Jozef Korený
Autorské stránkyVýchodný vojenský okruh a Trenčín v roku 1968
npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín


Úvod:
Je 52 rokov od okupácie ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 čo je dôvod pripomenúť tieto udalosti hlavne pre mladú generáciu. Pojanuárový vnútropolitický vývoj v ČSSR , jeho rýchlosť a hĺbka spoločenských zmien v ČSSR prebiehajúcich v poslednej tretine 60. rokov vyvolávali v mocenských centrách štátov Varšavskej zmluvy  okrem iného i pokusy formovať rôzne nátlakové alternatívy hospodárskeho, politického, psychologického, ale aj vojenského charakteru.Dňa 27. - 29.júna 1967 sa uskutočnil IV. zjazd Československých spisovateľov. Dňa 30.októbra 1967 bol programové vystúpenie prvého tajomníka ÚV KSS Alexandra Dubčeka na zasadaní ÚV KSČ, v ktorom zdôraznil nutnosť vypracovať nový program strany zodpovedajúci podmienkam vedecko - technickej revolúcie, stavu a potrebám ďalšieho vývoja československej spoločnosti, vrátane spravodlivého riešenia národnostných otázok.( Táto problematika sa ťahala od 5.4.1945 prijatím Košického vládneho programu a vyriešená Ústavným zákonom o česko - slovenskej federácií vydaný Národným zhromaždením ČSFR dňa 27.10.1968 a vyhlásený 30.10.1968 v Bratislave pri príležitosti 50. výročia vzniku ČSR. V platnosť vstúpil 1.1.1969.) pozn.J.K. V dňoch 3.- 5.januára 1968 sa uskutočnilo zasadnutie ÚV KSČ, na ktorom bol Alexander Dubček zvolený za prvého tajomníka ÚV KSČ. Prvé stretnutie Alexandra Dubčeka s vedúcim predstaviteľom Maďarska Jánosom Kádárom sa uskutočnilo v dňoch 20.januára - 4. februára 1968 v Topoľčiankach a Komárne.Následovalo stretnutie Alexandra Dubčeka  s vedúcim predstaviteľom Poľska Wladyslawom Gomulkom 7. februára 1968 v Ostrave. Zásadný prejav mal Alexander Dubček 22.februára 1968 pri príležitosti 20. výročia februárových udalosti v Prahe za prítomnosti predstaviteľov " Varšavskej päťky". V Drážďanoch sa 23.marca 1968 konala ( z iniciatívy Todora Živkova, ale za jeho neprítomnosti ) schôdza predstaviteľov šiestich krajín Varšavskej zmluvy  ( Bulharska, Československa, Maďarska, NDR, Poľska a ZSSR ) o situácii v Československu. Radikálne stanoviská okrem L.I.Brežneva vyslovili Wl. Gomulka a W. Ulbricht. Plénum ÚV KSČ v dňoch 28.marca - 5.apríla 1968 schválilo Akčný program demokratických reforiem vo všetkých oblastiach života československej spoločnosti.Minister obrany ZSSR maršal Sovietskeho zväzu vydal 8.apríla 1968 príslušným veliteľom sovietskych vojsk v ZSSR i v krajinách Varšavskej zmluvy rozkaz na začatie príprav eventuálnej intervencie do Československa. Dňa 19.apríla 1968 Varšavu navštívila sovietska delegácia vedená veliteľom Ozbrojených síl Varšavskej zmluvy maršalom Sovietskeho zväzu Jakubovským. Predmetom rokovaní bola situácia v ČSSR. Wl.Gomulka pri tejto príležitosti vyhlásil, že"...by bolo účelne rozmiestniť ...sovietske vojská v Československu.Československa stranícka a vládna delegácia bola 4.mája 1968 na návšteve v Moskve. Z úst najvyšších predstaviteľov ZSSR si jej členovia vypočuli tvrdú kritiku reformnej politiky a dostali vážne varovanie.Dňa 8.mája 1968 sa v Moskve konala tajná schôdza hláv " Varšavskej päťky ", na ktorej predovšetkým Wl. Gomulka, W. Ulbricht, a T. Živkov žiadali rozhodný postup pri riešení situácie v ČSSR. Na tomto stretnutí o.i.schválili návrh na vojenské cvičenie " Šumava " v Československu.( To bola vlastne generálka na operáciu " Dunaj " ) pozn. autora J.K.Početná delegácia vedená maršalom Grečkom rokovala v dňoch 17.- 22.mája 1968 v Prahe s prezidentom Ludvíkom Svobodom, prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexandrom Dubčekom, predsedom vlády Oldřichom Černíkom a ministrom národnej obrany Martinom Dzúrom.Výsledkom týchto rokovaní bolo o.i. schválenie termínu veliteľsko - štábneho cvičenia " Šumava " v dňoch 20. - 30. júna 1968. Rozborom v Miloviciach 2.júla 1968 za prítomnosti najvyšších predstaviteľov ČSSR bolo oficiálne ukončené vojenské cvičenie " Šumava". Vo Varšave sa v dňoch 14.- 15.júla 1968 konala schôdzka vedúcich predstaviteľov Bulharska, Maďarska, NDR, Poľska a ZSSR o situácii v ČSSR. Najradikálnejšie návrhy na riešenie československej " krízy" vyslovil Todor Živkov. Dňa 20.júla 1968 predstavitelia " Varšavskej päťky " sa dohodli, že uvedú invázne vojská do bojovej pohotovosti. Cvičenie vojsk protivzdušnej obrany " Nebeský štít " začalo 23.júla 1968 v ZSSR. V Moskve sa konala porada sovietskych veliteľov a náčelníkov štábov skupín vojsk určených na intervenciu do ČSSR, na ktorej upresnili a definitívne schválili plán operácie "Dunaj ", ako znelo krycie meno pripravovanej invázie. Taktiež začalo sa logistické cvičenie " Niemen" na západnej Ukrajine.Súbežne prebiehalo vojenské cvičenie" Horizont" v Maďarsku. Cvičenie " Pochmúrne leto" začalo 25.júla 1968 v Poľsku. V dňoch 28.- júla - 1. augusta 1968 sa v Čiernej nad Tisou konali československo - sovietske rokovania, ktoré predchádzali stretnutiu šiestich predstaviteľov socialistických krajín pri tzv. okrúhlom stole v Bratislave.Intervenčné vojská boli 29.júla 1968 pripravené vykonať operáciu "Dunaj".Cvičenie "Niemen" sa 30.júla 1968 rozšírilo z Ukrajiny aj na územie Poľska a NDR. V Bratislave sa 3.augusta 1968 uskutočnila schôdza predstaviteľov komunistických a robotníckych strán šiestich socialistických krajín - BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR a ZSSR. Predovšetkým bulharski, nemeckí a poľskí delegáti chápali toto rokovanie ako dočasný odklad radikálneho riešenia.V Karlových Varoch sa 12.augusta 1968 stretli delegácie ÚV KSČ a ÚV SED vedené Alexandrom Dubčekom a Walterom Ulbrichtom. Následovalo stretnutie v Komárne 17.augusta 1968 Alexandra Dubčeka s Jánosom Kádárom. Na moskovskej porade " Varšavskej päťky " 18. augusta 1968 vyjadrili predstavitelia Bulharska, Maďarska, NDR a Poľska súhlas s rozhodnutím Kremľa o dátume a hodine začatia invázie do Československa. Z údajnej dovolenky v Bulharsku sa do Prahy vrátil námestník ministra vnútra ČSSR pre ŠtB a hlavný spolupracovník KGB v Československu Viliam Šalgovič, aby vo svojich zložkách zabezpečil posledné prípravy na inváziu.Minister národnej obrany ČSSR Martin Dzúr ako údajný  spolupracovník KGB ubezpečil hodinu pred začiatkom vojenskej intervencie do Československa ministra obrany ZSSR, že sa ČSĽA ako celok nepostaví na aktívny vojenský odpor. ( 1 - s. 26 ).  V nočných hodinách 19.augusta 1968  ( po 22.00 hod. ) veľvyslanec ZSSR v ČSSR Červonenko odovzdal Alexandrovi Dubčekovi list Politbyra ÚV KSSZ zo 17. augusta 1968, ktorý obsahoval posledné varovanie pred začatím invázie. Dňa 21.8.1968 v 05,00 začala vysielať stanica VLTAVA zlou češtinou. Výsadkové jednotky Sovietskej armády pod velením plk. Andreje Koršuna a npor. Ždanova po obsadení ÚV KSČ odviedli do 1. obrneneého transportéru Alexandra Dubčeka a Františka Kriegla. Do 2 OT umiestnili Olďicha Černíka a Josefa Smerkovského a do 3 OT Josefa Špačka a Bohumila Šimona. Ich cesta viedla na letisko. 
Operácia " DUNAJ "
Hlavné veliteľstvo bolo v Legnici ( Poľsko ), veliteľom intervenčných vojsk bol arm. gen. Ivan Grigorievič Pavlovskij
Krátko po 23. hodine 20.augusta 1968 dal veliteľ intervenčných vojsk armádny generál I.G. Pavlovskij podriadeným jednotkám povel na prekročenie československých hraníc.
Zo severozápadu ( z územia NDR ) - Stredný front - veliteľstvo Drážďany ( NDR ) veliteľ genplk. I.N.Škadov
Zo severu ( z územia Poľska ) - Výsadková skupina - poľné veliteľstvo Legnica ( Poľsko ), veliteľ genplk. V.F.Margelov
Armádna skupina Juh ( zo severozápadného Maďarska ) - poľné veliteľstvo Csákvár ( Maďarsko ), veliteľ genplk. K.I.Provalov
Z východu Prikarpatský front ( veliteľstvo Ľvov ZSSR ), veliteľ genplk. V.Z. Bisjarin
Okolo druhej hodiny ráno 21.augusta 1968 začali na letisku v Prahe - Ruzyni pristávať jednotky sovietskej 7. výsadkovej divízie a po tretej hodine na letisku v Brne jednotky 103. výsadkovej divízie.( 8 ).
Na teritóriu VVO bola blokáda letísk  Bratislava - Ivanka, Košice, Zvolen - Sliač.
Dislokácia hlavných Sovietskych vojsk Strednej skupiny v ČSFR ( č. 14 )
Veliteľstvo Strednej skupiny sovietskych vojsk Milovice - Poľná pošta 04182
Veliteľstvo 131. zmiešanej leteckej divízie Milovice - PP 79510
114. stíhací letecký pluk Milovice - PP 19981
236. stíhací bombardovací letecký pluk Hradčany - PP 45097
28. armádneho zboru Olomouc - Poľná pošta 39454
490. vrtuľníkový pluk Olomouc - PP 44100
Raketová brigáda ZSSR
Brigáda bola od roku 1983 dislokovaná v Jaselských kasárňach v Hranicich na Morave.Išlo o rakety OTR - 22 ( SS - 12, dolet 900 km ). Brigáda mala 24 odpalovacích zariadení, 39 bojových raket, 15 raketových prepravníkov, a 13 cvičných raket.Palebné postavenia boli dislokované vo VVP Libava.
1. Libava - Stará Voda , postavenie Sever + 6 úkrytov GRANIT pre 6 odpalovavcích zariadení
2. Zelený Kríž - postavenie Juh + 6 úkrytov GRANIT pre 6 odpalovacích zariadení
3. Přáslavice - post Západ + 6 úkrytov GRANIT pre 6 odpalovacích zariadení
4.Hranice na Morave - k výcviku slúžilo 6 odpalovacích zariadení a 13 cvičných raket
Raketová brigáda nebola súčasťou Strednej skupiny vojsk. Podliehala priamo staršiemu predstaviteľovi hlavného velenia spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy pri MNO ČSFR. Po uzavreti dohody o likvidácií raket stredného a krátkeho doletu vo Waschingtone 8,12.1987 boli tieti prostriedky jadrového napadnutia, ešte pred ratifikaciou dohody z územia NDR a ČSFR stiahnuté koncom februára 1988.
Veliteľstvo 48. motostreleckej divízie  Ropšínska " Vysoké Mýto - Poľná pošta 83020 - odsunutá z ČSFR v 1. etape v máji 1990
Veliteľstvo 31. tankovej divízie " Viselská " Bruntál - Poľná pošta 34931 - odsunutá z ČSFR v 1. etape v máji 1990
Veliteľstvo 15. gardovej tankovej divízie Milovice - Poľná počta 58339 - odsunutá z ČSFR v 2. etape v októbri 1990
Veliteľstvo 18. gardovej motostreleckej divízie Mladá Boleslav - Poľná pošta 34901 - odsunutá z ČSFR v 3. etape v júni 1991
Dislokácia okupačných sovietskych vojsk na teritóriu VVO v ČSSR v roku 1968:
Nové Zámky, Štúrovo, Lešť, Rimavská Sobota, Jelšava, Rožňava, Ružomberok, Zvolen, Nemšová, Vrútky, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava, Pata
Dislokácia okupačných vojsk Sovietskej armády na teritóriu VVO v ČSFR:
Bratislava, Nemšová, Skalka pri Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Komárno, Vlkanová, Vrútky, Zvolen, Sliač, VVP Lešť, Rimavská Sobota, Ožďany, VVP Kežmarok, Čierna nad Tisou. Na umiestnenie okupačných vojsk Sovietskej armády na teritóriu VVO bolo uvoľnených 16 posádok. 
Veliteľstvo 30. gardovej motostreleckej divízie " Irkutsko - Pinská " Zvolen - Poľná pošta 49138 - odsunutá z ČSFR v 2. etape v októbri 1990
164.gardový motostrelecký pluk Jelšava - PP 49115
166. gardový motostrelecký pluk Komárno - PP 41337
168. gardový motostrelecký pluk Ružomberok - PP 41314
30. gardový tankový pluk Oremov Laz ( VVP Lešť ) - PP 41343, 34314?
75. samostatný tankový prápor Riečky ( VVP Lešť ) - PP 53644
126. gardový delostrelecký pluk Rožňava - PP 23139
144. protilietadlový raketový pluk Oremov Laz ( VVP Lešť ) - PP 49142
205. protitankový oddiel Štúrovo - PP 21425
20. prieskumný prápor Riečky ( VVP Lešť ) - PP 84795
63.ženijný prápor Štúrovo - PP 23142
85. spojovací prápor Zvolen - PP 84440
205. prápor chemickej ochrany Nové Zámky - PP 53203
1054. prápor materiálneho zabezpečenia Rimavská Sobota - PP 66204
81. prápor opráv techniky Rimavská Sobota - PP 53686
11. zdravotnícky prápor Zvolen - PP 41318
238. vrtuľníkový pluk Zvolen - PP 41396              
Ráno dňa 21.augusta 1968 sa v Trenčíne nepodobalo normálnym ranným hodinám, keď sa obyvatelia ponáhľajú do práce z jedného konca mesta na druhý, alebo z predmestia do centra mesta. Kto vtedy zavčas ráno nepočúval rozhlas, bol pri príchode do mesta prekvapený. Pred obchodmi stáli dlhé rady ľudí, ktorí čakali na nákup potravín. To boli tí, ktorí ranné správy počúvali a už vedeli, že o polnoci z 20. na 21. augusta 1968 prekročili armády spriatelených krajín Varšavskej zmluvy ( Sovietskeho zväzu, Poľska, Nemeckej demokratickej republiky, Maďarska a Bulharska ) československé hranice a smerujú do vnútra zeme, aby - ako to zdôvodnili - zabránili vzniku kontrarevolúcie v Československu. Vzniknutá situácia zastihla v Trenčíne aj kpt. Svetozára Naďoviča, ktorý sa o vstupe vojsk do republiky dozvedel v noci z 20. na 21.8.1968 od svojho svokra Vladimíra Chovana. Nechcel tomu veriť, ale hluk lietadiel veľmi jasne signalizoval, že je to smutná pravda. Ráno 21.8.1968 jeho cesta viedla k hlavnému "  kádrovakovi " plk. Jánovi Hudecovi pre radu pred odchodom do Levíc. Pred odchodom navštívil v byte aj veliteľa VVO genmjr. Samuela Kodaja ktorý ho poinformoval o situácii, lebo bol v priamom kontakte s MNO a GŠ. Hovoril o rozkaze ministra Dzúra zotrvať v pokoji a poskytnúť Sovietom pomoc, ak o ňu požiadajú. Generál Kodaj bol veľmi rozrušený a nahnevaný. Nevedel sa zmieriť s vojenským zásahom.( č. 9 s.16 - 17 ).  Situáciu v Trenčíne  21.8.1968 o 10 hod.hodnotí Emil Sedlačko nasledovne:Okolo 10. hod. sme sa ako mládežníci začali schádzať v budove oproti kinu Hviezda ( neskoršie tam bol azylový dom Kryštof ktorý vyhorel ) kde organizácia ČSM mala kancelárie. Asi 200 mladých ľudí vytvorilo v podstate tri hlavné prúdy. Jedna skupina išla na hrad, vyliezla na vežu a zhodila z nej obrovskú červenú päťcípu hviezdu. ( medzi aktérmi bol aj Ivan Kodaj - syn veliteľa VVO genmjr. Samuela Kodaja, Dušan Čapucha,Rudolf Kalík a jeho brat František Kalik a Emil Sedlačko ) (č. 8 ).  Iný zdroj (č. 12 ) uvádza: Dňa 26.8.1968 túto hviezdu " zhodili... asi o 15,00 hod. chuligánske živly. ktoré... prišli od Breziny...boli to 4 - 5 muži, asi 19 - 20 roční" - ako sa píše v Zápisnici o prešetrení datovanej 12.11.1968, ktorú spísal M.Šišmiš - riaditeľ múzea, s výpoveďou ( svedkov udalosti ) Štefanom Barčákom, na podnet odboru kultúry ONV v Trenčíne. V Trenčíne sa povrávalo, ale netvrdím, že  bol medzi nimi aj Ivan K. a že vec bola ututlaná vzhľadom na jeho blízke príbuzenstvo s vysokopostaveným činiteľom ČSĽA, ďalší mali byť bratia Karol a ( + ) Rudolf Kalikovci. Hviezdu z kina Hviezda dal dole Igor B. Ti chlapci sa mohli pozabíjať , ale im to bolo vtedy asi jedno.Presne na poludnie zazneli po celom okrese sirény  na protest proti okupácii. V tú minútu zaviala nad hradom 6 - alebo 7 - metrová československá zástava. Ďalší mladí prešli v sprievode cez Mierové námestie na cestný most smerom na Bratislavu.Uzlom v strede vozovky zviazali sovietsku  a československú zástavu, prehradili tak cestu a čakali na príchod vojsk. Na moste sa objavila namaľovaná biela holubica s čiernym pruhom a s textom v azbuke " Nechceme agresiu ! " Po 11 hodine 21.8.1968 začali sa v kolóne valiť Bulhari na tankoch.( Bulhari v Trenčíne neboli ) pozn.J.K. Prvý z nich prešiel delovou hlavňou ponad tie zviazané zástavy. Lenže pod nimi sedeli chlapci ako živý štít ! To bola neskutočná odvaha. Bulhari však ostali stáť,nešli ďalej. Ďalšia skupina , ktorá smerovala v sprievode po Štefánikovej ulici smerom k Merine n.p. a tam čakala na vojská od Žiliny. Okupanti ich prekvapili. Nevedeli, akou cestou či letecky alebo inou mobilnou technikou doviezli aj tanky a tie sa naraz objavili pri veliteľstve Východného vojenského okruhu. Jednoducho sa vyhli davu na Štefánikovej ulici. Možno Rusi prešli cez Opatovu rovno na Sihoť. ( 7 ).  Prvé sovietske tankové jednotky prišli do Trenčína smerom od Nového Mesta nad Váhom krátko popoludní dňa 21. augusta 1968.( 3 ). Hneď obsadili najdôležitejšie budovy v meste ( OV KSS, ONV, MsNV, ŠBČS atď. ). Príslušníci výsadkových jednotiek obsadili tankami a obrnenými transportermi budovu veliteľstva VVO. Veliteľ 38. armády genpor. Alexander Michajlovič Majorov a náčelník Politickej správy 38. armády genpor.Semion Mitrofanovič Zolotov obsadzovali budovu VVVO. Na mieste dnešnej športovej haly zriadili vysielacie centrum s pomocnými zložkami. Vojenskou technikou bolo obkolesené Mierové námestie.Skupiny vrtuľníkov boli rozmiestnené za letiskom, pod Skalkou a na poli pred Trenčínom zo smeru od Žiliny.Na letisko prišla jednotka, na príkaz ktorej bola zastavená letová činnosť vrátane 2. spojovacej vrtuľníkovej letky určenej pre potreby VVO. Zastavená bola aj letová činnosť aeroklubu. Sovietske vojská sústredili svoje jednotky v oblasti letiska v Trenč. Biskupiciach, kde krátko po príchode pozemného sledu pristálo sovietske lietadlo An- 12 s početným štábom vojenských a civilných sovietskych predstaviteľov. Ďalšie veľké transportné vrtuľníky pristávali na lokalite Pred Poľom v Kubrej.Na pravobrežnej strane Váhu od Orechového až po dedinu Skalka vzniklo veľké sústredenie sovietskych vojsk. V tomto priestore medzi Zamarovcami a Malou Skalkou vytvorili pomocné poľné vrtuľníkové letisko na ktorom boli 2 letky Mi - 4 so žltými a modrými leteckými číslami, cez ktoré vykonávali prísun zásob a osôb.Pristávali tam aj transportné bledosivé vrtuľníky Mi - 9, rovnako, ako v Kubrej. Intenzita jeho prevádzky bola v prvých dňoch v priemere 25 až 30 štartov a pristáti denne, najviac v popoludňajších a podvečerných hodinách.Letisko zrušili až koncom septembra 1968.( č. 3 ) Emil Sedláčko uvádza termín zotrvania na Skalke do apríla 1969.( č. 6 ). Regulárne letisko v Trenč. Biskupiciach sovietske letectvo používalo len výnimočne pre veľké spojovacie a transportné stroje. Na VVO sovietski dôstojníci nadviazali kontakt so skupinou čs. dôstojníkov Politickej správy VVO  vedenou plk. Jozefom Kováčikom a veliteľom VVO genmjr. Samuelom Kodajom, ktorý bol pred tým náčelníkom Politickej správy VVO.Kpt. Svetozár Naďovič 26.8.1968 prišiel do Levíc kde nastúpil k 64. tankovému pluku na funkciu ZV pre technické veci, ktorému velil pplk. Ing. Karel Zátopek. Privítal ho NŠ pplk. Ing. Oto Nečas. Levický tankový pluk sa ocitol v pasci lebo bol  obkľúčený 31. tankovým plukom  z maďarského Rétságu ktorému velil pplk. István Kovács.Zástupca veliteľa 64.tp pplk. Chobot vyrazil na "gazíku " proti maďarskému pluku, ktorý postihlo nešťastie. Maďari naraz s tromi tankami vošli na most cez Ipeľ a jeden tank sa prevrátil a spadol do Ipľa. Pričom sa celá osádka utopila. Postup tankov bol pomalý. Za Maďarmi išli Rusi, ktorí na nich tlačili a vyvolávali nervozitu. Noc v Martine z 20. na 21.8.1968 sme ako rodina išli spať zavčasu.( autor J.K.) Ráno pri ceste do práce na Podháj som o ničom nevedel. Všetci príslušníci nášho Samostatného školského delostreleckého oddielu (  Bol to samostatný oddiel ktorý pripravoval obsluhy raketových kompletov pre divízne OVR u jednotlivých divízií na Morave a v Čechách.Veliteľ pplk. Augustin Tvrdý ). sme museli ísť cez vchod tankového pluku kde nás všetkých zapisovali. Až tam som sa dozvedel, že sme okupovaní Rusmi. pozn.JK. Mesto Martin ako dôležité mesto s výrobou tankov T - 34 bolo v augustových dňoch cieľom tankového pluku ktorý prišiel do mesta od Priekopy i keď tam bola tabuľa Ilava. Býval som na ulici Jilemnického 1 a čelo tankového útvaru sa zastavilo na hranici oplotenia Vyššieho delostreleckého učilišťa. Na tankovú techniku sme pozerali cez okno v kuchyni. Následujúcu noc kolóna tankov blúdila po meste, lebo hľadali cestu k závodu ZŤS ( bývalé závody J.V. Stalina - ZŤS ). Kolóna našla cestu okolo Neografie a cez železničný prejazd a most cez rieku Turiec dorazila k fabrike. Vo VDÚ bol zastavený výcvik poslucháčov. U nášho oddielu vzniknutú situáciu psychicky nezvládol veliteľ veliteľskej batérie mjr. Zdeněk Vašica, ktorého veliteľ oddielu odoslal domov na ukľudnenie. V priestoroch oddielu sa uskutočnilo zhromaždenie na ktorom veliteľ oddielu pplk. Augustin Tvrdý a ZVP oddielu mjr.Jaroslav Tér z dostupných informácii informovali čo sa sa deje a prečo. Na kine Moskva sa objavil plagát " Moskva padla ". V Martine vysielal vysielač" Kriváň" pre Stredného Slovensko ako  Matičné vysielanie. Rusi sa " utáborili" za priekopským hrádkom " Atilák " v Košútoch pri potoku Jordán.V Piešťanoch dňa 21.8.1968 mechanizovaný prápor maďarských vojsk obsadil letisko. Veliteľom maďarskej jednostky bol mjr. Molnár. V Banskej Bystrici vysielali 22.8.1968 pomocou krátkovlného vysielača z Posádkovej správy, kde boli redaktori Fedor Mikovič, Zdeno Oravec, Ota Plávková. Dňa 23.8.1968 sa vysielanie v Banskej Bystrici presunulo do kabinetu Strednej priemyslovej školy spojovej . Po prvý raz ako jediní zo Slovenska vstúpili do federálnej Rozhlasovej štafety s riadiacim centrom v Prahe. Redaktori Fedor Mikovič, Zdeno Oravec a hlásateľka Hana Kútiková. Dňa 24.8.1968 sa v Banskej Bystrici vysielalo z chodby pred telocvičňou Stredného odborného učiliska spojov na Tajovského ulici, kde sa pridala rozhlasova redaktorka Soňa Mlčochová. V ďalších dňoch sa vysielalo z bytu Milana Janáka a z Krajskej správy spojov. Redaktori Ján Balaž, Milan Jurčo, Fedor Mikovič, Zdeno Oravec, Ota Plávková, Štefan Turňa a hlásateľka Lýdia Faksová.   Nesúhlas s okupáciou ČSSR sa prejavil hlavne v použití spojovacích prostriedkov na teritóriu VVO. Nesúhlas s okupáciou prejavili aj príslušníci 42. spojovacieho práporu v Trenčíne, 22.8.1968 , kedy bola použitá rdst. R - 102 v priestore TOS n.p. od mjr. Timku.Stanica vstúpila do siete rozhlasového vysielania so správou ktorá v obsahu bola proti niektorým vedúcim funkcionárom VVO medzi nimi bol gen. Ivan Dzamko. Stanicu uviedol do prevádzky  a správu vyslal npor. Imrich Szönyi - veliteľ rádiovej čaty. ( Za tento čin bol npor. Imrich Szönyi  v máji 1969 prepustený do civilu a odovzdaný na trestné stíhanie Vyššej vojenskej prokuratúre v Bratislave a odsúdený.Za tento čin bol pplk. Igor Bobček - veliteľ 42. spojovacieho práporu disciplinárne potrestaný. Príkaz na vyvezenie dal plk. Jozef Huňa - náčelník VPO - 6. Od 2. spojovacieho strediska - veliteľ pplk. Emil Čevela boli vyvezené 4. rdst. RM - 31 M do skladov Ľudových milícií v ODEVE n.p. a MERINA n.p.Zo skladu VVO z Nového Mesta nad Váhom na pokyn pplk. Kupkoviča boli vyvezené 3 rdst R - 105, jeden zosilňovač PZ - 589 D a 2 ks prijímačov R - 4 ktoré boli ukryté u Správy budov v Trenčíne.Zo spojovacieho skladu v Novom Meste nad Váhom boli vyvezené 2 - 3 rdst na pokyn pplk. Hyčko a ukryté vo vápenke v Novom Meste nad Váhom. K zneužitiu rdst na dispečinku v Leteckých opravovniach Trenčín vysielaním proti sovietskym vojskám - letcom a pozemnej maďarskej armáde vykonávali pplk. Mojmír Reich a Ján Smilka z LOT a kpt. Anna Urbánková od spojovacej vrtuľníkovej letky. Z podnetu OV KSS Trenčín bola použitá rdst tzv. " BREZINA " od 22. - 25.8.1968. Na činnosti tejto rdst sa podieľali Tibor Ledveny, Jaroslav Kianička, Jozef Valenta, Ing. Ivan Vikár, Ivan Kašpar, Juraj Kianička, Antonín Prokain, Ladislav Kolínek, Ján Horňáček a Ján Smilka všetci z LOT. K požitiu rdst došlo aj u VVP Kežmarok na pokyn pplk. Jerge a spol. V Bratislave bola použitá rdst u KVS Bratislava na pokyn plk. Šmidkeho. U KVS Banská Bystrica bola použitá rdst na jej činnosti sa podieľali pplk. Kovár, pplk. Šujan a práp. Franek. U11. ženijnej brigády bola použitá rdst pre tzv. legálny vysielač " Severné Slovensko ". Akciu realizoval mjr. Sedlák s vedomím veliteľa brigády a na požiadavok OV KSS. Aktivizaciu rdst u 19. železničného mostného práporu vykonal kpt. Ondrej Konkoly. K vyvezeniu rdst R - 105 pre odpočúvanie a rušenie rádiostaníc Sovietskej armády došlo u 19. žel.mostového práporu pplk. Ing. Vaškem.V Poprade u Výcvikového strediska spojovacích špecialistov v Poprade boli tiež vyvezené rdst. Na tejto akcii sa podieľali mjr. Večeřa, mjr. Poláček, kpt. Binko, npor. Balco a des. abs. Gorgoľ. U 52. pontonového práporu bola použitá rdst na činnosti sa podieľali pplk. Polák, pplk. Hrdlička a spol. K vyvezeniu 2 ks rdst došlo u 220. del. brigády čo vykonal pplk. Liška a spol. K použitiu rdst PAR - 7 a PAR - 8 došlo v Leteckých opravovniach Banská Bystrica náčelníkom LO. Vyvezenie a použitie poľnej tlačiarne VVVO v MERINA n.p. Trenčín pre OV ČSM kde sa tlačil časopis " IMPULS". Akciu vykonal práp. Rudolf Godál. Tiež bola použitá tlačiareň Vojenského kartografického ústavu v Banskej Bystrici pre tlač časopisu " SMER " na základe požiadavku KV KSS Banská Bystrica. S vedomím veliteľa 60. tp bolo použité rozmnožovacie zariadenie na výrobu letákov s politickým obsahom. V Automobilovom učilišti Nitra organizoval kpt. Hariš vydávanie informačných letákov vyrobených na cyklostyle. Bola použitá aj ďalekopisná stanica Ms VS Košice k výmene správ o situácií v mestách na Slovensku a v Čechách v auguste 1968 mjr. Gajdošom a spol. K vyvezeniu 2 ks rdst došlo zo skladu 2.OHEO v Trnave pre útvar v Bratislave.Udalosť riešil náčelník tyla VVO.( 3 ).Údaje o použití rdst na teritóriu Slovenska si od Odboru VKR VVO ( náčelník plk. Cyril Čech ) vyžiadala Vyššia vojenská prokuratúra Trenčín. Dňa 23.8.1968 velenie sovietskych vojsk v Trenčíne vydalo rozkaz odovzdať všetky zbrane ( poľovnícke a pod. ) ako aj písacie stroje a rozmnožovacie stroje.Zakázali mítingy, členské schôdze a demonštrácie." Trenčianske noviny " vyšli s dátumom 28.augusta 1968 a priniesli na titulnej strane veľký obraz prezidenta Ludvíka Svobodu a jeho prejav k občanom štátu, ako aj prejav prvého tajomníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka. Súčasne na 1. strane priniesli aj text fonogramu príslušníkov veliteľstva Východného vojenského okruhu prezidentovi republiky a prvému tajomníkovi ÚV KSČ, v ktorom ich ubezpečujú, že zachovajú vernosť, pokoj a rozvahu a budú sa riadiť rozkazmi prezidenta republiky. Genmjr. Samuel Kodaj s veliteľstvom VVO požadoval urýchlené prerušenie tzv. moskovských " rokovaní " a podporili jeden zo záverov rokovania Predsedníctva ÚV KSČ zo dňa 26.8.1968 v ktorom sa vyslovili za okamžitý návrat delegácie ČSSR z Moskvy. Veliteľ VVO genmjr. Samuel Kodaj nariadil veliteľstvu VVO a Politickej správe VVO, aby zachovali rozvahu a rozum ako doteraz a zabránili extrémnym citovým prejavom.Vysočanského zjazdu KSČ sa zúčastnil pplk. Juraj Erlich - zástupca  náčelníka ÚPO - AOZ - predseda CUV KSČ ako člen Predsedníctva OV KSS v Trenčíne.( Pre svoje postoje bol prepustený do zálohy). Obrat v postojoch predstaviteľov VVO bol jednoznačný. Odmietli závery Vysočanského zjazdu KSČ zo dňa 23.8.1968, ktoré predtým podporovali a uznesenie mimoriadného zjazdu KSS zo dňa 28.8.1968 chápali ako " prejav rozumného riešenia ". Zjazdu sa zúčastnil veliteľ VVO genmjr. Samuel Kodaj.Dňa 28.8.1968 sa náčelník štábu VVO genmjr. Miroslav Pošík a náčelník Politickej správy VVO plk. Jozef Kováčik stretli v Prahe s prezidentom republiky Ludvíkom Svobodom, predsedom vlády ČSSR Oldřichom Černíkom, prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexandrom Dubčekom a MNO genplk. Martinom Dzúrom. Dňa 29.8.1968 na výročie SNP bolo v Trenčíne a Bratislave vyhlásené Stanné právo.Súčasne vydali zákaz vychádzania na ulicu od 20 hodiny večer do 5 hodiny ráno. Tento zákaz bol však čoskoro zrušený a odvolaný a život v meste šiel ďalej svojim normálnym tempom.Obchody boli otvorené a v továrňach sa pracovalo.Boli zhabané rozmnožovacie techniky , obsadili tlačiarne. Po kanceláriach chodili ruskí agenti a príslušníci ZNB, brali alebo zamkýnali všetky písacie stroje, cyklostyly,   Vtedajší predseda Mestského národného výboru Anton Tomáš odmietol odovzdať správu mesta pplk. Šmaťkovi. Sovietska vojenská konandatúra mesta sídlila v niekdajšom hostinci " U Fajky " na Rozmarinovej ulici a tiež v knižnici na Hviezdoslavovej ulici a v budove Jednoty na Palackého ulici, kde pôsobili predstavitelia sovietskej armády pplk.L.A.Jaroščenko ( 11.12.1969), kpt.Vladimír Astapenkov ( 5.11.1970 ), pplk.Anatolij Sergejevič Džiltirov ( 4.11.1969 ), mjr. N.K.Dochmenko ( 8.4.1971 ), mjr. Jevgenij Stepanovič  Nebožajev ( 7.4.1973), mjr. Josif Georgievič Avdejenko ( 30.8.1973 ), plk. Boris Nikolajevič Afanasiev ( 8.5.1975 ).Dňa 30. augusta 1968 sa v sále ZK Merina n.p. Trenčín zišlo vyše 500 komunistov na celookresnom aktíve kde mal hlavný prejav doc. Ladislav Košťa, člen ÚV KSS a v diskusii vystúpila aj poslankyňa NZ V.Krúpalová.Aktívu sa zúčastnila aj P. Dubčeková -  matka Alexandra Dubčeka. Dňa 31.8.1968 vydal veliteľ VVO genmjr. Samuel Kodaj zvláštny rozkaz č. 011 v ktorom uviedol že spolupráca s cudzimi vojskami nie je možné považovať za zradu " zradou by bolo nerešpektovať naše stranícke a vládne orgány".Na veliteľstve VVO bola zriadená komisia na vypracovanie analýzy vývoja vo VVO v zložení: plk.gšt.Ing. Jaromír Jašek - NŠ 1. zástupca veliteľa VVO, plk.PhDr. Jaromír Kryl - zástupca náčelníka Politickej správy VVO, plk. Ján Hudec - náčelník Kádrového oddelenia VVO, pplk. Ing. Štefan Marko - náčelník Operačného oddelenia VVO, plk. Imrich Dvorský - náčelník Organizačného a mobilizačného oddelenia VVO, pplk. Ing. Radomír Kašpárek - náčelník oddelenia Bojovej prípravy VVO, pplk. Ing. Viliam Balažovič - náčelník Ubytovacej a stavebnej správy tyla VVO, pplk. Ing. Koloman Országh - náčelník Tankovej a automobilovej služby VVO, pplk. Ing. Pavol Kačic - náčelník Tyla VVO, a pplk. Martin Klobušiak - náčelník Politického oddelenia štábu VVO . Na základe toho bol vypracovaný návrh zásad vymedzenia funkcii v nomenklatúre VVVO.Ti vojaci ktori boli vylúčení alebo im bolo zrušené členstvo v KSČ 1979 nemohli byť u štábu VVO zaradení na niektoré funkcie. V rámci štábu VVO bolo postihnutých 5 na operačnom oddelení, na chemickom oddelení ( plk. Ing. Zdeněk Počta z funkcie NCHV VVO bol ustanovený do funkcie zástupcu náčelníka CHV MNO ČSSR odkiaľ bol prepustený do civilu, pplk. Ing. Pavol Styk z funkcie NCHV VVO bol KR VVVO č. 224 ustanovený 4.12.1970 za náčelníka 2. radiačného strediska a 31.8.1971 bol prepustený do civilu.mjr. Alojz Valúch prepustený v marci 1971, mjr.Ing. Zdeňek Ondra prepustený do zálohy 30.10.1974) ( 10 ). Jeden na ubytovacom a stavebnom oddelení, jeden na oddelení bojovej prípravy, jeden na štábe tyla a dva na tankovom a automobilovom oddelení. V rámci posádky Trenčín boli postihnutí pplk. Anton Cedzo,plk. Július Čelko, pplk. JUDr. Vojtech Ďuriga, plk. Ing. Jozef Ďuriš, pplk. Ján Hlucháň, plk. Ľudovít Kaliský prepustený 30.4.1975, mjr. Otakar Kodeš prepustený 30.9.1974, ppráp. Dušan Kolesár prepustený roku 1969, mjr. Ľudovít Kupkovič prepustený 31.1.1972, pplk. Ján Orosz prepustený 31.1.1981, pplk. PhDr. Martin Riško prepustený 31.10.1971, plk. PhDr. Miroslav Skalický prepustený , pplk. Ing. Jozef Stach prepustený 31.12.1985, pplk. Vojtech Strážnický prepustený v roku 1970, plk. PhDr. Ľudovít Šesták prepustený 1.12.1974, pplk. Ing. Ondrej Šinák prepustený 1.4.1976, kpt. JUDr. Ľudovít Volník prepustený 30.6.1971. ( 12 ). Dňa 6.septembra 1968 sa konalo plenárne zasadnutie OV KSS ktorého sa zúčastnil tajomník ÚV KSS Ing.Július Turček a vedúci tajomník Zs. KV KSS Ladislav Abraham.Členovia pléna OV KSS jednohlasne zvolili za vedúceho tajomníka OV KSS Dr. Vladimíra Krajčího.V noci z 12. na 13.septembra 1968 neznámi a nezistení páchatelia strhli z budovy Jednoty na Palackého ulici tabuľu s dvojjazyčným označením " Sovietska posádková správa mesta Trenčín", a do viacerých vozidiel boli hádzané kamene, a na niektorých miestach sa opäť objavili urážlivé heslá. Trenčianske noviny čís.37 zo 17. septembra 1968 priniesli článok z ktorého citujem: " Už pri prvom jednaní delegácie P OV KSS v Trenčíne s veliteľom sovietskych vojsk v Trenčíne o podmienkach ich odsunu z mesta bolo zo sovietskej strany vznesené viacero sťažnosti na narušovanie normalizácie určitou časťou obyvateľstva, najmä mládeže.Dňa 24. septembra 1968 Trenčianske noviny v čís. 38 priniesli článok pod titulom " Rozruch na Mierovom námestí ".Citujem " Minulý týždeň si trenčianski zväzáci s detskou naivitou zmysleli, že pred budovou MsNV zorganizujú podpisovú akciu za odchod sovietskych vojsk z mesta do vojenských priestorov v duchu moskovského komuniké. Text požiadavky napísali na jednu polovicu plagátu a na druhú - voľnú mali obyvatelia podpisom potvrdiť svoj súhlas. Trenčianske obyvateľstvo " naletelo " a na plagát začali pribúdať podpisy v celých tuctoch.Obozretný hliadkujúci sovietsky vojak akciu postrehol a ihneď do zahlásil Sovietskej posádkovej správe na Palackého ulici. To ostatné, čo sa udialo na Mierovom námesti, muselo všetkých názorne presvedčiť, ako dobre sú sovietski vojaci pripravení potlačiť akýkoľvek výstrelok mládeže. Zo všetkých prístupových ciest vbehli na námestie transportéry, guľometné hlavne sa otáčali na všetky svetové strany , vo vzduchu vírili helikoptéry. Hlúčik organizátorov bol v mihu zneškodnený bez jediného výstrelu. V medziach pravidiel pouličnej ruvačky zaúradovali iba päste z oboch strán. Sovietski vojaci v krajnom prípade použili i pažby samopalov. Najlepšie mierený úder do pŕs pocítil predseda MO ČSM Jano Prodaj, ktorý utrpel zranenie. Hŕstku mládežníkov i náhodilých mladých chodcov vytlačili do obrnených transportérov  a odviezli na sovietske veliteľstvo. Po hodinovom výsluchu a konfrontácii boli všetcina zásah OV KSS prepustení. Tento čin bol sovietskym veliteľstvom jednoznačne hodnotený ako prejav kontrarevolúcie.Na múr Ms úradu pri veži vylepili obrovský plagát s 10 bodmi trenčianskej mládeže, aby vojská odišli.Zaujímavosťou bolo, že nemocnica prichýlila našich ľudí. Ti si tam ľahli ako pacienti, aby ich Rusi nenašli. Všetky takéto akcie podľa rozhodnutia veliteľstva budú rovnako rázne potlačené a pre ich organizátorov vyžiadajú prísne tresty.Dňa 26.septembra 1968 zišlo sa 170 mladých komunistov v sále ZK Merina na celookresnom aktíve. Úvodný prejav povedal tajomník OV KSS pre ideologickú prácu Karol Povoda. Po ňom sa ujal slova vedúci tajomník OV KSS Dr. Vladimír Krajčí. Podrobne sa zapodieval politickou situáciou a z nej vyplývajúcimi úlohami pre okres Trenčín.Nakoniec schválili text listov s. Dubčekovi a s. Husákovi.Dňa 3.10.1968 velenie okupačných vojsk stiahlo z Trenčína štáb 38. sovietskej armády.Na územi Slovenska bolo usmrtených celkove 20 občanov, ktorí prišli o život použitím zbraní zo strany intervenčných vojsk Varšavskej zmluvy.Medzi nimi boli Danka Košanová ( 1953 ), Stanislav Sivák ( 1939 ), kpt.Ján Holík ( 1923 ), Štefan Ciberaj ( 1939 ) a Jozef Bonk z Popradu. Zranených bolo 144 občanov Slovenska z ktorých neskôr traja svojim zraneniam podľahli.  V rokoch 1969 až 1989 resp. do roku 1991 tj. do odchodu sovietskych vojsk Strednej skupiny z ČSFR pôsobili ako starší predstavitelia Spojeného velenia Varšavskej zmluvy títo príslušníci Sovietskej armády: genpor.Nikolaj Petrovič Čunichin ( 12.1.1971 ) plk.B.O.Monachov, genpor.Konstantin Viktorovič Jugov ( 1972 - 1975 ), plk.Jurij Ivanovič Olejnikov, genpor. Piotr Danielovič Budakovskij ( 18.11.1975 ), plk. K.K.Rachmanov, genpor.G.V.Čujko ( 1979 - 21.7.1982 ), plk.K.A.Pypnik, genpor.Kobzarev ( 26.8.1985), plk.K.P.Agejev, plk. Sorokin  (11.12.1987 ), genpor. V.A.Semjonov ( 29.7.1988 ), genmjr. S.V.Beppajev ( 25.7.1989 - 29.6.1990 ).Poradci pre Politickú správu VVO boli genpor. Michajlov a genmjr. Kovbasa ( 5 ), ( bol tu aj v roku 1955 ) pozn.J.K.Ako sekretárky a tlmočníčky tam pracovali o.z. Angelika Juricová, Oľga Oravcová, Antónia Dzurilová a Blažena Petríková. Na Spojenom velení ozbrojených síl Varšavskej zmluvy v Moskve pôsobili do zrušenia VZ plk. Ing. Ján Šlauka, plk. Ing. Ján Ruček a plk. Ing. Milan Dorčák ( 10 ). Dňa 30.10.1968  bol na Bratislavskom hrade podpísaný Ústavný zákon o Československej federácií ktorý podpísal prezident republiky Ludvík Svoboda, predseda FNZ Josef Smrkovský a predseda vlády ČSFR Oldřich Černík. Dňa 4.novembra 1968 opustili ČSFR  jednotky Bulharska, Poľska a Maďarska.Skúsenosti Slovenska na pobyt cudzích vojsk v minulosti na našom územi zanechali v ľuďoch negatívne spomienky a ľudské tragédie.Už nikdy viac cudzie armády na Slovensku.          
Pramene a literatúra:
1. Povolný, Daniel: Vojenské řešení Pražského jara 1968 II. Československá lidová armáda v srpnu 1968 -VI / 4 Východní vojenský okruh ( 20.- 31.8.1968 )
   Velitelství Východního vojenského okruhu ( VVVO Trenčín ) s. 104 - 120,   MO ČR - PIC MO 2010, ISBN 978-80-7278-525-4
2. Púčik, Miloslav: Rok 1968 a armáda na Slovensku , MO SR Bratislava 1999, ISBN 80-88842-23-9
3. Androvič, Štefan Ing, Arch.: Sovietska okupácia 1968 - Trenčín - letectvo ( archív autora )
4. VHA Bratislava f 01014, šk.1S1 Tajné spisy 1970 č. 20 / 13 - O VKR VVO Prísne tajné ! č.j. 003860 - II - 70 - 15.5.1970 Současný přehled o zneužití prostředků ČSLA v posrpnovém období 1968 v rámci teritória VVVO
5. ŠOKA Trenčín - Kronika mesta Trenčín 1968 s. 56 - 62 Sovietske vojsko v Trenčíne 1968
6. VHA Bratislava , f. 855,šk. 20 - 25, inv. č. 45 - 48, Zápisnice zo zasadania Vojenskej rady VVO v rokoch 1968 - 1970
7. Sedlačko, Emil: Trenčan sa pýta August 68, Trenčan - Mestské noviny august 2008 
8. Pecka, Jindřich: Odsun sovětských vojsk z Československa 1989 - 1991- Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha 1966, ISBN 80-85270-53-6
9. Naďovič, Svetozár, Genmjr.Ing: Čelom vzad ! (O dôstojnom odchode po nedôstojnom príchode ) Sovietska armáda v Československu 1968 - 1991 ( Monografia ) MO SR Bratislava 2004, ISBN 80- 88842-74 - 3
10.Štefanský, Michal:Pokus o reformu v armáde v roku 1968 s. 82 - 96  VHÚ Bratislava , Vojenská OSVETA 2006 
11. Korený, Jozef: Vojenské dejiny Trenčína 1945 - 2000 - s. 20 - 21, Východný vojenský okruh od 21.8.1968 - rukopis autora pre III. diel Monografie Trenčín 1945 - 2000
12. Droppa, Anton,plk.v.v. RNDR, CSc., Suja, Július - Žiak plk, PhDr: Stručný biografický slovník n( A - Ž ) . Mimoriadne rehabilitovaní vojaci z povolania a občianski zamestnanci vojenskej správy prepustení z ČSA v rokoch 1948 - 1989 na Slovensku: VITA MO SR - ISBN 80-967113-6-9
13.TRENČAN - Trenčan o Trenčíne " Pamäť Trenčína " 21.august 1968 - okupácia - ako to bolo v Trenčíne. Stránka Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína rok 2018
14.Minařik, Pavel,Dr.CSc,pplk.:Sov. armáda - Bratská vojská za hranicemi Sov. svazu - Střední skupina sov. vojsk v Československu In:  http://armada.vojenstvi.cz/povalecna/sovet.vojska/3.htm
15.Svedenija o sovetskich voinskich garnizonach II i III etapa - Načalnik štaba centraľnoj gruppy vojsk general - lejtenant A. Ovčinikov
16.Hotmar, Aleš., Mackovik, Stanislav: Soviet Air Force over Czechoslovakia 1968 - 1991 Part I - JaPo 2008
17.Ký + MK : Poľná pošta vojsk Sovietskej armády v Československu v rokoch 1968 - 1991 In: Zberateľ č.5 / 2000 s. 32 - 33, 1 obr.
18.Korený, Jozef: Poľná pošta vojsk Sovietskej armády v Československu v rokoch 1968 - 1991 In: Zberateľ č.8 / 2008 s.24 - 26, 3 obr.
19.Korený, Jozef: Poľná pošta Sovietskej armády po dobu okupácie ČSSR od 21.augusta 1968 do roku 1991 In: http://jozefkoreny.sweb.cz/

Jozef Korený - čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: