Jozef Korený
Autorské stránkyHistória 6. roty chemickej ochrany - VÚ. 9389 Havlíčkuv Brod
npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín


Po skončení II. svetovej vojny v Európe 8.5.1945 resp.  9.5.1945 bol až do 31.12.1945 v Česko - Slovensku stav brannej pohotovosti štátu. Obnova branného systému ČSR bola vykonávaná dekrétmi prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše č. 11 z 3.8.1945, ktorý bol novelizovaný vo forme zákona č. 12 / 1946 Zb.Vláda ČSR 25.5.1945 schválila tzv. Dočasnú mierovú organizáciu ČSA v ktorej neboli jednotky chemickej ochrany.Dňom 1.10.1945 začala platiť tzv. Zdokonalená organizácia čs. brannej moci v ktorej taktiež neboli zriadené chemické jednotky.V Havl. Brode boli dislokované rokoch 1945 - 1951 tieto útvary: Letecká vojenská akadémia 1.10. 1945 - 1.2. 1946, ktorá sa premiestnila do Hradca Králove. 6. letecká divízia 1946 - 1948, Letecký pluk 25 - 1946, Letecký pluk 41 - 1949 - 1950, Letecký pluk 47 - 1950, Navigačná škola 1950 - 1951- LU VÚ. 9982, LSU V.Ú. 4649 - 1951.
V období od 25.5.1945 do 1.11.1950 u VÚ 2138 Brno a od 1.11.1945 u VÚ 4553 Brno čo bolo veliteľstvo 6. divízie sa jednotka Zvláštnych bojových prostriedkov / ZBP / v organizačnej štruktúre nenachádzala. To isté bolo i po premenovaní 6.divízie na 6. pešiu divíziu VÚ 4553 Brno ktorá taktiež nemala vo svojej organizačnej štruktúre jednotku Zvláštnych bojových prostriedkov, i keď v štábe divízie bola funkcia chemického náčelníka ktorú vykonával kpt. pech. Miroslav Hoffman.Chemické vojsko vzniklo 1.1.1950 premenovaním vojska " zvláštnych bojových prostriedkov" ZBP". Jeho vznik bola nevyhnutná potreba, vzhľadom k tomu, že sa predpokladalo v budúcom možnom vojenskom konflikte použitie Zbraní hromadného ničenia / ZHN /, tj biologických, jadrových a chemických zbraní, čo by znamenalo vedenie bojovej činnosti v podmienkach zamorenia chemickými, rádioaktivnými a biologickými látkami. K tomu muselo mať svoje miesto v ČSĽA aj taký druh vojska, akým boli a sú chemici, ktorí mali a majú aj dnes za úlohu odstraňovať najťažšie následky použitia ZHN. K 1.1.1951 bolo vytvorených celkom 11 chemických čiat u každej pešej, tankovej a moto - mechanizovanej divízie na plných / 46 / alebo znížených počtoch / 34 / osôb. Mobilizačne sa rozvinovali na divízne chemické roty o 93 osobách.
Začiatok vzniku chemickej jednotky s pohľadu predchodcov 6.rcho je posádka Brno.
V roku 1951 bol CHN 6.pd Brno kpt. pech. Miroslav Hoffman. V  období od 1.1.1951 do 1.1.1954  bola u  6. pešej divízie - VÚ 4553 Brno v organizačnej štruktúre 6.chemická čata ktorej velil z poverenia škpt. Dvořák / veliteľ veliteľskej roty/.
V období od 1.11.1954 do 9.5.1955 bola u 6. streleckej divízie VÚ 4553 Brno / po premenovaní a reorganizácií 6.pd / 6. čata chemickej ochrany.
V období od 9.5.1955 do 1.10.1958 bola u 16. streleckej divízie VÚ 4553 Brno / po premenovaní 6.sd /. V štábe 16.sd bol CHN kpt. Milan Krejčí a následne kpt. Zdeněk Trnka a kpt.Josef Mužík.
V  organizačnej štruktúre 16. sd bola  6.čata chemickej ochrany ktorej velil por. Ervín ľahký.
V období od 1.10.1958 do 30.9.1960 došlo k reorganizácií a redislokácií 16.sd a premenovanie na Ružombersko - Fatranskú  4. motostreleckú divíziu VÚ 4553  a jej redislokovanie do Havlíčkovho Brodu do kasárni  K.H.Borovského
Veliteľ 4.msd bol pplk. Ivan Boldaňuk / 1921 - 1982 /, ZV pplk. Samohýl, ZVP pplk. Čamra, NŠ pplk. Kulhavý, NOO kpt. František Zikmunda, ZNKO mjr. Stanislav Matejiček, NT mjr. Jaroslav Uhlíř 
V organizačnej štruktúre 4.msd bolo chem. oddelenie kde CHN bol kpt. Josef Mužík, kpt. Miloslav Filler, kpt. Otto Kohout, pplk. Jaroslav Mareš, mjr. J. Kolesa, mjr. Josef Vlk, mjr. Jaroslav Grof.
V organizačnej štruktúre 4. msd bola už 6. rota chemickej ochrany ako VÚ 9389 ktorej velil npor. Ervín Ľahký / 1934 /.
V období od 1.10.1960 - 1.11.1990 došlo k reorganizácií Ružombersko - Fatranskej 4.msd na 4. tankovú divíziu VÚ.4553 Havl. Brod - kasáreň K.H.Borovského
Velitelia 4.td genmjr. Stanislav Procházka, genmjr. František Veselý / 1923 - 1996 /, plk. Kodeš, plk. Matějka,  genmjr. Svetozár Naďovič / 1939 /, plk. Janošek,  plk. Holba, plk. Šedivý, pplk. Šiba,  ZV pplk. Hroch, plk. Ing. Milán Václavik, plk. Ďurica, pplk.Šedivý, pplk. Pažúr, ZVP pplk. Reindl, plk. Beránek, plk. Vašek, NŠ plk. Blahník, plk. Novotný, KO pplk. Čížek, pplk. Furo, Org.odd. pplk. Novotný, MOB pplk. Menoušek, Oddel. prieskumu pplk. Kříž, Odd. del. vyzbrojovania plk. Boček, pplk. Bohumil Pecka, Odd. vyzbrojovania RVD pplk. Hrubý,Oddel. PVO pplk. Křistek a príslušníci oddelenia mjr.Donecký, mjr.Bednár, pplk.Jirasko, Spojovacie oddelenie pplk. Letocha, pplk. Novák, pplk. Terem, pplk. Stanislav Leciaks,  mjr. Jaroslav Svoboda, mjr. Ježek, mjr. Pech, mjr. Kopecký, mjr. Ján Gažo, mjr. Panc, mjr. Karol Žilka, kpt. Stanislav Ťok, mjr. Stanislav Šídlo, Oddel. šifrovej služby pplk. Pospěch, mjr. Bohumil Procházka, mjr. František Spěvák, OŽS mjr. Václavek, mjr. Karel Chudej, FO mjr. Janoušek, mjr. Dusil, Zdr.odd. MUDr. Novák, Odd. Služ. PHM mjr. Vodička, Sklad PHM práp. Jaroslav Vondra, Náčelník VKR plk. Svoboda.   
V štábe 4.td bol na chem. oddelení kpt. Miloslav Filler, mjr. Jaroslav Grof, pplk. Jaroslav Mareš / 1972 - 1992 /, npor. Ing. Miroslav Zabadal,   mjr.Stanislav Straka,mjr. František Schoř, mjr. Miloslav Kruliš, kpt. František Krečmer, kpt. Felix Kolmaš.
Po rozdelení ČSFR a ČSA boli v Havl. Brode tieto veliteľstvá a útvary AČR:
4. motorizovaná divízia 1992 - 1994, Veliteľstvo 4. brigády rýchleho nasadenia 1.7. 1994 - 2004 do Žatca. Velitelia Bývalý NGŠ AČR generál Jiří Šedivý, generál Hynek Blaško, generál Josef Sedlák a jeho zástupca plk. Ján Gurník, plk. Aleš Opata. 4. prápor logistiky - 4. prlog - VÚ. 3492 - 1994 - 2004, 4. zdravotná rota - 4.zdrr, Prápor zabezpečenia 1 a 2 zásobovacia rota, Veliteľská rota VÚ. 2117, 4.batéria velenia a del. prieskumu - VÚ. 3766 -1992 - 1994, 4. spojovací prápor - VÚ. 1763 - 1994 - 2003, Divízne sklady VÚ. 7824, 4. ženijný prápor 1993 - 1994. 4. brigáda rýchleho nasadenia bola transformovaná do 11. mechanizovanej brigády
V organizačnej štruktúre 4.td bola aj 6. rcho - VÚ 9389 Havlíčkuv Brod 
Organizačná štruktúra 6. rcho podĺa TP č. 12 / 1 z roku 1958.
1.Veliteľstvo:
1. Veliteľ roty: / mjr. /: npor. Ervín Ľahký od 1.10.1960 do roku 1962. Vo funkcii ho vystriedal npor. Jiří Luňák - ČVO 49

2. Zástupca veliteľa roty pre politické veci / ZVP /: kpt. Zdeněk Šrot - ČVO 82

3. Zástupca veliteľa pre technické veci / ZVT /: npor. Miloš Blažek do roku 1960  - Technik roty:rotný Jozef Korený 1960 - 1962

4. Staršina roty / Výkonný práporčík/: rtn. Miroslav Vaníček - ČVO 106

5. Správca materiálu - pisár - motocyklista: voj. Balik - ČVO 143

6. Laborant: slob. Kurka - ČVO 113

7. Chemický zbrojár: - ČVO 112

8. Chemický zbrojár: - ČVO 112

9. Starší automechanik: voj. Milan Hemelík - ČVO 30

10. Náčelník stanice:- ČVO 51

11. Radista: - ČVO 51

12. Vodič: - ČVO 29 - 3

13. Súprava RM 31 A - 1 spr.

14. Súprava RF 11 - 4 spr.

15. Kábel dvojitý: 6 ks cievok

16. Prístroj telefónny TP 25 - 4 ks

17. Súprava automechanika - 1 spr.

18. Rádio automobil 3 /4 t R - 1 ks

19. Automobil nákladný terenný1,5 t R - 1 ks

20. Automobil nákladný terenný 3 t D - 1 ks

21. Motocykel sólo D - 1 ks

22. Laboratórium chemické poľné prenosné PCHL - 54 - 1 spr


2. Čata chemického prieskumu 

1. Veliteľ čaty: por. Zdeněk Scheibal - ČVO 49

2. Veliteľ družstva: ČVO 104 - 1

3. Chemik pátrač / prieskumník /: ČVO 104 - 2

4. Chemik prieskumník - guľometčík: ČVO 104 - 1

5. Chemik prieskumník - radista: ČVO 104 - 1

6. Vodič : ČVO 29 - 1

7. ĽG 7,62 mm vz.52 / 57 - 1

8. Súprava Rdst R 105 - 1

9. Výbava pre chemické prieskumné družstvo - 1

10. Automobil nákladný 1,5 t B / bojový / - OT 810 - 1

3.Čata chemického prieskumu

1. Veliteľ čaty: por. Květoň Holcr - ČVO 49

2. Veliteľ družstva: ČVO 104 -

3. Chemik pátrač / prieskumník/ : ČVO 104 - 2

4. Chemik prieskumník - guľometčík: ČVO 104 - 1

5. Chemik prieskumník - radista: ČVO 104 - 1

6. Vodič: ČVO 29 - 1

7. LG 7,62 mm vz. 52 / 57 - 1 ks

8. Súprava Rdst R 105 - 1 spr

9. Výbava pre chemické prieskumné družstvo - 1

10. Automobil nákladný 1,5 t B / bojový/ - OT 810 - 1

4.Čata špeciálnej očisty bojovej techniky

1. Veliteľ čaty: por. Karel Bělaja - ČVO 49

2. Veliteľ družstva špeciálnej očisty bojovej techniky / ŠOBT / - ČVO 106 - 1

3. Odmorovač: ČVO 106 - 2

4. Odmorovač:  ČVO 106 - 3

5. Vodič:ČVO 29 - 4

6. Automobil pre odmorovanie bojovej techniky ADM 48 D - 1

7. Automobil chemický rostriekovací ACHR - 54 / ARS 12 D / - 1

8. Čerpadlo výsokotlaké do 25 atm - 1

9. Automobil nákladný terenný 3 t R - 2

10. Prívesná cisterna 2500 L vody - 1

11. Nádrž na vodu 6000 L - 1

12. Elektrocentrala 3 KVA - 1

5.Čata špeciálnej očisty osôb

1. Veliteľ čaty: por. Bříza - ČVO 49

2. Veliteľ družstva špeciálnej očisty osôb / ŠOO / - 1

3. Odmorovač: ČVO 106 - 1

4. Odmorovač: ČVO 106 - 1

5. Vodič: ČVO 29 - 3

6. Dezinfektor prívesný parný - 1 / pôvodne 2 spr. /

7. Automobil pre odmorovanie výstroje BU - 4 - 1

8. Automobil nákladný terenný 3 t - 1

9. Automobil nákladný terenný 5 t - 1

10.Nádrž na vodu 2000 L - 1

11. Maska A 12x 12 - 7 ks
Uloženie materialu 6.rcho:
Automobilová technika, ADM- 48, ACHR - 54, BU - 4, OT 810,   Gaz - 59 ako aj ďalšia technika bola uložená v autoparku vedľa hangáru 4. vertlet.
Pechotné zbrane, munícia 1. HD, PPCHOJ,  ako aj materiál ostatných materiálových tried bol uložený v sklade roty, kde bola rota ubytovaná.
Dichloretan a chlórnan vápenatý v budove skladu NZ. Sulfuril chlorid a CTOL boli uložené v zemnej buňke pri výjazdovej ceste smer Papšíkov.
Organizácia života roty:
Život roty bol organizovaný podľa mesačného plánu výchovy a výcviku a podľa rozvrhu zamestnania na týždeň. Deň začínal ranným cvičením, hygienou a nástupom na raňajky. Nasledoval nástup roty a rozdelenie podľa rozvrhu zamestnania.Nástup roty a odchod jednotky na obed pod velením dozorného roty. Po obede pokračovalo zamestnanie, nástup na bojové rozdelenie / služba DR a pomocníka, ako aj služby v rámci služieb na letisku na ktorých participovala aj 6. rcho. Nasledovalo upresnenie zamestnania na následujúci deň.Ošetrovanie techniky. Odchod na večeru, Osobné voľno, Večierka 22,00 hod.Po asanácií drevenej budovy v ktorej bola umiestnená 6.rcho v tomto priestore vybudovali kuchyňu a jedáleň pre všetky útvary na letisku. 6.rcho premiestnili do tretieho dreveného baraku v ľavo od cesty smerujúcej od vchodu do kasárni doprava.V súčasnosti je objekt asanovaný.  
Príbehy zo života 6. rcho v rokoch 1960 - 1962
1.Veliteľ roty  a jeho cvičná jazda v priestore VVP Prášily
V priestore Prášily - VVP Boletice 6. rcho mala rozvinuté MSO pre tpr.Veliteľ roty npor. Ervín Ľahký vykonával cvičnú jazdu vozidlom GAZ. V priestore bola vysoká tráva a pri jazde nespozoroval pechotný zákop do ktorého s prednou časťou auta spadol. Pomocou guľatín sme vozidlo vyprostili.  
2.Súťaž chemických rôt a zlomená rýchlostná páka na ACHR - 54
Pred konaním súťaže chemických rôt ZVO vo VVP Boletice bola náš ACHR - 54 v oprave u prote Brno.Pre vozidlo som cestoval s vodičom voj. Ištvanom. Pri spiatočnej ceste pri meste Pelhřimov sme vošli na cestu ktorá bola v rekonštrukcií. Pri jazde týmto úsekom sa vodičovi zlomila v kulise rýchlostná páka.Situáciu sme vyriešili tak, že sme kladivom nasunuli redukciu a takto sme prišli na VVP Boletice, do priestoru Olšina, kde sa formovali kolóny chemických rôt pripravených na súťaž.Veliteľ roty npor. Ervín Ľahký bol veľmi nervózny, kde sme tak dlho boli. Po vysvetlení situácie sme boli pochváleni, že sme prišli. Najťažší úsek bola svetelná križovatka cv Českých Budejoviciach.Našťastie sme mali zelenú.    

3.Presun OT 810 z Pacova cez Věž - Okrouhlice - Havl. Brod mesto a letisko Havl. Brod.
V roku 1961 som bol v posádke Pacov prevziať dva OT 810 od zrušeného priezpr. Cestu Pacov - Humpolec sme absolvovali bez problémov.V obci Věž som sa rozhodol že budeme pokračovať do Havl. Brodu cez obec Okrouhlice, aby sme mohli s technikou prejsť cez mesto Havl. Brod, aby občania videli novú techniku. V Okrouhlici prechádza cesta cez most, ktorý je nad železničnou traťou Praha - Brno.Na moste sa zasekol jeden pás a OT 810 sa začalo točiť na mieste. Moja tanková kukla išla strachom veľmi rýchlo hore.Po stabilizovaní OT 810 sme z mosta pokračovali ďalej. Za mostom bola benzínová pumpa. Na benzinke tankoval vodič motorku. Keď videl ako sa OT 810 rúti na neho. Odhodil hadicu a utiekol. Našťastie vodič OT 810 zastavil.Cesta Okrouhlice - Havlíčkuv Brod - letisko bola už bez problémov.    

4.Nočný výcvik drrchpr a vyprostenie OT 810
Jedno družstvo rchpr vykonávalo nočný výcvik.V noci prišla spojka pre mňa, že OT 810 v lese zapadlo  a nemôžu ho vyprostiť.Bola mesačná noc.Po príchode na miesto, kde bolo zapadnuté OT 810 to vypadalo tak, ako keby "spadlo z neba". Tak sa zamotalo, že nebolo možné ho dostať von z lesa.Musel sa odpíliť jeden strom, ktorý som nechal uprataviť na šírku OT 810 a pripevniť ho na začiatok pásov reťazami. Pomalou jazdou sa guľatina stromu dostala pod OT 810  až na jeho koniec a to už bola technika vytiahnutá z lesa.   

5.Život  na táborovom sústredení vo VVP  Boletice - Olšina - Politická pomoc jednotke 6. rcho
Pri sústredení chemických rôt ZVO v stanovom tábore vo VVP Boletice - Otice pri rannej kontrole budíčku veliteľom táborového sústredenia mjr. Robertom Kočvarom sa z jedného stanu v ktorom boli ubytovaní príslušníci 6. rcho sa ozvalo choď do pr..le. Veliteľ táborového sústredenia si myslel, že je to adresované jemu a tak požiadal o politickú pomoc  z veliteľstva ZVO. Z Tábora priletel vrtuľník s príslušníkmi VKR a zástupcom PO. Pri vyšetrovaní tzv. incidentu vyšlo najavo, že tento výrok si vojaci adresovali medzi sebou.

6.Vzdávanie vojenskej pocty vyššej hodností slob. Milanom Hemelíkom z Hradca Králove
Slobodník Milan Hemelík pred nástupom voj. zákl. služby jazdil aj v zime na motorke.Jeho ruky boli postihnuté reumatickým ochorením. Prsty na pravej ruke mal zahnuté a pri vzdávaní vojenskej pocty vyššej hodnosti to vypadalo, ako úmyselné a nedôstojné. Bol pri stretnutiach s dôstojníkmi niekoľko krát zastavený a napomenutý ako má zdraviť.Po vysvetlení bolo všetko v poriadku.

7.Útek príslušníkov drrchpr z OT 810
Ako techník roty som potreboval vedieť riadiť aj OT 810 i keď som ešte nemal vodičský preukaz.Pri jednej jazde úvozom poľnou cestou, ktorá bola užšia ako šírka OT 810 musel som ísť tak, že jeden pás išiel po brehu a druhý po ceste. Naklonenie OT 810 bolo také, že príslušníci drchrpr zo strachu, že sa OT 810 prevráti vyskákali z techniky do poľa.Po výjazde z úvozu opäť nastúpili do OT 810.     

8.Bojový poplach v posádke Havl. Brod a hamrovanie pera ACHR- 54 bez osvetlenia
Pri jednom BoPo v posádke Havlíčkuv Brod bol vypnutý elektrický prúd.V tom čase sme mali ACHR - 54 nepojazdný pre poškodené predné listové perovanie. Aby sme mohli nahlásiť na CHO 4.td, že máme techniku 100% pojazdnú tak sme rozobrali predné listové perovanie a po jednotlivých listoch sme ich " hamrovali" pri svetle od vozidla GAZ.Po jeho vyhamrovaní a zložení sa vozidlo stálo pojazdné a koeficient pojazdnosti techniky bol 100%.  

9.Vyprosťovanie zapadnutej P V3S v autoparku vo VVP Boletice - Olšina
Umiestnenie zaparkovanej techniky zúčastnenej na táborovom sústredení chemických rôt ZVO bolo na takom mieste, že technika stála na " mokradi". Jedna naša PV3S po zaparkovaní zapadla až po valník.Techniku sme museli vyprostiť prostredníctvom druhej PV3S za pomoci 2 kladiek čo zvýšilo ťažnú silu. Vlastným motorom by sa zo zapadnutia nedostala.

10.Mimoriadne udalosti:
Pri žatevnej brigáde v okrese Havl. Brod sa utopil vojak, ktorý svojvoľne opustil priestor pracovnej činnosti.Motospojka voj.Balik sa zamoril na zadnej časti tela CTOL vo VVP Boletice.I keď bol priestor vytýčený, nerešpektoval to a sadol si na zem. Pri nástupe roty veliteľ roty npor. Ervín Ľahký zistil, že menovaný vojak sa neobvykle chová.Nechal mu odložiť odev a tak sa zistilo, že je zamorený CTOL - yperit.Bola mu poskytnutá prvá pomoc a bol odoslaný do VN v Českých Budějoviciach, kde sa liečil. Na zadnej časti tela došlo k poškodeniu kožného pigmentu.Bolo to varovanie aj pre všetkých účastníkov táborového sústredenia chemických rôt ZVO.
Z nešťastnej lásky k slečne Stránskej  spáchal por. Jan Hort samovraždu zastrelením v rajóne roty. 
11.Návšteva Galérie M.Aleša na zámku Hlboká
V čase osobného voľna sme navštívili na zámku Hluboká Galériu Mikolaše Aleša.Skupinu tvorili: mjr. Mikita, npor. Ervín Ľahký, por. Štefan Ilčík, rtn.Jozef Korený a rtn. Miroslav Vaníček. Pri vstupe do galérie nás privítal nadrozmerný abstraktný obraz pod názvom " Mäso železa". V prezentačnej knihe bolo napísané: " Kdyby mistr Aleš vstal, tak by těmto novodobým malířum dal par facek" podpis Havíři z Ostravy.Nedivili sme sa tomuto vyjadreniu. V galérii bola expozícia holandského krajinného maliarstva z obdobia 18  - 19. storočia ktorému baníci rozumeli.   
Útvary 4. td dislokované na letisku v Havl. Brode s ktorými 6. rcho a následne 6.prcho spolupracovali.
1. 5. spojovací prápor - VÚ. 8012 Havl. Brod - 5. sklad spojovacieho materialu - 4. spoj.prápor - VÚ. 1763 1994 - 2003
Velitelia: pplk. Kout, mjr. Musil, mjr. František Vystoupil, pplk. Zdeněk Pikl, kpt. Jaromír Novák, kpt. Voda, mjr. Valenta, mjr. Jozef Csomor, mjr. Ladislav Lecjaks, Jan Ralaus, Ladislav Melicherčík
ZV mjr.Musil, kpt.Novák, kpt.Záhradník, kpt.Václav Šulc, kpt.Voda, ZVP mjr.Josef Ordelt, pplk.Gotz, mjr.František Matejka, NŠ mjr.František Vystoupil, mjr. Alois Voneš, pplk. Dvořáček, kpt. Nemeček, mjr.Kadlec ZNŠ kpt.Josef Kulhánek Dôstojník pre evidenciu kpt. Jaroslav Fajman, mjr. Josef Svatoš NT mjr. Mareček ZVTV mjr. Josef Soukup, mjr. Josef Čáp, Proviantný náčelník mjr. Jaroslav Vávra, kpt. Josef Koudelka Výstrojný náčelník kpt.Musi,l Automobilný náčelník mjr. Jaromír Píša, npor. Jan Horák, npor. Kešner, kpt. Zdeněk Komprda / Šabacký/ kpt. Zpěvák, npor. Nováčekk
Technická skupina kpt. Stanislav Ťok, mjr. Dobrovolný, mjr. Ticháček, kpt. Jan Smítal, kpt. Stanislav Šídlo, por. Zpěvák, nrtm. Milan Zadina NPHM rtm. Jaroslav Mačel, Náčelník spojovacej dielne ppráp. Oldřich Hanuš, Náčelník automobilnej dielne nrtm. Milan Zadina, rtm. Přemysl Bartoň / v dielni vykonával voj.zákl.sl. herec Josef Dvořák /,sklad výstrojneho materiálu nrtm. Holan, Chemický inštruktor rtm. Jozef Korený, ppráp. Oldřich Hanuš, Tajná spisovňa práp. Hobzová, Obyčajná spisovňa o.z. Alena Kordošová
Rádiová rota: Veliteľ kpt. Zahradník, kpt. Ladislav Dokulil, kpt. Václav Šulc, npor. Stanislav Lecjaks, kpt. Prokš, kpt. Žamboch, npor. Stanislav Šídlo, kpt.Jindřich Sokol,
Kabelova rota: npor. Pavol Weinhold, kpt. Klorus, kpt. Ján Hrivňák, kpt. Kamenický, kpt. Jan Smítal, kpt. Ivan Krajmer - rádioreleova čata
Velitelia čiat: npor. Rys, npor. Třetina, npor.Kulakov, npor.Prokš, por. Václav Prokopec, por. Václav Šulc, npor. Stanislav Šídlo, kpt. Ivan Krajmer, por.Davídek, ppor. Zobač, ppor. Mlynář
Staršinovia rôt / Výkonní práporčíci: rtn. Karel Janáček, rtm. Karel Kučera, rtm. Doležal, rtm.Bruna, rtn. Karel Petr, rtn. František Petr   
Poddôstojnícka škola 5.spojpr.:
Veliteľ mjr. Záhradník, mjr. Jaromír Novák 
Spojovací prápor bol umiestnený v následujúcich objektoch:
Štáb bol v budove v ktorej bol pôvodne 1. letecký spoj. pluk - VÚ 8875 1951 - 1961 ktorý odišiel do Prahy - Gbely. Jednotky boli umiestnené v drevených Delta barakoch. PŠ a RR s ošetrovňou bolí umiestnené v murovanej budove vedľa hangáru. Túto budovu prevzali 3. letecké vojskové opravovne VÚ. 6883 spolu s hangárom. Po vybudovaní novej budovy sa štáb i jednotky v roku 1964 presťahovali.Budovu štábu prevzala 4. vrtuľníková letka - VÚ. 7336 od 1.9.1964.V budove v pravo pri vstupe do kasárni bola posádková väznica, strážnica a neskôr Posádková správa.  Vľavo pri vchode do kasárni bolo stanovište Dozorného letiska,Dozorného posádky a Dozorného pri vchode.Rovno po ceste od vchodu do kasárni bola vľavo kotolňa + sprchy pre vojakov. V tomto objekte boli sklady NZ a Zdravotnícky prápor / rámcový/. Na konci cesty pred 1. budovou 6.rcho bola benzínová pumpa. Tá bola v 80 - tych rokoch asanovaná.     
Mimoriadne udalosti
Samovražda práp.Hobzová, zosunutie P-V3S - R - 118 na vodiča ktorý ležal pod vozidlom pri nedostatočnom zaistení vozidla bez pneumatik proti pohybu vozidla pri prechode techniky, havária PV3S - R - 118 pri BoPo pri jazde do priestoru Štoky, havária PV3S za obcou Skála

2. 6. automobilová  rota - VÚ. 3492 Havl. Brod 
Velitelia: mjr. Miroslav Coufal, mjr. Oskar Kraft, kpt. Juraj Karafa
ZVP Alois Novotný, kpt. Josef Martinek, npor. Josef Pecák
ZVTV kpt.Zdeněk Pešek, veliteľ čaty por. Lapšanský staršina z pov. Miroslav Moravec, staršina z pov. Miloslav Soukup,chem. inštruktor čat. z pov. Jozef Korený, o.p. Rubner - sklad aut. materiálu, o.p. Domkářová - vedúca spisovne.
Mimoriadná udalosť: V obci Vysoká Studnice sa pri dopravnej nehode dostalo vozidlo T 111 do vodnej nádrže kde sa utopil vodič. 
Rota bola umiestnená v drevenom Delta baraku. Po jeho demolícií tam postavili ošetrovňu. Pri ceste pre výjazd k obci Papšíkov bol sklad chem. materiálu a vedľa stála drevená budova čo bola slobodáreň pre vojakov z povolania. Objekty boli asanované. Asanovaný bol aj drevený PDA, ktorý bol umiestnený v priestore v ľavo od cesty Havl.  Brod - Humpolec oproti vchodu do kasárni na letisku. V tomto PDA bolo v roku 1960 slávnostne uvedenie 4. td. Neskoršie oproti PDA postavili novú ubytovňu pre vojakov z povolania.

3. 56. prápor zabezpečenia - VÚ. 3492 Havl. Brod  - 4.prápor / logistiky / materialového zabezpečenia VÚ.3492 - 1964 - 1990
Velitelia: kpt. Kučera, mjr.Dluhoš, pplk. Vladimír Čonka, Novák
ZV mjr. Vlk, NŠ mjr. Paulík, Dôst. pre evid. por. Hajek, Sekretariát veliteľa Milada Holubová, Proviantný náčelník npráp. Jaroslav Loukota, por. Štefan Bodnár, 1. rota veliteľ por. Kalousek, 2. rota cisternová veliteľ por. Jiří Kote, sklad PHM práp. Čuhel, príslušníci útvaru por. Jánošík, por. Paroulek, pplk. Jaroslav Novák -aj veľ. Práporu zabezpečenia VÚ 2117      

4. 4. protilietadlový oddiel - VÚ. 6195 Havl. Brod
Bol redislokovaný z Brna v lete 1960. Dňa 1.10.1960 bol transformovaný na 4. Fatranský protilietadlový delostrelecký pluk. Mal 6 palebných batérií. K 1.9.1961 bol redukovaný na 4.plo a 1.9.1978 na 4.plp. V septembri 1983 bol premiestnený do Jihlavy.

Velitelia: pplk. Kmoníček, pplk. Škrášek, pplk. Fišer
NŠ mjr.Kopecký, ZVP mjr.Sedlák, ZVV mjr.Trna, ZVT mjr.Stříbrný, Spoj. náčelník kpt.Prokš, mjr. Jaroslav Ježek, Chem. inštruktor práp. Michálek,
Veliteľská batéria Veliteľ npor. Pospíchal, príslušníci npor. Zavadil, ppor. Vondrák, rtn.Tornáry
1. batéria Veliteľ kpt. Wiesner, príslušníci por.Kotas, por. Chmelíček
RTU Veliteľ kpt. Kulakov, rtn.Kareš
TOP Veliteľ kpt.Brož
Príslušníci útvaru mjr.Čech,mjr.Pekník, mjr.Froula, mjr.Lesák, mjr.Axman, mjr.Krčal, kpt.Valenta, mjr.Kordoš, mjr. Jiří Brejník,  kpt.Josef Koudelka, kpt.Turek, kpt. Novotný, npor. Zavadil, práp. Milan Zadina, rtm. Prokeš, rtm.Exnár,
Štáb a jednotky / 1,2, bater. + 3 PŠ, veľ. čata, spoj. čata, autočata, priesk. čata, rádiotech. uzol boli do roku 1963 umiestnené v drevených Delta barákoch. Pre štáb bola vybudovaná nová murovaná budova a neskoršie aj pre vojakov zákl. služby.
Útvary letectva v posádke Havlíčkov Brod 1964 - 1992      

5.4.vrtuľníková letka - 4.vrlt VÚ. 7336 od 1.9.1964 - 1974

Velitelia: mjr. Protivinský, mjr. Josef Bláha, pplk. Vladimír Chadalík, pplk. Iren Vojtek, mjr. Robert Cenek
ZV kpt.Josef Bláha, mjr. Zdeněk Diviš, ZVP mjr. Oldřich Mach, mjr. Jiskra, pplk. Hlavinka, NŠ pplk.Josef Ryneš, mjr. Jiří Petřík, Letovod mjr.Ján Gallo, Zástupca veliteľa pre ILS mjr. Jozef Dodomka, kpt. Stanislav Juráček, ZT kpt.Dušek, mjr.Novotný, Náčelník zásobovania PHM Josef Jirman, Dôstojník pre meteorologickú službu kpt.František Vítek
Starší technik Mi - 1 npor.Josef Tylner, Technik Mi - 1 rtn.Vladimír Adamovič, starší technik elektrického vybavenia kpt. Stanislav Říha, starší technik rádio vybavenia npor. Josef Dinuš, technik elektro vybavenia rtn. Anton Švančara, technik rádio vybavenia Gabriel Bálint, technik pre zbrane rtn.Stanislav Navrátil, padáková služba rtn. Rehoř Zajak, dôstojník pre spojenie por. Miroslav Motal, technik pre spojenie rtn. Jaroslav Čedík,  
Piloti roja Mi - 1: npor. Karel Vyskočil, por. Petr Joska, por. František Kollár, npor. Zdeněk Roh, npor. Petr Libosvár
Veliteľ roja Mi - 4: pilot mjr. Oldřich Topič, letovod pilot por.Miroslav Havelka, kapitán vrtuľníka Mi - 4 por. Václav Varlamovič, letovod kpt. Jiří Brož, starší palubný technik Mi - 4 npor. Václav Ročeň, palubný technik Mi - 4 Štefan Benko do 1965, starší technik Mi - 4 kpt. Vojtech Líška, kpt.Jindřich Švářiček, technik vrtuľníka Mi - 4 rtm.Milan Hudec, rtn.Vincent Melo, palubný technik - npor.Vladislav Sedláček, ntrm. Josef Žemlička od 1.8.1967. Príslušník letky mjr. Stachovský, od roku 1976 František Balažka, Ondrej Jaržembovský.  Piloti Mi - 4: pplk. Kubík, mjr. Lubomír Laňka, npor. Vladimír Dvořák, kpt. Jiří Brož, npor. Jan Blábolil, npor. Juraj Kolarovský, kpt.Miroslav Píza, mjr. Josef Bláha,por.František Kollár,Prokop Dolejší, Ladislav Hyspecký, Jan Kačkovič, Juraj Kolarovský, Eduard Krutina, Vladimír Myslivec, Bohuslav Malý, Petr Markvart, Mihalka, Jozef Olajoš, Věroslav Vavřička, Josef Vondráček, Ján Žuffa.
Veliteľ letky pplk. Vladimír Chadalík uletel na Mi - 1 čís.  3003  21.8.1968 do Straubingu. Dňa 1.9.1968 sa vrátil do vlasti. Na konci októbra 1968 bol preložený do Písku k 9. vrtl. Dňa 8.7.1969 bol odsúdený k trestu 14 mesiacov väzenia s podmienkou na 2 roky.Dňa 30.7.1970 bol prepustený do zálohy, degradovaný na vojaka a boli mu odobrané všetky vyznamenania. Zomrel v roku 1987. Rehabilitovaný bol až po roku 1989.
6. 41. spojovacia letka - VÚ. 3448 -  41. spojlt 1974 - 1985
Velitelia
pplk.Ing.Hammer, ZV mjr. Milan Gallo - veliteľ od 1976, L.Berger
ZV mjr. Hyspecký, NŠ mjr. Petřík
Piloti 41.spojlt: Miloslav Bačiak, Ladislav Berger, mjr. Robert Cenek, Daněk, Zdeněk Diviš, Dorazil, Vladimír Dvořák, Viktor Galata, mjr. Milan Gallo, Zdeněk Hammer, Květoslav Hloužek, Hrabica, Jaroslav Hrubý, Ladislav Hyspecký, Klinger, Luboš Laňka, Bohuslav Petržíla, Miloslav Rada, Sofka, Jaroslav Soukup, Josef Šrámek, Toman, Miroslav Vystavěl, Albín Žwak. 
Palubní technici:Miloslav Bačiak, Beran, Karel Havlíček, Milan Lebeda, Jaroslav Martínek, Josef Meloun, Rada, kpt. Václav Ročeň, Jaroslav Roszuk, Vladislav Sedláček, Ján Slivka, M. Šlechta, Josef Živec 41.spojlt mala tieto vrtuľníky: Mi - 1: 3006,3009, 3010, 3448, 3467, 4026, 6022 Mi-4: 0299, 0599, 1091, 1274, 1874, 3142, 3153, 4116, 4153, 7528, 8145, Mi - 4 B 0538  
7. 42. spojovacia letka - VÚ. 5376 - 42. spojlt 1974 - 1985
Veliteľ pplk. Hammer / 1976 /
8. 42. rota letiskového a rádiotechnického zabezpečenia - 42. rlrtz VÚ. 3127
9. 52. letka velenia a prieskumu
10. 52. ltvpz 1985 - 1992 - VÚ. 8800, 52. rota leteckého a rádiotechnického zabezpečenia letiska
11. 3. vrtuľníkový odriad 
12. 3. vro 1987 - 1992
13. 23. letiskový prápor - 1951 - 1991
14. 4. vrtuľníkový odriad - 4. vro 1985 - 1992
15. 3.letecká vojsková opravovňa VÚ.  6883,  1972 - 1987

Vedúci pplk. Hibs, kpt. Jiří John
Zalietavajúci piloti: mjr. Šusta a po roku 1974 pplk. Borcov, mjr. Robert Cenek, mjr. Hyspecký, mjr.Roh, mjr. Markvart, mjr. Kolarovský, mjr. Poľovník
palubni technici mjr. Miloslav Šľachta, kpt. Vladislav Sedláček
Zalietavanie Mi - 2 mjr. Markvart, mjr.Roh, mjr. Kolarovský.Tu sa vykonávali predpísané práce na Mi - 1, Mi - 4, neskôr Mi - 8 a Mi - 17. Po skončení prevádzky na letisku Havlíčkov Brod sa opravovne presunuli do Brno - Černovice.
16. 42. rota letiskového a rádiotechnického zabezpečenia VÚ 3127
Pozemné zabezpečenie na letisku Havlíčkov Brod zabezpečovala 42. rlrtz. 

17.Zdravotnícky prápor / rámcový /
Velitelia: plk. MUDr. Dobeš, pplk. Henzl, mjr. Lhotecký

18. 6.prcho - VÚ. 9389 v rokoch 1978 - 1991 
Velitelia: mjr. Ivo Kolář, mjr. Jiří Juklík,  mjr. Pavel Častulík, mjr. Jaroslav Novák
rtm.Kopecký, rtm.Michálek

19.18.msd "B" Havl. Brod od 1978
20. 28. prcho Havl. Brod

21. Veliteľská rota veliteľstva 4. msd - 4.td: Bola dislokovaná pri veliteľstve 4.td ul. Čechova 
Velitelia: mjr. Čonka / 1970 /, mjr. Josef Vlk, npor. Procházka / 1984 /
ZVP mjr.Josef Pecák, veliteľ čaty por. Svetozár Naďovič, staršina roty / VP / František Vomela
22.4. spojovací prápor - VÚ 1763 - 1.7.1994 - 30.11.2003
Veliteľ: pplk. Ladislav Melicherčík, NŠ kpt. Zdeněk Vacek, Náčelník logistiky kpt. Štefan Muranský
Organizačná štruktúra:štáb, veliteľská rota, kabelová rota diaľkových spojov, spojovacia rota, spojovacia rota diaľkových spojov, rota zabezpečenia.
Veliteľ veliteľskej roty: mjr. Ladislav Hrôza, Veliteľ kabelonosnej roty diaľkových spojov: kpt. Ladislav Němeček, Veliteľ spojovacej roty: por. Jozef Gábor,Veliteľ spojovacej roty diaľkových spojov: npor. Eugen Holenda, Veliteľ roty zabezpečenioa: por. Karel Zapletal.
23.VÚ 4500 - 1979 - 1991 - bez určenia ?
24.V.Ú. 7824 - Skladý divízie - 1982 ?

25.V.Ú. 4963 - bez určenia ?
Velitelia: por. Vágner, mjr. Nadrchal, kpt. Dorazil
V priestore veliteľstva 4.td zostali po roku 2003 objekty kde pôvodne bolo: č.3809 - Dozorný u vchodu, č.3810 / 3282 Štáb+ VZK / kuchyňa/, č.3812 - Veliteľstvo 4.td, velieľ, NŠ, Oper. odd. Šifr.odd.ZAS, Spoj. odd. telefonná ústredňa,  č.3814 - Kinosál - klub a podzemný kryt, č. 3857 - sklad+ tlačiareň, č.3889 - Autopark + garáže, objekt kde bol ubytovaný veliteľ divízie a NPO a vodáreň pre kasárne a letisko. Asanované boli aj zubná ambulancia, budova veliteľskej roty, zodolnené pracovisko, kryt a sklad PHM. Objekty sú vo vlastníctve firmy ROSS a.s. Havlíčkuv Brod.   
Demolície objektov kasárni na letisku začali 19.1.2013. firmou Chládek a Tintera z Havl. Brodu / www.chladek - tintera / K 21.2.2014 boli asanované objekty 6.prcho, 56.apr./ Prápor zabezpečenia VÚ 2117 / kuchyňa a jedáleň. K novembru 2014 bola asanovaná budova 5. spojpr.
Pramene:
1. Spomienky genmjr.v.v. Ing. Ervina Ľahkého - veliteľ 6. rcho v rokoch 1958 - 1960

2. Spomienky npráp. v.v. Jozefa Koreného  na službu u útvarov v Havl. Brode v rokoch 1958 - 1966 u 6.ar, 6.rcho, 5. spojpr a CBRN revue č. 11 - 3 / 2013

3. Histórie chemického vojska 1919 - 2009 - pplk. v.v. Ing. Vladimír Kubánek
4. Spomienky pplk. v.v. Václava Šulca - veliteľ rádiovej roty 5. spojpr

5. Spomienky pplk.v.v. Stanislava Lecjaksa - veliteľ 5. spojpr a Náčelník spojenia 4.td

6. Spomienky pplk. Stanislava Šídla - veliteľčaty 5. spojpr a príslušník spoj. oddel.4.td

7. Spomienky rtn. Karla Petra - Výkonný práporčík Prevádzkovej roty 5. spojpr
8. Informácia kpt. Vojtech Líška - starší technik M i - 4 - 4.vrtl
9. Informácia npráp. v.v. Anton Švančara - technik elektro vybavenia 4.vrtl 
10.Žemlička, Josef ,nrtm: Vule a štěstí leteckého mechanika - Svět křídel, Cheb 2013
11.Gajda, Josef:Město na Sázavě  - České vojenské posádky - Histórie a současnost, In: Areport čís. 17/ 2003 

12. www.vojensko.cz / kasarna - vu  6195 - havlickuv - brod
13. www.vojensko.cz/ kasarna - vu 4553 - havlickuv - brod

14.www.vojensko.cz/ kasarna - vu 8012 - havlickuv - brod

15. www. ceskatelevize.cz- video demolicie

16.Foto internet  J.Myšička príslušník 4.plo jún 2011, február 2013, február 2014 - autor A.Kašpar

17.Grafické spracovanie 6.rcho plk.v.v. Ing. František Kromka

 Jozef Korený - čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: