Jozef Korený
Autorské stránkyPríslušníci Slovenských vzdušných zbraní v Poľskej obrannej vojne v roku 1939 a ich osudy

nadpráporčík v.v. Jozef Korený
Klub vojenských veteránov Trenčín


Rok 2019 je rokom kedy si Európa i svet pripomína 80. výročie agresie nacistického Nemecka proti Poľsku. Fingovanou provokáciou vysielanou z vysielačky v Gliwici 31.8.1939 a leteckým útokom 1.9.1939 na obec Wieluň 4,37 h, bombardovanie Tczewa ako aj útokom lodného delostrelectva z lode Schleswig - Holstein na poľské sklady na poloostrove Westerplatte v 4,45 h 1.septembra 1939 bez vypovedania vojny je považovaný za začiatok druhej svetovej vojny. Následoval útok jednotky SS aj na mestá Gdyňa a Oksywie. Veľké boje sa odohrali pri obrane pošty v Gdaňsku proti útokom SS Heimwehr Danzig. Sklady bránilo 205 poľských vojakov pod velením mjr. Henryka Sucharského ktorý kapituloval až 7.septembra 1939.V bojoch padlo 17 Poliakov a 570 Nemcov.Takto začal " Fall Weiss" ktorý odštartoval najväčšiu apokalypsu v dejinách ľudstva - II. svetovú vojnu.
            V procese oslobodeneckého boja Slovákov a Čechov na frontoch druhej svetovej vojny sa slovenskí letci - piloti, navigátori, strelci, rádiotelegrafisti, pozemný personál a ďalší príslušníci letectva snažili, každý podľa svojich síl a možnosti, prispieť k porážke a vyhnanie okupantov a k oslobodeniu vlasti.Vysoký morálny princíp viedol letcov ďaleko od domova do neznámeho prostredia v dobe ktorá neposkytovala záruky ani v blízkej ani vzdialenej budúcnosti. Bol to prejav čistého vlastenectva,ktoré im velilo prekonať akékoľvek prekážky na ceste k čs. vojenským jednotkám v zahraničí, aby sa mohli so zbraňou v ruke postaviť presile i za cenu vlastného života ísť neochvejne za vytýčeným cieľom.  
            Po 14. marci 1939 sa rozpadla celá organizačná štruktúra čs.armády a stým aj vojenské i civilné letectvo. Príslušníci letectva českej národnosti, slúžiaci na Slovensku, museli na základe rozhodnutia slovenskej vlády do 22.marca 1939 opustiť územie Slovenska. Tento termín bol však z technických príčin nereálny, skutočný odchod sa začal 17.marca a skončil sa 27.3.1939. Výstavbu slovenského letectva už v jeho začiatkoch narúšali mocenské zásahy Nemecka. Nemecko 18.marca 1939 vnútilo slovenskej vláde tzv. ochrannú zmluvu ( Schutzvertrag ), ktorá degradovala suverenitu nového štátu. V rámci  reorganizácie Slovenskej armády k 15. máju1939 sa reorganizovalo aj letectvo.V príslušníkoch letectva sa prehĺbil proces názorovej kryštalizácie a polarizácie, čo vo viacerých prípadoch vyústilo do útekov za hranice, pričom motivácia bola rôzna. Na rozbitie ČSR a vyhlásenie samostatného Slovenského štátu mali jednotliví príslušníci slovenského letectva odlišný názor. Časť sa netajila nesúhlasom a nespokojnosťou. Spoločná služba v jednej leteckej zbrani a z toho prameniaca stavovská hrdosť pôsobili na utváranie priateľských zväzkov  medzi príslušníkmi letectva slovenskej a českej národnosti a formovali povedomie spolupatričnosti k jednému štátu.Zmýšľanie ďalšej časti letcov bolo poznačené ideou slavianofilstva. Napriek zjavnej a všeobecne hodnostnej diskriminácie Slovákov v československej armáde, letectvo nevynímajúc, niektorí príslušníci letectva slovenskej národnosti túto formu národnostnej diskriminácie ticho prehliadali alebo jednoducho nebrali na vedomie. Idea čechoslovakizmu bola zakorenená najmä medzi poddôstojníkmi  služobne zadelenými v českých krajinách, v leteckých učilištiach v Chebe a Prostějově alebo v bojových útvaroch. Toto boli príčiny, ktoré podnietili na niektorých letiskách vznik menších ilegálnych skupín. Tie sa po vzájomnom poznávaní a sondovaní názorov začali zaoberať plánmi na dezerciu do zahraničia. V polovici mája 1939 sa pilot Leteckého pluku 3 letca M.R.Štefánika ( veliteľ mjr. let. K. Sojček ) peruť III / 3, letky č. 45 v Piešťanoch des. Ivan Kocka informoval na francúzskom konzuláte v Bratislave o možnosti vstupu do francúzskeho letectva. Odmietli ho s vysvetlením, že v sťahy medzi Veľkonemeckou ríšou a Francúzskou republikou to neumožňujú. V Žiline u letky 15, Piešťanoch u letky č. 64 kde bol veliteľom por. Ladislav Böhmer ( zmenil si meno na Hron ) a čiastočne v Nitre u letky č. 10 ( veliteľ npor. let. František Wágner ) sa začali nezávisle formovať ilegálne skupiny pre ilegálny odlet do cudziny. V Piešťanoch sa rozhodli odletieť 7.júna 1939. Pre podozrivé správanie boli krátkodobo zaistení des. Pavel Zeleňák a čat. Jozef Bielovič. Napriek opatreniam proti odletom sa vojaci Pavol Rajtár a Jozef Krošlák, dvojica mechanikov letky 10 dislokovanej v Nitre, pokúsili nasledovať príklad letcov z Piešťan. Ako to všetko dopadlo hovoria následujúce osudy.    
voj. Ladislav Dohelský nar. 25.3.1914 Bratislava.
Bol príslušníkom čs. legiónu v Poľsku. Je pravdepodobné, že s Poľska odišiel v skupine kpt. Divokého do Rumunska a následne cesta týchto emigrantov smerovala do Palestiny, Sev. Afriky, prípadne do Francúzska a potom do Veľkej Británie. Druhá varianta môže byť zajatie ČA a umiestnenie v niektorom zajateckom tábore, alebo v Gulagu, kde mohol aj zahynúť. O menovanom niesu žiadne relevantné údaje v našich vojenských archívov.
slob. Martin Dorniak nar. 15.8.1915 Liptovský Sv. Mikuláš + 1.1.1945
Bol príslušníkom čs. legiónu v Poľsku. Dňa 19.9.1939 odišiel so skupinou kpt. Divokého do Rumunska. Cez Stredný východ a Francúzsko sa dostal do Veľkej Británie.  Stal sa  príslušníkom čs. 311. bombardovacej perute ako radiotelegrafista. Na Nový rok 1.1.1945 v 22,40 hod, len 38 minút po štarte lietadla Liberator GR.Mk.V FL949 ( PP - Y) narazil do svahu hory Cuilags pri Rora Head, v severozápadnej časti ostrova Hoy  Orknejské ostrovy. Celá osemčlenná posádka v zložení: W/O - rtm. Oldřich Bureš - prvý pilot, F/Sgt - čat. Miloš Bodlák - druhý pilot,F/Sgt - rtm. Otto Mandler  - navigátor, F/Sgt - šrtm. Antonín Bednář - radiotelegrafista, F/Sgt - rtm. Ivo Engländer - radiotelegrafista a Sgt - čat. Martin Dorniak - radiotelegrafista, F/Sgt Zdeněk Launer - radiotelegrafista, F/Sgt - Jaroslav Zapletal - palubný mechanik, zahynula. Liberátor čs. 311. bombardovacej perute mal za úlohu protiponorkový prieskum v oblasti Severného mora. Boli to prví čs. letci, ktorí zahynuli v poslednom roku vojny. Príčina havárie nebola nikdy objasnená. Sgt Martin Dorniak bol 8.1.1945 pochovaný na cintoríne St. Duthus v Tainu.
voj. Štefan Droždiak nar. 22.11.1916 Rožňava
Dňa 20.8.1939 prešiel do Poľska a 26.8.1939 bol prezentovaný ako dobrovoľník u Východnej skupiny čs. armády v Krakove pod ev.č. 2013, kde konal vojenskú službu v Poľskom legióne od 1.9.1939 do 18.9.1939. Dňa 19.9.1939 sa dostal do zajatia. Do 24.3.1941 bol internovaný v ZSSR. Následne sa dostal na Stredný Východ a od 12.4.1941 prešiel pod hlavné britské velenie a prezentovaný v Haife.Bol zaradený k čs. výcvikovému stredisku Východný k 2. výcvikovej rote pod ev.č. 725. Dňa 31.5.1941 bol premiestnený k čs. pešiemu práporu 11 Východný a zaradený k 4. pešej rote. Od 20.8.1941 bol preložený do zálohy po splnení povinnej prezenčnej služby.Od 20.8.1941 - 17.1.1942 bol v poľnej nemocnici a na zdravotných dovolenkách.Od 31.5.1941 do 24.10.1942 vykonal protilietadlový výcvik. Od 30.10.1941 - 20.3.1942 sa s Čs. peším práporom 11 Východný zúčastnil bojov v Afrike a od 20.3.1942 - 24.10.1942 v Sýrii ako protiletecká obrana.Dňa 2.1.1943 bol premiestnený k leteckej západnej skupine v Anglii a prijatý do RAF( Royal Air Force - Britské Kráľovské letectvo ). Od 17.5.1943 bol zaradený do pilotnej školy a dňa 31.8.1943 bol povýšený na slobodníka ( LAC) a 27.9. 1943 premiestnený k ACDC. Dňa 30.10.1943 bol premiestnený do zámoria k DRAFT.  Dňa 7.4.1944 bol vyradený z leteckého výcviku a premiestnený k 31 Pa Mobeton. Dňa 22.4.1944 bol povýšený na desiatnika ( Cpl) a 6.8.1945 mu bol udelený Čs. strelecký letecký odznak.Dňa 15.9.1945 bol povýšený na čatára (Sgt) a 15.12.1945 na rotného( F / Sgt).
Vyznamenaný:Čs. vojenská pamätná medaila so štítkom " VB -SV/ KE ( 1944 ), Čs. medaila za zásluhy I.stupňa ( 12.1.1946 ), Čs. medaila za chrabrosť( 2.3.1946 ).
des. Imrich Gablech ( brig.gen.v.v. 11.11.2015 ) nar. 4.11.1915 Hrachovište okr. Nové Mesto nad Váhom + zomrel vo veku 101 rokov 16.12.2016 v Havlíčkovom Brode - ČR
Ako pilot letky č. 64 Piešťany dňa 7.6.1939 odletel z letiska Piešťany s des. Jozefom Rehákom - rádiotelegrafistom na lietadle Š.328.342 do Poľska. Pristál na letisku Deblin, asi 100 km južne od Varšavy. Do 18.9.1939 sa zúčastnil leteckých bojov s poľskými letcami.Pri obci Horodenko pri rumunských hraniciach sa dostal do sovietskeho zajatia. Bol odsúdený na 5 rokov nútených prác za špionáž. Bol v gulagoch Marhanec a Pečorlag. Keď nacistické Nemecko 22.6.1941 napadlo ZSSR bol Imrich Gablech z pracovného tábora prepustený a cez Archangeľsk a Špicbergi sa z 200 Poliakmi  dostal 13.10.1941  do Veľkej Británie. Tu bol prezentovaný u poľskej bombardovacej peruti RAF a následne odoslaný k čs. jednotke do Wilmslow. Pobyt v gulagu mu tak poškodil zdravie, že pre zdravotné problémy mu nedovolili pokračovať v kariere letca. Preto bol vycvičený ako dispečer a letecký kontrolór ( Flying Officer - por. let. ) ktorú vykonával po dobu celej vojny na letisku Coltishall pri meste Norwich.
Vyznamenaný:  Řádem Bílého lva ( 2009 ČR ), Čs. vojnový kríž 1939, Kríž za chrabrosť, Medaila za protikomunistický odboj ( ÚPN ), Komanderský kríž Radu za zásluhy Poľskej republiky, Rad Bieleho dvojkríža II. tr. ( SR ). 
des. Jozef Hrala nar. 21.2.1915 Bánovská Kesa okr. Nové Zámky
Bol pilot letky č. 64 v Piešťanoch..Dňa 7.6.1939 odletel z letiska Piešťany s hlavným mechanikom letky č.64 čat. Ľudovítom Ivaničom na lietadle Ab.101.15. Pristáli na letisku v Krakove.Dňa 1.7.1939 bol zaradený k poľskému letectvu.Dňa 18.9.1939 sa dostal do sovietskeho zajatia. Po prepustení sa dostal do V. Británie. Bol príslušníkom 27.operačnej výcvikovej jednotky ( Operational Training Unit ). Dňa 13.10.1942 šesť členná osádka lietadla Wellington Mk.IC Z8854 ( KX - V ) v zloženi: F/Lt - npor. František Fanta - prvý pilot,Sgt - rt. Jozef Hrala - druhý pilot, P/O - ppor. Miroslav Mucha - navigátor, P/O - ppor. Václav Obšil - rádiotelegrafista, Sgt - slob. Emil Türkel - predný strelec, Sgt - rt. Rudolf Jelínek - zadný strelec.Počas nočného orientačného letu bol tento let odvolaný s pokynom návratu na základňu pre náhle zhoršenie počasia, kde pri priblížení na pristátie lietadlo havarovalo pri Watery Lane, neďaleko Scroptonu, južne od letiska Church Broughton. Lietadlo zhorelo a  celá posádka zahynula. Pohreb sa uskutočnil 16.10.1942 na cintoríne St. Paul v Scroptone, v hrabstve Derbyshire.
čat. dlsl. Ľudovít Ivanič nar. 27.4.1914 Slovenská Ľupča
Bol hlavný mechanik letky č. 64 v Piešťanoch. Do Poľska odletel 7.6.1939  s pilotom des. Jozefom Hralom na lietadle Ab.101.15. Po 1,30 hod. pristali na letisku v Krakove. Prihlásil sa na čs. konzuláte v Krakove pod por. č. 246.Bol prehlásený za zbeha a vymazaný z kmeňového počtu letky č. 64. Dňa 14.6.1939 bol prijatý do poľského letectva a 1.7.1939 bol zaradený k leteckému učilišťu v Debline ako letecký mechanik. Od 21.9.1939 do 16.7.1940 bol internovaný v ZSSR. Dňa 17.7.1940 bol z internacie prepustený a zo ZSSR odišiel cez Turecko do Palestíny kde bol 4.9.1940 prezentovaný u čs. vojenskej jednotky a zaradený do 4. roty 4. čs. pešiemu pluku.Dňa 10.9.1940 bol premiestnený k čs. letectvu vo Veľkej Británii.  Do Liverpoolu prišiel 25.10.1940 a k RAF ku Czech Depol prišiel 26.10.1940. Dňa 11.11.1940 bol prijatý do RAF VR ako AC2. Dňa 5.12.1940 bol zaradený ako " Fitter II ". Dňa 20.1.1941 bol premiestnený k 312. stíhacej letke a 7.3.1941 bol povýšený na rotného. Dňa 25.5.1941 bol vyznamenaný Poľským vojnovým krížom ( DNW PS Z.L. 171 / 41 ). Dňa 19.6.1941 bol menovaný do hodnosti rotmajster letectva v zálohe  a 24.6.1941 bol povýšený na " Sergeant " s účinnosťou od 1.3.1941 a 22.4.1942 bol povýšený na " Flight Sergeant " s účinnosťou od 1.9.1941. Od 13.7.1942 bol odvelený k Rolls Royce Ltd. Derby a 20.2.1943 k RAF Churchstanton. Od 3.9.1943 bol premiestnený k 3113 Service Echelon a 1.12. 1943 k 110 134 Czech Airfield. . Dňa 14.2.1944 bol odvelený k Aero Engine School kde absolvoval " Course of Instruetion on Merlin Engines" a 15.5.1944 bol premiestnený k 6312 Service Echelon. Dňa 3.6.1944 bol odvelený k 3 MTS. Dňa 7.7.1944 bol povýšený na štáb. rtm. letectva v zálohe.  Dňa 2.10.1944 bol odvelený k 68 Sqdn. a 16.10.1944 bol pridelený k 6310 L.E. a 24.10.1944 bol k nej premiestnený. Dňa 16.6.1945 bol vymenovaný za ppor. let. v zálohe, 28.7.1945 bol povýšený na por. let. v zálohe, 2.3.1946 na nadporučíka let. v zál.  Dňa 20.6.1946 bol zaradený do počtu LNP 1 pre let. LDP. Dňa 3.8.1946 bol povýšený na kapitána let. v zál. s účinnosťou od 1.5.1946. Dňa 12.4.1947 bol preložený do skupiny dôstojníkov letectvá z povolania. Dňa 23.10.1948 bol povýšený na škpt. let.v 6.platovej triede. K 1.9.1949 mal škpt.let. Ľudovít Ivanič odslúžené 18 rokov s dôchodkom 6.936 Kčs v starej mene..
Vyznamenaný:Čs. vojenská pamätná medaila so štítkom " VB " ( 1943 ), Anglicky First Good Conduct Badge ( 1943 ), Čs. medailou za chrabrosť ( 1946 ), Čs. vojnový kríž 1939 ( 13.8.1946 ),      
des.Ján Janča nar. 27.10.1916 Gajary okr. Malacky.
Dňa 1.3.1939 bol prezentovaný v čs. branej moci k vykonaniu prezenčnej služby. Dňa 25.6.1939 zbehol - prekročil hranice do Poľska kde bol 17.7.1939 prezentovaný u východnej skupiny čs. armády v Krakove.
Dňa 19.9.1939 sa dostal do sov. zajatia v ktorom bol internovaný do 8.4.1941.Dňa 1.5.1941 bol prezentovaný v Palestine v Haife a 15.5.1941 bol zaradený k Čs. práporu 11 - Východnému a vtelený k RDZ. Dňom 15.7.1941 odišiel do poľa kde 20.9.1941 od jednotky zbehol. Ako chytený zbeh bol 2.1.1942 prezentovaný a zaradený v Čs. vojenskom výcvikovom stredisku - Východnom.Dňa 2.3.1942 bol prepustený z väzby a premiestnený k Čs. práporu 11 - Východnému a vtelený do 2. roty.Pre chorobu bol od 11.5. - 17.8.1942 v nemocnici.Dňom 21.10.1942 bol premiestnený k letectvu vo V. Británii, kde bol 2.1.1943 prijatý do RAF po neukončenom výcviku Air Gunner ( letecký strelec) a niekoľkých pobytoch v Czech  Depote ( Čs.zhromážďovacia stanica ) v Cosforde. Dňa 8.1.1944 bol premiestnený k 311. Czech Squadron ( 311. čs. peruť). kde zotrval do konca vojny. Dňa 7.3.1945 bol povýšený na desiatnika a 15.9.1945 bol prepustený na trvalú dovolenku.
Vyznamenaný: Čs. vojenskou medailou Za zásluhy II. stupňa ( 2.3.1946 ).
des. Jozef Káňa nar. 26.9.1914 Krupina
V čs. brannej moci bol prezentovaný 1.10.1936 s určením pre letecký pluk 3 gen.M.R.Štefánika. Pre zdravotné problémy bol 1.11.1936 prepustený na trvalú dovolenú na ktorej zotrval až do 1.10.1937, keď bol opäť prezentovaný k dokončeniu prezenčnej služby.Dňa 1.5.1938 bol povýšený na slobodníka a 15.8.1938 bol premiestnený k 15. letke a 1.9.1938 bol menovaný pilotom letcom. Vznikom Slovenského štátu 14.3.1939 sa stal príslušníkom slovenského letectva ako pilot letky č. 64 v Piešťanoch v ktorom zotrval len do 7.6.1939, kedy spoločne so siedmimi ďalšími príslušníkmi SVZ dezertovali z letiska v Piešťanoch do Poľska. Do Poľska odletel 7.6.1939 s mechanikom slob. Karlem Valachem na lietadle Š.328.155. Pristáli na letisku Deblin.Jeho osudy po zbehnutí sa spojili s osudmi mnohých príslušníkov poľského letectva,ktorým sa stal ako pilot na zmluvnom základe 1.7.1939. Dňa 20.9.1939 sa dostal do sov. zajatia a 13.10.1939 utiekol do Rumunska.Odtiaľ sa dostal cez Stredný Východ do Francúzska. Vo Francúzskom letectve pôsobil od 15.12.1939 v rámci 2. letky poľskej 1.pozorovacej perute ( Eskadra Obserwacyjna I Dywizjonu Obserwacyjnego ) na letisku Lyon - Bron. Táto letecká jednotka sa však do bojovej činnosti nezapojila.  Spoločne s čat.Oldřichom Kestlerom nar. 18.3.1913 Čížice okr. Klatovy + 7.4.1941 Ternhill ) tiež príslušníkom poľskej jednotky bol Jozef Kaňa zaradený do skupiny ( Escadrille Polonaise de Convoyage ) 20 pilotov na čele s por. Wladyslawom Wolanskim, ktorá z letiska Chateaudun prelietavala bojové lietadlá rôznych typov zo zázemia k frontovým jednotkám. Jozef Kaňa pri tejto činnosti prežil ťažkú leteckú haváriu na stíhačke Morane - Saulnier MS - 406 C.1 No49 ( N 360 ) od EAA 301 Chateaudun dňa 17.5.1940 pri pristáti na letisku Chateaudun. Lietadlo bolo zničené ale Jozef Kaňa vyviazol bez vážnejších zranenia. Po porážke Francúzska po príchode do V. Británie vstúpil do RAF ako dobrovoľník s " poľským" matričným číslom 794087. Dňom 21.8.1940 sa stal príslušníkom poľskej 303. stíhacej perute, ktorej bol príslušníkom aj čs. stíhač Sgt Josef František nar. 7.10.1914 Dolní Otaslavice + 8.10.1940 Eweel, Sutton , Surrey.Už 14.9.1940 však Sergeant ( čatár ) Jozef Kaňa pri rolovaní na letisku Northolt poškodil novo dodaný Hurricane Mk.I L 1696 (RF -T), čo bolo kvalifikované ako jeho chyba.Do tej doby v rámci 303. stíhacej perute vykonal jediný bojový let.Dňa 16.9.1940 bol odoslaný na doškolenie k 6.OTU do Sutton Bridge. Dňa 6.10.1940 sa vrátil k materskej jednotke. Dňom 21.1.1941 bol premiestnený k poľskej 315. stíhacej peruti v Acklingtone, kde zotrval do 22.4.1941.V roku 1941 obdržal od čs. vojenských orgánov povolenie k vstupu do poľského letectva po dobu vojny. Druhú svetovú vojnu strávil v poľskej vojenskej rovnošate. Ďalšiu vojenskú službu už vykonával v rámci britských jednotiek pomocného charakteru ( HQ FPP Kemble, 1. Anti -aircraft Cooperation Unit a 587. peruť Army Cooperation Command ), kde ho považovali za Čechoslovaka. II. svetovú vojnu ukončil v britskej hodnosti práporčík (  Warrant Officer - W / O). Zostal vo V. Británii a jeho ďalšie životné osudy nie sú hodnoverne zdokumentované.
Vyznamenaný: Poľským Krzyźem Walecznym
rtn. Ján Lazar nar.22.4.1916 Hochštetno ( teraz Vysoká pri Morave ) Dňa 1.10.1937 bol prezentovaný do prezenčnej služby ako vojak k pomocnej rote Zborovej zbrojnice 7.Dňa 15.10.1937 bol výber pre Zborovú zbrojnicu 7 zrušený a stanovený výber pre letecký pluk a premiestnený k Leteckému pluku 3 a vtelený  k Cvičnej letke. Dňa 15.8.1938 bol premiestnený k 64. letke Piešťany ako jej pilot.  
Do Poľska odletel 7.6.1939 spoločne s so strelcom čat. Františkom Knotekom na lietadle Š.328.344.Týmto dňom bol vyhlásený za zbeha. Dňa 1.7.1939 bol des.Ján Lazar zaradený v poľskom letectve ako pilot. Dňa 18.9.1939 sa dostal do sov. zajatia. K čs. vojenskej skupine v Kvasilove sa dostal 8.10.1939. Dňa 1.2.1941bol povýšený na čatára a 17.2.1941 bol z internácie prepustený. Už 23.2.1941 sa prihlásil na Čs. konzuláte v Istambule a 13.3.1941 bol prezentovaný v Čs. vojenskej jednotke Východnej v Haife.Dňa 27.4.1941 bol premiestnený k čs. vojenskej jednotke v Anglicku, kde prišiel 12.7.1941. Príchod k RAF Czech Depot hlásil 16.7.1941.Do RAF VR ( Royal Air Force Voluntary Reserve - dobrovoľná záloha britských Kráľovských leteckých síl) bol prijatý 25.7.1941 ako Aircraftnan 2cl - AC 2- vojak - nováčík. Dňom 29.7.1941 bol zaradený ako pilot, povýšený na slobodníka ( Leasing aircraftman - LAC ), udelený pilotný odznak RAF,a priznaná hodnosť Acting Sergeant.Dňom 20.8.1941 bol povýšený do hodnosti čatár ( Sergeant / Pilot ). Od 16.3.1942 bol odvelený k No 9 SFTS ( Secondaty Flying Training School - pokračovacia pilotná škola ) a 7.4.1942 bol premiestnený k No 3 SFTS / No 3 AFU.Na operačný výcvik bol dňa 7.5.1942 premiestnený k No 1429 COFT ( Czech Operational Training Flight - Čs. operačná výcviková letka 1429 pre 311.čs. peruť) .K 21.11.1942 absolvoval pozemný výcvik na 74,6% a letecký výcvik na 76,8%v Course No 10 pri No 1429 COFT. Dňa 29.11.1942 bol premiestnený k No 311. Sqn ako operačný pilot.Dňa 1.3.1943 bol povýšený na Flight Sergeant a 7.3.1943 bol povýšený na rotného. Dňom 16.3.1943 bol odvelený k No 1510 BAFT ( No 74 BA Course ).K 31.3.1943 absolvoval u No 74 BA Course pri No 1510 BAFT. Dňa 5.10.1943 bol odvelený k No 1. OTU. Dňa 28.10.1943 bol menovaný rotmajstrom letectva v zálohe s účinnosťou a poradim 28.10.1943. K 11.11.1943 ukončil odvelenie k No 1. OTU.( Operational Training Unit - operačná výcviková jednotka ). Dňom 2.12.1943 bol povýšený na práporčíka ( Warrant Officer - W / O) a 26.6.1944 mu bol udelený odznak " Poľný pilot letec". Dňa 23.8.1944 bol odvelený k No 4 R.F.U. RAF Haverfordwest.V dňoch 3.11. - 28.11. 1944 bol hospitalizovaný v R.N. Hospital Invergorden.Dňa 17.12.1944 bol menovaný podporučíkom ( Pilot Officer - P / O ) a udelená hodnosť Acting Rank of Flying Officer, ako veliteľ lietadla.Dňa 22.5.1945 bol menovaný podporučíkom let. v zálohe a 22.2.1946 bol prepustený z činnej služby. Dňa 28.9.1949 mu bola hodnosť poručíka let. v zálohe odňatá a zostal ako vojak v zálohe.
Vyznamenaný: Čs. vojenská pamätná medaila so štítkom  " VB " ( 1944 ), Čs.medaila Za chrabrosť pred nepriateľom ( 1944), Britský First Good Conduct Badge ( 1944 ), Poľský Krzyź Waleczny ( 1944 ), Britská medaila " Star 1939 - 1943 "( 1945 ), Čs. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom ( 1945 ), Čs. vojnový kríž 1939 ( 1946 ), Čs. vojenská medaila za zásluhy 1. stupňa ( 1946 )     
voj. Imrich Lom ( pôvodne Leichter ) nar. 4.5.1918 Dolný Kubín
Dňa 3.5.1939  ušiel do Poľska.Po príchode do Poľska sa 25.5.1939 stal príslušníkom čs. legiónu. Dňa 28.8.1939 bol prezentovaný u Východnej skupiny čs. armády v Krakove pod ev. č. 2101. Dňa 19.9.1939 - do 16.4.1941 bol internovaný v ZSSR.Dňa 1.5.1941 bol v Haife prezentovaný pod Britským vrchným velením a 15.5.1941 bol zaradený k Čs. východ. výcvikovej rote s por. č. 851 a 31.5.1941 bol premiestnený k Čs. pešiemu práporu11 - Východnému k RD 7 pod por. č. 750. Pre zlý zdravotný stav bol v poľnej nemocnici od 31.8. - 11.1. 1942. Dňa 24.4. 1942 bol prezentovaný u Čs. ľahkého protilietadlového práporu 500 - Východný u 4. roty. Dňa 20.7.1942 bol premiestnený na veliteľstvo Čs. ľahkého protilietadlového práporu 500 - Východný. K letectvu Západnej skupiny čs.armády v Anglii bol premiestnený 21.10.1942 a 2.1.1943 bol prijatý do RAF St.Athon a 10.2.1943 bol pridelený k 310. Sqdn. a 11.3.1943 bol odvelený do Čs.čs. zhromažďovacej stanice ).Dňa 19.5.1943 bol zaradený ako radiotelegrafista u T WOP  a premiestnený k I.R.S a odvelený k I.W. - RPA+D. Dňa 1.8.1943 bol povýšený na slobodníka ( LAC ). Dňa 22.9.1943 zaradený ako raddiotelegrafista ( WOP/ Air ( Wirelles Operator) u T.W.O.M.Air a 27.9.1943 na desiatnika( Corporal - Cpl). Do hodnosti čatár ( Sergeant ) bol povýšený 9.11.1943. Od 15.3.1944 preskúšaný s výsledkom 63% ACI a zaradený ako WOM.Air s oprávnením nosiť WOM letecký odznak. Dňa 13.4.1944 mu bolo ukončené pridelenie k I.W.., I.R.S. a premiestnený k 8. A.G.S.( Air Gunnery School - škola leteckých strelcov ). Dňa 10.6.1944 bol premiestnený k 311. Sgdn. a 21.7.1944 mu bol udelený odznak poľného pozorovateľa - letca A - H 67.Dňa 9.11.1944 bol povýšený na rotného ( Flight Sergeant ) 311. Sqdn.
Vyznamenaný: Čs.vojenská pamätná medaila so stužkou " VB " ( 7.3. 1944 ),Čs. vojnový krížom 1939 ( 1.7.1945 ), Druhou Čs. medailou za chrabrosť ( 25.9.1945), Čs. medailou za zásluhy I.( 6.3.1946 ) 
des. Josef Řehák nar. 26.10.1916 Lednické Rovné 
Dňa 1.10.1937 prezentovaný do prezenčnej služby ako vojak a vtelený k leteckému pluku 3. Rádiotelegrafista - mechanik. Do Poľska odletel 7.6.1939 s pilotom des. Imrichom Gablechom na lietadle Š.328.342. Pristáli na letisku Deblin. Týmto dňom bol prehlásený za zbeha.Dňom 14.6.1939 bol prijatý do poľského letectva v Debline.Iný údaj uvádza dátum 1.7.1939 .Dňa 21.9.1939 sa dostal do sovietskeho zajatia. zajatia a 7.10.1939 bol zaradený do čs. vojenskej skupiny v Kvasilove.Dňom 12.7.1940 bol prepustený z internácie v ZSSR a odišiel do Carihradu.Následne prišiel do Palestíny kde bol 3.9.1940 zaradený k 4.ppl. v Gedere.Dňa 10.9.1940 odišiel do Anglicka kde prišiel 25.10.1940. Dňa 26.10.1940 prišiel k Czech Depot( Čs. zhromažďovacia stanica ) v  Cosford. Dňom 11.11.1940 bol prijatý do RAF VR ako AC 2 a 12.3.1941 bol premiestnený k No 311. Sqdn.Dňa 27.5.1941 bol zaradený ako Wireless Operátor Gp 2.Dňom 1.8.1941 bol povýšený na AC 1 a následne 15.8.1941 bol premiestnený k No 1.S.S a 1.9.1941 bol povýšený do hodnosti desiatník ( Corporal Cpl ). Dňa 4.12.1941 bol zaradený ako Wireless Operator Mechanic v hodnosti AC 1.Dňom 1.1.1942 bol zaradený ako LAC - WOM a 3.1.1942 bol premiestnený k No 311. Sqdn. a 7.3.1942 bol povýšený na rotného. V dňoch 28.5.1942 - 12.6.1942 bol odvelený k RAF Watchfield ( S.B.A. Course ) . V dňoch 12.8.1942 - 10.9.1942 bol odvelený k No 1 S of T.T.Halton  NCO v Techn. Trades Course s výsledkom 68% Asst. " B ". V dňoch 22.2.1943 - 6.3.1943 bol odvelený do Marconi W.T.E. Course. Jeho odvelenie do kurzu pokračovalo aj od 9.5.1943 - 15.5.1943 k Instructional Course on Maitenance of Communication Equipm in Liberator. Dňa 16.6.1943 bol premiestnený k No 8311 Setrv. Echellon. Dňa 1.9.1944 bol povýšený do hodnosti F / Sgt.Dňa 28.10.1944 bol menovaný za rotmajstra let. v zálohe a 31.10.1944 bol prepustený z RAF. Pre nedostatok vojakov z povolania v čs.jednotkách v ZSSR bol 1.2.1945 zaradený do čs. brannej moci v Sovietskom zväze a 15.3.1945 bol premiestnený k 1. čs. zmiešanej leteckej divízii a 1.11.1949 bol preložený do výslužby v hodnosti škpt.letectva. Dňa 15.9.1953 mu bola stanovená hodnosť kapitán - mechanik.( hlásil sa k českej národnosti).
Vyznamenaný: Poľským Walecznym Krzyžem ( 1941 ), Britský First Good Conduct Badge ( 1944 ), Čs. vojenská pamätná medaila so štítkom " VB" ( 1944 ), Čs. vojenská medaila za zásluhy 2. stupňa ( 1945 ),Čs. medaila Za chrabrosť prednepriateľom (1946 ), Čs. vojnový Kríž 1939 ( 1948 ). 
čat. Imrich Weisz ( anglický tvar Vajz) nar. 15.9.1917 Hrabičov okr. Žarnovica
Dňa 10.10.1936 bol prezentovaný do prezenčnej služby ako vojak a vtelený k 9. letke Leteckého pluku 3. Dňom 31.1.1937 bol premiestnený k 13. letke.Dňa 1.10.1937 bol povýšený na slobodníka a 1.5.1938 na desiatnika.Do I. zálohy bol preložený 1.10.1938 ako desiatník v zálohe ponechaný v činnej službe v dôsledku mobilizácie Československej brannej moci.Dňa 1.2.1939 bol povýšený na čatára v zálohe a dňom 1.3.1939 bol prepustený z činnej služby v dôsledku demobilizácie.Od 29.3.1939 - 7.4.1939 vykonal mimoriadne cvičenie v zbraní. Dňa 10.8.1939 nastúpil službu vo finančnej službe a 31.10.1939 bol premiestnený k Výcvikovej letke. Dňom 31.1.1940 bol prevedený do vojenskej služby v I. zálohe ako čatár v zálohe.Dňa 4.2.1941 prekročil hranice do Maďarska a 6.2.1941 sa prihlásil do čs. zahraničnej armády na britskom konzuláte v Belehrade.( Prameň č. 3 ho uvádza ako príslušníka ktorý prišiel do Poľska ). Dňom 13.3.1941 bol prezentovaný pri čs. vojenskej jednotke Východnej v Haife a 27.4.1941 bol premiestnený k čs. letectvu v Anglicku.Dňa 12.6.1941 prišiel do Glásgowa vo Veľkej Británii - ( podľa iných dokladov o mesiac neskôr ).Dňom 16.6.1941  prišiel k RAF Czech Depot - Čs.zhromážďovacia stanica ( podľa iných dokladov o mesiac neskôr ). Dňa 25.6.1941 bol prijatý do RAF VR ( Royal Air  Force Voluntary Reserve - dobrovoľná záloha britských Kráˇovských leteckých síl ako AC 2 - podľa iných dokladov o mesiac neskôr.Na rotného bol povýšený 1.8.1941. Dňom 19.8.1941 bol premiestnený k No 311. Sqdn a 1.9.1941 bol povýšený do hodnosti Corporal Cpl ( desiatník ).Dňa 4.2.1942 bol zaradený ako Photographer / Gr.II - LAC / a 31.8.1942 bol premiestnený k RAF Czech Depot a 12.10.1942 bol zaradený ako " U / T pilot".Dňom 31.10.1942 bol premiestnený k ACRC - podľa iných dokladov k No 1.T.W. - No 4 JTW a 11.2.1943 k ACDC. Od 12.2.1943 bol odvelený k No 3 EFTS.K 12.3.1943 absolvoval " Grading Course" pri No 3 EFTS ( Elementary Flying Training School - základná pilotná škola ) s dobrým prospechom a 20.3.1943 bol zaradený ako " U / T pilot.Dňom 5.4.1943 bol premiestnený do zámoria. ( výcvik špecialistov prebiehal v Kanade a na Bahamách Pozn.J.K.). Dňa 13.4.1943 bol premiestnený k No  31 PD a 30.4.1943 k No 31 EFTS ( Course No 80 ). Odvelenie do Course No 81 pri 31 EFTS 17.5.1943 bolo pre jazykové problémy.Dňom 7.7.1943 bol vyradený z pilotného výcviku a 9.7.1943 bol zaradený ako Photographer a 30.7.1943 bol premiestnený k No 31 PD.Príchod zo zámoria k No 2 PDC hlásil 12.9.1943. Dňa 25.9.1943 bol premiestnený k RAF Czech Depot. Premiestnenia pokračovali aj 27.1.1944 k No 134. Czech Airfield ( Čs. polné letisko ), 15.5.1944 k No 6310 Serv Echelon. Dňom 1.6.1944 bol povýšený na " Segeant a 28.10.1944 bol menovaný rotmajstrom letectva v zálohe. Dňom 15.8.1945 bol premiestnený k RAF Czech Depot a 18.12.1945 bol prepustený z RAF a premiestnený k Náhradnému telesu - zadný sled a 15.5.1946 bol prepustený do pomeru mimo činnú službu.
Vyznamenaný:Čs. vojenská pamätná medaila so štítkom " VB " ( 1944 ), Čs. vojenská medaila za zásluhy 2. stupňa ( 1945 ).
voj. Adam Vrbičan nar. 7.3.1918 Liptovská Kokava okr. Liptovský Sv.Mikuláš
Dňa 1.3.1939 bol zaradený do čs. brannej moci ako vojak 1.roty pešieho pluku 17 a 15.5.1939 bol premiestnený k pešiemu pluku 5 a vtelený k 5. rote.Dňa 16.8.1939 zbehol a 22.8.1939 bol prezentovaný u Východnej skupiny čs. armády v Krakove kde od 1.9. - 18.9.1939 konal službu v poľskom legióne. Od 19.9.1939 - 16.4.1941 bol internovaný v ZSSR. Dňa 1.5.1941 bol prezentovaný v Palestine v Haife a 15.5.1941 bol zaradený k Čs. práporu 11 - Východnému a vtelený k 3. rote. Dňa 31.5.1941 odišiel do poľa. Čs. prápor 11 - Východný bol 24.4.1942 reorganizovaný na Čs. protilietadlový pluk 200 - Východný a vtelený do 7. roty 501. práporu.Dňa 21.10.1942 bol premiestnený k letectvu do V. Británie. Dňom 2.1.1943 bol prijatý do RAF. Po výcviku a pobyte v Czech Depote v Cosforde bol 27.10.1943 premiestnený k No. 3112 Serv.Echeel a 1.12.1943 bol opäť premiestnený k 134. Czech Airfield. Dňa 15.5.1944 ho premiestnili k No. 6312 Serv. Echeel a 26.6.1944 bol premiestnený k No. 134 W.H.Q. Dňa 24.7.1944 bol opäť premiestnený k Czech Depotu a 26.10.1944 bol zaradený ako U/T Flight Mech. " A" a premiestnený k No. 2S of TT.Dňa 7.3.1945 pol povýšený do hodnosti čatár. Dňa 22.3.1945 bol premiestnený k No. 6312 Serv.Echeel. Dňa 15.11.1945 bol prepustený na trvalú dovolenku.
Vyznamenaný: Čs.vojenskou pamätnou medailou so štítkom " VB " - SV ( 7.3.1944 ), Čs. medailou Za chrabrosť pred nepriateľom ( 12.6.1946 )
por. Andrej Šándor nar. 15.4.1911 Čaňa okr. Košice okolie + 2.9.1939 Deblin ( Prameň č. 3 uvádza por. Ondrej Šándor nar. 24.9.1918 Ivanovice na Hané ?)
Dňa 20.3.1939 bol premiestnený k LP 3 gen. M.R.Štefánika, kde zastával funkciu zástupca veliteľa letky č. 64 v Piešťanoch.Dňa 5.8.1939 hlásil príchod k cyklistickému práporu v Turč. Sv. Martine.Po tomto dni nastúpil na dovolenku a do služby sa už nevrátil. V slovenskej armáde zotrval len do augusta 1939, keď znej zbehol s úmyslom zapojiť sa do čs. zahraničného odboja. Dňa 28.8.1939 bol prezentovaný v čs. vojenskej skupine v Krakove. Na vlastnú žiadosť vstúpil do poľského letectva. Dňa 2.9.1939 Nemci bombardovali letisko Deblin. Pri tomto bombardovaní zahynul aj s ďalšími dvoma letcami ( npor. Štěpán Kurka, por. Zdeněk Rous ). Boli pochovaní 3.9.1939 na vojenskom cintoríne Balonna Deblin. Stali sa prvými obeťami čs. zahraničného odboja v II. svetovej vojne.  Na tomto cintoríne sú ešte ďalšie tri hroby čs. letcov, ktorí pravdepodobne zahynuli tiež 2.9.1939 ale hroby sú tak zanedbané, že nieje možné určiť kto je tam pochovaný. Tu by malo MO SR s Poľskom tieto hroby dôstojne upraviť, ako hroby neznámych čs.letcov.
Vyznamenaný: Poľským Krzyźem Walecznym in memoriam 
mjr. v zál.František Knotek nar.28.3.1912 Hintererallnerbach ( iný údaj uvádza Tullnerbach ) - Rakúsko 
Dňa 1.10.1934 bol prezentovaný do prezenčnej služby ako vojak a vtelený k 37. letke Leteckého pluku 3.Dňa 1.7.1935 bol menovaný za leteckého strelca a 31.7.1935 bol premiestnený k náhradnej letke s určením pre leteckú správu ako letecký strelec. Dňa 10.9.1935 bol povýšený na slobodníka.Dňa 15.1.1936 bol premiestnený k Leteckému pluku 5 a vtelený k 82. letke a 15.6.1936 bol povýšený na desiatnika.Dňom 1.7.1936 bol menovaný poľným letcom - strelcom.Dňa 1.10.1936 bol v hodnosti desiatnika prijatý ako ďalej slúžiaci poddôstojník na dobu 5 rokov ( 1.10.1936 - 30.9.1941 ). V tento deň bol určený k letcom ustanoveným k lietaniu v noci. Na čatára bol povýšený 1.11.1936.Dňom 28.2.1939 bol premiestnený k 77. letke a 20.3.1939 k Leteckému pluku 3.Do Poľska odletel 7.6.1939 s pilotom des. Jánom Lazarom na lietadle Š.328.344 a pristáli na letisku Deblin.Týmto dňom bol prehlásený za zbeha.a prijatý do poľského letectva v Debline.Tu bol zaradený 1.7.1939 ako letecký strelec. Do Rumunska odletel 18.9.1939 so 6. poľským leteckým plukom.Dňa 25.1.1940 prišiel do Francúzska a premiestnený k poľskej leteckej skupine " Base Air de Lyone. Dňom 25.6.1940 bol prevzatý do čs. leteckej skupiny a následne odišiel do Veľkej Británie.Do Liverpoolu prišiel 12.7.1940. Dňom 26.7.1940bol prijatý do RAF VR ako AC2 a zaradený ako letecký strelec - Air Gunner a povýšený na Sergeant.Dňom 29.7.1940 bol premiestnený k No 311 Sqdn ( operačný Air Gunner ). Dňom 24.9.1940 sa stal nezvestným z operačného letu a premiestnený k No 1 RAF Depot. Dňa 25.9.1940 sa dostal do zajatia.Dňa 1.5.1943 bol povýšený na Flight Seargeant a 2.5.1943 na Warrant Officer. Dňa 3.5.1945 bol prezentovaný v RAF Czech Depot zo zajatia a premiestnený k RAF Czech Depot a prijatý do RAF Hospital Cosford.Dňa 4.6.1945 bol prepustený z RAF Hospital Cosford a 1.11.1949 bol preložený do výslužby ako škpt. letectva.Dňom 15.9.1953 mu bola zmenená hodnosť na kapitán administratívnej služby. Dňa 30.9.1958 mu bola hodnosť kapitána odňatá. Dňom 1.8.1964 bol opätovne povýšený na majora v zálohe. Pravdepodobne po rehabilitácii.( Pozn. J.K )
Vyznamenania:  Čs. vojnový kríž 1939 ( 19.11.1940 ),Poľský Krzyž Waleczny ( 1941 ), Britský First Good Conduct Badge ( 1943 - 1944? ), Čs. vojnový kríž 1939 ( 1945 ), Čs.vojenská pamätná medaila so štítkom " FR " a " VB " ( 1945 ), Čs.vojenská medaila Za zásluhy 1. stupňa ( 1946 ), Britská WAR Medal ( 1946 - 47 ? ),Britská medaila " Star 1939 - 1943 ?, Čs. medailka Za chrabrosť pred nepriateľom ? 
slob. Karel Valach nar.26.1.1918 Kroměříž +23.6.1941
Bol mechanik letky č.64 v Piešťanoch. Do Poľska odletel 7.6.1939 s pilotom des. Jozefom Káňom na lietadle Š.328.155. Pristáli na letisku Deblin.Prezentovaný bol 1.7.1939 ako mechanik. Dňa 26.10.1939 prešiel cez Maďarsko do Francúzska.Po kapitulácií Francúzska prišiel do Anglicka, kde sa stal príslušníkom 311. čs. bombardovacej perute RAF. Hodinu pred polnocou z 22.na 23.6.1941 odštartovalo z anglickej základne East Wretham, lietadlo Welington Mk.IC "KX - T" ( T2990 ) 311. čs. bombardovacej perute, ktorý letel bombardovať nemecké Brémy. Osádku lietadlá tvorili: F/Sgt - Vilém Bufka - prvý pilot, F/Sgt -rt. Alois Rozum - druhý pilot, P/O - por. Vilém Konštacký - navigátor, P/O - por. Leonard Smrček - radiotelegrafista, Sgt - štáb. rtm. Jan Hejna - predný strelec, F/Sgt - rt. Karel Valach - zadný strelec. Pri návrate z cieľového miesta operácie bol čs. Wellington napadnutý nočným nemeckým stíhačom lietadlom Messerschmitt Bf 110 od 4./NJG I, pilotovaný Oblt. Edmondom Prinzom zur Lippe - Weissenfeldom  a 23.6.1941 v 2,13 hod nemeckého času bol Wellington zostrelený.Horiace lietadlo sa zrútilo na pozemok farmy rodiny C.van Etena na katastrálnom územi obce Nieuwe Niedorp v Holandsku.Lietadlo sa zaborilo do mäkkého terénu a na palube lietadlá zahynulo päť členov posádky. Jediný ktorý prežil pád lietadla bol prvý pilot F/Sgt Vilém Bufka, ktorý sa zachránil na padáku. Bol však zajatý a väznený až do konca vojny. Lietadlo bolo tak hlboko zaborené do zeme, že sa ho Nemcom nepodarilo vyzdvihnúť. Vrak lietadlá aj s telami bol nakoniec zasypaný a miesto sa stalo spoločným hrobom osádky Wellingtonu " KX - T." Nemci hrob označili dreveným krížom a neskoršie aj tabuľkou s menami letcov. Pretože ich telá neboli exhumované, tak ich mená všetkých piatich čs. letcov sú uvedené v pamätníku v Runnymede. V roku 1989 vykúpilo mesto z iniciatívy Aady Witta časť pozemku v mieste skonu piatich čs. letcov a zriadilo tu dôstojný vojnový hrob, ktorý bol slávnostne odhalený 23.6.1990 - presne 49 rokov po tragickej udalosti.
Neúspešný úlet nitrianských leteckých mechanikov do Poľska v roku 1939 je príbeh o neuveriteľne odvážnom pokuse dvoch odhodlaných slovenských vojakov, ktorí sa napriek absencií teoretických vedomosti a praktických znalosti v pilotnom obore, pokúsili o úlet v kabíne vojenského lietadla na územie Poľska, kde sa v tomto období tvoril čs. zahraničný odboj. Vykonali to vojaci, ktorí neabsolvovali ani základný pilotný výcvik. Aktérmi úletu bola dvojica leteckých mechanikov letky 10 leteckého pluku 3 gen.letca M.R.Štefánika voj. Pavol Rajtár a voj. Jozef Krošlák.
voj. Pavol Rajták nar.29.6.1915 v Bratislave - Lamači.
Od 1.10.1937 bol zaradený do čs. brannej moci a včlenený ako vojak k leteckému pluku 3 na vykonanie prezenčnej služby. V období od 16.11.1937 do 31.3.1938 absolvoval mechanický kurz so skrátenou poddôstojníckou školou.
voj. Jozef Krošlák nar.26.9.1915 v Krnči, okr. Topoľčany + 27.6.1939 Nižná na Orave
Od 1.10.1937 bol zaradený do čs. brannej moci a včlenený ako vojak k leteckému pluku 3 na vykonanie prezenčnej služby. V období od 16.11.1937 do 31.3.1938 absolvoval mechanický kurz so skrátenou poddôstojníckou školou. 
Dňa 27.6.1939 v popoludňajších hodinách odcudzili viacúčelové vojenské lietadlo čs. výroby Letov Š - 328 - 250 a odštartovali z letiska v Nitre.Voj. Pavol Rajták s lietadlom sledoval tok Váhu a Oravy. Dosiahol slovensko - poľskú hranicu.V tento deň o 14,00 hod. sa lietadlo ocitlo nad Oravskou Magurou, pričom niekoľkokrát preletel hranicu.Ich sa im nepodarilo naplniť a z dôvodu technickej poruchy motora museli stroj v priestore obce Nižná núdzovo opustiť na padákoch. Vojakovi Pavlovi sa v jeho živote prvý zoskok padákom podaril, jeho druh voj. Jozef Krošlák však po výskoku z kabiny pozorovateľa nešťastne zachytil šnúrami padáka o streleckú lafetu guľometného dvojčaťa a takto  pevne " pripútaný " nikým neovládaným lietadlom spadol na zem, kde na následky ťažkých zranení okamžite zomrel.
Voj.Pavol Rajták prišiel na žandársku stanicu v obci Lokca kde bol službukonajúcim zadržaný a následne prevezený do vojenskej väznice v Bratislave. Rozsudkom vojenského súdu z 29.júna 1939 bol odsúdený na 25 rokov ťažkého žalára a stratu občianskych práv na 5 rokov.Dňa 23.júla 1939 sa mu podarilo z väzenia utiecť do Maďarska, kde ho zadržali a dopravili do internačného tábora Aszód. Odtiaľ 15. októbra 1944 opäť utiekol. Znova ho však zadržali a uväznili v Budapešti, kde zostal do 5. januára 1945. Z väzenia ušiel počas bojov pri oslobodzovaní mesta.   
Z Čiech a Slovenska do odboja odišlo  z Poľska z prístavu Gdyne do prístavov Boulogne a Calais vo Francúzsku 470 letcov, ale aj z Poľska cez Rumunsko cez Dardanely, Bejrút a Marseille do Agde vo Francúzsku a následne do Veľkej Británie.Tiež cez Maďarsko, Juhosláviu, Bulharsko, Grécko,Turecko, Syriu, Palestínu do V. Británie. Zo ZSSR z Odesy cez Istambul - Bejrút - Marseille do Adge. Tiež  z Odesy cez Bombaj - Kapské Mesto a Lieverpool vo V. Británií. Ako aj z Odesy cez Istambul, Haifu, Suez, Kapské Mesto, Gibraltar , Glaskow. K 19.3.1940 bolo vo Francúzsku 604 čs. letcov. Z nich počas bojov zahynulo 29 letcov. Celkom sa koncom roka 1940 zhromáždilo v cudzine skoro 1000 čs. letcov.Vo V.Britániní, Kanade a na Bahamách padlo a zahynulo 492 príslušníkov letectva. V ZSSR a v SNP padlo 29 príslušníkov letectva. Celkom padlo a zahynulo 550 príslušníkov čs. letectva. Celkové vojnové straty na Slovensku a v Protektoráte  Čechy a Morava boli v rokoch 1939 - 1945 343 000 ľudských životov.
Česť a sláva padlým hrdinom na ktorých by naša i následujúce generácie nemali zabudnúť. Bez ich obetí by nebol dnešný mierový život.
Prameň:
1. Cséfalvay, František a kolektív:
    Baka, Igor: Slovenská armáda a začiatok druhej svetovej vojny, Šimunič, Pavel:
    Prvé prejavy nespokojnosti a dezercie v slovenskej armáde, Cséfalvay, František: Československý vojenský odboj v zahraničí ( 1939 - 1941 )
    In:Vojenské dejiny Slovenska V. 1939 - 1945 s. 40 - 51., s. 52 - 55.,s. 56 - 68,  - MAGNET PRESS, SLOVAKIA ( 2008 )
2. Rajninec , Juraj, Rajnincová, Ľudmila:Čas polarizácie, 
    In:Slovenské letectvo 1939 / 1945 s. 32 - 41 - MAGNET - PRESS SLOVAKIA, MO SR, Tlačové informačné stredisko 1997
    Stanislav, Ján., Klabník, Viliam: Slovenské letectvo 1944 - 1945 (3) s.12,17 - 23. 37 - 39, 41,
3. Váňa, Josef., Rail, Jan: Seznam čs. letců v polské obranné válce ( 1939 ) s.171 - 188
    In Českoslovenšti letci v polské obranné válce 1939 - MO ČR - AVIS, Praha 2003
4. Vondrka, Vladimír., Burian, Vladislav., Hazuka, Aleš:Za hroby se lvy
    ( Po stopách osudů čs. válečných letců padlých v letech 1939 - 1945 ) I.díl, Nová tiskárna Pelhřimov, spol.s.r.o., 2010, II.díl 2012.
5. Brod, Toman., Čejka, Eduard: Na západní fronte, Naše vojsko, SPFB Praha 1965
6. Šumichrast, Peter: Neúspešný úlet nitrianskych mechanikov do Poľska v roku 1939
    In:Vojenská história roč. 18 č.3 / 2014 s.92 - 104
7. Šmoldas, Zdeněk: Českoslovenští letci v boji proti fašizmu: Naše vojsko Praha 1987 s. 59 - 75
8. VHA Bratislava, Fond kmeňových listov :Ján Janča, Jozef Kaňa,František Knotek, Ján Lazar, Josef Řehák, Ondrej Šándor, Adam Vrbičan, Imrich Weisz
9. VHA - CR Trnava,Fond kmeňových listov: Št.Droždiak - Evidenčný list, Lud. Ivanič - Kmeňový list, Imrich Lom - Krátky osobný spis


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: