.10 / 115 / pripravil Ivan Gajdičiar
      Pozvánky: Pri príležitosti životného jubilea nášho rodáka, známeho filatelistu Jozefa Koreného bude v priestoroch
      KaMC OS SR Trenčín / DA / nainštalovaná výstava " Život so známkami ".
      Vernisáž výstavy bude 27.10.2008 o 14,30 hod. Blahoželanie: foto Jozef Korený Trenčín

76. Cibula, Alexander:Sedemdesiatnik Jozef Korený - Žije vo svete vojenskej histórie, filatelie a numizmatiky
      In: My Trenčianske noviny č. 42 20.10.2008

77. Cibula, Alexander: Čerstvý sedemdesiatnik Jozef Korený- Žije vo svete vojenskej histórie, filatelie, ale aj numizmatiky
      In:My Kysucké noviny č. 45, roč. 9 17.11.2008 

78. la: Jubilant Korený pripravil výstavu k jubileu ČSR
      In:INFO Trenčín č. 23, roč. X. 20.11.2008

79. Žiak, Jozef: Slovenské modré barety + 2 foto
     Prezentácia novej knihy npráp.v.v. Jozefa Koreného za účasti zástupcu NŠ veliteľstva Pozemných síl OS SR
     plk. Ing. Jána Drevenáka a bývalých príslušníkov mierových a pozorovateľských misií OSN.
     In:Obrana marec 2008 strana 34

80. Čelko, Vojtech: Slovenské modré barety v službách mieru
      In: Slovenské dotyky, roč. XIII, číslo 5, strana 16 - 17, máj 2008

81. Ký: Výstava k 90. výročiu vzniku Československa
      In:Spravodajca ZSF č. 4 / 2008 str. 30 - 31

 82. Archiv článkov: http://www.klubvtn.info/
      č.028 - Čery, Jozef: Veľká vlastenecká vojna ZSSR 1941 - 1945 v zrkadle poštovo - filatelistických dokumentov 9.5.2008 + foto Čery, Jozef
      Filokartistická výstava k 90. výročiu vzniku ČSR 27.10.2008
      " Cesty M.R.Štefánika po svete na pohľadniciach " a " Život so známkami" K 70.narodeninám kurátora týchto výstav Jozefa Koreného.+ 15 foto

 83. V.K.Németh: Recenzie - Slovenské modré barety v službe mieru
       In: Zberateľ č.5 / 2008 str.36

84. Korený, Jozef: Poľná pošta Sovietskej armády v Československu v rokoch 1968 - 1991
      In:Zberateľ č. 8 / 2008 s.24 - 26

85. Čery,Jozef: Informácie o publikácií " Slovenské modré barety v službách mieru" 8.3.2008
      In: http:www.klubvtn.info/info-13.htm

86. TRENČAN - PDF - Korený, Jozef : História filatelie v Trenčíne 1945 - 2000
      In: Spravodajca ZSF č. 4 / 2008

87. -ký - Výstava k 90. výročiu vzniku Československa
      In: Spravodajca ZSF č. 4 / 2008 s. 30 - 31

88. Floch, Ľubomír,doc.Ing.PhD: Jozef Korený, laureát Ceny ZSF za rok 2007
      In: Spravodajca ZSF č.4 / 2008 s. 32 + foto

89. MO SR - PDF Slovenské modré barety
      In:Obrana , marec 2008

90. Čery, Jozef, Mgr:Google4 9.5.2008 - Výstava Veľká vlastenecká vojna ZSSR 1941 - 1945 v zrkadle poštových dokumentov + 5 foto  
 
91. Kubánek, Vladimír: Histórie chemického vojska / 1919 - 2009 / npráp. Jozef Korený na foto str. 235 a v skupinovej foto tretí zľava a príloha č. 11
      Prehľad důstojníků a praporčíků působících na 2. RS / VVO / uvedený Jozef Korený 1967 / správne má byť 4.9.1969 - 31.12.1993 /.
      Vlastní náklad autora. Tisk Tribun EU s.r.o. Brno 2009

87. Korený, Jozef: Zo života Klubu filatelistov v Trenčíne v rokoch 1995 - 2008
      In: Spravodajca ZSF č. 3 / 2009 str. 12 - 14

88. Jankovič, Vojtech:https://www.postoveznamky.sk/polna-posta-vojsk-sovietskej-armady-v-cechach-a-na-morave-v-rokoch-1968-1991
       Autor Jozef Korený 25.2.2009

89. Korený, Jozef: Prvá filatelistická výstava na Slovensku v ČSFR
      In:Spravodajca ZSF č, 3 / 2009 str. 24 - 26

90.Fajmon,  Petr, plk.gšt.Ing:História chemického vojska od čias jeho vzniku až po súčasnosť -  Slovensko v období 1993 -. 2009
     Na str. 15,  3.5  je uvedené 2. radiačné stredisko kde medzi príslušníkmi radiačného strediska je uvedený npráp. Jozef Korený
     Vydal: GŠ OS SR ako Odbornú pomôcku, Bratislava 2009

91. Kysuce č. 6 10.2.2010
     Spolok priateľov Turzovky informuje roč. XII. č. 2 / 131 / pripravil Ivan Gajdičiar
     Potešilo nás: Že člen nášho Spolku Jozef Korený Turzovský rodák obohatí program IV. Svetového stretnutia Turzovčanov
     o rozsiahlu filatelistickú výstavu.

92. Kysuce č.10 10.3.2010
     Spolok priateľov Turzovky informuje roč. XII. č. 3 / 132 / pripravil Ivan Gajdičiar
     Publikácia Turzovka krížom krážom má ďalších sponzorov a darcov / predplatiteľov / por. č. 74 Jozef Korený / 20 Euro /.

93. Google - 6: V Trenčíne ocenili veteránov 2. svetovej vojny 9.4.2010- Výstava k oslobodeniu mesta Trenčín - kurátor výstavy Jozef Korený

94. Kysuce č. 16 21.4.2010
     Spolok priateľov Turzovky informuje roč. XII. č.4 / 133 / pripravil Ivan Gajdičiar
     Potešilo nás: Oznámenie všetkým zberateľom, že plánovaná filatelistická výstava " Zúbkovaný svet " rodáka Jozefa Koreného vernisáž 25.6.2010
     bude vydaná aj príležitostná pečiatka, ktorá sa bude používať v priestoroch  výstavy.

95. Kysuce č. 23 9.6.2010
     Spravodajca mesta TURZOVKA  2010 ročník XII / jún číslo 11
     Mesto Turzovka, Spolok priateľov Turzovky a Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka pozývajú na vernisáž filatelistickej výstavy
     rodáka  Jozefa Koreného ZÚBKOVANÝ SVET 25.júna 2010

96. Kysuce č. 25 23.júna 2010
     Spravodajca mesta TURZOVKA 2010 ročník XII. jún číslo 12 
     Rozhovor: Dve otázky prezidentovi Ivanovi Gajdičiarovi: Vydanie publikácie " Turzovka krížom, krážom " a Filatelistická výstava
     Zúbkovaný svet nášho rodáka a člena Spolku priateľov Turzovky Jozefa Koreného z Trenčína.

97. Kysuce č. 24 16.6.2010
     Spolok priateľov Turzovky informuje roč. XII. č. 6 / 135 / pripravil Ivan Gajdičiar
     O vydanie publikácie Turzovka krížom krážom sa medzi inými zaslúžil aj Jozef Korený - Trenčín

98. Korený, Jozef: Turzovčania na bojiskách svetových vojen
     In:Monografia Turzovka krížom - krážom 2010, ISBN 978 - 80 - 970359 - 9 - 0,  str. 80 - 99 + 373,  Pramene str. 482 - 483 č. 1 - 33
     Turzovčania na bojiskách svetových vojen 
     Osobnosti vedy, umenia, kultúry a športu: Jozef Korený foto + text O vydanie publikácie sa medzi inými zaslúžil aj Jozef Korený Trenčín str. 504

99. Korený, Jozef: História poštovníctva v Trenčíne a okolí
      In:Filatelistické štúdie 2. zväzok - SFA Košice 2010

100. Minár, Miroslav., Purdek, Imrich., Vanga, Milan., Vitko, Pavol:Literatúra: Korený, J.: Slovenské modré barety v službe mieru.
     Na pamiatku Slovákov, ktorí zahynuli v misiách. Trenčín: Klub filatelistov pri KaMC OS SR, 2007. - 79 s.: fotogr. ISBN 978 - 80 - 969458 - 2 - 5
     In:Vojenské misie - Military Operations str. 191, Magnet Press Slovakia 2010

101. Katalóg Medzinárodná filatelistická výstava PETROVEC FILA 2011
        Korený,Jozef: 1. Misie OSN, EÚ a NATO na Balkáne v rokoch 1990 - 1995

102. Start Download-View s.257 - 258, 21.3.2011 - Kultúrno spoločenský život 
        Verejná Knižnica Michala Rešetku " Literárna a publicistická činnosť Iva Velikého. V texte spomenutý Jozef Korený

103. Gajdičiar, Ivan:Turzovské priezviská, Vydal Spolok priateľov Turzovky, Tlač grafické štúdio P+M Tlačiareň Turany 2011,
        ISBN 978 - 80 - 970731   - 6 - 9, strana 134 foto manželov Jozef Korený 1904 - 1976 a Mária Korená rod. Čuboňová 1913 - 1983.
        Meno Korený vzniklo z prídavného mena korenný utvoreného zo slova koreň.Na Slovensku ho používa 120 rodín.
        Na Kysuciach 25 rodín a v Turzovke  od druhej polovice 18 stor. 9 - 10 rodín.
        Poďakovanie na str. 245 Jozefovi Korenému z Trenčína za zapožičanie rodinných fotografií a súhlas s ich publikovaním.  

104. Tvrdý, Ivan:Pamätnica k 15. výročiu založenia SFA 1997 - 2012 ISBN: 978 - 80 - 971035 - 5 - 2 
       Jozef Korený citovaný na str.10, 20 + foto, 24 + foto, 25 + foto 
       Slovensko - maďarské filatelistické sympózium  28 + foto, 22 + foto, 25 foto, 26 foto, 34, Regionálna poštová história
       Vojenské poľné pošty str.40, Prednášky str. 44 - 45, Publikačná činnosť str. 51 - 53, Vystavovateľská činnosť str.  60, Zoznam členov 78,
       Práce J.K v knižnici SFA 81 - 82 členské číslo preukazu 005 

105. Kysuce č. 50 12.12.2012: Spolok priateľov Turzovky informuje roč. XIV. č. 12 / 165 / pripravil Ivan Gajdičiar
       Výročia a jubilea členov spolku - október Jozef Korený
       Stav zbierky budúceho mestského múzea: Medzi darcov sa významným spôsobom zapísal člen Spolku pán Jozef Korený
       z Trenčína. Budúcemu múzeu daroval sériu historických a súčasných pohľadníc Turzovky,
       sériu  historických a súčasných pohľadníc niektorých kysuckých obcí a vlniak po jeho matke, ktorý desiatky rokov opatroval ako
       rodinnú pamiatku.

106. Korený, Jozef, npráp. v.v: Poľná poštová služba slovenskej armády na východnom fronte proti ZSSR v rokoch 1941 - 1943
        In:POLNÍ POŠTY - Informace sekce Polních pošt SČF č. 2 / 45 / roč. XI. č, 6 / 2012 str. 655 - 661

107. Hromník Andrew Cyril: Sloveni a Slovensko - Velebníci vlasatého Boha na horizonte histórie / c. 3200 pred Kr. - 907 po Kr./
        Tu chcem vysloviť moju vďaku p. J.Korenému a p. Dr.Kuželovi za pomoc pri mojich výskumoch v Trenčíne.
        In:Poznámka č. 166 str. 850, Matica slovenská - Martin 2013

108. Korený, Jozef: Listové zásielky príslušníkov ČSĽA v DKNŠ v Kórei v rokoch 1953 - 1993
        In:POLNÍ POŠTY - Informace sekce Polních pošt SČF č. 4 / 47 / roč. XI. prosinec 2012 str. 673 - 679

109. Korený, Jozef, npráp.v.v: Nemecká poľná pošta v rokoch II. svetovej vojny 1939 - 1945
        In:POLNÍ POŠTY - Informace sekce Polních pošt SČF č. 2 / 49 / roč. XII. červen 2013 str. 697 - 705 

110. Kysuce č. 37 18.9.2013 Spolok priateľov Turzovky informuje roč. XV.č.9 / 174 / pripravil Ivan Gajdičiar
        Poďakovanie: Jozefovi Korenému z Trenčína za ďalší cenný dar pre budúce Mestské múzeum.
       Tento raz nám daroval viacero dokumentov pôvodom z rodiny Kožíkovej -  Gembiczkej z Turzovky.

111. Google - 2 :nadpráporčík v.v. Jozef Korený: 50 rokov Klubu filatelistov 1963 - 2013 pri Posádkovom klube
        veliteľstva Síl výcviku a podpory OS SR Trenčín. Príspevok do Pamätníce od Ottu Gáťu s gratuláciou Dr.Ottu Gáťu
        a list z Banskej Bystrice od PhDr. Štefana Kollára  

112. Kysuce č. 41 16.10.2013
       Spolok priateľov Turzovky informuje roč. XV.č.10 / 175 / pripravil Ivan Gajdičiar ,Blahoželanie:
       V októbri 2013 - narodeniny Jozefa Koreného / foto /

113.  Ký: Výstava CLUB ACTIVITY 2013 Klub filatelistov 52 - 19 zastupoval Jozef Korený výberom z exponátov
        " Misie OSN a operácie NATO v zrkadle poštových celistvosti " a filokartistický exponát " Svet na pohľadniciach".
        In: Spravodajca ZSF č. 4 / 2013 str. 24 - 25

114. L.N. - Vojak, filatelista a publicista / npráp. v.v.Jozef Korený /
        In: CBRN revue - Bulletin špecialistov RCHBO roč. 2013 č. 11,str. 4 - 9 + 6 foto, Vydal Odbor BPO ŠbO GŠ OS SR Bratislava 2013

115. CBRN 5. prihraničné stretnutie česko - slovenských vojenských chemikov
        In: CBRN č. 11 - 3 / 2013 na str. 14 - Foto -  J.Korený tretí zľava / Skupina 2 pred vstupom do Slavošovského tunela /

116. CBRN revue špeciál: Příručka pro vojenské chemiky / v skupinovej foto na str. 26 aj Jozef Korený Vydal Odbor BPO ŠbO GŠ OS SR Bratislava

117. L.N.: Vojak, filatelista a publicista / npráp. Jozef Korený /
       In: CBRN revue špeciál:Príručka pro vojenské chemiky II.Bulletin špecialistov RCHBO str. 4 - 9 + 6 foto

118. Ký: Nikto nebude zabudnutý !
        In: Spravodajca ZSF č. 4 / 2013 str. 25 + foto

119. Matišák, Andrej: Prímerie v Kórei strážili aj Slováci
        In: Príloha denníka Pravda - Víkend 20.4.2013 na s. 17, 3x cituje Jozefa Koreného

120. Korený, Jozef: 50 rokov Klubu filatelistov 52 - 19 pri posádkovom klube Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR Trenčín 1963 - 2013
       In: https://slovenskafilatelia.sk/wp-content/uploads/Pamatnica-50rokov-KF-52-19.pdf

121. Korený, Jozef: História trenčianskej filatelie
        In: www.postoveznamky.sk,https://www.postoveznamky.sk/historia-trencianskej-filatelie

122. Ký: 70. výročie vzniku 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády
        In:Spravodajca ZSF č. 1 / 2014 str. 28

123. Korený, Jozef:Výstava 100 rokov od Veľkej vojny 1941 - 1918 v Trenčíne
        In:Spravodajca ZSF č. 2 / 2014 str. 31 - 32

124. Korený, Jozef :PETROVEC FILA 2014
        Členom delegácie bol aj Jozef Korený.ZSF reprezentoval exponátom " " Druhá svetová vojna 1939 - 1945 v zrkadle poštových dokumentov
       " doplnený o materiály z exponátov " Holokaust a rezistencia" a " Poľná pošta a pošta  zo zajateckých táborov v II. svetovej vojne ".
        In:Spravodajca ZSF č. 3 / 2014 str. 18

125. Korený, Jozef., npráp. v.v.- čestný predseda KF a kurátor výstavy k 70. výročiu SNP
        In:Spravodajca ZSF č. 3 / 2014 str. 28 - 29

126.  Ký: 19. ročník Medzinárodného výstupu na Kriváň
         In: Spravodajca ZSF č. 3 / 2014 str. 30 - 31

127. Korený, Jozef., Kollár, Štefan, PhDr, PhD:
        Recenzia knihy Dán Jánosa " Maďarská kráľovská poľná pošta v II. svetovej vojne 1938 - 1948
        In: Spravodajca ZSF č. 3 / 2014 str. 31 - 32

128. Korený, Jozef, npráp. v.v. Výstava Veľká vojna v našich životoch - príbeh 16. banskobystrického honvédskeho pluku
        In:Spravodajca ZSF č. 4 / 2014 str. 31 - 32

129. Kysuce č. 27 16.7.2014
        Spolok priateľov Turzovky informuje roč. XVI. č. 7 / 184 / pripravil Ivan Gajdičiar
        Potešilo nás: Že sme dostali z Trenčína pozvanie na výstavu 100 rokov od Veľkej vojny a že na vydanom príležitostnom poštovom lístku
        s príležitostnou pečiatkou je foto z našej monografie z kapitoly " Turzovčania na bojiskách svetových vojen".

130. Korený, Jozef: Strelník Ján Baránek - Cvinček z Turzovky - tankista na dvoch frontoch - Ušiel z vlaku smrti
       In: Kysuce č. 36 17.9.2014

131. Korený, Jozef: Rodák z Turzovky - Ľudevít Móric Hoffmann padol v bitke o Sokolovo
        In: Kysuce č. 38 1.10.2014

132. Korený, Jozef: Anabáza vojenského pilota Jozefa Holku, rodáka z Korne - Šťastný koniec havárie s generálom
        In:Kysuce č.50 - 51 22.12.2014

133. Remšíková, Martina: Povstanie na známkach - Význam SNP. Vernisáž otvoril kurátor výstavy npráp. v. Jozef Korený
        In:Naše novinky: ročník I. čís. 18 / 2014 2.10.2014

134. Korený, Jozef: Málo známa kapitola tichého frontu v II. svetovej vojne - stratený Turzovčan Vincent Tkáčik
        In: Kysuce č. 10 18.3.2015

135. www.e-kysuce.sk/.../17681-70-vyrocie-oslobodenia-malo-znama-kapitola-ticheho-fro...

136. Korený, Jozef: Oslobodenie Slovenska a Kysúc Červenou armádou v roku 1945
        In:Kysuce č. 15 22.4.2015

137. Korený, Jozef: Na vojnové roky si spomína rodák z Turzovky Jozef Korený - Videné chlapčenskými očami.
        In: Kysuce č. 16 29.4.2015

138. Google - Spolok priateľov Turzovky - Kysuce - Na vojnové roky si spomína rodák z Turzovky Jozef Korený

139. Google -Koreny Jozef - Kysuce: aktuality, turistické, kultúrne podujatia
      
140. Google - Kysuce - Jozef Korený:  Bitka o Anglicko Kysuce - 70. výročie oslobodenia.

141. Google - Korený, Jozef : Málo známa kapitola tichého frontu v II. svetovej vojne - stratený Turzovčan Vincent Tkáčik

142. Janík, Mário., Jesenský, Miloš., Matula, Pavol., Paštrnák, Ladislav., Turóci, Martin: Literatúra str. 260, 266, Korený, J.
        Poďakovanie za spoluprácu Jozefovi Korenému s.255
        In: KYSUCE 1938 - 1945m Vydavateľ Kysucké múzeu v Čadci 2015, ISBN 978 - 80 - 89751 - 08 - 2 

143. Spolok priateľov Turzovky informuje roč. XVII. č. 8 / 197 / pripravil Ivan Gajdičiar
        Zlatá medaila na Medzinárodnej výstave GLOGÓW 2015 Jozefovi Korenému.
       In: Kysuce č. 30. 5.8.2015

144. Slovenské národné slávnosti Báčsky Petrovec 2015
        Vystavovatelia a témy exponátov: Jozef Korený / Slovensko / Slovenské národné povstanie 1944 
        In: Katalóg XI. medzinárodnej filatelistickej výstavy PETROVEC FILA 7.8.2015

145. Korený, Jozef:Medzinárodná filatelistická výstava PETROVEC FILA 2015
        In:Spravodajca ZSF roč. 3 / 2015 str. 17 - 18

146. Korený, Jozef: 90. výročie založenia Klubu filatelistov v Trenčíne 1925 - 2015
        In: Spravodajca ZSF čís. 2/ 2015 str. 25 - 27

147. Korený, Jozef: 90. výročie založenia Klubu filatelistov v Trenčíne 1925 - 2015
        In: Spravodajca ZSF čís. 3 / 2015  str. 27 - 30

148. www.slovenskafilatelia.sk Spravodajca ZSF 4 /2015

149. Korený, Jozef., npráp. v.v.90. výročie založenia Klubu filatelistov v Trenčíne 1925 - 2015 - dokončenie
        In:Spravodajca ZSF čís .4 / 2015 /  str. 26 - 27

150. Korený, Jozef, npráp. v.v.: Výstava k 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Trenčíne
        In: Spravodajca ZSF čís.2/ 2015 str. 29 - 30 + foto

151. Korený, Jozef, npráp. v.v.: Medzinárodná filatelistická výstava GLOGÓW - 2015 , Podpredseda poroty Jozef  Korený - SR
        In: Spravodajca ZSF čís.2/ 2015  str. 15 - 17

152. Korený, Jozef., npráp.v.v: 30. výročie založenia Okruhového domu armády v Trenčíne 1985 - 2015
       Jozefovi Korenému veliteľ Pozemných síl OS SR brig. gen. Ing. Ondřej Novosad udelil pamätný list
       In:Spravodajca ZSF čís. 4 / 2015 str. 28 - 30

153. Korený, Jozef., čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín:Náš jubilant plk. v.v. Ing. Otakar Veselý 1925 - 2015
        In:Spravodajca ZSF roč. 2015 / 3 str. 32

154. Korený , Jozef., npráp. v.v Stretnutie chemikov v Trenčíne
        In: OBRANA - november 2015 str. 30

155. Korený, Jozef:  Osudy vojakov Slovenskej armády z Kysúc, ktorí bojovali, dezertovali a padlí zo ZD, RD a SVZ v rokoch 1939 - 1944 v ZSSR 
        In: Kysucký kalendár 2015 str. 85 - 89

156. Sklad Sadu Konkursowego MWF Glogów 2015 / Porota / jury / uvedený Jozef Korený /
        In: Katalóg  Miedzynarodowa wystawa filatelistyczna GLOGÓW 2015

157. Korený, Jozef: Materialy sedziego MWF Glogów 2015,  Protokol Sadu konkursowego MWF Glogów 2015 - 60 lat Kola filatelistow Nr. 1
        w Glogowie
       Porota: Jozef Korený . wiceprzewodniczacy. Strana 9 a str. 17 na foto pri  práci poroty a str. 18 foto z otvorenia výstavy
       In: Palmares MWF GLOGÓW 2015

158. Hankoci, Jozef a kol. 110 rokov  Trenčianskeho futbalu 1904 - 2015.
        Na str. 243 uvedený Jozef Korený autor výstavy k oslave storočnice futbalu v Trenčíne
        a na str. 246 jeho foto pred úvodným panelom výstavy s poštovým    lístkom vydaným k 100 ročnici futbalu v Trenčíne.  
        In: 110 rokov Trenčianskeho futbalu 1904 - 2015  -
        Plnenie trenčianskych futbalových snov 1904 - 2015: ISBN: 978-80-97184-9-4, EAN: 9788097128494
 
159. Militär und Philatelie No 253 str. 02, april 2015.Dva poštové lístky odoslané z Trenčína Jozefom Koreným 

160. www.postoveznamky.sk
        História trenčianskej filatelie, História a osobnosti trenčianskej filatelie Autor: npráp. Jozef Korený, Publikované 24.7.2015

161. Kajabová, Oľga: Oslávili 30 rokov činnosti ( Okruhový dom armády )
        Veliteľ Pozemných síl OS SR brig. gen.Ing. Ondřej Novosad udelil pamätné listy predsedom klubov pôsobiacich v Posádkovom klube.
        Na foto predsedovia klubov po prevzatí pamätných listov ( J.Korený druhý sprava. )
        In:Naše Novinky roč. II, čís. 20 - 2015 15.10.2015

162. www.POSTOVE ZNAMKY.sk
        Štefan, Kollár, PhD., Korený, Jozef npráp.v.v.:Výstava 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Trenčíne -
        hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska
        In: https://www.postoveznamky.sk/vystava-70-vyrocie-ukoncenia-2-svetovej-vojny-v-tre...

163. Korený, Jozef: Bitka o Anglicko / 1 / Pamiatke tých ktorí nedoleteli - padlí čs. letci a leteckí špecialisti narodení na Slovensku
        In:Kysuce č. 14 13.4.2016

164. Korený, Jozef:Bitka o Anglicko / 2 / Pamiatke tých ktorí nedoleteli - padlí čs. letci a leteckí špecialisti narodení na Slovensku
        In: Kysuce č. 15 20.4.2016

165. GONZO História CZ - SK 17.7.2016 Šťastný koniec havárie gen.Jurecha na Storchu
        https://www.gonzoaviation.com/clanok/anabaza-vojenskeho-pilota-jozefa-holku

166. Prvý regionálny deň slovenskej poštovej známky a filatelie na strednom Slovensku v Bytči
        In: Bytčianska filatelia č. 1 / 2016 / 54 roč. VI. Účastník Jozef Korený str.3 + foto + str. 5 foto + str. 6 foto.

167. Korený, Jozef: Medzinárodná filatelistická výstava XII. PETROVEC FILA 2016
        In: Spravodajca ZSF roč. XVIII. č.3 / 2016 str. 22 - 23

168. Katalóg Medzinárodnej filatelistickej výstavy XII. PETROVEC FILA 2016
        Korený, Jozef: Holokaust a rezistencia

169. Korený, Jozef: Zasadanie Slovenskej filatelistickej akadémie
        In: Spravodajca ZSF roč. XVIII. č. 3 / 2016 str. 23 - 24

170.  Ký: Ocenenie tvorby Františka Horniaka
         In: Spravodajca ZSF roč. XVIII. č. 3 / 2016 str.26

171. Korený, Jozef: Náš jubilant genmjr. v.v. Ing. Jiří Egg 75 ročný
        In: Spravodajca ZSF roč. XVIII. č. 4 / 2016 str. 30 

172. Korený, Jozef: Náš jubilant plk.gšt.v.v. Ing. Dominik Slezák 70 ročný
        In:Spravodajca ZSF roč. XVIII. č. 4 / 2016 str. 29 - 30

173. Korený, Jozef: 100 rokov od narodenia JUDr. Vojtecha Čelku 1916 - 2016
        In: Spravodajca ZSF roč. XVIII. č. 4 / 2016 str.28 - 29

174. Spravodajca - Klubu vojenských veteránov Trenčín roč.27, č. 1 /2016 s.12
        Ocenení pri príležitosti 25. výročia založenia Klubu vojenských veteránov v Trenčíne: Ďakovný list obdržal aj npráp.v.v.Jozef Korený

175. Korený, Jozef, npráp. v.v.: Stručné dejiny 2. svetovej vojny na poštových a filatelistických artefaktoch - Európa / 1. časť /
        In: LIDER Vydal VOR, oddelenie doktrín, predpisov a štandardov odbor bojovej prípravy / J - 7 / štáb strategického plánovania
        GŠ OS SR Bratislava 2016

176. Google TRENČAN - Trenbčanom o Trenčíne - Jozef Korený - História filatelie v Trenčíne 1945 - 2000 - december 2016

177. Paštrnák, Ladislav :Túlavé topánky turzovských Tkačikovcov
        In: Kysuce č.50 - 51 21.decembra 2016. Autor uviedol že o osudoch Vincenta Tkačika pátral turzovský rodák Jozef Korený /
        Kysuce č.10 18.marec 2015 /

178. Korený, Jozef: Náš rov, zomrel plk.v.v.Ing. Otakar Veselý
        In:Spravodajca ZSF roč.XIX. č.1 / 2017 str.30

179. Korený, Jozef: Recenzia monografie Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti
        In:Spravodajca ZSF roč.XIX. č. 1 / 2017 str. 22 - 23

180. Korený, Jozef: Dejiny filatelie v Československu
        In: Spravodajca ZSF roč.XIX. č.1 / 2017 str. 26

181. Lichvár, Leo, Mgr., Spišiak, Miroslav, Ing., Vančo, Martin, Mgr.PhD:
        Stanovisko k obsahu recenzie od autora recenzie Jozefa Koreného monografie " Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti " 
        In: Spravodajca ZSF roč.XIX. č.1 / 2017 str.23 - 25

182. Korený, Jozef: Uvedenie známky Jozef Miloslav Hurban 1817 - 2017 
        In: Spravodajca ZSF roč.XIX. č.1 / 2017 str.15 - 16

183. Korený, Jozef:Juraj VII. Turzo vo filatelistických súvislostiach / Návod na spracovanie tematického exponátu/
        In:Bytčianska filatelia roč.VI č.1/2017 / 65 - Príloha k č. 1 / 2017 bulletinu Bytčianska filatelia  str. 11 -13

184. Tibor, Mikuš a kolektív. Trnavský samosprávny kraj - Zúbkovaný svet 2017
 
185. Katalóg XIV. Dni filatelie Slovenska v Trenčíne r. 1997, Zborník článkov uvedený aj Korený,J., 63 str. Zodpovedný redaktor: Korený,J.,Kulich ,M.
        Vydavateľ : Organizačný výbor XII.Dní filatelie Slovenska, Trenčín 1997

186. Bytčianska filatelia roč.VI. čís. 2 / 2017 / 66 str.6, ThDr.Jozef Miloslav Hurban - 200 výročie narodenia Pozdravy zaslali: medzi nimi aj
       Jozef Korený

187. Korený, Jozef: 2. svetová vojna na poštových dokumentoch
        In: INFO TRENĆÍN roč.XIX.č.4, 4.4.2017 Kam v Trenčíne apríl 2017 Posádkový klub - Filatelistická výstava Klubu filatelistov

188. Korený,Jozef: 2. svetová vojna na poštových dokumentoch
        In:INFO TRENČÍN roč.XIX.č.5, 3.5.2017 Kam v Trenčíne máj 2017 Posádkový klub - Filatelistická výstava Klubu filatelistov

189. Korený, Jozef:V pamätí Slovenska nesmú byť obete II. svetovej vojny zabudnuté.
        Padlí a zomreli vojaci pozemných jednotiek čs. armády vo Francúzsku, vo Veľkej Británii, na Strednom Východe,
        v severnej Afrike a Slovenskej 2. technickej brigády premenovanej 29.4.1945 na 1. čs. divíziu v Taliansku od   septembra 1939 -
        do augusta 1945 narodení na Slovensku.
        In:Kysuce, roč.27 / 58 / č.16 str.8, 26.4.  2017

190. Korený,Jozef: V pamätí Slovenska nesmú byť obete II. svetovej vojny zabudnuté
        In:Kysuce, roč.27 / 58 / č.17 str.17, 3.5.2017

191. Korený, Jozef: V pamätí Slovenska nesmú byť obete II. svetovej vojny zabudnuté
        In:Kysuce, roč. 27 / 58 / č. 18 str.7, 10.5.2017

192. Korený, Jozef: V pamätí Slovenska nesmú byť obete II. svetovej vojny zabudnuté
        In:Kysuce, roč.27 / 58 / č.19 str.11, 17.5.2017

193. Korený,Jozef: V pamätí Slovenska nesmú byť obete II. svetovej vojny zabudnuté
        In:Kysuce, roč. 27 / 58 / č. 20 str.8, 24.5.2017

194. Korený, Jozef,npráp.v.v.: Stručné dejiny 2. svetovej vojny na poštových a filatelistických artefaktoch -
        Vojnové udalosti v rokoch 1941 - 1943 / 2. časť /
        In: LIDER 1 / 2017 str. 50 - 99. Vydal VOR, oddelenie doktrín, predpisov a štandardov odbor bojovej prípravy
        / J - 7 / štáb strategického plánovania GŠ OS SR Bratislava 2017

195. Helmeš, Stanislav: 20 rokov Slovenskej filatelistickej akadémie str.3 - 4. Na str 4 je spomenutý Jozef Korený, ktorý bol prítomný pri založení SFA
        In: Bytčianska filatelia roč.VII. čís. 3 / 2017 / 67

196. zsfslov@gmail.com Aktuality I.Snem ZSF prebehol
      Propagačná filatelistická výstava na 1. poschodí foajé Domu armády, predaj materiálov k 1. Snemu ZSF a príležitostná pečiatka
      na foto Jozef Korený. Na foto ocenenie významných členov a KF ZSF Miroslav Ňaršík odovzdáva diplom Jozefovi Korenému / 5 foto /.

197. www.slovenskafilatelia.sk Korený,Jozef: Výstava poštových známok 6. Dni filatelie Petrovca
        In:Spravodajca ZSF č. 2 / 2017 str. 18 - 19

198. Korený, Jozef: Juraj VII. Turzo vo filatelistických súvislostiach
        In:Spravodajca ZSF č. 2 / 2017 str.26 - 27

199. Koreny,Jozef: XIII. medzinárodná filatelistická výstava PETROVEC FILA 2017
        In:Spravodajca ZSF č.3 / 2017 str.22 - 23

200. Korený,Jozef: Zasadanie Slovenskej filatelistickej akadémie
        In: Spravodajca ZSF č.3 / 2017 str.27

201. Korený, Jozef:22.Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň
        In: Spravodajca ZSF č. 3 / 2017 str. 30

202. Medaila k 450. výročiu narodenia Juraja Turzu. Spolok priateľov Turzovky udelil 19.8.2017
        Pamätnú medailu Jozefovi Korenému za osobný podiel na činnosti Spolku.
        In: Bytčianska filatelia roč.VII. čís.4 / 2017 / 68, str.4

203. Gáťa Otto: Burza v kaviarni Olympia ( 28. pokračovanie ), Cituje Jozefa Koreného k problematike založenia Klubu filatelistov
        In: Bytčianska filatelia roč.VII. čís.4 / 2017 / 68 str.9

204. Spravodajca ZSF ALBUM by mal tridsať rokov. Gáťa,Otto: Cituje Jozefa Koreného o približovaní histórie klubov na stránkach Albumu
        In: Bytčianska filatelia roč.VII. čís.4 / 2017 / 68 str.17

205. Korený, Jozef:Kam v Trenčíne - september 2017, Posádkový klub Filatelistická výstava Klubu filatelistov " Holokaust a rezistencia"
       In: INFO TRENĆÍN roč.XIX. čís.9, 1. september 2017

206. Tvrdý, Ivan: Slovenská filatelistická akadémia Zborník prednášok - 2016 - 2017 :
        Korený Jozef: Slováci na Medzinárodnej filatelistickej výstave BUENOS AIRES .80 s. 39 - 40 + 1 foto
       PhDr. Štefan Kollár,PhD - Niekoľko poznámok k vzniku Poštového múzea v Banskej Bystrici na s. 3 v obsahu uvedený Jozef Korený a s. 12 cit.
       " Na tomto mieste je vhodné spomenúť obetavú spoluprácu Jozefa Koreného pri zbierkotvornej činnosti, "
       In:Zborník prednášok - 2016 - 2017 Slovenská filatelistická akadémia ISBN 978 - 80972642 - 2 - 2 Tlač PN print s.r.,o. Piešťany

207. Korený,Jozef,npráp.v.v.: Stručné dejiny II. svetovej vojny na poštových a filatelistických artefaktoch -
        vojnové udalosti v Európe 1944 - 1945, príprava a priebeh SNP,Karpatsko - duklianská operácia a oslobodenie Slovenska,
        vojenské operácie v severnej  Afrike 1940 - 1943 a vojenské operácie v Tichomorí 1941 - 1945 / 3. časť/.
       In: LIDER 2/2017 str.48 - 95 Vydal VOR, oddelenie doktrín, predpisov a štandardov odbor bojovej prípravy / J - 7 /,
       štáb strategického plánovania GŠ OS SR Bratislava 2017

208. pv: Zažltnuté listy - autor cituje npráp.Jozefa Koreného
       In:Obrana , mesačník MO SR roč.XXV. č.12, december 2017 s.22

209. Gajdičiar, Ivan st.: Výročia členov Spolku , medzi nimi uvedený v mesiaci október J.Korený
        In:Informačný bulletin Spolku priateľov Turzovky, január 2018 č. 37 str.226

210. Korený, Jozef: Kysučania pochovaní na vojenskom cintoríne z I. svetovej vojny v časti Kubra - Zábranie v Trenčíne
       In: Kysuce č. 4 / 31. január 2018 s.10

211. Korený, Jozef: 90. výročie I. slovenskej výstavy poštových známok v Trenčíne 1928 - 2018
       In: Bytčianska filatelia roč. VIII. čís. 1 / 2018 / 70 str.17

212. Korený, Jozef: Milí rodáci
       In:Petrovské noviny, roč.16, čís.286 str. 12, 22.2.2018 ( v Báčskom Petrovci )

213. INFO TRENČÍN ročník XX číslo 3, 6. marec 2018. Kam v Trenčíne marec 2018 Posádkový klub 14.3.v 15,30
         Prednáška Kórejská vojna 1950 - 1953 pre Klub letcov Prednáša Jozef Korený

214. INFO TRENĆÍN ročník XX číslo 4, 27.marec 2018. Kam v Trenčíne marec 2018 Posádkový klub 
        Výstava 2. svetová vojna na poštových dokumentoch - Jozef Korený 1.4. - 31.5.2018

215. http://www.chromik.wz.cz/ Osobná stránka Ing.Jozefa Chromika
        Ruského cára Alexandra I. v Turzovke pred 200 rokmi nikto nečakal. V texte je spomenutý 2 x Jozef Korený

216. Encyklopédia Who is Who na Slovensku 5. vydanie. V texte pod č. 6201504 je uvedený Jozef Korený

217. Korený,Jozef: Trenčianska chybotlač 40 / 200 jej vznik a osudy s.19 - 20, 90. výročie I. slovenskej výstavy poštových známok v Trenčíne
       1928 - 2018 s. 23 - 25, Odišiel akad. mal. Ján Švec s.32, Inzercia ZSF s.34 J.Korený
         In: Spravodajca ZSF č. 1 / 2018

218. INFO TRENĆÍN ročník XX číslo 5, 2. máj 2018, Kam v Trenčíne máj 2018 Posádkový klub,Prednáška:
        Vojna v Kórei 1950 - 1953 pre Klub vysadkárov

219. Korený, Jozef:Trenčianska chybotlač 40 / 200 jej vznik a osudy
         In:Bytčianska filatelia roč. VIII čís.2 / 2018 / 71 str. 10 - 12

220. Gáťa, Otto: Burza v kaviarni Olympia ( 31. pokračovanie, zakončenie ) Na str. č.20 uvedený Jozef Korený
         In: Bytčianska filatelia roč.VIII čís. 2 / 2018 / 71 str. 19 - 21. 

221. Rozlúčka s bývalým prvým vedúcim Poštového múzea na Slovensku PhDr. Štefanom Kollárom, PhD.
        V texte uvedený Jozef Korený, ako účastník rozlúčky v krematóriu v Banskej Bystrici 4.4.2018.
         In:Bytčianska filatelia roč.VIII čís.3 / 2018 / 72 str. 3

222. www.trencan.6f.sk- TRENČAN o Trenčíne " Pamäť Trenčína " . Stránky Ing. Vojtecha Brabenca
         V úvode ... a činiteľom trenčianskej histórie. Medzi osobnosťami je uvedený Jozef Korený,
         Dobrodružný príbeh stratenej pamätnej tabule Katolíckeho  kultúrneho domu v Trenčíne z roku 1939. Uverejnené 8.5.2018
         V texte sú uvedené spomienky npráp. v.v. Jozefa Koreného o pamätnej tabuli ktorú videl na WC po odkrytí omietky,
         keď v budove bola vykonávaná rekonštrukcia alebo opravy. 

223. Vojenský veterán:Oľga Kajabová: Nezabúdajme na tragédie vojnového ošiaľu.Jubilujúci členovia v roku 2018: na s. 25
        Jubilanti II. polrok je medzi 80 ročnými uvedený Jozef Korený, na foto prvý zľava v civilu.
         In: Vojenský veterán :Ročenka Klubu vojenských veteránov Trenčín Ročník: II. číslo 1 / 2017s.19

224. Militär und Philatelie Mitgliederinformation 260, April 2018, seite 07, Post und fotos von SF Vzlt iR Jozef Koreny,
        Inhaltsverzeichnis Mitgliederinfo 260 ( 7 ) Fotos und Post von SF Koreny, seite 26

225. Militär unf Philateliie Mitgliedeninformation 261, Juni 2018, seite 07,SF Koreny ( Trencin ) stellt seine Heimat vor, ( 6 foto ), seite 09 ITAL-CON TIPH, Israel, Frankatur, vermutl. 2014

226. Zborník pri príležitosti 25. výročia založenia Zväzu vojakov SR 1993 - 2018
         Na s. 46 je uvedené ... Pri hodnotení 28 rokov činnosti KVV Trenčín a 25 rokov vzniku ZV SR je potrebné tiež spomenúť záslužnú
         publikačnú a výstavnícku činnosť npráp. v.v. Jozefa  Koreného v oblasti filatelie a historický  náučnej tematiky ,
         za ktorú bol v roku 2008 odmenený MO SR pamätnou medailou.

227. Ladislav, Paštrnák, Mgr: Na cudzích frontoch. Vojaci z Kysúc v bojoch  v zahraničí počas 2. svetovej vojny.
        Vydal Mgr. Tibor Paštrnák - Artpress, 2018,  ISBN: 978-80-972969-0-2
        Cit. dielo: Korený, Jozef: Alexander Čuboň s. 101/ 1, Ľudevít, Móric Hoffmann s. 106 - 107/ 1, Štefan Jaroš s. 113 / 6,
        Pavol Kianica s.114 / 1, František Kožík s. 114 - 115 /2, Vincent Tkáčik s. 138 - 139 /4, Ján Baránek         
        Cvinček s. 149 - 150 /1, Jozef Holka s. 200 - 202 /1, Cit. dielo:Literatúra, pramene - 2,  Štúdie a články: Korený,
        Jozef: Strelník Ján Baránek, Osudy vojakov Slovenskej armády z Kysúc, Rodák z Turzovky - Ľudevít Móric Hoffmann,
        Anabáza vojenského pilota Jozefa Holku, Medzi týmu, čo položili svoj život v II. svetovej vojne, bol aj František Kožík,
        Slobodník Vincent Tkáčik z Turzovky, Stratený Turzovčan Vincent Tkáčik.Cit.dielo: Použitá literatúra:
        Poznámky s. 356  č.152, 171, 184, 187, 190 Cit.dielo: Poďakovanie s. 360 - Trenčín, Jozef Korený

228. Paštrnák, Ladislav a kolektív: Olešná 1619 - 2009 - Vydal Spolok priateľov Kysúc,n.o. v Olešnej v spolupráci s vydavateľstvom
        Magma v rámci projektu Tri ruže pri fontáne: ISBN 978-80-970534-0-6
        Cit.dielo: s. 93, Rok 1941 Občania Olešnej v II. svetovej vojne,  poznámka č. 22 Korený, Jozef:
        Turzovčania na bojiskách svetových vojen, str. 92 - 94,
        In: Turzovka krížom -  krážom, zost. I.Gajdičiar, vydal Spolok priateľov Turzovky, 2010.

229. Korený, Jozef: 100 rokov od vojenskej vzbury Slovákov v srbskom Kragujevaci 8.6.1918 - 2018
         In:Petrovské noviny roč. 16, čís. 290, strana 4 + 2 foto,  28.júna 2018 

230. Korený, Jozef: 100 rokov od vojenskej vzbury Slovákov v srbskom Kragujevaci 8.6.1918 - 2018
         In: Spravodajca ZSF č. 2 / 2018 s. 26

231. Korený, Jozef: 65. rokov filatelie v Báčskom Petrovci
         In: Spravodajca ZSF č. 2 / 2018 s. 27 

232. Floch, Ľubomír, Doc. Ing. PhD: Minulosť a budúcnosť Spravodajcu ZSF. Prehľad autorov publikujúcich v časopise v rokoch 1998 - 2017
         In:Spravodajca ZSF č. 2 / 2018 na str. 30 pod por. č. 4 je uvedený Jozef Korený ( Ký ) s 91 článkami. 

233. Korený , Jozef: Zomrel PhDr. Štefan Kollár, PhD:  
         In: Spravodajca ZSF č. 2 / 2018 s. 33

234. Velička, Drahomír., Bronček, Peter:Zoznam padlých a obetí v druhej svetovej vojne z Turzovky a okolia
          In: Horné Kysuce - vlastivedný občasník hornokysuckého regiónu, ročník I., 2018 s. 22 - 39, Jozef Korený uvedený na s. 22 2x,
          a s. 41 - v Zozname darcov Mestského múzea K.Točíka v Turzovke.  V Poznámkach: s. 37 č. 1,  4, 21, 24, 34, 38, 39, 51, s. 38 č.76, 100.

235. Gaťa, Otto: Ako začínal Zväz slovenských filatelistov - Z kláskov histórie k jubileu roku 2019 ( 4 ) - 6. Stručný pohľad na roky 1970 - 1978,
        ktoré právom možno nazvať " zlatý vek slovenskej filatelie" V texte na strane 22 je uvedené:
        Na západnom Slovensku bol 10.4.1976 za predsedu zvolený J.Korený
        In: Bytčianska filatelia roč. VIII. čís. 4 / 2018 / 73

236. Skyba, Ján Ing: Spomienka na Kragujevskú vzburu v roku 1918
         In: 3 vek roč. XXIII. júl 2018 s. 10. V texte uvedený ako účastník podujatia medzi inými Jozef Korený

237. Gajdičiar, Ivan st.Spolok priateľov Turzovky informuje roč. XX. č.9 ( 234 ) Na foto Jozef Korený 3 x a
        Poďakovanie Jozefovi Korenému z Trenčína za knižný dar Múzeu K. Točíka odborné časopisy ( LIDER )
        In: Kysuce č. 35, 5.9.2018

238. Šeďová, Božena: Bibliografia: Slováci v operáciách na udržanie mieru a v boji proti terorizmu - výberová bibliografia publikovaných
        prác v rokoch 1993 - 2017. Na str, 165 - Slovenské modré barety v službe mieru:
         Na pamiatku    Slovákov, ktorí zahynuli v misiách, s.: 79 : fotogr. ISBN 978-80-969458-2-5, s.168 - Od Kórey po Cyprus:
         Slováci v mierových a pozorovateľských misiách OSN a vojenských operáciach, Obrana roč. 9,č.25( 2001 ), s.10 - 11: fotogr.   
         s.171 - Slováci v pozorovateľských misiách UNOMUR v Rwande - Ugande a UNAMIR v Rwande v rokoch 1993 - 1994,
        Apológia roč. 7, č.2 (1999 ) s.24 - 25: fotogra.ISSN  1335-0463, OSN - UNOMIL v Libérii: Slovenská účasť vo vojenskej pozorovateľskej
        misií Apológia roč.6 č.12 (1998 ),s.22-23:fotogr.,mp.ISSN 1335-0463,s.172 - Slováci v misií OSN UNDOF na Golanských výšinach,
        Apolológia roč.7,č.6(1999),s.25-26:fotogr.ISSN 1335-0463, Slováci v najstaršej misií OSN UNTSO,Apológia roč.8,č.1(2000),s.28-29:fotogr..,
        mp.ISSN 1336-1910  uvedený ako autor Jozef Korený
        In: Vojenská história - časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo roč. 22 č.3/2018

239. Korený,Jozef: Obete II. svetovej vojny z veľkej Turzovky 1939 - 1945 ( 1 )
         In:Kysuce č. 37 s. 22, 19.september 2018 + obrázok

240. Korený, Jozef: Obete II. svetovej vojny z veľkej Turzovky 1939 - 1945 ( 2 )
         In: Kysuce č. 38 s. 10, 26.september 2018

241. Bachraty,Miroslav.,Vančo,Martin: Katalóg jubilejnej filatelistickej výstavy C - S SALON 2018 : ISBN: 978-80-972322-4-5
         Na str.117 uvedené: Exponát č. 46 - Jozef Korený, ČESKO - SLOVENSKO v kontexte II. svetovej vojny 1939 - 1945 + 2 fot.,
        Na str.132 je uvedený medailon Jozefa Koreného + foto

242. Grohser,Erich: Belege fotos - pozdrav odoslaný z Medzinárodného výstupu na Kriváň a FDC 21.8.2018 s. 2, SF Korený
         schrieb per email 20.10.2018 an den HBSV s.23
         Einladung zum 80. Geburtstag von unserem Freund Oberfähnrich IR Jozef Korený...s.27
         In:Militär und Philatelie - Midgliederinformation 263 - november 2018

243. Redakcia bulletinu Bytčianska filatelia, Jubileum popredného slovenského filatelistu + foto
         In:Bytčianska filatelia roč.VIII. čís. 5/2018/74 s. 4, na str. 29 Z inaugurácii známok a výstav pod por. č. 3 uvedený Jozef Korený+ pozvánka

244. og: Jesenné prednáškové stretnutie členov Slovenskej filatelistickej akadémie v Trenčíne 13.10.2018,
        V texte na str.14 je uvedený Jozef Korený + foto a na str. 16 + 3 foto
         In:Bytčianska filatelia roč.VIII. čís.5/ 2018 /74

245. Korený, Jozef npráp.v.v - Klub vojenských veteránov Trenčín.: Slováci pochovaní na vojenskom cintoríne v Trenčíne - Kubra - Zábranie
        v rokoch 1915 - 1918
       In: Bytčianska filatelia roč.VIII. čís.5/2018 /74 s.33

246. Gáťa,Otto:Ako pokračoval Zväz slovenských filatelistov - Z kláskov histórie k jubileu roku 2019 ( 5 ) 7. Stručný pohľad na roky 1979 - 1984
        In: Bytčianska filatelia roč. VIII. čís. 5/ 2018/ 74.Na str. 37 uvedený Jozef Korený 2x, a na str.38 a 52

247. Korený,Jozef, nadpráporčík v.v.: Spolupráca KF ZSF 52 - 19 Trenčín s HBSV - ARGE MILITARIA AUSTRIACA PHILATELIA WIEN
        In:Spravodajca ZSF č.4/ 2018 s. 23 - 25 + 2 foto

248. Korený, Jozef, nadpráporčík v.v.: Výstava 100. výročie ukončenia 1. svetovej vijny a vzniku Československa 1918 - 2018
        In: Spravodajca ZSF č. 4 / 2018 s. 26 -27 + 1 foto

249. Floch, Ľubomír a redakcia časopisu: Životné jubileum Jozefa Koreného
        In: Spravodajca ZSF č. 4 /2018 s. 29 + foto

250. Korený, Jozef: Holokaust Židov z Turzovky v kontexte holokaustu Židov na Slovensku a v Európe
        In:Kysuce č.46 s.10, 21.novembra 2018

251. Korený, Jozef: Holokaust Židov z Turzovky v kontexte holokaustu Židov na Slovensku a v Európe
        In:Kysuce č.47 s.9, 28..novembra 2018

252. Gáťa Otto,JUDr: Medzi prednášateľmi na DFS je uvedný Jozef Korený s. 28, 29, 32,33, 35, 38, 39, 49,61, 64, 75, 78
        In:Dni filatelie Slovenska 35 ročníkov 1984 - 2018, ISBN 978-80-972642-3-9

253. Kajabová, Oľga: Spomienky na Brezine
        In:Ročenka odbojára 2019 s. 75. Na foto je Jozef Korený ( svetle modrý oblek). Sedí medzi 96 ročným
        Ing. Štefanom  Šteflovičom - účastník bojov na Dukle a 92 ročným plk.v.v. Pavlom Liškom účastník SNP.

254. Televízia Považie:
       Trenčiansky samosprávny kraj Vo vestibule VÚC bola 1.2.2019 vernisáž výstavy Generál Štefánik ktorá bola do konca februára 2019.
       Na 10 fotke v poradí predstavitelia VÚC a inštitúcií zúčastnených na poriadaní výstavy. Na 10 foto prvý z prava Jozef Korený
       In:IMPULZ. press: Výstava generál Štefánik do konca februára 2019. Príhovor medzi inými mal aj Jozef Korený

255. Gajdičiar, Ivan st.- Kysuce  č.35 / 5. september 2018, Spolok priateľov Turzovky informuje.roč.XX. č.9 ( 234 )
       Poďakovanie:Ďakujeme týmto členovi Spolku Jozefovi Korenému z Trenčína za jeho dar knižnici Múzea Karola Točíka v Turzovke
       v podobe zbierky odborných časopisov s vojenskou tematikou.Velička, Drahomír: Kysuce č.39 / 3. októbra 2018-
      Spolkový hlásnik roč. I č. 10  vyročia členov: V októbri 2018 oslávia životné jubileá narodeniny členovia Spolku medzi nimi
      Jozef Korený z Trenčína( 26.10.1938 - 80 rokov foto ) 
       In:Informačný bulletin Spolku priateľov Turzovky č.39 - január 2019

256. Gaťa,Otto Dr : Prvá výstava poštových známok po založení Zväzu slovenských filatelistov.
       In: Bytčianska  filatelia roč.IX.číslo 1 / 2019 / 75 s. 31 - 32 - Jednu z troch pozlátených medailí získal vtedajší člen KF v Martine
      Jozef Korený za špecializovaný exponát známok Veľkej Británie.

257. INFO Trenčín roč.XXI č.3 26.2.2019 Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín
       Kam v Trenčíne - marec 2019: Prednášky: 13.3.2019 ,15,30 Posádkový klub - Udalosti pred začiatkom 2. svetovej vojny v rokoch
      1935 - 1939. Prednáša npráp. Jozef Korený

258. Korený, Jozef:80. výročie začatia 2.SV, vojny 1.9.1939
       In:Spravodajca ZSF č. 1 / 2019 s. 19

259. Korený, Jozef: Výstava Štefánik
       In:Spravodajca ZSF č. 1 / 2019 s. 30

 260. Korený,Jozef:Inzercia: Kúpim: Viac na http://jozefkoreny.sweb.cz/ a jkoreny.tn@gmail.com
        In:Spravodajca ZSF č. 1 / 2019 s. 34

261. Grohser, Erich: Vzlt iR:Koreny - Neujahrswünsche 2019 ( foto Rozsutec )
       In: Militär und Philatelie ( Letzte) Mitgliederinformation 265 Marz 2019 seite 02

262. Wawrzynkowski, Marian: Nielatwe dzieje sasiada - cz 1
       In: Filatelista - Pismo Polskiego Zwiazku Filatelistów Nr. 2 ( 1156 ) rok 66 - luty 2/ 2019 s. 67 - 71
      Serdecznie dziekuje za pomoc Jozefowi Korenemu z Trencina za uzyczenie mi skanów walorów, które pokazalem jako
      ilustracje nr.9,10,12,13,14,18,19,20.

263. Wawrzynkowski, Marian: Nielatwe dzieje sasiada - cz 2
       In: Filatelista - Pismo Polskiego Zwiazku Filatelistów Nr.3 ( 1157 ) rok 66 - marzec 3 / 2019 s . 130 - 134 .
      Serdecznie dziekuje kol. Jozefowi Korenemu z Trencina ( Slowacja ) za wiele informacji, które byly mi pomočne przy pisaniu.
      Ilustracje nr.38,41,45,48,49,50,53.

264. Wawrzynkowski, Marian: Nielatwe dzieje sasiada - cz 3, Serdeczne dziekuje kol. Jozefowi Korenemu ( Slowacja ) za pomoc 
        In: Filatelista - Pismo Polskiego Zwiazku Filatelistów Nr.4 ( 1158 ) rok 66 - kwiecień 4 / 2019 s. 188 - 194. Ilustracie nr. 54,63,69,70,71,73

265. Gáťa, Otto: Za čo sme boli, proti čomu sme boli na VZ ZSF roku 2007.V texte na s. 31 je uvedený Jozef Korený
        a jeho podnety a návrhy na VIII. valnom zhromaždení ZSF 27.10.2007
        In: Bytčianska filatelia roč. IX. čís. 2 / 2019 / 76

266. Mička Ján:Kongresy mladých filatelistov a Dni mládežníckej filatelie - Spomienky a úvahy
        In: Katalóg Mládežníckej filatelistickej výstavy JUNIORFILA Trenčín 2019 - na str. č. 11 uvedený Jozef Korený

267. Ministerstvo obrany SR - Komunikačný odbor  - Vojenský čin roka 2018, Bratislava 13.6.2019
       In: Bulletin nominovaných - V kategórii Priateľ ozbrojených síl SR uvedený nadpráporčík v.v. Jozef Korený

268. ES,TASR: Rezort ocenil rekonštrukciu cintorína
       In:MY Trenčianske noviny 17.6. - 23.6.2019 čís.24, roč.60. Na foto sú: genpor.v.v.Ing. Pavel Honzek a npráp.v.v. Jozef Korený

269. Struhárová, Eva:Ladislav Jambor 
        In:Personálna bibliografia 2019 - Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne - ISBN: 978-80-85135-64-0.
        Pod por. č. 316,317 a 320 uvedený autor Jozef Korený

270. INFO TRENČÍN roč.XXI čís.7, 25.6.2019 Kam v Trenčíne júl 2019 , Filatelistická výstava"  Slovenské národné povstanie 1944,
        Posádkový klub 1.- 31.8.2019, SNP Jozef Korený

271. Bytčianska filatelia roč. IX. č. 3 / 2019 / 77.
       Komisia mládeže ZKF SsR: Mládežnícka filatelistická výstava JUNIORFILA 2019 a finále Filatelistickej olympiady mladých filatelistov
       Slovenska s.20 foto 4. Jozefovia medzi nimi Jozef Korený. Gáťa, Otto: Jarné stretnutie členov Slovenskej filatelistickej akadémie
      10. mája 2019 v Banskej Bystrici s. 25 Jozef Korený zvolený za člena Výboru SFA. Bratislavská filatelia s. 27 uvedený
      Jozef Korený ako člen Komisie pre prípravu Stanov ZSF v roku 1995. Lulák, Jozef:
      Príloha bulletinu Byčianska filatelia k č. 3 / 2019 s. 32, rozhovor s JUDr. O. Gáťom ktorý uviedol Jozefa Koreného ako člena
      Komisie pre vytvorenie Stanov ZSF v roku 1995.Gáťa, Otto:Systém štruktúry riadiacich orgánov v histórii organizovanej filatelie na Slovensku
      na s. 33 je Jozef Korený uvedený ako predseda Komisie pre teritorialnu filateliu Korený, Jozef npráp.v.v: Život a dielo PhDr. Milana
      Rastislava Štefánika - 100 rokov od jeho tragickej smrti 4.5.1919 - 4.5.2019 - prejav 28.4.2019 pri pomníku gen. M.R.Štefánika s .35 - 37
      Gáťa, Otto Dr.:Vážení čitatelia a prispievatelia do bulletinu Bytčianska filatelia, autor príspevku uviedol Jozefa Koreného na druhom
      mieste dopisovateľov s. 41

272. Popovič, Željko: 56.Apatinske ribarske večeri - Osma medunarodna filatelisticka izložba " Ribarske večeri 2019 " 4.7. - 7.7.2019
        In: Zoznam vystavovateľov pod por. č. 26 uvedený Jozef Korený exponát  Česko - Slovensko v kontexte II. svetovej vojny
       1939 - 1945 ( Slovačka) Vydal: Udružennje filatelista Apatin ( Vojvodina )

273. Vitko, Pavol: Hrdinovia robia skutky  ( výsledky 22. ročníka ankety Vojenský čin roka ) - Naši priatelia - uvedený npráp.v.v. Jozef Korený
        In: OBRANA roč. XXVII.čís.7 júl 2019 s.4 - 5

274. INFO Trenčín 25.jún 2019, roč.XXI. č. 7 Kam v Trenčíne v august 2019. Výstavy: 75. výročie SNP , Posádkový klub 1.- 31.8.2019,
        Filatelistická výstava pripravuje Jozef Korený

275. INFO Trenčín 30.júl 2019, roč. XXI. č. 8 Kam v Trenčíne august 2019. Výstavy: do 31.8.2019
       75. výročie Slovenského národného povstania, Filatelistická výstava Pripravuje Jozef Korený, Posádkový klub Trenčín

276. Velička, Drahomír:Bibliografický prehľad Nadácie 400 rokov Turzovky a Spolku priateľov Turzovky 1996 - 2018
       Turzovský spolkový kalendár na s. 133, 135 por.č.029, 030, s.137 por.č.062, 075, s. 139 por. č. 111, 113, s. 140 por. č. 126, 128, 129
       uvedený autor Jozef Korený,
       Tlač: Time Print Žilina, Vydal: Spolok priateľov Turzovky 2019 ISBN 978-80-570-1018-0

277. XV. Medzinárodná filatelistická výstava PETROVEC FILA Báčsky Petrovec 9.- 11. 8. 2019
        In: Zoznam vystavovateľov pod por. č. 12 uvedený Jozef Korený exponát Česko - Slovensko v kontexte II. svetovej vojny 1939 - 1945,
        Vydal Spolok filatelistov Báčsky Petrovec

278. INFO Trenčín 27.august 2019, roč. XXI č.9 Kam v Trenčíne september 2019. Výstavy: Poľsko v 2. svetovej vojne,
        Filatelistická výstava, pripravil Jozef Korený od 1.9. - 30.9.2019 Posádkový klub Trenčín

279. Ňaršík,Miroslav a kolektív: V zoname výstav uvedený ako organizátor, garant výstav a člen jury Jozef Korený: s. 13, 20, 55, 57, 90, 92, 94,
       100, 112, 114, 120, 122, 125, 134, 137,141, 146, 162,166,173, 178,180, 187, 
       In: Filatelistické výstavy ZSF 1969 - 2019, ISBN 978-80-570-1062-3 

280. Jankovič, Vojtech: Jubilejná filatelistická výstava C - S SALON 2018 v Bratislave.
       In: Spravodajca ZSF č. 2 / 2019 na s. 23 je uvedené: Česko - slovensko v kontexte II. Svetovej vojny 1939 - 1945 od J. Koreného

281. Velička, Drahomír: Dary múzeu K. Točíka - poďakovanie Jozefovi Korenému z Trenčína za publikáciu Trenčín na starých pohľadniciach
        a zbierku vojenských uniforiem
        In: Kysuce č. 37 / 18. septembra 2019 - Spolkový hlásnik roč. II. č. 9 ( 246 )

282. Zimnicki, Jerzy: Samoloty polskich sil powietrznych v kampani wrzesniowej 1939.Temat zostal zainicjowany przez znanego
        slowackiego filateliste Jozefa Korený. Pan Korený wspólpracowal przy tworzeniu projektów, dostarczajac cześć materialów stral sie o zgode
       na wykorzystanie fotografii, opiniowal  nazewnictwo i pomagal w ustaniu stopni wojskowych Czechów i Slowaków walezacych ramie w ramie
       z polskimi lotnikami. 
       In:Biuletyn Filatelistyczny - Tygodnik - Wydawnictwo elektroniczne Nr 28 ( 769 )s.2, 12. lipca 2019 - ISSN 1896 - 561X -   Marek Jedziniak

283. Gáťa Otto, JUDr: JUDr. Viktor Weinert (1890 - 1942 ) v kontexte dobového filatelistického diania. Na s. 81 autor cituje:
        " články Jozefa Koreného o I. Slovenskej výstave poštových známok v roku 1928 v Trenčíne v katalógoch a monografii.
         MVDr. Jozef Máj:Listy dokumentujúce poštové linky. Na s. 158 v použitej literatúre uvádza: Korený Jozef  - História poštovníctva v Trenčíne
         a okolí,Filatelistické štúdie 2,SFA,Košice, 2010
         In: Zborník prednášok 2019 - Prednáškový seminár Slovenskej filatelistickej akadémie.ISBN: 978-80-972642-5-3 - Zostavil Ivan Tvrdý

284. Král Jiří, Ing: Ješte k vydání dopisnic bez natištěné známky k účasti Čechů a Slováků v boji proti Němcům po boku Poláků v záři 1939 s.20 - 24
        In: SYRENA č. 291, Zpravodaj sběratelu polské známky v České a Slovenské republice. Na strane 24 je uvedený Jozef Korený
       ako spoluautor návrhů dopisníc.

285. Gáťa, Otto: Almanach Filatelisticko - poštového múzea súkromného FIPOM - S. Ročenka aktualít a informácií z histórie filatelie a
        poštovníctva roč. V. 2019 Na strane č. 15, 47, 61 je uvedený Jozef Korený

286. 2. snem ZSF
        In:Spravodajca ZSF č.3 / 2019 s. 6 - foto Karol Milan, Jozef Korený

287. Korený,Jozef:100. rokov slovenského gymnázia v Bačskom Petrovci
        In:Spravodajca ZSF č.3 / 2019 s. 28 - 29 , 2 x foto

288. Korený, Jozef: Náš rov ( foto Jozef Oravec 87 r.  )
        In: Spravodajca ZSF č. 3 / 2019 s.30

289. Korený,Jozef: Filatelistické výstavy v srbskej Vojvodine v roku 2019
        In:Spravodajca ZSF č. 4 / 2019 s. 23 - ISSN 1338 - 2098

290. Velička, Drahomír: Dary múzeu - poďakovanie.Výkonný výbor SPT vyjadril poďakovanie Jozefovi Korenému z Trenčína ktorý
        Mestskému múzeu K. Točíka nezištne daroval publikáciu Trenčín na starých pohľadniciach 
        a tiež zbierku vojenských uniforiem , ktorá výrazne obohatí zbierkový fond múzea.
        In: Informačný bulletin - Spolku priateľov Turzovky Január 2020 č. 41 - Spolkový hlásnik ročník II. č. 9 ( 246 )

291. Redakčná rada KVV Trenčín - Vyhodnotenie aktivít KVV v roku 2019
        In: Vojenský veterán - Ročenka Klubu vojenských veteránov Trenčín roč. IV. čís. 1 / 2019 Na s.10 Spomienka na oslobodenie mesta Trenčín
        a na s. 11, 100.výročie tragického úmrtia M.R.Štefánika uvedený Jozef Korený, s. 25 na foto sediaci v pravo a s.27
        uvedená http://jozefkoreny.sweb.cz/

292. CBRN revue 30 , 1/ 2020 " Lacko nezabudneme" na s. 29 Jozef K, Trenčín

293. Jankovič,Vojtech:Novinky na portáli www.postoveznamky.sk. Úspech www.postoveznamky.sk a veľké poďakovanie
         všetkým prispievateľom.25.4.2020 Zoznam autorov a počet článkov. Medzi nimi Jozef Korený 2 články. Poštová história a
         poštová prevádzka: Jozef Korený - Poľná pošta Sovietskej armády po dobu okupácie ČSSR od 21.8.1968 do rokun 1991

291. Korený,Jozef: Trenčiansky filatelistický rok 2019
        In: Spravodajca ZSF č. 1 / 2020 s.8 - 11

292. Korený, Jozef:Zasadanie Slovenskej filatelistickej akadémie v Trenčíne
        In: Spravodajca ZSF č.1 / 2020 s. 26

293. Korený, Jozef:Náš jubilant 70 ročný plk.v.v.Ing. František Horečný
        In: Spravodajca ZSF č. 1 / 2020 s. 33

294. Korený,Jozef: Náš jubilant Ondrej Sulo je 80 - ročný
        In: Spravodajca ZSF č. 2 / 2020 s. 34

295. Bachratý, Miroslav: Slovensko 1938 - 1945 Poštová hisória. Tlač: EUROPRINTY, spol. s.r.o. Břeclav, vlastný náklad autora, 1. vydanie
        v 2 zväzkoch ISBN 978-80-570-1622-9
       Na strane 22 Poďakovanie za spoluprácu a podporu uvedený medzi inými aj Jozef Korený, na strane 219 poštový lístok zo zbierky J.Korený.

296. Bárd, Alexander, Marenčík, Ján : História organizovanej filatelie v Košiciach 1921 - 2020.
       Na s. čís. 84 v skupinovej foto je uvedený medzi inými aj Jozef Korený pri príležitosti VII. družobnej výstavy známok Košice . Eger - Miskolc
       1988 a na s. čís. 151 v skupinovej foto je uvedený medzi inými aj Jozef Korený

297. Gáťa Otto: Báseň - Jozef Korený ( 1994 )
        In:Zúbkovaným veršom II. osobnosti ( K - P ) str. 9 Jozefovi Korenému
         Spracované v roku 2019, vydané 8.9.2020.1. vydanie. Vydalo Filatelistisko - poštové múzeum - súkromné v Plevniku - Drienovom.
         Edícia: Tvorili históriu
 Kurátor výstav:( Na výstavach použil vlastné exponáty)
298. Výstava 80. výročie Kragujevackej vzbury 71. pp Trenčianskeho v Knižnici Posádkového klubu Trenčín 11.6.1998
299. Výstava 75. výročie založenia K F v Trenčíne, " Európa v Trenčíne " a Deň Armády SR v Ka MC OS SR Trenčín 24.8.2000 
300. Výstava  Od Kórei po Cyprus - Slováci v misiách OSN a operáciach za mier Posádkový  klub Trenčín 21.9. - 13.10.2001
301. Výstava 100 rokov dokončenia výstavby železničnej trate Trenčín - Topoľčany, Posádkový klub Trenčín 22.9. 2001
302. Výstava 50. výročie od ustanovenia DKNŠ -  Slováci v Dozornej komisie neutrálnych štátov v Kórei v rokoch 1953 - 1993,
        Posádkový  klub Trenčín 22.9.2003
303. Výstava Naša cesta do NATO, Posádkový klub Trenčín, Poľná pošta Pozemných síl, OS SR 3.- 31.5.2004 
304. Výstava 60. výročie SNP 1944 - 2004, Posádkový klub Trenčín 29.8.- 29.9.2004
305. Výstava Trenčín v zrkadle pošty a filatelie, Posádkový klub Trenčín 15.10.,2004
306. Výstava 100. rokov futbalu v Trenčíne 1904 - 2004, Trenčín, Posádkový  klub Trenčín 21.11.2004
307. Výstava 60. výročie oslobodenia 1945 - 2005 a 80. výročie založenia K F v Trenčíne 1925 - 2005, Posádkový klub Trenčín 8.3.- 29.3.2005
308. Výstava Slovenské modré barety v službe mieru, Posádkový klub Trenčín 6.10.- 22.10.2006
309. Výstava Veľká vlastenecká vojna ZSSR 1941 - 1945, Posádkový  klub Trenčín 9.5. - 30.5.2008
310. Výstava Kragujevac, Posádkový klub Trenčín 5.6. - 20.6.2008
311. Výstava Život so známkami, Posádkový klub Trenčín 27.10. - 14.11.2008
312. Výstava k 90. výročiu ČSR -  Cesty Dr.M.R.Štefanika po svete,Posádkový klub Trenčín 27.10. - 14.11.2008
313. Výstava 65. výročie Slovenského národného povstania  1944 - 2009, Posádkový klub Trenčín 4.9. - 30.9.2009
314. Výstava Zúbkovaný svet, Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka 25.6. - 14.7.2010
315. Výstava 65. výročie oslobodenia Trenčína 1945 - 2010, Posádkový klub Trenčín 9.4. - 15.5.2010
316. Výstava - Filokartistická  Svet na pohľadniciach, Posádkový klub Trenčín 1.- 30.6.2012
317. Výstava Slováci v misii OSN UNFICYP  a ISAF, Posádkový klub Trenčín 19.9. - 29.10.2012
318. Výstava k 70. výročiu Slovenského národného povstania " SNP v kontexte II. SV ", Posádkový klub Trenčín 28.8. - 2.10.2014
319. Výstava 100 rokov od Veľkej vojny - participacia archivnými dokumentami zo ŠOKA Trenčín v Posádkovom klube Trenčín 2014
320. Výstava 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, Posádkový klub Trenčín 6.5. - 31.5.2015
321. Výstava II. svetová vojna na poštových dokumentoch, Posádkový klub Trenčín 1.4. - 31.5.2017
322. Výstava Holokaust a rezistencia na poštových dokumentoch, Posádkový klub Trenčín 1.9. - 30.9.2018
323. Výstava Druhá svetová vojna na poštových dokumentoch, Posádkový klub Trenčín 1.4. - 31.5.2018
324. Výstava 75. výročie SNP, Posádkový klub Trenčín 1.8. - 31.8.2019
325. Výstava Poľsko v II. svetovej vojne 1939 - 1945 Posádkový klub Trenčín 1.9. - 30. 9.2019
326. Výstava Slovensko - Poľsko - 22.10.2007 - 28.10.2007 Bratislava - Gestor výstavy Jozef Korený
Participácia na výstave exponátom:
327. Na večnú slávu synov Francúzska, Posádkový klub Trenčín 28.7.2005
328. Na večnú slávu synov Francúzska, Kultúrny dom Sklabiňa 27.8.2005
329. Na večnú slávu synov Francúzska, Dom kultúry Vrútky 7.10.2005
Účať filatelistickými exponátmi na výstavách:
330. Výstava Slovenské modré barety v službe mieru,  Poštové múzeum Banská Bystrica 9.10.2007 - 15.3.2008
331. Národná filatelistická výstava SLOVENSKO - 2009 - Bratislava 14.- 17.5.2009 
332. Výstava " Zúbkovaný svet " - Turzovka - Prvá filatelistická výstava na Kysuciach, Kultúrny dom Rudolfa Jašíka 25.6. - 21.7.2010
333. Výstava v týždni francúzskych filmov Ms úrad Trenčín - Mesto Trenčín vo filatelii 18.11.2010
334. Výstava PETROVEC FILA 2011 -  Misie OSN, EÚ, NATO na Balkane 1990 - 1995 - Dom Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci
        5.8.- 7.8.2011
335. Výstava PETROVEC FILA 2014  -  Slovenské národné povstanie 1944 - ZŠ Jána Čajáka Báčsky Petrovec 2.8. - 3.8.2014
336. Výstava PETROVEC FILA 2015 - Druhá svetová vojna v zrkadle poštových dokumentov 1939 - 1945 - ZŠ Jána Čajáka
        Báčsky Petrovec 7.8.-8.8.2015
337. Výstava Pošta z misií OSN a NATO, Poľná pošta z druhej svetovej vojny, Pošta zo zajateckých táborov v druhej svetovej vojneII.SV
        pri príležitosti 1. snemu ZSF, Posádkový klub Trenčín  4. - 12.11.2015
338. Výstava PETROVEC FILA 2016 - Holokaust a rezistencia - ZŠ Jána Čajáka Báčsky Petrovec 6.8.- 7.8.2016
339. Propagačné výstavky Misie OSN, Poľné pošty v druhej svetovej vojne - Pos. klub Trenčín 18.4. - 8.8.2016
340. Výstava  2. svetová vojna na poštových dokumentoch 1939 - 1945 - Posádkový klub Trenčín 1.4. - 30.9.2017
341. Výstava PETROVEC FILA 2017 - Poľsko v druhej svetovej vojne 1939 - 1945 - ZŠ Jána Čajáka Báčsky Petrovec 4.8. - 5.8.2017
342. Výstava 55. Apatinske ribarske večeri -  Siedma medzinárodná filatelistická výstava  Ribarske večeri 2018 - Západná Európa, USA a Kanada
        v druhej svetovej vojne v rokoch 1940 - 1945 , Apatin 6.7. - 8.7. 2018 v škole Ž. Zrenjanin.
343. Výstava  PETROVEC FILA 2018 - Západná Európa, USA a Kanada v druhej svetovej vojnev rokoch 1940 - 1945 - ZŠ Jána Čajáka
        Báčsky Petrovec 10.8.- 12.8.2018 
344. Filatelistická výstava SALON  C - S 2018 - Bratislavský hrad. Exponát   Česko - Slovensko v kontexte druhej svetovej vojny 1939 - 1945
       27.10.- 4.11.2018
345. Výstava ŠTEFÁNIK Posádkový klub Trenčín ( participacia exponátom ) 1.4.2019
346. Výstava 56. Apatinske ribarske večeri - Osma medunarodna filatelistička izložba " Ribarske večeri 2019, exponát
        " Česko - Slovensko v kontexte II. SV 1939 - 1945 " , Apatin 4.7.- 7.7.2019 v škole  Žarko Zrenjanin.
347. Výstava PETROVEC FILA 2019 - Česko - Slovensko v kontexte II. svetovej vojny 1939 - 1945 - ZŠ Jána Čajáka
        Báčsky Petrovec 9.8.- 11.8.2019 
348. 75. výročie SNP  "Slovenské národné povstanie 1944 v kontexte vojenských udalosti v rokoch 1944 - 1945 " - Posádkový klub Trenčín
        1.8. - 31.8.2019
349. Výstava Poľsko v II. svetovej vojne 1939 - 1945 - 80. výročie začatia druhej svetovej vojny - Posádkový klub Trenčín 1.9. - 30.9.2019
Autor návrhov príležitostných poštových pečiatok:
350. 100 rokov železnice a vlakovej pošty 306 Trenčín - Topoľčany,Trenčín 1 - 22.9.2001 
351. 50. výročie od ustanovenia DKNŠ v Kórei - Trenčín 1 - 22.9.2003
352. 1815 Rok Ľudovíta Štúra 1851/ pošta Uhrovec 15.10.2005
353. Rok Ľudovíta Štúra,Trenčín 19.10.2005
354. Rok Ľudovíta Štúra, Myjava 19.10.2005
355. Rok Ľudovíta Štúra, Bánovce nad Bebravou 25.10.2005
356. Rok Ľudovíta Štúra, Zemianské Podhradie - Bošáca 6.11.2005
357. Ruský cár Alexander I. v Trenčíne 1805 - 2005, Trenčín 1 - 7.12.2005 
358. Slovenské modré barety v službe mieru - Trenčín 1 - 6.10.2006
359. 290. výročie bitky pri Trenčíne 1708 - 2008 - Trenčín 4 -  3.8.2008
Autor prítlači na na poštové lístky:
360. 100 rokov železničnej trate Trenčín - Topoľčany, Trenčín 22.9. 2001
361. JUDr. Vojtech Čelko 20.12.2001
362. Zasadanie Dozornej komisie neutrálnych štátov v Panmundžone v Kórei 22.9.2003
363. The 2nd Anniversary of the Establishment of the Multinational Brigade 3 June 2004 Topoľčany
364. Ľudovít Bonaventúra Stárek 1803 - 1863, cirkevný hodnostár a historik znovu objavil n a hradnej skale rímsky nápis v roku 1852, 15.10.2004
365. Víťazstvo cisárov a vojska, ktoré v počte 855 vojakov II. légie sídlilo v Laugaríciu, dal zhotoviť Maximianus legát II. pomocnej légie, 15.10.2004
366. Výstava Slovenské modré barety v službe mieru , Poštové múzeum SP a.s. - Banská Bystrica 9.10.2007 - 15.3.2008
367. Kríž - miesto pochovania padlých po bitke Františka II. Rákócziho  26.12.1704,  Hrnčiarovce nad Parnou  pri inaugurácií známky
        Poľná pošta 28.11.2007
368. Deň poštovej známky - Poľná pošta Bratislava 2007, Bratislava 18.12.2007
369. 45.výročie KF 52 - 19 pri KaMC OS SR Trenčín 1963 - 2008 - pplk.PhMr.Jiří Smutný 1924 - 1994 -
        1. predseda KF O8 - 37 Trenčín . Sihoť, Trenčín 1 - 3.3.2008
370. František II. Rákóczi - 27.3.1676 Borša - 8.4.1735 Osmanská ríša, 300. výročie bitky pri Trenčíne,
        Trenčianska Turná - Hamré 3.8.1708- 3.8.2008
371. Filatelistická výstava Zúbkovaný svet 25.6. - 21.7.2010.pritlač kostol Nanebovzatia Panny Marie v Turzovke + znak mesta Turzovka
372. Výstava 100 rokov od Veľkej vojny 5.6. - 30.6.2014, prítlač príslušníkov 15.honvedského pluku / domobraneckého pluku /,
        Posádkový klub Trenčín
373. Výstava Veľká vlastenecká vojna ZSSR 1941 - 1945 , Matka vlasť - volá ! 9.- 30.9.2008
374. Výstava Slováci v misií OSN UNFICYP na Cypre 19.9.2012
375. Výstava Slováci v operácií NATO ISAF v Afganistane 19.9.2012
Uvedenie poštovej známky
376. Matúš Čák Trenčiansky - Trenčianske múzeum - Kongregačná sála 12.3.2010
377. Skalka nad Váhom 21.7.2012  
Prednášky:
378. Prednáška Poštová história Kysúc pre členov Slovenskej vedeckej filatelistickej spoločnosti v  Banskej Bystrici 8. - 10.9.2006
379. Beseda ku knihe Slovenské modré barety v službe mieru v Kysuckej knižnici v Čadci za účasti žiakov odborných škôl 3.11.2008
380. Prednáška " Vojna v Kórey 1950 - 1953 " pre Klub letcov SLZ M.R.Štefánika pri Posádkovom klube Trenčín 26.3.2009
381. Prednáška " Vojenské útvary letectva v Trenčíne v rokoch 1945 - 2000 " pre Klub Letcov SLZ M.R.Štefánika pri Posádkovom klube
        Trenčín 9.2.2011
382. Prednáška " Poľná poštová služba slovenskej armády na východnom fronte proti ZSSR v rokoch 1941 - 1943 "  XXVIII.
        Dni filatelie v Piešťanoch 3.- 4.9.2011
383. Prednáška pre Klub parašutistov 2.2.2012 - Poľná pošta slovenskej armády na východnom fronte v rokoch 1941 - 1943 Pos. klub Trenčín
384. Prednáška " Oslobodenie Trenčína 10.4.1945 " pre Klub parašutistov pri Posádkovom klube Trenčín 5.4.2012
385. Prednáška " Zajatecká pošta vojakov v Taliansku v 2. svetovej vojne " - XXX. Dní filatelie Slovenska Bytča 14.- 15.9.2013 
386. Prednáška " Pošta z misii OSN a operácií NATO + Poľná pošta v II. SV " - 7.prihraničné stretnutie českých a slovenských vojenských
        chemikov Zamarovce 18.9.2015
387. Prednáška " Útvary letectva v Trenčíne " pre Klub letcov SLZ M.R.Štefánika pri Posádkovom klube 13.1.2016
388. Prednáška " Stratený turzovčan Vincent Tkáčik" pre Klub parašutistov pri Posádkovom klube Trenčín 3.3.2016
389. Prednáška " Vojenské spravodajské orgány v Trenčíne 1945 - 2000 pre Klub parašutistov pri Posádkovom klube Trenčín 2.6.2016               
390. Prednáška " Z histórie 6. rcho 4. tankovej divízie v Havl. Brode " - 8. prihraničné  stretnutie chemikov bývalej ČSFR, SR a ČR
        Hrabovo pri Ružomberku 9.6.2016
391. Prednáška " Útvary v kasárni SNP 1945 - 200 " pre Klub parašutistov pri Posádkovom klube Trenčín 2.3.2017
392. Prednáška " Vojna v Kórei 1950 - 1953 " pre Klub letcov SLZ M.R.Štefánika pri Posádkovom klube Trenčín 14.3.2018
393. Prednáška " Vojna v Kórei 1950 - 1953 " pre Klub výsadkárov pri Posádkovom klube Trenčín 3.5.2018
394. Prednáška " 90. výročie I. filatelistickej výstavy na Slovensku v Trenčíne 1928 - 2018 pre Klub numizmatikov SNS
        Pri Posádkovom klube Trenčín 21.6.2018
395. Prednáška " Udalosti ktoré predchádzali vzniku II. svetovej vojny v rokoch 1933 - 1939 " pre Klub letcov a Klub výsadkárov pri
        Posádkovom klube Trenčín 13.3.2019
396. Prejav " Generál Milan Rastislav Štefánik 21.7. 1880 - 4.5.1919 " v parku M.R.Štefánika v Trenčíne 28.4.2019 pri príležitosti
       100. výročia tragickej smrti gen.M.R.Štefánika 4.5.1919
Televízne relácie v televízií " Okolo sveta" Trenčín:
397. Hodina " H " 1.1.2009 - Filatelia, Numizmatika, Faleristika - Jozef Korený, František Jarábek
398. Forum TSK 50 rokov KF 52 - 19 Trenčín 1963  - 2013 Forum TSK
399. Výstava k 50. výročiu KF 52 - 19 1963 - 2013
Relácie v Slovenskom rozhlase: 
400. Pozvete nás? Rozhovor J. Koreného + Milady Korenej s redaktorkou Gabrielou Horečnou 3.12.2008 
401. Nočná pyramída - 85. rokov Klubu filatelistov v Trenčíne - moderátorka Martina Kardošová 17.7.2011
402. Nočná pyramída  Poľná pošta spoločne s pplk. Petrom Džurdženíkom z Martina a
        PhDr. Štefanom Kollárom, PhD z Banskej Bystrice, moderátorka Martina Kardošová 8.12.2011
Relácia v rádiu REGINA
403. - 29.5.2020 o 21,00 hodMinár, Miroslav: Relácia PLNÁ POĽNA - Spomínal na publikáciu
          " Slovenské modré barety v službe mieru", autor Jozef Korený

404. http://www.spolokpriatelovturzovky.sk/index.php/aktualne-oznamy/214-zaalo-turzovske-leto-2010
      Začalo Turzovské leto 2010 - Svetové stretnutie Turzovčanov -  Filatelistická výstava Jozefa Koreného " Zúbkovaný svet"
      vernisáž v Dome kultúry Rudolfa Jašíka v Turzovke  25.6.2010. Text pri vernisáži výstavy Ivo Gajdičiar star. Prezident Spolku priateľov Turzovky 

405. www.klubvtn.info/info_190.htm
       Klub filatelistov pri Posádkovom klube 
       Dni mesta Trenčína - Výstava " Mesto Trenčín vo filatelii" 24.9. - 15.10. - 7.1.2011 Exponáty vystavili: I.Veliký,J.Korený, O.Sulo

406. www.klubvtn.info/info_05.htm
       Výstava na Slovenskej pošte,a.s.Banská Bystrica " Slovenské modré barety v službe mieru " kurátor výstavy Jozef Korený - text+ foto
       Mgr.Leo Lichvár 26.9.2012

407. www.aos.sk/archiv/ao.lm/aktuality/vernisaz.htm
       Misie - nezabudneme. Výstava Slovenské modré barety v službe mieru kurátor výstavy Jozef Korený - Dom armády Trenčín 6.10.2006 text,
       foto -sj-

408. http:www.trencan.6f.sk/0101-Trencin1945-2000html
       TRENČAN Trenčanom o Trenčíne " Pamäť Trenčína" stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína - kroniky:
 
409. Výpis z kroník mesta Trenčín 1945 - 2000 - Jozef Korený pridané na Silvestra 2016

410. Kronika Trenčína roč. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 - Jozef Korený
411. Verejný život: JUDr. Vojtech Čelko - životopis Jozef Korený pridané na Silvestra 2016 
412. Doba v ktorej sme žili - Politické a spoločenské pomery v Trenčíne v rokoch 1945 - 2000 - Jozef Korený pridané na Silvestra 2016
413. História pošty v Trenčíne 1945 - 2000 - Jozef Korený pridané na Silvestra 2016
414. História filatelie v Trenčíne 1945 - 2000 - Jozef Korený pridané na Silvestra 2016
6f.sk/0094
Klub starých Trenčanov Zpráva o činnosti Klubu starých Trenčanov za rok 2018.
415. Naďalej prevádzkujeme zdarma internetovú stránku trenčianskeho autora p. Korenému ( www.jozefkorenysweb.cz ) kde má už vyše
        50 diel o histórii, týkajúcej sa filatelie, aj Trenčína.
Trenčan Trenčanom o Trenčíne
416. Korený, Jozef : Životopis JUDr. Vojtecha Čelku uverejnený v Trenčianskych novinách 29.10.1996
417. Korený, Jozef : 100 rokov od narodenia JUDr. Vojtecha Čelku 1916 - 2016
       In:Spravodajca ZSF 4 / 2016
http://jozefkoreny.sweb.cz/
418. Jubileum Jána Fabuša - 60. narodeniny
419. Politické a spoločenské pomery v Trenčíne v rokoch 1945 - 2000
420. História pošty v Trenčíne 1945 - 2000
421. História filatelie v Trenčíne 1945 - 2000
422. Pamiatke tých ktorí nedoleteli - padlí čs. letci a leteckí špecialisti v " Bitke o Angliu " narodení na Slovensku
423. Juraj VII Turzo vo filatelistických súvislostiach
424. Druhá svetová vojna 1939 - 1945 
425. Turzovčania na bojiskách 1. a 2 svetovej vojny
426. Z histórie pošty v Uhrovci a Uhroveckej doliny
427. Stručné dejiny 2. svetovej vojny na poštových a filatelistických artefaktoch Európa 1. časť
428. Stručné dejiny 2. svetovej vojny na poštových a filatelistických artefaktoch Európa 2. časť
429. Samostatnosť v predvečer vojny
430. Uvedenie poštovej známky J.M.Hurban 1817 - 2017
431. Stratený Turzovčan Vincent Tkačík
432. Osudy vojakov Slovenskej armády z Kysúc, ktorí bojovali, dezertovali a padlí zo Zaisťovacej divízie, Rýchlej divízie a
        Slovenských vzdušných zbraní v rokoch 1939 - 1944 v ZSSR
433. V pamäti Slovenska nesmú byť obete II. svetovej vojny zabudnuté.Padlí a zomretí vojaci pozemných jednotiek Čs. armády vo Francúzsku,
        vo veľkej Británii, na Strednom Východe, v severnej Afrike
       a Slovenskej 2. technickej  brigády premenovanej 29.4.1945 na 1. čs. divíziu v Taliansku od septembra 1939 - do augusta 1945 narodení
       na Slovensku.
434. Zoznam pečiatok útvarov poľnej pošty dislokovaných v obvode 2. vojenského okruhu Trenčín v roku 1955
435. Abecedný prehľad posádkových podacích staníc 2. vojenského okruhu Trenčín k 13.9.1954
436. Poľná poštová služba Slovenskej armády na východnom fronte proti ZSSR v rokoch 1941 - 1943
437. Listové zásielky príslušníkov ČSĽA v Dozornej komisií neutrálnych štátov v Kórei 1953 - 1993
438. Nemecká poľná pošta v rokoch II. svetovej vojny 1939 - 1945
439. Druhá svetová vojna v zrkadle poštových a filatelistických artefaktov - III. záverečná časť
440. Letecká havária lietadlá Lisunov LI - 2
441. Stručné dejiny 2. svetovej vojny na poštových a filatelistických artefaktoch. Vojenské operácie a udalosti v Európe 1944 - 1945,
        príprava a priebeh SNP, Karpatsko - duklianská operácia a oslobodenie Slovenska, vojenské operácie v severnej Afrike 1940 - 1943
        a vojenské operácie v Tichomorí 1941 - 1945 / 3.  časť /
442. Padlí slovenskí vojaci v Taliansku v rokoch 1943 - 1945
443. 90. výročie I.slovenskej výstavy poštových známok v Trenčíne 1928 - 2018
444. Slováci v národno - oslobodzovacom boji v Juhoslávií v rokoch 1941 - 1945
445. Kysučania pochovaní na vojenskom cintoríne z I. svetovej vojny Kubra - Zábranie v Trenčíne
446. Trenčianska chybotlač 40 / 200 jej vznik a osudy
447. 50 rokov Klubu filatelistov 52 - 19 Trenčín 1963 - 2013
448. História a osobností trenčianskej filatelie
449. Vojna v Kórei v rokoch 1950 - 1953
450. Činnosť spravodajských orgánov OBZ a VKR ČSĽA od roku 1945
451. Nikto nebude zabudnutý
452. 80 rokov Klubu filatelistov v Trenčíne
453. Zomrel PhDr.Štefan Kollár,PhD
454. Obnova armádnych štruktúr ČSA na Slovensku a v Trenčíne v rokoch 1945 - 1949
455.Tabuľa s menami padlých v II.svetovej vojne v Turzovke na pamätníku padlých v I. svetovej vojne
456.100 rokov od vojenskej vzbury Slovákov v srbskom Kragujevaci 8.6.1918 - 2018
457. Generálny štáb Armády slovenskej republiky Trenčín 1.9.1994 - stav k 15. 5.1995
458. Oravčania pochovaní na vojenskom cintoríne z I.svetovej vojny  Trenčín - Kubra - Zábranie.
460. Obete II. svetovej vojny z veľkej Turzovky 1939 - 1945
461. Česko - Slovensko v kontexte II.svetovej vojny 1939 - 1945
462. Slováci pochovaní na " zabudnutom " a obnovenom vojenskom cintoríne v Trenčíne - Kubra - Zábranie z rokov 1915 - 1918
        z okresov Trenčín,Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Považská Bystrica, Partizánske a Žilina
463. XXIII. Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň
464. Plukovník v.v. Mojmír Reich - letecká legenda Trenčína
465. Slováci pochovaní na vojenskom cintoríne v Trenčíne - Kubra - Zábranie v rokoch 1915 - 1918 zo súčasných VÚC Trnava, Bratislava,
        Nitra, Banská Bystrica, Prešov, Košice mimo TSK a okresy Čadca, Žilina a Orava
466. Spolupráca KF 52 - 19 Trenčín s HBSV - ARGE MILITARIA AUSTRIACA WIEN
467. Holokaust Židov z Turzovky v kontexte holokaustu Židov na Slovensku a v Európe
468. Výstava " Štefánik "
469. Generalita Armády slovenskej republiky vo filatelii
470. Kysučania s generálskymi epoletami
471. Udalosti ktoré predchádzali začiatku II. svetovej vojny  1.9.1939
472. Život a dielo generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika
473. Slovenské národné povstanie v roku 1944 v kontexte vojnových udalosti v rokoch 1944 - 1945
474. Represívne nemecké a slovenské orgány a ich predstavitelia na Slovensku v rokoch 1939 - 1945
475. Vsťah katolického kléru k fašizmu, nacizmu a antisemitizmu v rokoch 1935 - 1945
476. Príslušníci Slovenských vzdušných zbraní v Poľskej obrannej vojne v roku 1939 a ich osudy.
477. Dozorná komisia neutrálnych štátov v Kórei v rokoch 1953 - 1993
478. 100. rokov slovenského Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci
479. Inaugurácia poštových známok v Trenčíne a okolí
480. Trenčiansky filatelistický rok 2019
481. Generali pôsobiaci v Trenčíne v rokoch 1935 - 2020
482. Náš jubilant 70 ročný plk.v.v.Ing. František Horečný 
483. Náš jubilant Ondrej Sulo 80. ročný 
484. Slováci zomreti v rokoch 1914 - 1920 a pochovaní na Mestskom cintoríne v Trenčíne
485. Poľná pošta Sovietskej armády po dobu okupácie ČSSR od 21.augusta 1968 do 1991
486. Oddiely raketového vojska v Československej armáde
487. Míľniky trenčianskej filatelie 1925 - 2020
488. npráp.v.v.Jozef Korený - moja služba vlasti v útvaroch ČSĽA,ČSA a ASR v rokoch 1957 - 1993
489. Východný vojenský okruh a Trenčín v roku 1968
490. Obchodníci a firmy v Trenčíne roku 1928
491. Jubilant Michal Kiššimon 80. ročný
492. KF 52 - 19 Trenčín :Životopis autora Jozefa Koreného
493. Jambor, Ladislav: Životopis Jozefa Koreného
GOOGLE - Spolok priateľov Turzovky
494. Zoznam členov - por. č. 23 Jozef Korený
Kniha návštev - kontakty na Jozefa Koreného
495. Ján Paška - hľadá Skalicu, miesto narodenia letca B.Votrubu,
496. Ing. Jozef Korený z Lipt.Mikuláša - rodokmeň Korený
497. Peter Pavlík Trenčín - Pomník padlých z 1. svetovej vojny - zoznam padlých a nezvestných -
498. www.jozefkoreny.sweb.cz To isté
499. http://bit.ly/2inOIKm To isté Google
500. Google - 7 Michal Kiššimon
501. Pamätnica KF 52 - 19 Zväzu slovenských filatelistov
502. Korený, Jozef nadpráporčík vo výslužbe: 50 rokov Klubu filatelistov 52 - 19 pri Posádkovom klube veliteľstva Síl výcviku a podpory
        Ozbrojených síl Slovenskej republiky Trenčín 1963 - 2013
503. npráp.v.v. Korený, Jozef - Kysuce - Oslobodenie Slovenska a Kysúc Červenou armádou v roku 1945
504. www.e-kysuce.sk/.../17855-oslobodenie-slovenska-a-kysuc-cervenou-armadou-v-rok...
505. npráp.v.v. Korený, Jozef - Kysuce 70. výročie oslobodenia. Málo známa kapitola tichého frontu v II. svetovej vojne
508.Slováci v Dozornej Komisií neutrálnych štátov v Kórei v rokoch 1953-
Organizátor a realizátor prepravy pošty príležitostnými letmi:
511. XIX. Majstrovstva sveta v leteckej akrobacií v Trenčíne, lietadlom OM - ZNP po trase Trenčín - Veľké Bielice a späť 22.8.1998 
       pilot Ľubomír Hlaváč Seagle Air
512. SIAD 99 Bratislava: Z letiska Bratislava na letisko Sliač lietadlo MIG - 29 ev.č. 6124, 6.6.1999
513. SIAD 99 Bratislava: Z letiska Bratislava na letisko Malacky SÚ - 25 ev.č. 1027,  6.6.1999
514. SIAD 99 Bratislava: Z letiska Bratislava na letisko Trenčín - vrtuľník Mi - 2 ev.č. 4523, 6.6.1999
515. SIAD 99 Bratislava: Z letiska Bratislava na letisko Prešov vrtuľník Mi - 24 evid.č. 0813, 6.6.1999
516. SIAD 99 Bratislava: Z letiska Bratislava na letisko Košice lietadlom L 39 Biele Albatrosy, 6.6.1999
517. SIAD 99 Bratislava: Z letiska Bratislava na letisko Piešťany lietadlom L - 410 FG ev..č. 1521, 6.6.1999
        Preprva pošty a činnosť pošty na letisku bolo zabezpečené v spolupráci so Slovenským leteckým zväzom Gen.Dr. M.R.Štefánika 
518. Príležitostný let Trenčín - Piešťany a späť 11.9.1999 lietadlo Z 142 OM - ONS  pri 50. výroči založenia podniku / LOT / 1949 - 1999
        pilot Ing. Milan Hargaš, Aeroklub Trenčín
519. Príležitostný let Trenčín - Dolný Hričov / letisko Žilina / a späť 1.10.2000 lietadlo Z 226 OM - IFE
       pilot Pavol Holček pri príležitosti odhalenia  pamätnej tabule na letisku Trenčín, Aeroklub Trenčín
      stot. letectva Júliusovi Trnkovi prťi príležitosti 90.výročia narodenia 1910 - 2000 a veliteľ vojenskej leteckej školy a 4. leteckej divízie v Trenčíne
      a  XVIII. Dní filatelie Slovenska v Žiline
520. SIAD 2002 Bratislava: Z  letiska Bratislava na letisko: Sliač lietadlo MIG - 29 ev.č. 5304, 8.6.2002
521. SIAD 2002 Bratislava: Z letiska Bratislava na letisko Prešov vrtuľník Mi - 24 ev.č. 0832, 8.6.2002
522. SIAD 2002 Bratislava: Z letiska Bratislava na letisko Košice lietadlo L - 39 Biele Albatrosy, 8.6.2002:
        Piloti Biele Albatrosy: pplk. Ing.Ivan Chvojka, pplk.Ing. Marián Sakáč, mjr. Ing. Jaroslav Baláž, mjr. Ing. Stanislav Rodziňák,
        mjr. Peter Fianta, mjr. Ing. Peter Lele
523. SIAD 2002 Bratislava: Z letiska Bratislava na letisko  Kuchyňa lietadlo L - 410 FG ev.č. 1521, 8.6.2002
        Preprava pošty a činnosť pošty Bratislava na letisku bolo zabezpečené v spolupráci so Slovenským leteckým zväzom Gen.Dr. M.R.Štefánika
524. Príležitostný let Trenčín, letisko gen.Št. Jurecha - na letisko Janíkovce pri Nitre a späť 29.6.2002 lietadlo C - 152 OM - SVK
        pilot Pavol Holček pri príležitosti 60. výročia prvej padákovej školy na Slovensku.AK Trenčín
525. Príležitostný let Trenčín - Trnava letisko Boleráz a späť 2.3.2003 lietadlo KATANA OM - HLJ Spoločnosti SEAGLE Air
        pilot Ľubomír Hlaváč, pri príležitosti KFV Laugaricio 03 a 40. výročia KF 52 - 19 Trenčín 1963 - 2003.
        Lietadlo na trase Boleráz - Trenčín riadil Jozef Korený
526. Príležitostný let Slávnica - Martin letisko Tomčany a späť 27.6.2003 lietadlo Z - 126 OM - H H C Trenér,
        pilot Milan Šošovička,  pri príležitosti 55. výročia založenia Aeroklubu Dubnica nad Váhom
527. SIAD 2004 Bratislava: Z letiska Bratislava na letisko Sliač lietadlo MIG - 29 ev.č. 5304, 12.6.2004
528. SIAD 2004 Bratislava: Z letiska Bratislava na letisko Prešov vrtuľník Mi - 24 ev.č. 0215, 12.6.2004
529. SIAD 2004 Bratislava: Z letiska Bratislava na letisko Kuchyňa lietadlo L - 410 FG ev.č. 1521, 12.6.2004
        Preprava pošty a činnosť pošty na letisku bolo zabezpečené v spolupráci so Slovenským leteckým zväzom Gen.Dr.M.R.Štefánika
530. Príležitostný let Trenčín - Bratislava na  letisko Vajnory a späť 29.9.2005 lietadlo KATANA OM - HLJ, Seagle Air
        pilot plk. v.v.Ing. Teofil Držík, pri príležitosti 5. rokov spolupráce KF 52 - 19 Trenčín  s HBSV - AMAP Wien,
531. Príležitostný let Slávnica - Ružomberok a späť 14.9.2006 lietadlo C - 150 M OM - DCA,
        pilot Robet Šlosiar pri príležitosti XXX.ročníka navigačnej súťaže " Let Strážovskou hornatinou "Aeroklub Dubnica nad Váhom.
        Lietadlo na trase Slávnica - Ružomberok s preletom Strážovskej vrchoviny a Martinských holí riadil Jozef Korený
532. Príležitostný let Dolný Hričov  letisko Žilina - Trenčín a späť 4.8.2012 lietadlo TWIN STAR BA 42 OM - HLF,Seagle Air pilot Rastislav Rátky,
        pri príležitosti udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Trenčín Žigmundom  Luxemburským v roku 1412
        Pri por. čís. 485,492,493,498,499,500,504,505,506 doprovod poštového uzáveru na jednotlivé pošty vykonal Jozef Korený.
        Vlaková pošta:
533. Pri príležitosti 100 výročia dokončenia výstavby železničnej trate Trenčín - Topoľčany sa 22.9.2001
        uskutočnila preprava pošty vlakovou    poštou   Trenčín - Topoľčany historickým vlakom.
        Doprovod poštového uzáveru Jozef Korený
        Medzinárodná spolupráca
534. Partnerská dohoda o spolupráci medzi Klubom filatelistov 52 - 19 pri Dome armády Trenčín a HBSV - ARGE Militaria Austriaca Philatelia
        Wien bola podpísaná vo Viedni v posádkovom Klube v kasárni M. Terézie 23.10.2000. Zo      strany Rakúska partnerskú dohoru
        podpísali: Div.gen. Karl Semlitsch - veliteľ posádky Viedeň, Erich Bober - predseda Zväzu filatelistických spolkov Rakúska, Vzlt.iR Erich
        Grohser - prezident HBSV a RgR iR Hans Riedel - vedúci ARGE Militaria Austriaca Philatelia. Za klub filatelistov 52 - 19 Trenčín Jozef Korený a
        Milan Kulich
       Anketa: Kniha Kysúc 2007:
535. Anketa " Kniha Kysúc" sa konala v Kysuckej knižnici v Čadci 12.9.2008. Medzi nominovanými na Knihu Kysúc 2007  bola kniha
        " Slovenské modré barety v službe mieru " autor Jozef Korený
       Ocenenia:
536. Pamätný list č.1 udelil   KF 52 - 19 Trenčín 26.10.1998 pri príležitosti 60 - tich narodenín Jozefa  Koreného - podpis Milan Kulich
537. Minister obrany SR Jozef Stank udelil 13.6. 2001 Diplom za 3. miesto v Ankete MO SR nominantovi na Vojenský čin roka 2000
        npráp. v.v. Jozefovi Korenému 
538. Viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky prijal 13.11.2003 predsedu KF v Trenčíne Jozefa Koreného s manželkou pri príležitosti vydania
        jeho  personálnej bibliografie " Jozef Korený - vojak vo svete pošty, filatelie a numizmatiky" so zápisom do pamätnej knihy mesta Trenčín
       za účasti Bc. Eleny Gabajovej organizátorky občianskych obradov a
       Mgr. Ludmily Strohnerovej ( 24.3.1952 Martin + 7.11.2006 Trenčín )    zostavovateľky bibliografie ISBN: 80-85135-23-X
539. Asociacia UN - Veteran Slovakia udelila npráp.v.v. Jozefovi Korenému pamätnú medailu pri príležitosti 15. výročia odchodu Slovákov do
        misie OSN UNPROFOR v Seredi 1.5.2008
540. Primátorom mesta Trenčín Ing. Branislav Celler prijal 11.11.2008 Jozefa Koreného s manželkou pri príležitosti jeho živorného jubilea
        70. narodenín so zápisom do pamätnej knihy mesta Trenčín
541. Jozef Korený Laureát " Ceny ZSF " za rok 2007. Cena mu bola udelená v Bratislave na Deň poštovej známky a filatelie 18.12.2008 
542. Primátorom mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček prijal 27.12.2013 Jozefa Koreného pri príležitosti jeho živorného jubilea 75. narodením.
        Udelil mu Pamätný list so zápisom do pamätnej knihy mesta Trenčín
543. Minister obrany SR Martin Glváč udelil 18.4.2013 npráp. v.v.Jozefovi Korenému pamätnú medailu MO SR III. stupňa č. 5135 pri príležitosti
        20. výročia Zväzu vojakov Slovenskej republiky. 
544. Miroslav Ňaršík - predseda ZSF a JUDr. Otto Gáťa zakladateľ Dní filatelie Slovenska udelili 14.9.2013 Jozefovi Korenému
        Ďakovný list pri príležitosti XXX. Dní filatelie Slovenska za práce na realizácií jednotlivých ročníkov DFS. 
545. Komitet organizacyjny Miedzynarodowej wystawy filatelisticznej GLOGÓW 2015 Adam Kestowicz, Rafael Rokaszewicz, Andrzej Kolinski
        sklada  serdeczne podziekowania za czynny udzial w pracach sadu konkursowego   11.- 12.6.2015
        Dyplom a w randze medalu Duzy  zloty otrzymuje Jozef Korený za pomoc. 
546. Mgr. Pavel Lomiansky - predseda Spolku filatelistov v Báčskom Petrovci udelil 7.8.2015 Diplom za účasť na XI. Medzinárodnej
        výstave poštových známok PETROVEC FILA 2015 Jozefovi Korenému pri príležitosti 270 rokov príchodu Slovákov do Petrovca ( 1745 - 2015 ). 
547. Veliteľ Pozemných síl OS SR brigádny generál Ing. Ondřej Novosad udelil 6.10.2015
        npráp. v.v. Jozefovi Korenému Pamätný list pri príležitosti 30. výročia založenia Okruhového domu armády v Trenčíne
548. Zväz slovenských filatelistov člen FIP a FEPA udelil 7.11.2015 Jozefovi Korenému
        Ďakovný list za aktívnu prácu v ZSF pri príležitosti I. snemu ZSF v Trenčíne
549. Mgr. Pavel Lomiansky - predseda Spolku filatelistov v Báčskom Petrovci udelil 5.8.2016
        Ďakovnú listinu Jozefovi Korenému za účasť na Medzinárodnej výstave poštových známok XII. PETROVEC FILA 2016
550. Mgr. Pavel Lomianský - predseda Spolku filatelistov v Báčskom Petrovci udelil 6.8.2017
        Ďakovnú listinu Jozefovi Korenému za účasť a pomoc na uskutočnení Medzinárodnej filatelistickej výstavy  XIII.PETROVEC FILA 2017.
551. Michal Kiššimon - predseda Slovenskej filatelistickej akadémie udelil 17.8.2017 Jozefovi Korenému Pamätný diplom pri príležitosti
       20. výročia založenia Slovenskej filatelistickej akadémie
552. Ivan Gajdičiar - prezident Spolku priateľov Turzovky udelil 19.8.2017 Jozefovi Korenému
        Pamätnú medailu palatína Juraja Turzu 1567 - 1616 za osobný podiel na činnosti Spolku priateľov Turzovky
553. Udruženie filatelista Apatin - Diplom za učešće  na medunarodnoj izložbi Ribarske večeri 2018, 6.7.2018  Jozefovi  Korenému
554. Ondrej Zahorec - predseda Spolku filatelistov v Báčskom Petrovci udelil 10.8.2018
        Ďakovný list Jozefovi Korenému za účasť a poskytnutú pomoc pri realizácií filatelistickej výstavy XIV. PETROVEC FILA 2018.
555. Organizačný výbor Jubilejnej filatelistickej výstavy C - S SALON 2018 udelil 27.10.2018
        Ďakovný list Jozefovi Korenému za vystavenie exponátu Československo v kontexte II. svetovej vojny 1939 - 1945 
556. Primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček prijal 8.11.2018 Jozefa Korenéh pri príležitosti životného jubilea 80 narodenín
        so zápisom do pamätnej knihy mesta Trenčín.
557. Minister obrany SR Peter Gajdoš udelil 13.6.2019 Pamätný list npráp. v.v. Jozefovi Korenému
        za nomináciu a 2. miesto v ankete Vojenský čin roka 2018 v kategórii " Priateľ ozbrojených síl Slovenskej republiky.
558. Prezident Zväzu vojakov SR pplk.v.v. Ing. Eugen Bitera udelil 9.11.2019 npráp. v.v. Jozefovi Korenému
       Čestné uznanie za dlhoročnú aktívnu činnosť vo Zväze vojakov SR - Klub Trenčín.
  Pramene:
1. Ministerstvo vnútra SR - pobočka ŠOKA Trenčín - fond KF 52 - 19 Trenčín
2. Ministerstvo vnútra SR - pobočka ŠOKA Trenčín - fond Jozefa Koreného
3. Kronika Klubu vojenských veteránov pri Posádkovom klube Trenčín
4.Zbetareľ - mesačník
5. Spravodajca ZSF
6. Archív autora
Jozef Korený - člen vedenia SFA, čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: