Jozef Korený
Autorské stránkyTrenčiansky filatelistický rok 2019

Jozef Korený - KF 52 - 19 pri Posádkovom klube Trenčín


Klub filatelistov 52 - 19 pri Posádkovom klube Trenčín realizoval v roku 2019 všetky hlavné podujatia Zväzu slovenských filatelistov v spolupráci s Posádkovým klubom Trenčín. Trenčín sa tak stal v roku 2019 hlavným mestom slovenskej filatelie. Realizoval tieto podujatia:K vzniku Slovenskej republiy bol v Posádkovom klube v dňoch 2.1. - 28.2.2019 vystavený klubový exponát Slovensko 1993 - 2004. Na združenej expozícií Generál Štefánik ktorá bola vo foyer Trenčianskeho samospravného kraja od 1.2. - 28.2.2019 bol prezentovaný skenovaný exponát M.R.Štefánik Ing. Jána Maniačka st. in memoriam z Nitry a exponáty Trenčianskeho múzea, Nadácie M.R.Štefánika z Bratislavy, MV SR Štátneho archívu Trenčín a Klubu numizmatikov pri PK Trenčín.Na podujatí spolupracovali Ing. Karol Milan a Jozef Korený. Dňa 13.2.2019 klub uskutočnil Výročnu členskú schôdzu na ktorej zvolili vedenie klubu a delegátov na Snem Združenia KF Zs regiónu a na 2. snem ZSF. Za delegáta na obe rokovania bol zvolený Ing. Karol Milan. Pre Kluby letcov a parašutistov predniesol dňa 13.3.2019 prednášku Jozef Korený na tému " Udalosti pred začiatkom 2. svetovej vojny v rokoch 1935 - 1939 " s ukážkami historických poštových dokumentov. V dňoch 1.3. - 31.3.2019 vystavila Andrea Bečárová exponát " Známky na známkach ". Exponát M.R.Štefánik - vedec, vojak, diplomat vo filatelii a numizmatike bol vystavený vo foyer Posádkového klubu v dňoch 1.4.- 30.4. a od 1.5.- 31.5.2019. Na podujatí spolupracovali Ing. Ján Maniaček ml. Ing. Karol Milan a Jozef Korený. Dňa 28.4.2019 sa v Parku Dr.Milana Rastislava Štefánika pri jeho pamätníku uskutočnil pietný akt pri príležitosti 100. výročia jeho tragickej smrti 4.5.1919 položením venca s kultúrnym programom. Slávnostný prejav predniesol Jozef Korený - čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín. Minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš udelil 13.júna 2019 v Bratislave Pamätný list npráp. v.v. Jozefovi Korenému za nomináciu v ankete Vojenský čin roka 2018 v kategórii " Priateľ Ozbrojených síl Slovenskej republiky" za propagáciu armády, jej histórie a súčasnosti prostredníctvom publikačnej činnosti, usporiadaním výstav a prednáškovou činnosťou.V dňoch 7.6. - 16.6.2019 sa v priestoroch Posádkového klubu uskutočnila Medzinárodná filatelistická výstava mladých filatelistov JUNIORFILA 2019 Trenčín.Kurátorom výstavy bol Ing. Karol Milan. Filatelistická olympiáda mládeže Slovenska sa konala v dňoch 13. - 15.6.2019 a finále Filatelistickej olympiady 14. - 16.6.2019 v priestoroch Posádkového klubu. V júli 2019 vydala Poľská pošta v Gdaňsku dva beznominalové pošové lístky s portrétmi a menami čs. letcov ktorí sa zúčastnili bojov v Poľsku v septembri 1939 ktorých vyhotovenie inicioval Jozef Korený a návrh realizoval Jerzy Zimnicky z Malborku. Exponát " Európske maliarstvo po 17. storočí " vystavila Zuzana Sulová v dňoch 17.6. - 31.7.2019 a od 1.7. - 31.7.2019 V dňoch 4.- 7.júla 2019 sa v srbskej Vojvodine v obci Apatin konala 8. Medzinárodná filatelistická výstava na ktorej vystavil Jozef Korený exponát " Česko - Slovensko v kontexte II. svetovej vojny 1939 - 1945 ". K 75. výročiu Slovenského národného povstania 1944 vystavili exponáty Jozef Korený a MUDr. Miroslav Malaya v dňoch 1.8.- 31.8.2019 vo foyer Posádkového klubu Trenčín. V dňoch 9.- 11.augusta 2019 sa v srbskej Vojvodine v obci Báčsky Petrovec konala XV. Medzinárodná filatelistická výstava PETROVEC FILA 2019 ktorej sa zúčastnil Jozef Korený exponátom " Česko - Slovensko v kontexte II. svetovej vojny 1939 - 1945 ". Dňa 14.8.2019 bola vernisáž filokartistického exponátu " Moje cesty po Škótsku " Jána Fabuša v Dennom centre Trenčín -Sihoť. Výstava bola do 30.9.2019. K 80. výročiu začatia II. svetovej vojny Jozef Korený vystavil v dňoch 1.9. - 30.9.2019 na 12 výstavných plochách exponát " Poľsko v 2. svetovej vojne 1939 - 1945 " v priestoroch Posádkového klubu Trenčín. K 2. snemu Zväzu slovenských filatelistov vystavil v dňoch 26.9. - 15.10.2019 Miroslav Ňaršík - predseda ZSF exponát " Filatelistické výstavy ZSF 1969 - 2019 ". Dňa 28.9.2019 sa v Posádkovom klube konal 2. snem Zväzu slovenských filatelistov. Delegátom za KF 52 - 19 bol Ing. Karol Milan. Snem zvolil nové vedenie ZSF. Za predsedu ZSF bol zvolený RNDr. Pavol Lazar. Technický servis pre hladký priebeh snemového rokovania zabezpečovali členovia Klubu filatelistov Ing. Karol Milan, Ing. Jiří Egg, MUDr. Albín Ferenec, Jozef Korený a Marta Koprivňanská z Posádkového klubu.Ing. Ivan Kubela inicioval vydanie poštového lístka k 100. výročiu narodenia Vojtecha Zamarovského, ktorý bol vydaný s príležitostnou pečiatkou 5.10. 2019 a poštový lístok Holubyho chata. Dňa 26.10.2019 sa v Posádkovom klube konalo zasadanie Slovenskej filatelistickej akadémie.V dňoch 4.- 29.11.2019 bol v Dennom centre Trenčín - Sihoť vystavený exponát " Slovenské výtvarne umenie na poštových známkach Iva Velikého in memoriam v úprave Ing. Karola Milana, Členovia Klubu Fera Horniaka Ing. Karol Milan, Ing. František Horečný, MUDr. Albín Ferenec, Jozef Korený a Ján Fabuš sa zúčastnili stretnutia 30.11.2019 v Nitre.Filatelistický exponát " Svet hub" predstavil vdňoch 18.10. - 17.11.2019 Ing. Karol Milan. Exponát Vianoce a Nový rok Ing. Miliny Lonekovej in memoriam predstavil Ján Fabuš v spolupráci s Ondrejom Sulom a Ing. Karolom Milanom.Pre členskú základňu a širokú verejnosť KF 52 - 10 Trenčín zorganizoval tri celoštátne burzy v dňoch 24.2., 26.5., a 17.11. 2019. Tajomník KF Ing. Karol Milan vyhotovil grafické návrhy pre 2. snem Združenia klubov filatelistov Zs. regiónu v Nitre 11.5.2019, pre Klub vojenskej histórie SZPB v Trenčíne prítlač Čs. vojsko vo Francúzsku 1939 - 1940, Čs. vojaci po boku víťazných spojenncov a kpt. Jozef Jablonka - najúspešnejší čs. vojnový parašutista. 1150 výročie úmrtia Konštantína Filozofa - Nitra Chrenová a prítlače k výstave JUNIORFILA 2019, Filatelistickej olympiáde Mladých filatelistovm , poštový lístok k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Trenčianska Turná vydaný 16.8.2019, poštový lístok k 101. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny pri príležitosti pietnej spomienky 11.11.2019 o 11,11 hod Trenčín - vojenský cintorín Zábranie a 12 návrhov turistických kašetov pre mesto Trenčín z ktorých používa 8 ks v Kultúrno - informačnom centre mesta Trenčín. Ocenenia so dostalo členom KF od KF z Malaciek pri príležitosti 90. výročia KF,od KF v Bytči pri príležitosti 75. výročia KF a ZSF pri príležitosti 2. snemu ZSF 28.9.2019. Dňa 11.12.2019 Stanislav Martinák usporiadal spoločenské posedenie pri príležitosti ukončenia pracovnej činnosti ako vedúci Posádkového klubu Trenčín. Za jeho pôsobenia získal náš klub i ďalšie kluby dôstojne miesto pre svoju činnosť.Aj touto cestou mu veľmi pekne zo srdca ďakujeme. Podujatia sa zúčastnili Ing. Karol Milan a Jozef Korený. Podujatia Slovenskej pošty, a.s. v Bratislave pri príležitosti Dňa poštovej známky a filatelie 18.12.2019 sa zúčastnili Ing. Karol Milan, MUDr. Albín Ferenec. Klub filatelistov 52 - 10 mal aj smutné udalosti. Rozlúčili sa s Pavlom Juroškom ( 11.3.1936 - 18.5.2019 ) - ex tajomník KF, a Jozefom Oravcom ( 28.4.1932 - 25.8. 2019 ) - novinkár KF. Česť ich pamiatke. Čo dodať na záver tejto retrospektívy. Úlohou oboch klubov je stále sa verejnosti pripomínať a tak propagovať filateliu ako zdroj zábavy a poučenia ako príspevok do kultúrnych akcii v Trenčíne cez INFO, web stránku ZSF a poštovéznámky.sk.Jeto recept aj pre ostatné kluby filatelistov na Slovensku, ako sa prezentovať na verejnosti a získavať nových tak potrebných členov.


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: