Jozef Korený
Autorské stránkyMíľniky trenčianskej filatelie 1925 - 2020
npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov TrenčínNie veľa organizácií v meste Trenčín sa môže pochváliť dlhotrvajúcou organizovanou činnosťou ako Klub filatelistov. Medzi ne patria Verejná knižnica M.Rešetku a Sokol. Jubileu 95. výročie založenia Klubu filatelistov v Trenčíne  predchádzali jubilea od ktorých sa odvíjalo zberateľstvo poštových známok aj v našom regióne. Je to 180 rokov od vydania 1 známky sveta 6.mája 1840 vo Veľkej Británii, 170 rokov v Rakúsku v r. 1850, 149 rokov v Uhorsku r. 1871, 125. rokov od založenia prvého slovenského filatelistického spolku ALBUM v Kremnici r. 1895, 102 rokov od vydania prvých Československých známok HRADČANY 18.decembra 1918 a 27 rokov od vydania poštových známok Slovenskej republiky 1.januára 1993.Zbieranie poštových známok v Trenčíne siaha pred rok 1895. Tejto ušľachtilej činnosti sa venoval MUDr. Karol Brančík (nar. 13.3.1842 Stará Bystrica +  18.11. 1915 Trenčín ), župný lekár, prírodovedec, zakladateľ Prírodovedného spolku župy Trenčianskej. Zbieraniu poštových známok sa venovali aj JUDr. Štefan Zamaróczy zo Zamaroviec - hlavný advokát biskupského panstva v Nitre, Ladislav Mednyanský ( 1872 - 1941 Medné ) posledný trenčiansky župan, Josef Mádl ( 1883 - +1964 Horní Planá ) kustód Trenčianskeho múzea a zakladajúci predseda Klubu filatelistov v Trenč. Tepliciach v roku 1924.V roku 1912 vznikol v Trenčíne spolok na organizovanie výmeny známok ktorý organizoval L. Kugel, ktorý vydával pre svojich zákazníkov ponúkové listy v nemčine pod názvom Philatelistische Offenen Blatt.Tieto listy vychádzali aj v rokoch 1913 - 1918. Filatelistický spolok ktorý vznikol v roku 1914 nemal svoje stanovy a počas 1. svetovej vojny zanikol. Filatelisti sa schádzali v kaviarni hotela Erzsébet , dnešný hotel Elizabeth, ako aj v kaviarni Helvetia na Palackého ulici.Po vzniku Československej republiky 28.10.1918 prišli z Čiech a Moravy štátni zamestnanci ( učitelia, príslušníci armády, poštári, železničiari ), ktorí nahradili Maďarov, ktorí odišli pre nesúhlas s vytvorením nového štátneho útvaru ČSR na troskách Rakúsko - Uhorskej monarchie.Medzi nimi boli škpt. Antonín Motal ( 7.5. 1875 - 9.4. 1934 Brno ) kapelník 17. pešieho pluku, por. Karel Asmus ( 1906 - ? ), kpt. Eduard Havránek ( 1895 - +  1966 ), škpt. Jan Hort ( 1896 - ? ), škpt. Evžen Waschiczek ( 1888 - ? ), Miroslav Lazar ( 1876 - ? ) - poštmajster, Antonín Hamřík ( 1892 - ? ), Žitomír Vronský ( 1875 - ? ) poštmajster, Rudolf Peške ( 1879 - ? ) poštmajster a Štefan Pavle.
Trenčanske noviny v rubrike " Hlásnik " 8. marca 1928 oznámili, že po tieto dni bol v Trenčíne založený Klub filatelistov. Z jedenástich členov bol zvolený výbor v tomto zložení: škpt. Antonín Motal - kapelník 17.pp ( 7.5. 1875 - 9.4. 1934 Brno ), predseda klubu, Fedor Hrušovský ( 1880 - 1928 ) podpredseda, Antonín Hamřík  - tajomník klubu. Na treťom valnom zhromaždení 5.2.1927 bol zvolený výbor v zložení: Karol Morgenstern - dentista ( 1895 Budapešť - 1991 Viedeň ) predseda klubu, Marcel Winter - obchodník ( 1878 - 1944 Bratislava ) podpredseda, kpt. Eduard Havránek  príslušník 17.pp.( 1895 - 1966 ), Hermann Fuchs - obchodník ( 1894 - 1942 ? ) správca kolovania prebytkov filatelistického materiálu členov klubu, Aladár Markhot - učiteľ ( 1882 Trnava - 1961 Trenčín) pokladník klubu.V roku 1928, pri príležitosti 10. výročia vzniku 1. ČSR, zorganizoval klub prvú filatelistickú výstavu na Slovensku v priestoroch hotela Tatra ( predtým Erzsébet, dnes Elizabet) v dňoch 27.5. - 3.6.1928 za účasti 110 exponátov  s medzinárodnou účasťou Vystavených bolo 51 exponátov z Čiech, 33 zo Slovenska a 26 zo zahraničia. Šesť exponátov vystavili mladí filatelisti. V dňoch 2.- 3.6.1928 sa uskutočnila prvá aukcia poštových známok na Slovensku ako 15. aukcia fy. E. Přehnálek z Brna. V roku 1929 bol Marcel Winter ( 1878 - 1944 Bratislava ) zvolený za predsedu klubu. Vo funkcii bol do roku 1939. V rokoch 1939 - 1945 sa trenčianski filatelisti schádzali v reštaurácií Fajka na Rozmarinovej ulici.Politické zmeny v spoločnosti sa odzrkadlili aj v živote členov klubu. Dňa 4.3.1942 vydal Ústredný hospodársky úrad v Bratislave nariadenie  č. 1117 - II / 1942 ako " Prísne dôverné " a " Veľmi súrne" vo veci zaistenia zbierok poštových známok a cenín Židom. Toto nariadenie postihlo zberateľov poštových známok v Trenčíne a jeho blízkeho okolia. Bola to súčasť protižidovského zákona. Väčšina z nich zahynula v rámci holokaustu v nemeckých koncentračných táboroch. Ich filatelistické zbierky boli predané v dražbe v Bratislave v roku 1942.  V roku 1940 bol predsedom klubu Dezider Rybár ( 1904 - 1971 ) a tajomník klubu JUDr. Belo Pásztor.  Členmi klubu boli Matej Tasler ( 1905 - 1975 ), JUDr. Tibor Galo, mjr.gšt. Ladislav Lavotka, Tibor Jaššo, Ján Molčan, PhMr. Ján Halaša.  Na konci roka 1941 bol za predsedu klubu zvolený mešťanosta Štefan Markovič ( 1893 - 1947 ), ktorý bol vo funkcii do roku 1944.Po oslobodení mesta Trenčín 10.4.1945 sa začal obnovovať aj klubový filatelistický život.Opäť sa nadviazali filatelistické poštové i osobné spojenia a priateľstva prerušené vojnovými udalosťami. Prvé stretnutia sa uskutočnili opäť v kaviarni hotela Tatra. Prvým povojnovým predsedom klubu sa stal Štefan Černík ( 1904 - 1964 ), ktorý sa zúčastnil aj zjazdu Zväzu slovenských filatelistických spolkov v Martine v dňoch 20.- 21.10. 1945. Ako delegáti zjazdu boli Vladimír Chovan ( Ružomberok 1919 - 1999 Trenčín ) a Koloman Farkaš .Na obnove klubovej činnosti sa zúčastňovali Michal Hubocký ( 1876 - 1945 ), Ladislav Domanický ( 1903 - 1958 Budapešť ), Valéria Čevelová rod. Stiglitzová ( 1901 - 1958 Žilina ),MUDr. Jozef Vrla ( 1901 - 1958 ), Aladár Markhot ( 1882 - 1961 ),  Ján Sýkora ( 1904 - 1964 ),Ing. Gustáv Dohnányi ( 1883 - 1965), JUDr. Gerhard Šebák ( 1887 - 1970 ), Dezider Rybár ( 1904 - 1971 ), JUDr. Alojz Hrabovec, Ladislav Gáťa ( 1910 - 1976 Trenčín ), Anton Seifert ( 1903 - 1978 ), PhMr. Ján Halaša ( 1893 - 1981), Ing. Bohuslav Plachetka ( 1909 - 1982 ),  JUDr. Vojtech Okrucký ( 1900 - 1984 ), Ernest Tesár ( 1890 - 1985 Trenčín ),Boris Mazanov ( 1907 - 1986 ), Rudolf Michalec ( 1902 - 1990 ), Vladimír Chovan ( 1919 Ružomberok - 1999 Trenčín ), Pavel Schlesinger ( 1923 - 1985),  V rokoch 1946 - 1947 bol predsedom klubu Dr. Ľudovít Schwaer ( 1908 - 1985 ). V rokoch 1948 - 1950 bol predsedom klubu Ing. Lukáš Macura ( 1911 - 1991 ). V tomto období boli členmi klubu Rudolf Breder a František Brázda. V roku 1950 bol za predsedu klubu zvolený JUDr. Vojtech Čelko ( 1916 - 1989 ). Za predsedu bol 16.11.1986 zvolený Pavol Mažár a od 1998  po súčasnosť je predsedom Ing. Igor Gunár.  Do roku 1951 bol v Trenčíne len jeden klub filatelistov. V rokoch 1951 - 1963 v dôsledku nedemokratického zasahovania štátu do spolkovej činnosti spôsobilo že organizovaná filatelia prešla do pôsobnosti Revolučného odborového hnutia ( ROH ), kde pri Závodných výboroch ROH vznikali Krúžky filatelistov. Pri Zs tlačiarniach v Trenčíne viedol krúžok Jozef Koreň, v Štátnej banke Jozef Dolan, pri OUNZ Ján Sýkora, v Železničnom OÚ  Ľudevít Jedinák, pri závode SZM bývalá TOS J.Špirka, v OZ Trenčín Pavol Mažár . Dňa 2.3.1963 vznikol Klub filatelistov 08 - 37 Trenčín -Sihoť. Na jeho riadení vo funkcií prtedsedu klubu sa vystriedali: mjr. PhMr.Jiří Smutný ( 1924 - 1994 ) v r. 1963 - 1964, mjr. JUDr.Jaromír Leimberger (1923 +?) 1965 - 1967, mjr. Ing. František Kus ( 1928 +? ) v r.1968 - 1969, Ladislav Sekerka ( 1936 - 1997 ) v r. 1970, práp. Jozef Korený ( 1938 .-) v r. 1970 - 1976 ),  plk. JUDr.Jaromír Leimberger v r. 1976 - 1988, mjr. Ing. Karol Milan ( 1952 .-)  20.12.1988 - 1991, plk. gšt. plk. gtš.Dominik Slezák ( 1946 .-) v r. 1992 - 1993, plk.gšt. Ing. Milan Kulich ( 1953 - + pplk. 26.5. 2003 ) v r. 1994 - 2003, plk.gšt.v.v.Dominik Slezák v r. 2004 - 2020 a od 4.3.2020 pplk.v.v.Ing. Karol Milan.Funkciu tajomníka vykonávali:mjr.Ing. Otakar Veselý,práp. Jozef Korený, pplk.Ing. Ladislav Válek, pplk. Ladislav Droppa, pplk. Ing. Štefan Csontos, pplk. JUDr. Štefan Majtán, pplk. Ing. Milan Kulich, npor. Ing. Egyd Holováč, Ivo Veliký, pplk. Ing. Karol Milan, od 4.3.2020 pplk. v.v. RSDr. Josef Jabůrek.V roku 1964 sa v Trenčíne obnovila výstavnícka činnosť usporiadaním I. oblastnej výstavy poštových známok Trenčín - 1964. Predsedom organizačného výboru bol Ladislav Sekerka. Na výstave sa prezentovalo 143 exponátov. V roku 1967 následovala II. oblastná výstava Trenčín - 1967 v rozsahu 100 exponátov. Predsedom organizačného výboru bol opäť Ladislav Sekerka. V roku 1972 bola usporiadaná Oblastná výstava poštových známok Trenčín - 1972 na ktorej sa prezentovalo 47 exponátov. Predsedom organizačného výboru bol plk. Peter Siekel. Významné podujatie bolo 10.4.1976 kedy bol v Trenčíne ustanovený Zs KV ZSF. Za predsedu bol zvolený npráp.Jozef Korený. Za tajomníka bol zvolený Milan Jedinák. Zs KV ZSF nadviazal družobnú spoluprácu s Jm KV SČF v Brne 20.11.1976.Dohodu podpísal Jozef Korený a Ing. Valentín Schiebl. Vrcholným filatelistickým podujatím bola Národná filatelistická výstava poštových zámok LAUGARICIO - 79 v dňoch 20.- 28.10.1979 v priestoroch výstaviska Trenčín - mesto módy.Výstava bola usporiadaná k 35. výročiu SNP a 1800 rokov kultúrno - historického výročia mesta Trenčín.Predsedom organizačného výboru bol npráp. Jozef Korený a tajomní OV Pavol Mažár.Na výstave sa prezentovalo 148 exponátov.  Dňa 11.9.1980 bola podpísaná družobná dohoda o spolupráci medzi Zs. KV ZSF Trenčín a KV filatelistov kraja Halle v Berlíne - Lichtenberk pri príležitosti filatelistickej výstavy IX.LIBRIA za účasti exponátov z Trenčína.Dohodu o spolupráci podpísal Jozef Korený a Dr.Manfred Richter. V roku 1981 klub usporiadal Oblastnú výstavu poštových známok Trenčín - 81 v Dome osvety na Mierovom námestí ( v súčasnosti priestory neexistujú  boli asanované kde sa vytvoril prechod z námestia na Palackého ulicu  ). Na výstave bolo 34 exponátov. Predsedom organizačného výboru bol pplk. JUDr. Jaromír Leimberger. V roku 1982 usporiadal Klub filatelistov 52 - 10 Trenčín Národnú výstavu československých poštových známok, poštovej histórie a celín LAUGARICIO - 82 v priestoroch Kultúrneho strediska Dlhé Hony.Predsedom organizačného výboru bol Vladimír Šebesta.Na výstave sa prezentovalo 84 exponátov.Pri príležitosti konania Oblastnej výstavy poštových známok " MODRÝ DUNAJ " v Dunajskej Strede bola dňa 17.11.1984 uzavretá partnerská dohoda o spolupráci medzi Zs. KV ZSF Trenčín a župným výborom filatelistov Györ - Šoproň. Dohodu podpísal  Jozef Korený a Kö Antal. V dňoch 21. - 23.9. 1985 bol Trenčín mestom kde sa uskutočnil 9. kongres mladých filatelistov v priestoroch Strednej priemyselnej školy stavebnej v Trenčíne. Predsedom organizačného výboru bol Jozef Korený. Kongres moderovala herečka Jana Nagyová - " Arabela".V dňoch 9.- 18.mája 1986 sa uskutočnila Národná odborová filatelistická výstava Trenčín - 1986 v Okruhovom dome armády. Predsedom organizačného výboru bol genmjr. Ing. Josef Einšpigl. Na výstave sa prezentovalo 69 exponátov. Ďalšie významné filatelistické podujatie v Trenčíne bolo usporiadanie 11.národného kongresu mladých filatelistov v dňoch 25.- 27.9.1987 v Okruhovom dome armády. Predsedom organizačného výboru bol Jozef Korený. Kongres moderovala Iveta Malachovská. Ďalšia partnerska dohoda o spolupráci bola uzavretá dňa 13.6.1987 s Vojvodským výborom Poľského zväzu filatelistov v Zielonej Góre pri príležitosti Medzištátnej filatelistickej výstavy PĽR - ZSSR. Dohodu podpísal Jozef Korený a Sobieslaw Piontek.V dňoch 18.- 27.5.1990 sa uskutočnila Krajská družobná filatelistická výstava Západoslovenského kraja, Juhomoravského kraja, Kraja Halle nad Salou, Severo Zadunajskej župy Györ - Šoproň a Vojvodstva Zielona Góra. Predsedom organizačného výboru bol Jozef Korený.V dňoch 13.- 14.9.1997 sa v Dome armády uskutočnili XIV. dni filatelie Slovenska. Predsedom organizačného výboru bol plk.gšt. Ing. Milan Kulich.V dňoch 29.7. - 2.8.1998 sa uskutočnila Krajská filatelistická výstava poštových známok LAUGARICIO - 98 pri príležitosti 205. výročia pošty v Trenčíne a 70. výročia I. slovenskej výstavy poštových známok v Trenčíne v priestoroch synagógi.Na výstave sa prezentovalo 65 exponátov. Predsedom organizačného výboru bol Ing. Igor Gunár.Medzi slávnostné dni sa zaradil aj 18.jún 1999. V tento deň bola inaugurácia poštového hárčeka " Let slovenského občana, kozmonauta Ivana Bellu ". Podujatie sa uskutočnilo v divadelnej sále Domu armády za účasti kozmonautov plk. Ing. Ivana Bellu a plk.Ing. Michala Fuliera a tvorcov poštovej známky akad. mal. Martina Činovského, akad. mal. Dušana Nágela a grafika a rytca Františka Horniaka. Podujatie pripravili plk.gšt. Ing. Milan Kulich, npráp.v.v. Jozef Korený a Ivo Veliký. Dňa 18.9.1999 sa v Trenčíne uskutočnilo V. Valné zhromaždenie ZSF. Partnerska dohoda o spolupráci medzi KF 52 - 19 Trenčín a HBSV - ARGE Militaria Austriaca Philatelia Wien bola podpísaná vo vojenskom kasíne Márie Terézie 23.10.2000 pri príležitosti filatelistickej výstavy MILFILA - 2000 Wien. Dohodu podpísali: Div.gen. Karl Semlitsch - veliteľ posádky Wien, Erich Bober - predseda Zväzu filatelistických spolkov Rakúska, Vzlt iR Erich Grohser - prezident HBSV a RgR iR Hans Riedel - vedúci ARGE Militaria Austriaca Philatelia. Za Klub filatelistov 52 - 19 Trenčín npráp. v.v. Jozef Korený. V dňoch 2.- 9.3.2003 bola Kultúrnom a metodickom centre OS SR Krajská filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou LAUGARICIO - 2003. Záštitu nad výstavou prevzal genmjr.Ing. Jozef Blizman - zástupca Náčelníka generálneho štábu OS SR. Predsedom organizačného výboru bol npráp.v.v.Jozef Korený.V organizačnom výbore pracovali: Ing.Igor Gunár, pplk.v.v.Ladislav Henzem, plk.gšt. v zál. Milan Kulich, Marta, Fabušová, Ján Fabuš, Jozef Vacek, Milan Šarina, pplk.v.v.Miloslav Horálek, Ing. Ivan Kubela, Pavel Zvědělík, genmjr.v.v.Ing. Jiří Egg, plk.gšt.v.v.Ing. Dominik Slezák, plk.v.v.Ing. František Barčák, plk.v.z.JUDr. Štefan Majtán, pplk.v.z.Ing. Karol Milan, Evžen Dofek, npor.Ing. Egyd Holovač, Ivo Veliký, Stanislav Lubina, pplk. RSDr. Josef Jabůrek, Mgr.Ladislav Jambor,plk.Ing. František Horečný, MUDr. Albin Ferenec, Ing. Vojtech Brabenec, Mgr.Marta Vrzbová. Na výstave sa prezentovalo 83 exponátov.Na výstave boli exponáty zo SRN, Rakúska, Českej republiky a Maďarska.Morálneho ocenenia sa dostalo Jozefovi Korenému od mesta Trenčín 13.11.2003 so zápisom do pamätnej knihy mesta. V tento deň viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky prijal Jozefa Koreného s manželkou pri príležitosti vydania jeho personálnej bibliografie " Jozef Korený - vojak vo svete pošty, filatelie a numizmatiky ". Podujatia sa zúčastnili  Mgr. Ľudmila Strohnerová ( nar. 24.3.1952 Martin + 7.11.2006 Trenčín )  - bibliografka Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne a Bc. Elena Gabajová organizátorka občianskych obradov. Primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler prijal 11.novembra 2008 Jozefa Koreného pri príležitosti jeho životného jubilea 70. narodenín so zápisom do pamätnej knihy mesta Trenčín za propagáciu mesta publikačnou a vystavovateľskou činnosťou.Dňa 16.2.2009 klub uskutočnil Výročnú členskú schôdzu. Klub mal 29 členov. Klub v tomto roku realizoval niekoľko výstav a na niekoľkých participoval.Medzi ne patria: Výstava " Hobby - modely 2009 ", Výstava k 65. výročiu SNP v dňoch 4.- 29.9.2009, Výstava ku Dňu OS SR v septembri 2009. Ing.Karol Milan prevzal iniciatívu propagácie mesta a kultúrnych podujatí do svojich rúk vydaním ilustrovaných poštových lístkov, kašetov a príležitostných pečiatok k 40. výročiu Galérie M.A.Bazovského a 90. výročiu tragickej smrti gen.M.R.Štefánika. Národnej filatelistickej výstavy SLOVENSKO - 2009 v Bratislave sa zúčastnil Jozef Korený. Ing. Ivan Kubela bol autorom návrhu príležitostnej pečiatky 90. výročie Gymnázia Ľ. Štúra a k 90. výročiu vydania prvej čs. známky ˇ Hradčany " ktorá v ankete za rok 2008 získala prvé miesto. Ivo Veliký vypracoval návrh a vydal ilustrovaný poštový lístok k prezentácií svojej publikácie " Bratia Čapkovci na Slovensku v Trenčíne a Bratislave 11. a 18.2.2009.  V dňoch 12. - 30. marca 2010 sa uskutočnila Propagačná filatelistická výstava LAUGARICIO 2010 pri príležitosti 85 rokov organizovanej filatelie v Trenčíne 1925 - 2010. Záštitu nad výstavou prevzal genmjr.Ing. Miroslav Kováč, veliteľ Síl výcviku a podpory OS SR Trenčín.Predsedom organizačného výboru výstavy bol plk.gšt.v.v.Ing. Dominik Slezák. V organizačnom výbore pracovali:Ing. Igor Gunár, Ivo Veliký, plk.v.v.Ing. František Horečný, Jozef Vacek, Ing. Ivan Kubela, Ing. Gustav Teker, Evžen Dofek, pplk. v.v.Ing. Karol Milan, genmjr.v.v.Ing. Jiří Egg, mjr.Ing. Andrej Čučvara, por.v.v. Jaroslav Somr, Marián Žák, Ján Fabuš, kpt.Ing. Egyd Holováč, Ing.Jozef Prekop, plk.v.v.Ing. František Barčák, Branislav Pašmík, Ing.Radoslav Lazový, Ing.Marián Štefánek, Ing.Ľubomír Natyašovský, Miroslav Šumichrast, Ivan Kopecký, Ing. Jaroslav Poděbradský, npráp.v.v.Jozef Korený, pplk. v.v.RSDr. Josef Jabůrek, Jozef Oravec. V programe výstavy bola aj inaugurácia poštovej známky Matúš Čák Trenčiansky v priestoroch Trenčianskeho múzea. V roku 2011 sa Jozef Korený zúčastnil Medzinárodnej filatelistickej výstavy PETROVEC FILA 2011 exponátom " Misie OSN, EÚ a NATO na Balkáne v rokoch 1990 - 1995 ". V Posádkovom klube Trenčín sa Jozef Korený prezentoval exponátom " Svet na pohľadniciach". Aj v roku 2013 vystavil tieto exponáty v Posádkovom klube na výstave " CLUB ACTIVITY 2013 ". Primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček prijal 27.decembra 2013 Jozefa Koreného pri príležitosti jeho životného jubilea 75. narodenín zo zápisom do pamätnej knihy mesta Trenčín za dlhoročnú propagáciu mesta. V roku 2014 sa Jozef Korený opäť zúčastnil Medzinárodnej filatelistickej výstavy PETROVEC FILA 2014 exponátom " Slovenské národné povstanie 1944 ". Klub pripravil a realizoval v Posádkovom klube výstavu k 70. výročiu Slovenského národného povstania 1944 - 2014 ". Kurátorom výstavy bol Jozef Korený. V roku 2015 sa v poľskom GLOGOWE uskutočnila Medzinárodná filatelistická výstava GLOGOW 2015. Výstavy sa zúčastnili aj exponáty slovenských vystavovateľov.  Na tejto výstave bol Jozef Korený podpredseda poroty ( jury ). Na Medzinárodnej filatelistickej výstave PETROVEC FILA 2015 Jozef Korený vystavil exponát " Druhá svetová vojna 1939 - 1945 na poštových dokumentoch" a výber z exponátov" Holokaust a rezistencia " a " Poľná pošta a pošta zo zajateckých táborov ". Klub usporiadal v Posádkovom klube Propagačnú filatelistickú výstavu " 70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny 1939 - 1945 ". Medzinárodnej filatelistickej výstavy PETROVEC FILA 2016 sa Jozef Korený prezentoval exponátom " Holokaust a rezistencia". V Posádkovom klube klub organizačne pripravil a realizoval 1. snem Zväzu slovenských filatelistov.V roku 2017 sa Jozef Korený zúčastnil XIII. Medzinárodnej filatelistickej výstavy PETROVEC FILA 2017 exponátom " Poľsko v II. SV 1939 - 1945 ".  V roku 2018 sa pplk.v.v.Ing. Karol Milan a npráp. v.v. Jozef Korený zúčastnili Filatelistickej výstavy  SALÓN C - S 2018 na Bratislavskom hrade, ktorá bola usporiadaná pri príležitosti 100. výročia vzniku Česko - Slovenska v roku 1918 a vydania prvých čs. poštových známok " Hradčany". Ing. Karol Milan vystavil exponáty " Medzinárodné úspechy slovenskej známkovej tvorby " a " Slovak Gold poštovým známkam". Jozef Korený predstavil exponát " Česko - Slovensko v kontexte II. svetovej vojny 1939 - 1945 ".V Posádkovom klube vystavil Jozef Korený v dňoch 1.4. - 31.5.2018 exponát " II. svetová vojna 1939 - 1945 na poštových dokladoch ". XIV. Medzinárodnej filatelistickej výstavy PETROVEC FILA 2018 v Báčskom Petrovci v srbskej Vojvodine sa Jozef Korený zúčastnil exponátom " Západná Európa, USA a Kanada v II. svetovej vojne 1940 - 1945  ". Primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček prijal 8.novembra 2018 Jozefa Koreného pri príležitosti jeho životného jubilea 80. narodenín so zápisom do pamätnej knihy mesta Trenčín za dlhoročnú propagáciu mesta. Ing. Karol Milan v spolupráci s obecným úradom Opatová nad Váhom  si poštovým lístkom s prítlačou a príležitostnou pečiatkou pripomenuli 780 výročie prvej písomnej zmienky o obci. V dňoch 7.6. - 16.6. 2019 sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnila Filatelistická výstava JUNIORFILA 2019. Pošta Trenčín 1 používala 7.6.2019 príležitostnú pečiatku.Dňa 13.júna 2019 sa npráp. v.v. Jozef Korený zúčastnil slávnostného vyhlásenia výsledkov 22.ročníka ankety VOJENSKÝ ČIN ROKA 2018 v Klube MO SR. Pri tejto príležitosti MO SR Ing.Peter Gajdoš udelil Jozefovi Korenému Pamätný list za nomináciu v ankete Vojenský čin roka 2018 v kategórii " Priateľ OS SR " za dlhoročnú propagáciu OS SR. Dňa 14.6.2019 sa uskutočnila Filatelistická olympiáda mladých filatelistov. Pošta Trenčín 1 používala 14.6.2019 príležitostnú pečiatku. Hlavným organizátorom podujatí bol Ing. Karol Milan v spolupráci s vedením Komisie mládeže ZSF. Dňa 28.9.2019 sa v Posádkovom klube uskutočnil 2. snem Zväzu slovenských filatelistov. Delegátom 2. snemu ZSF za KF 52 - 19 bol Ing. Karol Milan. Podujatia pri jeho zabezpečení sa zúčastnili Ing. Jiří Egg, MUDr. Albín Ferenec a Jozef Korený. Dňa 5.10.2019 si Trenčín pripomenul 100. výročie narodenia Vojtecha Zamarovského a 90. rokov Holubyho Chaty. SP,a.s. vydala poštové lístky s prítlačou a pošta Trenčín 1 používala 5.10.2019 príležitostnú pečiatku.Ich vydanie inicioval Ing. Ivan Kubela. Klub filatelistov si 11.11.2019 o 11,11 hod pietnou spomienkou pripomenul 101. výročie ukončenia 1. svetovej vojny prítlačou na poštovom lístku z obnoveného cintorína v Trenčíne - Zábraní. XV. Medzinárodnej výstavy PETROVEC FILA 2019 sa zúčastnil Jozef Korený exponátom " Česko - Slovensko v kontexte 2. svetovej vojny 1939 - 1945 ". V dňoch 1. - 31.8.2019 sa v Posádkovom klube uskutočnila filatelistická výstava k 75. výročiu SNP 1944. Na výstave sa prezentovali exponátmi MUDr. Miroslav Malay a Jozef Korený. V dňoch 1.9. - 30.9.2019 sa v Posádkovom klube uskutočnila filatelistická výstava " Poľsko v druhej svetovej vojne 1939 - 1945 " exponát predstavil Jozef Korený. Dňa 2.3.2020 si Klub filatelistov 52 - 19 pri Posádkovom klube Trenčín pripomenul prítlačou na poštovom lístku a príležitostnou pečiatkou 95 rokov Klubu filatelistov v Trenčíne  kde autorom grafických návrhov bol  Ing. Karol Milan. Dňa 4.3.2020 sa v Posádkovom klube Trenčín konala Výročná členská schôdza na ktorej bol zvolený nový výbor.Za predsedu klubu bol zvolený pplk. v.v.  Ing. Karol Milan, za podpredsedu Ondrej Sulo, za tajomníka KF bol zvolený pplk.v.v. RSDr. Josef Jabůrek, za hospodára a správcu novinkovej služby plk. v.v. Ing.František Horečný a za predsedu revíznej komisie a správcu knižnice bol zvolený  genmjr.v.v.Ing. Jiří Egg. Rok 2020 pre filateliu neprajný pre pandémiu COVID - 19. Boli zastavené činnosti všetkých klubov v Posádkovom klube Trenčín. Pre poškodenie strechy Kultúrneho strediska na Dlhých Honoch kde dlhé roky pôsobil KF 52  - 10 ako organizátor celoslovenských výmenných stretnutí statik budovu uzavrel. Vzniknutá situácia dáva nádej zjednotenia klubov pod jeden klub pri Posádkovom klube. O všetkom rozhodnú členovia klubov na jesenných schôdzach.Do následujúcich rokov želám filatelii v Trenčíne veľa úspešných podujatí na propagáciu filatelie medzi mládežou a na propagáciu regiónu Považia.               
Pramene:
1. Založenie Klubu filatelistov v Trenčíne In: Trenčanske noviny - Hlásnik zo 7.marca 1925
2. Katalóg I. slovenskej výstavy poštových známok Trenčín 27.5.- 3.6.1928
3. Zrubec,Severín., Kučera,Viliam:Tradície a súčasnosť , Z dejín filatelie na Slovensku In: Filatelistické state 10, Bratislava 1984
4. Korený,Jozef: Z histórie Západoslovenského Krajského výboru ZSF Trenčín In: Pamätnica 100 rokov organizovanej filatelie na Slovensku s. 59 - 70
5. Korený, Jozef: 60. výročie I. slovenskej výstavy poštových známok v Trenčíne In:Katalóg filatelistickej výstavy " 60. výročie I. slovenskej výstavy poštových známok" Kultúrne stredisko Dlhé Hony Trenčín 25.6.-3.7.1988 s. 13 - 17
6. Korený,Jozef: Z histórie Klubu filatelistov 52 - 19 Trenčín In: Katalóg Všeobecnej filatelistickej výstavy LAUGARICIO - 93,Dom armády  2.- 7.3.1993 s.5 - 28
7. Korený,Jozef: Sedemdesiat rokov organizovanej filatelie v Trenčíne In: Katalóg Propagačnej filatelistickej výstavy LAUGARICIO - 95 ,synagóga v Trenčíne 12.- 24.9.1995 s. 6 - 32
8. Korený,Jozef: 70. rokov filatelistických výstav v Trenčíne In: Katalóg Krajská filatelistická výstava poštových známok LAUGARICIO - 98 Výstavná sieň MsKS -synagóga Trenčín 29.7. - 2.8.1998
9. Korený,Jozef: 75 rokov filatelie v Trenčíne In:Katalóg Filatelistická výstava LAUGARICIO 2000 75 rokov Klubu filatelistov v Trenčíne Európa v Trenčíne, Deň Armády Slovenskej republiky, Dom armády Trenčín 19.6.- 29.9.2000 s. 12 - 21, 25 - 32  
10.Korený, Jozef: Štyridsať rokov Klubu filatelistov 52 - 19 ( 08 - 37 ) pri KaMC OS SR ( DA ) Trenčín In:Katalóg Krajská filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou LAUGARICIO 2003, KaMC OS SR Trenčín 2.- 9.3.2003
11.Korený, Jozef: 85. výročie založenia Klubu filatelistov v Trenčíne 1925 - 2010 In:Katalóg Propagačná filatelistická výstava LAUGARICIO 2010 - 85 rokov organizovanej filatelie v Trenčíne 1925 - 2010 PK VsVaP OS SR 12.- 30.3.2010 s.10 - 41
12.Milan,Karol,Ing: In: Kronika KF 52 - 19 roč. 2009 - 2020 spracované v roku 2020           

Jozef Korený - čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: