Jozef Korený
Autorské stránkyRepresívne  nemecké  a slovenské orgány a ich predstavitelia
na Slovensku v rokoch 1939 - 1945


nadpráporčík v.v. Jozef Korený
Klub vojenských veteránov Trenčín


Rok 2019 je rokom kedy si Slovensko pripomína 75. výročie Slovenského národného povstania. V tomto príspevku si čitateľ pripomenie ten obrovský represívny aparát, ktorý pôsobil v rokoch 1939 - 1945 na Slovensku a ovplyvňoval životy obyvateľov Slovenska.Za uvedené obdobie prišlo o svoj život a majetok niekoľko tisíc ľudí ktorí položili svoj život, aby dnešná generácia mohla žiť v mieri.
Pre nacistické Nemecko predstavoval Mníchov len dielčie riešenie na ceste k ovládnutiu česko - moravského priestoru, k rozbitiu medzinárodne oslabeného československého štátu.Uspokojenie Nemecka mohlo priniesť len likvidácia " Rest Tschechei". Českomoravský priestor bol považovaný na línií Malých a Bielych Karpát za východnú prirodzenú hranicu veľkonemeckého priestoru , ako východzie nástupný operačný a tylový priestor k ďalším výbojom na severovýchod proti Poľsku a v perspektíve na juhovýchod na Balkán.Pri likvidácií zbytku českých krajín malo tak dôjsť k uzavretiu česko - moravského priestoru a k jeho oddeleniu od Slovenska.Už 14.marca 1939 nemecký generálny konzul v Bratislave Ernst von Druffel obdržal z Berlína telegram, že nemecké oddiely postúpia " až na čiaru Nové Mesto - východný svah Malých Karpát - údolie ,Váhu". Na akcii sa zúčastnili armádne jednotky viedenskej Heeresgruppe 5 ( Armádna skupina 5 ) pod velením Generala der Infanterie Wilhelma Lista, jeho XVII. armádny zbor z Linza ( veliteľ General der Infanterie Werner Kienitz ) zaisťoval zázemie pre okupáciu priestoru Malých a Bielych Karpát ( Malacky, Skalica, Senica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín) , zatiaľ jej VIII. armádný zbor z Wroclawi ( veliteľ General der Infanterie Ernst Busch ) zaisťoval oblasť severozápadného Slovenska  ( Čadca, Veľká Bytča, až k Púchovu ). Na západne Slovensko však prichádzali aj oddiely SS, nemeckej pohraničnej stráže, a nemeckej finančnej stráže, ale aj nemecký policajný a bezpečnostný aparát.Na okupácii západoslovenského územia sa podieľali oddiely Gruppe Engelbrecht (Skupina Engelbrecht ) postupovala z okupovaného rakúskeho územia, ďalej oddiely 4.leichte Division ( 4. ľahkej divízie ) prichádzali niekoľkými smermi z územia okupovanej Moravy a nakoniec oddiely 8. Infanterie - Division ( 8. pešej divízie ), ktoré vyrazili zo Sliezska.Vedľa príslušníkov Wehrmachtu nechýbali na čele jednotlivých pochodových prúdov ani príslušníci SS.Kolóny od Gruppe Engelbrecht ( veliteľ Generalmajor Erwin Engelbrecht ) a SS - Standarte " Der Führer " ( veliteľ SS - Standartenführer Georg Keppler ) podriadené XII. armádnemu zboru prekročili za obcou Lanžhot slovenské hranice a obsadzovali v rýchlom slede súvislý pás na východ od rieky Moravy ( Kúty, Malacky, Zohor, Lozorno) aby sa vydali do slovenského Záhoria s vojenskými cvičiskami. Zabrali Jabloňové, Pernek, Kuchyňa, Rárbok ( dnes Rohožník ), Plavecké Podhradie, Plavecký Svätý Mikuláš. Kolóna motorizovanej pechoty doprevádzaná rotou obrnených automobilov odbočila v obci Pernek na východ, prekonala sedlo Baba hrebeň Malých Karpát a na ich východným úbočiu obsadila obec Pezinok ( motorizovaný oddiel SS ) a zablokovala železničnú trať Bratislava - Trnava a križovatku ciest na mesto Senec a na mesto Modra ( dve čaty motorizovaného oddielu SS ). Do obce Svätý Jur vniklo na 280 nemeckých vojakov a do obce Račišdorf ( dnes Rača ) na 250 vojakov a 50 príslušníkov SS ( dve čaty ). V obci Vrbové pri Piešťanoch sa objavilo asi 800 príslušníkov SS. Nemci pôvodne nevylučovali ani obsadenie Bratislavy, a to jedným práporom. Od tohoto zámeru nakoniec ustúpili a priblížili sa len k jej západnému okraju. Hlavné síly Gruppe Engelbrecht sa tak nachádzali na východnom okraji Malých Karpát. Oddiely 4. leichte Division ( veliteľ Generalmajor Alfred Ritter von Hubicki ) mali podľa plánu postupovať v štyroch motorizovaných kolónach od Hodonína smerom na Holič, od Stráni na Moravské Lieskové, od Starého Hrozenkova smerom na dedinu Drietoma a Trenčín a od Valašských Klobouků na dedinu Nemšová kde sa predpokladalo, že obsadí východné úbočie Bielych Karpát ( Šaštínske Stráže, Senica, Brezová pod Bradlom, Myjava, Nové Mesto nad Váhom), aby došli do mesta Trenčín až po čiaru dotyku s jednotkami VIII. armádneho zboru postupujúce od severu.Časť jednotiek postupovala pozdĺž železničnej trate Vsetín - Horní Lideč - Lysá pod Makytou, aby prešli cez Lyský priesmyk, vnikli do mesta Púchova vydali sa na sever k mestu Považská Bystrica. Ďalší prúd smeroval od Púchova pozdĺž rieky Váh na juh, obsadili mesto Ilava a dorazili do mesta Dubnica nad Váhom a následne do mesta Trenčín. Ďalšia kolóna prešla cez Vlársky priesmyk a zaisťovala priestor Nemšová - Trenčín. Jednotky podriadené VIII. armádnemu zboru mali vyraziť na Turzovku a severným smerom obsadiť mesto Čadca a preniknúť až k poľským hraniciam a južným smerom obsadiť územie západne od čiary Žilina - Bytča - Považská Bystrica - Púchov. Smerom k zemskej moravsko - slovenskej hranici boli vyslaní v ústrety prichádzajúcim nemeckým oddielom styční dôstojníci vznikajúcej slovenskej armády. Nemci ich vôbec nerešpektovali.Nemeckí velitelia obdržali rozkaz, že Ríšskonemecká hranica pôjde po čiare západným okrajom Bratislavy a východným okrajom mesta Nové Mesto nad Váhom, - rieka Váh k mestu Žilina pri zaistení odsunu slovenských vojakov na územie vzniknutého Slovenského štátu, t.j. za rieku Váh. Minister obrany  Div. generál Ferdinand Čatloš ( Div. generál od 14.4.1939 a Gen. I.triedy od 15. alebo 17.5.1939  ) nariadil, že kde nieje na funkciu Slovák nech je ponechaný vo veliteľskej funkcii doterajší veliteľ, predovšetkým českej národnosti.Ďalej nariadil aby boli odzbrojení vojaci českej národnosti a posádky blízko demarkačnej čiary Nemecko - slovenskej, t.j. pozdĺž Váhu a odoslaní odzbrojení vojaci z Moravy a Čiech boli najkratšou cestou odsunutí na nemeckú stranu bezpodmienečne dňom 17.3.1939. Ďalšie posádky mali zaistiť vlakové transporty tak, aby 22.marca 1939 neboli na Slovensku žiadni vojaci z Čiech a Moravy. Posádky Bratislava, Malacky, Plavecké Podhradie, Modra, Senica, Pezinok, Turecký vrch, Trnava, Leopoldov, Nitra, Sereď mali odoslať odzbrojených vojakov českej národnosti najkratšou cestou do Bratislavy.
Najdôležitejším centrom  na severe okupovaného územia Slovenska sa stalo mesto Žilina, ktoré bolo posádkovým mestom.
V meste boli dislokované tieto útvary: Peší pluk č. 41 " Dr. Edvarda Beneše " - veliteľ škpt. pech. Rudolf Tesárek. Jeho I. prápor bol dislokovaný v Čadci - veliteľ npor. pech. Ľudovít Sozanský. Delostrelecký ( hrubý hipomobilný ) pluk č.110, Delostrelecký ( hrubý motorizovaný ) pluk č. 126, odlúčené oddelenie remontnej batérie č. 10 ( pre výcvik vojenských koní delostrelectva), odbočka Proviantného skladu č. 10, Vojenská továreň č. 4, Vojenská stavebný správa Žilina, 15. ( pozorovacia ) letka Leteckého pluku č. 3 " Generála letca M.R.Štefánika  a letecké poveternostné stanice. V ústrety nemeckým oddielom na prechod Turzovka - Hamry bol vyslaný kpt. pech. v zál. Jaroslav Rozhold, ktorý sa stal styčným dôstojníkom pri nemeckom vojsku.Nahradil ho por. pech. v zál. Halmoš, miestny funkcionár Hlinkovej gardy, ktorá hrala v prvých dňoch samostatnosti prim. Prvé nemecké oddiely prekročili moravsko - slovensku hranicu 15. marca 1939 v 16 hod. Bola to jednotka Maschinengewehrbataillon 15 - veliteľ Oberstleutnant Friedrich - August Schack, ktorý zaisťoval úsek od obce Konečná do Žiliny.Veliteľstvo práporu s 2 a 3 rotou obsadili kasárne Pešieho pluku 41 v Žiline - veliteľ škpt.pech. Rudolf Tesárek, 1. rota sa rozmiestnila v Kysuckom Novom Meste a 4. rota v Čadci. Do Žiliny dorazil 16. marca 1939 aj veliteľ 8. Infanterie - Division Generalleuttnant  Rudolf Koch ( - Erpach ) so štábom. Nemeckým vojakom sa dostalo oficiálneho privítania zo strany poslanca Vojtecha Tvrdého a komisára HG Emila Kianičku. Za vojenskú posádku škpt.pech. Karol Hasenberg. Generalleutnant Rudolf Koch sa ihneď dožadoval odovzdania plánu " ZH " - Zaistenia hraníc.Pod hrozbou násilia veliteľ posádky a veliteľ Pešieho pluku 41 škpt.pech.Rudolf Tesárek tieto dokumenty vydal. Veliteľ 16.divízie ( Ružomberok ) mjr. del. Jozef Turanec poznamenal: " A čo robil Čatloš  v tej istej dobe? Vydával prísne rozkazy Trenčínu, aby sa všetko nechalo na mieste Nemcom , a aby sa im nerobili ťažkosti.Pamätám sa , ako nariadil škpt. Tesárkovi, posádkovému veliteľovi v Žiline , aby ihneď vydal Nemcom česko - slovenské nástupové plány pešieho pluku 41 proti Poľsku. Nemci ho s revolverom v ruke nútili , aby plány vydal. On však odmietal, až ho k vydaniu plánov prinútil pán Čatloš". V meste sa objavil aj motorizovaný prápor SS - Leibstandarte " Adolf Hitler " a nemecká finančná stráž. Jednotky nemeckej 8.pešej divízie a príslušníci SS tak rabovali v Žiline a v jej širokom okolí. Aktivitou hýrila predovšetkým miestna časť HG. V meste hrala nemecká vojenská hudba, konalo sa slávnostné defilé a nechýbala vojenská slávnosť, pri ktorej si oblastný veliteľ HG s oddielom SS vymenili vlajky. Tiež sa tam objavilo aj 60 príslušníkov Luftwaffe ktorí z hangárov letiska odvážali na autách materiál, tak rýchlo že veliteľ nemal čas zaznamenať a kontrolovať odvážaný materiál.V Žiline Nemci obsadili budovy Štefánikových a Hurbanových kasárni. Na letisku v jednom objekte bola nemecká stráž a v druhom slovenskí vojaci od 15. letky - veliteľ por. let. Štefan Csákányi. Škola na dôstojníkov hrubého delostrelectva v zálohe - veliteľ kpt.del. Emil Némethy musela ubytovať 180 nemeckých vojakov. Obavu z nemeckého rabovania mal kpt.del. Ľudovít Stalmašek - veliteľ Delostreleckého pluku 126. Urýchlene urobil potrebné kroky na záchranu čiastky delostreleckého materiálu a to jeho prevozom do miest, kde niet nemeckej posádky, keď sa vydával za jednotku z Ružomberka kde bol dislokovaný Delostrelecký pluk 201, ktorá v Žiline len cvičila a do Ružomberka sa po cvičení vráti. Podarilo sa zachrániť aj časť materiálu z Vojenskej ( chemickej ) továrne 4 - veliteľ por.tech.zbroj.František Kuracina a dopraviť ho do Vrútok.Dňa 14.4.1939 prišli na krajinské vojenské veliteľstvo v Bratislave mjr. Heinrich Becker s Oberleutnanom Willy Rittlerom a dožadovali sa demontáže a odvozu chem. zariadení v Žiline a chem. skladiska v Skale pri Trenčíne ( dnes obec Skalka nad Váhom ). Nemci obsadili aj Dubnicu nad Váhom a Považskú Bystricu.Išlo im hlavne o zbrojovky, ktoré mali veľký hospodársky a vojenský význam. Nemecká vojenská správa zdôrazňovala, že je potrebné začleniť mestá Žilina, Považská Bystrica, Dubnica nad Váhom a Kubrá do plánovanej nemeckej ochrannej zóny.  Do závodu v Dubnici nad Váhom a jeho okoliu prišiel Oberst Jakob Ohnacker z nemeckej Zbrojnej inšpekcie pozemného vojska ( Feldzeug - Inspektion des Heeres ) za doprovodu pplk. tech.zbroj.sl. Ing. Josefa Krause z likvidujucého MNO v Prahe a škpt.tech.zbroj. sl. RTDr.Ing. Miloša Marka ako zástupca MNO v Bratislave. Nemecké oddiely SS - veliteľ SS - Hauptsturmführer Mallé obsadili závod v Považskej Bystrici 23.marca 1939. Dňa 12. apríla 1939 boli oddiely SS vystriedané nemeckými četníkmi v sile 30 mužov ktorým velil Leutnant Schrotta. Dubnicu nad Váhom navštívil Generalleutnat Franz Barckhausen 31.marca 1939.
Do Bratislavy prišla nemecká suita GŠ a finančných kruhov na čele s Generalleutnat Franz Barckhausen ako zvláštny splnomocnenec Hlavného veliteľstva nemeckej brannej moci ( Sonderbeautragten des Oberkommandos der Wehrmacht ).  Rokovali v dňoch 4. - 5. apríla 1939 s ministrom hospodárstva Gejzom Medrickým, ministrom financií Mikulášom Pružinským a MO gen. Ferdinandom Čatlošom o vojenskom materiálu ktorý sa má odovzdať Nemcom a ktorý má zostať pre plánované slovenské vojsko a jeho mobilizačné zásoby. Na Slovensku bol ponechaný Major im Generalstab Heinrich Becker ako styčný dôstojník Vrchného veliteľstva nemeckého pozemného vojska, ktorý obdržal z rozkazu gen. F.Čatloša  od náčelníka štábu krajinského vojenského veliteľstva škpt. gšt. Štefana Tatarku 13.4.1939 povolenie " navštevovať všetke vojenské posádky na území Slovenského štátu.Slovenská strana si uvedomila, že na základe Nemecko - slovenskej ochrannej zmluve z 18. / 23.3.1939 nebude prítomnosť Nemcov v okupovanom západoslovenskom území zrejme dočasná. Gen.F. Čatloš určil 31.3.1939 do zmiešanej slovensko - nemeckej komisie ktorá bude mať na starosti určenie zóny nemeckého vojska v Bielych Karpatoch pplk.pech. Eduard Lifka, škpt. gšt. Karol Peknik, škpt. pech. Jakub Roubal a škpt. pech. Robert Schneider.Slovensko podľa ochrannej zmluvy nesmelo udržovať v tomto priestore žiadne ozbrojené útvary.Len Hlinková garda si mohla v tomto pásme ponechať ručné zbrane.Miesto oslabeného novo vznikajúceho slovenského vojska tak nastúpila odhodlaná a všadeprítomná Hlinková garda pod velením Alexandra Macha.Obsadenie západoslovenského územia nemeckým vojskom 15. marca 1939 ráno a ozbrojené  šarvátky v slovensko - maďarskom pohraničí donútili prvú vládu Mons.ThDr. Jozefa Tisa , aby po krátkom zaváhaní požiadala Adolfa Hitlera o ochranu Slovenského štátu. Adolf Hitler tejto požiadavke stroho vyhovel v telegrame zo 16.marca 1939 čím uvoľnil priestor rokovaniam o tzv. ochrannej zmluve.Dňa 18.marca 1939 podpísal predseda vlády Slovenského štátu Mons.ThDr. Jozef Tiso vo Viedni " Zmluvu o ochrannom pomere " ( Schutzvertrag ) medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom. V Berline bola potvrdená 23.3.1939. Podpísali ju štátny tajomník pre špeciálne misie Dr.Wilhelm Keppler a ríšsky minister zahraničných vecí Joachim von Ribbentrop, za slovenskú vládu predseda vlády Mons. ThDr. Jozef Tiso, podpredseda vlády Dr. Vojtech Tuka a minister zahraničných vecí Dr. Ferdinand Ďurčanský.  Druhý článok tejto zmluvy umožnil Nemecku na území západného Slovenska zriaďovať vojenské objekty a držať ich vojenskou silou. Išlo o územie Záhoria, Malých a Bielych Karpát a Javorníkov.V dňoch 12. - 13. 8.1939 bola podpísaná Zmluva o ochrannom pásme " Schutzzone". Podpísali ju predseda vlády Mons.ThDr.Jozef Tiso, nemecký vyslanec v Bratislave Hans Bernard a veliteľ Nemeckej vojenskej komisie genpor. Franz Barckhausen. V tejto zóne uplatňovala výsostné práva nemecká branná moc. Rozhodujúcu výkonnú moc v zóne mal nemecký vojenský veliteľ. Nemecká armáda bez najmenších obmedzení aj bez súhlasu vlády SR budovala v Schutzzone vojenské objekty, udržiavala svoje posádky, disponovala podnikmi dôležitými pre zbrojnú výrobu, používala komunikácie a pod.Prvým cieľom bol hlavne vojenský Výcvikový tábor č. 1 pri Malackách ( tu sa usadil Generálmajor Erwin Engelbrecht  a jeho Grenzschutz - Absschnitt - Komando 30 ) a tábory Plavecké Podhradie, dvor Obora, Dúbrava, Rárbok,Turecký vrch a Nový dvor ( tu boli vyslani na záchranu voj. materiálu od Leteckého pluku č. 3 " Generála letca M.R.Štefánika " z Piešťan por. let. Ľudovít Kukorelli, šrtm. Bohumil Havlíček a rtm. Ján Chupek. Por. let. Ľ. Kukorelli v hlásení uviedol: " že to tam vypadá ako v koncentračnom tábore. Vojaci nesmú opustiť ubikácie. Nemecké vojsko je hrubé a s našimi dôstojníkmi sa jedná, ako s vojnovými zajatcami ". V druhej polovici marca 1939 bolo už územie západného Slovenska obsadené pomerne silnými jednotkami Wehrmachtu. Kontrolovali posádky v Pezinku ( tu mal stanovište gen. Wilhelm List, ktorý velil Heeresgruppe 5 ), Modre, v Malackách velil mjr. Ladislav Bodický ktorý sa dostal do konfliktu s gen. Engelbrechtom , ktorý mal dozvuky ešte aj v septembrovom poľskom ťažení, keď ho gen. Engelbrecht dával poľnému súdu, Plaveckom Podhradí, na Tureckom vrchu, v Senici, Myjave  velil major Thümmel vo funkcii posádkového veliteľa Ortskomanda 50,  Nové Mesto nad Váhom okupoval Kavallerie - Schützen - Regiment 10 (Pluk motorizovaného jazdectva 10 v sile 1200 - 2000 mužov, ktorému velil Oberstleutnant Walther Brehmer, v Trenčíne, Istebníku, Skalke, Nemšovej a Žiline.Minister obrany gen. F.Čatloš mal rozporu plné nariadenia.Na jednej strane kategoricky nariadil, aby v prípade nerešpektovania slovenských záujmov bez rozmýšľania strieľali do nemeckých plieniteľov. Príkladom je činnosť por. Horvátha na strelnici v Hlbokom kde osobne mu prísne rozkázal, aby nevydával Nemcom delostrelecký materiál, ktorý jednoducho brali ako vojnovú korisť, odvolávajúc sa na majetok skladov z Nemšovej.Na rozdiel od tvrdenia gen. F. Čatloša veliteľ 16. divízie mjr. del. Jozef Turanec poznamenal: " Ako sa len pán Čatloš rozčuľoval, keď npor. Horváth na strelnici ukryl moderné delá zo Škodovky a chcel ich previesť do Bratislavy. Priam reval, že Horvátha zavrie, nariadil delá gen. Engelbrechtovi vydať, hovoriac: " Nemcom musíme byť povďační, oni nás oslobodili a oni nás aj vyzbroja modernejšími zbraňami". Zo Senice sa musel Peší pluk 33 veliteľ kpt.pech. Elemír Beskid vysťahovať do 4.4.1939. Ultimátum na vysťahovanie obdržal od Hauptmanna Wieschemanna z Panzer - Abwehr - Abteilung 50. Veliteľ 9. divízie škpt. del. Štefan Majerčík nariadil zmenu posádky pre I. prápor Pešieho pluku 33 veliteľ por. pech. Martin Ďuriš - Rubanský, ktorý doposiaľ mal sídlo v Modre, do Trnavy a pre náhradný prápor Pešieho pluku 39 veliteľ npor. pech. v zál. Ján Kulík, ktorý mal sídlo v Pezinku do Bratislavy. Ultimátum na vysťahovanie doručil Hauptmann Wieschemann.V Novom Meste nad Váhom Oberstleutnant Brehmer stanovil termín vysťahovania z posádky do 8.4.1939. Do okresu zamierili aj orgány nemeckej pohraničnej stráže, nemeckej finančnej stráže, nechýbali ani tajná štátna polícia ( Gestapo ), a tiež oddiely SS pod velením SS - Scharführela Hans Kollera. Velitelia útvarov chceli zachrániť čo sa len dalo, lebo Nemci skonfiškovali dispozičné zásoby MNO spojovacieho a ženijného materiálu, všetkých zborov na Slovensku a III. zboru z Moravy. Velitelia útvarov navrhli presťahovať Telegrafný prápor do Trnavy, Telegrafný sklad do Piešťan, Ženijný pluk do Bratislavy alebo na rozkaz do miest , kde to bude isté pred Nemcami.Slovenské jednotky dislokované západne od rieky Váh však od nemeckého veliteľstva Heeresgruppe 5 obržali ultimátum, aby sa z tohoto priestoru vysťahovali v dňoch 12. - 13.4.1939.
Najdôležitejším posádkovým mestom na Strednom Považí bolo mesto Trenčín.
Pozdĺž rieky Váh boli rozmiestnené útvary a veliteľstvo V. zboru nad ktorým prevzal velenie 14.3.1939 mjr. gšt. Štefan Jurech od gen. Valentína Pozdíška.V Trenčíne boli dislokované tieto veliteľstva a útvary:  Stavebné riaditeľstvo V.zboru, veliteľstvo 15. divízie - veliteľ škpt. pech. Jozef Martin Kristin, ktorý bol aj veliteľa posádky, Peší pluk č. 17 - veliteľ plk. Valentín Pozdíšek, náhradný oddiel Delostreleckého  ( protilietadlového ) pluku č. 153, Automobilový prápor č.3, Zborová zbrojnica č.5, Automobilová zbrojovka č. 2, odbočka Proviantného skladu č. 10, veliteľstvo Evidencie koní č. 13, veliteľstvo Evidencie motorových vozidiel č. 5. Proviantný sklad V.zboru bol dislokovaný v Nemšovej kde bolo samostatné posádkové veliteľstvo. Tu bola dislokovaná Vozatajská eskadrona č.9 - veliteľ mjr.jazd. Jan Švarc, Augmentačný sklad - správca práp. jazd. Alois Ferda. V Trenčíne sa objavilo v prvej vlne 500 až 800 nemeckých vojakov. Boli to dve roty vojakov a viacero vojenských a pancierových vozidiel Aufklärungs - Regiment 9, veliteľ Oberstleutnant Bruno Ritter von Hauenschild, ktorý v Trenčíne prevzal výkonnú moc a ktorý sa okamžite zaujímal o vojenský materiál.Tieto jednotky prišli pod velením Oberstleutnanta Josefa Vichytila z priestoru Drietoma - Kostolná a ďalší pricestovali vlakom.Neskoršie bola v Trenčíne zaznamenaná prítomnosť vojakov z Artillerie - Regiment 102 veliteľ Oberst Werner Kampfhenkel. Privítanie nemeckých vojakov sa uskutočnilo 17. marca 1939 , kedy sa zišla skupina miestnych Nemcov, zástupy miestnych obyvateľov a asi stovka slovenských vojakov. Medzi inými rečníkmi pozdravil nemeckých vojakov tiež posádkový veliteľ škpt. pech. Jozef Martin Kristin. Na veliteľstvo V.zboru prišla telegrafická výzva na evakuáciu útvarov z Nového Mesta nad Váhom a Nemšovej. Posádkové veliteľstvo z Nového Mesta nad Váhom do Trenčína, náhradný prápor Pešieho pluku 33 z Nového Mesta nad Váhom do Trnavy, náhradné prápory Ženijného pluku 4 a Ženijného pluku 6 do Topoľčian, Ženijný sklad 2 do Topoľčian a Hlohovca, Telegrafný prápor 3 a Telegrafný sklad 1( mužstvo, dopravné prostriedky, dielne, časť materiálu ) do Trnavy a ( cenný materiál ako prístroje, kabely ) do Piešťan, posádkové veliteľstvo z Nemšovej do Trenčína, Vozatajskú eskadrónu č.9 veliteľ mjr. jazd. Jan Švarc do Dragunského pluku 3 v Hlohovci ( mužstvo slovenskej národnosti bolo už v marci 1939 premiestnené z Nemšovej do obce Zlatovce ) Zborový proviantný sklad 9 do Zvolena a útvary z Istebníka nad Váhom do Piešťan.Severne od mesta Trenčín po pravom brehu Váhu v priestore Pruské bolo asi 1200 vojakov ktori obsadili Borčice - Liborča ( dnes súčasť Nemšovej ). Nemšovú a mosty cez rieku Váh obsadili prápory Kavallerie - Schützen - Regiment 11 veliteľ Oberst Wilhelm von Appel. Veliteľ V.zboru mjr.gšt. Štefan Jurech hlásil do Bratislavy " že pobyt nemeckých vojakov tu má charakter okupačný".
Celé útvary slovenskej armády nútili odovzdávať zbrane, ich mužstvo i dôstojnícky zbor sa snažili izolovať v priestoroch kasárni.O záchranu protilietadlového delostrelectva z Trenčína sa snažilo letectvo.Hľadalo pre náhradný oddiel Delostreleckého pluku 153 - veliteľ npor. del. Jozef Babala ubytovací priestor v Štefánikových kasárňach v Piešťanoch.Oddiel bol prechodne umiestnený v objektoch skladu v Trenčianskych Biskupiciach, kde našiel úkryt aj material zo Zlatoviec  ( Istebník ). Nemci hromadne brali výzbroj, výstroj, vojenské zásoby a materiál a odvážali všetko za hranice. Zaberali muničné sklady i továrne v Dubnici nad Váhom, Myjave, Starej Ture, Považskej Bystrici, kde sa vyrábali produkty pre armádu. Nemecké vojsko odviezlo zo Slovenska ako korisť po bývalej čs. armáde materiál, ktorý dosiahol v marci - apríli 1939 úhrnu hodnotu 1 496 582 681, 85 Ks.
Situáciu v Bratislave mali nacisti plne pod kontrolou z Viedne.
Hlavne však prostredníctvom posádok dislokovaných v obciach Petržalka ( Engerau ) a Devín ( Theben ), ktoré Nemecko strategicky zabralo ešte po mníchovskej dohode v októbri a novembri 1938. Občania Nemecka tam mali právo súdnej exteritoriality. Aj miestni slovenskí občania boli vo vojenských a bezpečnostných záležitostiach podriadení nemeckým orgánom.Minister obrany Ferdinand Čatloš zostavil organizačnú komisiu  na čele s plk. del. Alexandrom Čunderlikom, plk. pech. Antonom Pulanichom a škpt. Emilom Novotným, ktorá do 27.4.1939 vypracovala prechodnú organizáciu slovenskej brannej moci a prechod slovenskej armády z doterajšieho stavu do novej organizácie s vedomím, že nebola známa podrobná situácia u jednotlivých útvarov. 
Kysuce ako nástupný priestor nemeckého Wehrmachtu a Waffen SS proti Poľsku
Dňa 12.júna 1939 nemecké velenie určilo úlohy pre  prieskum terénu pre nástupový priestor 7. pešej divízie, ktorý sa uskutočnil v dňoch 15.- 19.6.1939 v priestore Žilina, Turzovka, Makov, Veľká Bytča. Na trase Žilina - Turzovka sa budovalo spojenie a nemecké vymeriavacie oddelenie skúšalo možnosť použitia obrnených vozidiel v okolí Čadce a Turzovky. Už 21.6.1939 sa začali sústreďovať nemecké jednotky v priestore Dlhé Pole - Makov - Turzovka - Biely Kríž. Cesta Trenčín - Žilina - Čadca - Skalité bola na oboch stranách rozkopaná, navážaná štrkom a valcovaná. Jednotky 7. pešej divízie Wehrmachtu boli už 11.8.1939 v určených priestoroch. Veliteľstvá 7. a 19. pešieho pluku mali stanovisko v Turzovke a 62. peší pluk v škole v Staškove. I keď dohoda o ochrannom pásme vznikla až 12.8.1939. Nemci obsadili toto územie bez ozbrojeného odporu už druhý deň po vyhlásení samostatnosti Slovenska 14.marca 1939, čo dokumentuje aj príchod jednotiek Wehrmachtu na horné Kysuce 15.3.1939 do Turzovky. V júli 1939 prišiel do Turzovky oddiel Festungs Pionier a 3. augusta 1939 ďalšie jednotky.Boli ubytovaní  skoro v každom dome, najmä v centre, na Vyšnom Konci, v Predmieri, v Korni a Kline.Nemecki vojaci 31.8.1939 z Turzovky odišli a nad ránom 1.9.1939 nad Turzovkou preleteli roje nemeckých lietadiel útočiacich na Poľsko. Dňa 8.8.1939 prišli jednotky Wehrmachtu aj do  Zákopčia. V Trenčíne boli na námesti Andreja Hlinku 25.3.1939. Incident pri Jablunkovskom tuneli 25.8.1939  jednotkou " K " wroclawského oddelenia Abwehru ( Abwehrstelle Breslau) " Kampfororganisation Jablunkau" od 8. armadného zboru vo Wroclavi pod velením Leutnant. Dr.Hansa Alberta Herznera a politického vedúceho Franza Maya. Na Kysuciach boli v predvečer invázie do Poľska v plnej sile rozmiestnené oddiely  7.pešej divízie ( 7. Infanterie - Division ) armádnej skupiny Juh ktorej od 1.8. do 30.9.1939 velil v Generalmajor Eugen Ott. Dňa 30.9.1939 Generalmajora Eugena Otta vystriedal Generalleutnant Eccard Freiherr von Gablenz. Operačným dôstojníkom bol Oberstleutnant Paul Reichelt). Divízia sa skladala z 19.,61.a 62. pešieho pluku ( Infanterie Regiment), 7.motorizovaný protitankový pluk ( 7.  Panzerabwehr Bataillon ( mot.), 7. prieskumný pluk ( 7. Aufklärungs Bataillon ), 7. delostrelecký pluk ( 7. Artillerie - Regiment), 7. rezervný poľný pluk ( 7.Feldersatz - Regiment ), 7. spojovací pluk ( 7. Nachrichten - Abteilung - Regiment),7.ženijný pluk ( 7.Pionier - Regiment ) a zásobovacie jednotky ( Versorgungseinheiten ). Posledný deň augusta 1939 prichádzali do Čadce , kde obsadili dôležité body. V noci na 1.9.1939 sa nemecké vojsko presúvalo cez Svrčinovec a ďalšie obce do Poľska. Dňom 1. septembra sa začala 2. svetová vojna. Už na druhý deň zriadilo nemecké velenie v bývalých kasárňach v Čadci poľnú nemocnicu. Na Slovensko boli z Protektorátu Čechy a Morava premiestnené jednotky Wehrmachtu - 2. tanková divízia, veliteľ gen. tank. vojsk Rudolf Veiel, tri horské divízie a 4. ľahká divízia.
Jednotky Wehrmachtu na Slovensku pri útoku na Poľsko 1.9.1939:
Údaje o mieste a dátum pobytu sú doložené na základe poštových zásielok, ktoré príslušníci Wehrmachtu odosielali zo Slovenska domov v mesiacoch august - október 1939.
Zlín 22.3.1939 4.LD,( do Žiliny prišla 26.8.1939 )
Hranice na Morave 9. batéria 156.del.pluku 56. Infanterie - Division prišla na Slovensko v septembri 1939
Makov 24.- 25.8.1939 XVIII.AK
Žilina 26.8.1939 jednotky XVIII.AK. 4. LD, 2.Grenadier - Division, 30.8.1939 jednotky 3. Grenadier - Division, 31.8.1939 jednotky XXII.AK,  2.-13.10.1939 jednotky 7. Infanterie - Division
Bytča 11.- 31.8.1939 7.Infanterie - Division
Trenčín 17.3. 1939, 27.8.1939
Martin 29.-31.8. 1939 2.PzD, 31.8.1939 3. Grenadier - Division
Vrútky 6.9.1939 3.rota 604.zdravot.transport.oddielu 14.A
Sučany 26.9.1939 3.malá automob. kolóna 156. kolóny 56.Infanterie - Division
Ružomberok 1.9.1939 XXII.AK, 6.9.1939 3.rota 604.zdravot.transport.odd.14.A
Terchová 29.- 31.8.1939 2.PzD, 14.9.1939 
Trenčianske Teplice 3.9.1939 - 2. rota 54.spoj.oddielu 1. Grenadier - Division, 5.9.1939 - XXII.AZ
Oravský Podzámok 24.- 27.8.1939 4.LD,
Trstená 27.- 31.8.1939 4.LD
Tvrdošín 1.- 2.9.1939 XVIII.AK, 2.-4.9.1939 XXII.AK
Hlohovec 2.9.1939
Bratislava 4.9.1939 štáb 54.náhr.práporu 1.Grenadier - Division1.GD
Prievidza 5.9.1939 2.Grenadier - Division
Smolenice 9.9.1939 3.čata 608.strážnej roty 57.Infanterie - Division 
Tatranská Lomnica 6.9.1939 3. rota pluku horských myslivcov poľná pošta 22202 -1. horská divízia poľná pošta 54 a taktické čísl 54b,
V.Tatry 30.GK, 6.9.1939 - 54. zdravotnícka rota 1.Grenadier - Division, 8.9.1939 - štáb 617. dp zvláštneho určenia, 10.9.1939 - 4. rota 192.pp 57.Infanterie - Division
Poprad 31.-8.- 3.9.1939 2.Grenadier - Divission, 2.9.1939 16.rota 99. pluku hor. myslivcov 1.Grenadier - Division, 6.9.1939 57.Infanterie - Division
Spišská Sobota 2.9.1939 1. Grenadier - Division
Podolinec 3.9.1939 1. Grenadier - Division, 5.9.1939 štáb 99.pluku hor. myslivcov 1. Grenadier - Division, 5.-6.9.1939 XVIII. AK, 14.9.1939 62. rota práporu zem. strelcov XVI/W
Kežmarok 4.9.1939 XVIII.AK
Krompachy 1.?9.1939, 56.pešia divízia taktické číslo 479b a poľná pošta č.156
Marhaň 16.9.1939, 3.čata 157.žen.roty 57.Infanterie -  Division,taktické číslo 157b a poľná pošta č.157
Prešov 8.-9.9.1939 57.Infanterie - Division, 9.9.1939 157.dielenská rota 57.Infanterie -  Division,11.9.1939 3.malá autokolóna 156.kolóny 56.Infanterie - Division, 13.9.1939 156.veterinár.rota 56.Infanterie - Division, 4.rota 171.pp 56.Infanterie - Division, 15.9.1939 156.diel. rota 56.Infanterie - Division, 1.- 8.10.1939 1.Grenadier - Division, 10.10.1939 1.sekcia 156.čaty sanitných vozov 56.Infanterie - Division D,  6.-13.10.1939 7.Infanterie - Division, 11.-14.9.1939 56.Infantery  division, 20.9.1939 3. Grenadier - Division, z.b.V.  a z.b.V. Prešov ?
Široké 8.-9.9.1939 56.Infanterie - Division
Dobšina 9.10.1939 Hranič. pásmo 30
Bardejov 5.-7.9.1939 1. Grenadier - Division
Svidník10.9.1939 57.Infanterie - Division, 18.9.1939 3. Grenadier - Division
Giraltovce 15.9.1939 56.Infanterie - Division
Medzilaborce 18.9.1939, 56.Infanterie - Division taktické číslo 479b a poľná pošta č. 156
Hlinková garda a Pohotovostné oddiely HG:
Vodca Mons.ThDr. Jozef Tiso ( predseda HSĽS a vlády Slovenskej autonómnej krajiny 14.3.1939, prezident Slovenskej republiky od 26.10.1939 . Hlavný veliteľ ozbrojených zložiek na Slovensku.

Hlinková garda pôsobila ako polovojenská organizácia HSĽS v rokoch 1938 - 1945. Osobitnú úlohu v jej rámci mali Pohotovostné oddiely HG, ktoré boli koncom II.svetovej vojny nasadené do policajno - vojenských akcií po boku jednotiek SS, Wehrmachtu, SIPO, SD a slovenskej Ústredne štátnej bezpečnosti (ÚŠB )proti vojenským a civilným občanom na území Slovenskej republiky. Rozkaz na budovanie vojenských jednotiek ( POHG) vydal Otomar Kubala 8.9.1944.Spolupráca POHG s nemeckými orgánmi bola daná už prvým rozkazom náčelníka HG, v ktorom nariadil všetkým veliteľom " úzku spoluprácu s veliteľmi a nemeckými vojenskými činiteľmi". V POHG sa sústreďovali najradikálnejšie sily v rámci HG. Dňa 22.11.1944 na porade okresných veliteľov HG v Trenčíne sa dohodli na užšej spolupráci s nemeckými bezpečnostnými jednotkami. Spolupracovať s nemeckou bezpečnostnou políciou SIPO, službou  SD, Heimatschutzom a Einsatzkommandami 13 a 14.
 Stíhaci zväz Slovensko ( krycie meno Jozef ) Jednotka ( Abwehrgruppe 218  -  Edelweis veliteľ por. M.Kaniok mala sídlo v Kremnici
Špeciálnou jednotkou od bojovej skupiny Schill. Veliteľ SS - Obersturmführer Dr. Werner Pawlofski.
1.čata veliteľ SS - Untersturmführer Ferdinand Sonneberger
4.čata veliteľ Oberscharführer  Ing. Werner Tutter. Príslušníci čaty Miroslav Dlhoš, Ladislav Klisenbauer  
Velitelia Hlinovej gardy:
Jozef Baxa 1. veliteľ HG od 28.7.1938 keď HG pôsobila ako spolok. Karol Sidor od 6.10.1938  a 14.3.1939 sa vzdal funkcie.
Alexander ( Šaňo ) Mach od 14.3.1939 - 21.5.1940, František Galan od 21.5.1940 - 29.7.1940, Alexander Mach od 29.7.1940 - 5.9.1944
NŠ HG a zástupca hlavného veliteľa HG:
Otomar Kubala od 30.7.1940 - 20.5.1942, Karol Danihel od 20.5.1942 - 8.9.1944, Otomar Kubala od 7.9.1944
Župné veliteľstva HG a ich velitelia 1939 - 1940
1.Podunajská - Bratislava - Vojtech Horák, Ing.Pecho - Pečner
2.Dolnopovažská - Trnava - Dr.Jozef Bányai
3.Stredopovažská - Trenčín - Jozef Ďuriš
4.Hornopovažská - Žilina - Koloman Horniš
5.Fatranská - Ružomberok - Anton Mederly
6.Oravská - Dolný Kubín - Ľudovít Baran
7.Tatranská - Poprad - Dr.Roman Fraštia
8.Nitrianska - Nitra - Peter Bubliak
9.Pohronská - Zvolen - Dr.Alexander Heretik
10.Gemerská - Tisovec - Ing.Jozef Cengeľ
11.Prešovská - Prešov - Ing. Jozef Kručko
12.Vihorlatská - Michalovce - Ondrej Zverina
Župné veliteľstvá HG po roku 1940
1. Pohronská - Banská Bystrica
2.Bratislavská - Bratislava
3.Nitrianska - Nitra
4.Šarišsko - Zemplínska - Prešov
5.Tatranská - Ružomberok
6.Trenčianska - Trenčín - veliteľ Jozef Ďuriš
Okresné veliteľstvá HG a ich velitelia v rokoch 1938 - 1943 
V tomto období bolo 60 okresných veliteľstiev HG, 30 POHG, 6 poľných rôt a 3 poľné prápory celkom asi 5 000 mužov. 
Dočasná HG v Trenčíne bola založená 8.10.1938 na zasadaní  Slovenského národného výboru v Trenčíne. Dočasný veliteľ HG prof. Fraňo Tiso, zástupca Štefan Ondrášek
Miestny veliteľ HG v Trenčíne Ján Pokorný
Okresný veliteľ HG v Trenčíne Otto Čačala
Oblastný veliteľ HG v Trenčíne Hugo Urbánek a oblastný dôverník HG v Trenčíne Štefan Markovič
Hlinková garda v Turzovke: Veliteľ Augustin Šteffek ( k 10.3.1939 ), Jozef Sučík ( k 18.9.1943 ),
príslušník HG František Jantek
Krycie názvy veliteľstiev HG:
Krycie názvy veliteľstiev boli používané pri telefonickom a poštovom styku.

1.Hlavné veliteľstvo HG - Lipa, 2.Bratislava - Gaštan, 3.Bánovce nad Bebravou - Šípka, 4.Dubnica - Osika,5.Hlohovec - Jelša
6.Holíč - Javor, 7.Ilava - Breza, 8.Kúty - Hruška, 9.Kremnica - Egreš, 10.Malacky - Bôr, 11.Nitra - Buk, 12.Nové Mesto nad Váhom - Smrek
13.Piešťany - Jedľa, 14.Považská Bystrica - Slivka, 15.Prievidza - Trnka, 16.Prešov - Jaseň, 17.Púchov - Sosna, 18.Ružomberok - Ruža
19.Senica - Hrab, 20.Skalica - Dub, 21.Spišská Nová Ves - Čerešňa,22.Šaštín - Bez,23.Topoľčany - Vŕba, 24.Trenčín - Agát
25.Trnava - Orech, 26.Trstená - Jabloň, 27.Turčiansky Svätý Martin - Višňa, 28.Veľká Bytča - Jaseň, 29.Zlaté Moravce - Lieska, 30,Žilina - Topoľ
Ústredňa štátnej bezpečnosti ( ÚŠB )
Po 6. októbri 1938 sa z bratislavskej OZÚs-ky ( Odbočka spravodajskej ústredne )  jej vedenie prevzal Dominik Vacho na rozkaz policajného riaditeľa Dr. Jána Jusku. Po 14. marci 1939 sa z Odbočky spravodajskej ústredne stala Spravodajská ústredňa. Ústredňa štátnej bezpečnosti ( ÚŠB ) bola najvyšší policajný úrad počas vojnovej Slovenskej republiky, ktorý mal za úlohu vykonávať policajné spravodajstvo ( obranné ). Už 29.6.1939 prišla na Slovensko nemecká misia vedená vládnym radcom T. Tanzmannom ktorá mala pomôcť zriadiť na Slovensku obdobu nemeckého Gestapa. Tu sa prejavila neochota spolupráce keď bol prezidiálnym šéfom MV Izidor Kosa.Dňa 13.9.1939 prišla na Slovensko nová nemecká trojčlenná misia v zložení: Vedúci kriminálny riaditeľ Josef Vogt, Günter Pütz, Franz Goltz. Misia bola pripojená k nemeckému vyslanectvu. Misia organizovala prednášky ktorých sa zúčastnili: šéf prezídia MV Dr. Mattovič, Dr. Jozef Beňuška, Dr. Jozef Mišík.Ďalší turnus prednášok bol organizovaný pre Rodobranu. Toto organizoval veliteľ Rodobrany Jozef Joštiak ( bol švagrom Alexandra Macha ), tlmočníkom bol František Galan. Medzi účastníkmi bol aj správca väznice v Ilave Pavol Krchňák. Ďalšie prednášky boli pre Freiwillige Schutzstafel ( FS ) a Deutche Partei ( DP ). Po skončení nemeckej misie zostal Franz Goltz pri nemeckom vyslanectve ako policajný ataše. Jeho činnosť pre túto problematiku obmedzoval Dr. Hahn.V tomto čase bol veliteľom bratislavskej posádky mjr. Šlechta.  Dr. Ferdinand Ďurčanský ako MV mal v tom čase poradu za účasti Dr. Jozefa Mišíka, gen. Timoteja Ištoka za žandársky zbor a bratislavského politického riaditeľa Dr. Jána Juska. K vzniku ÚŠB najväčšou mierou prispel prof. Vojtech Tuka keď bol MV.  Bola zriadená 1.1.1942 a existovala až do zaniknutia Slovenskej republiky na jar 1945. Vznikla zlúčením 4. oddelenia MV a spravodajského oddelenia Policajného riaditeľstva v Bratislave ako odbor Prezídia MV Slovenskej republiky. Prvým vedúcim ÚŠB bol Dr. Jozef Mišík.( v roku 1939 bol okresným náčelníkom v Piešťanoch).
Organizačná štruktúra ÚŠB:
1. oddelenie - Kancelária prednostu
2. oddelenie: spravodajské - prednosta Dominik Vacho, pridelený komisár František Jurčo. Neskoršie prevzal funkciu prednostu.
3. oddelenie: národnostné ( malo 2 pododdelenia 3 / A a 3 / B ) . Vedúci oddelenia 3 / A bol Dr. Jozef Beňuška a oddelenia 3 / B Dr. Emil Malinovský.
Oddelenie 3 / C ( komunistické ) vzniklo neskoršie. Vedúcim sa stal Dr. Koloman Skačáni, neskôr Pavol Príkopa.
Vedúcim skupiny detektívov a " dušou" oddelenia 3/C bol Imrich Sucký ( Suczký  nar. 1899 + 1973 Viedeň, možná pôvodom Nemec ) Najviac sa pričinil o mnohé úspešné zásahy proti komunistickej ilegalite v rokoch 1941 - 1944. V marci 1940 zatknúl oblastného tajomníka KSS Karola Černockého a 4.7.1941 zatkli Viliama Širokého ktorý prišiel z Moskvy. Jednotlivé ilegálne  vedenia KSS boli likvidované za pomoci konfidentov z radov KSS. Medzi nimi boli Jozef Klčo, Kurt Ehrenstein a niekoľko ďalších.Zatkli aj oblastného tajomníka KSS v Banskej Bystrici Františka Vávru ktorý sa stal konfidentom ÚŠB.
1. ilegálne vedenie KSS:Július Ďuriš, Ľudovít Benada, Ján Osoha.Cez konfidenta Vojtecha Kohna zatkli Júliusa Ďuriša a cez konfidenta Františeka Vávru zatkli Ľudovíta Benadu a Vojtecha Kohna.
2. ilegálne vedenie KSS:Ján Osoha, Vincent Škrabala, Otto Klein ( " Krajňák " ).
3. ilegálne vedenie KSS: Ján Osoha, Štefan Dubček, Jozef Lietavec
4. ilegálne vedenie KSS:Štefan Bašťovanský, Miloš Hrušovský, Štefan Handera. Konfident Teodor Willmon. Po zatknutí sa Štefan Handera stal konfidentom ÚŠB.
5. ilegálne vedenie KSS:Karol Šmidke, Gustáv Husák, Ladislav Novomeský 
Imrich Sucký bol osobným detektívom MV Alexandra Macha. Imrich Sucký spolupracoval s brnenským Gestapom ( Koslowski, Florian, Leopold Eibl, Johann Zehetmayer ).
4. oddelenie: Evidencia časopisov a listová cenzúra . Vedúci Štefan Miština nar. 5.8.1904 Bánovce nad Bebravou + ?. Vykonával aj súpis konfiškovaného majetku perzekuovaných Židov, pričom zaistil 186.000 Ks na účtoch a 104.000 v hotovosti. Z nich boli desaťtisíce deportovani do KT. V júni 1945 sa z rodinou presťahoval do Prahy, kde získal miesto na ministerstve. Vo februári 1948 vstúpil do KSČ. V máji 1950 pôsobil v Košiciach ako kriminalista.( Bol otcom Lívie Klausové, tchánom prof. Václava Klause - prezidenta ČR a dedom Václava Klause ml.). Pozn. J.K.
5. oddelenie: Administratív - právne : Vedúcim oddelenia bol od 1.3.1940 Dr. Peter Komandák. Mal na starosti vydávanie víz.   
 ÚŠB mala svoj vlastný zoznam a evidenciu konfidentov ( ich vyplácanie mal na starosti Jozef Plachý ).Existovala jediná skupina konfidentov ktorých zoznam ÚŠB spracovala na rasovo prenasledovaných Židov. Zoznam bol vyhotovený na 14.oddelení MV, ktorý mal na starosti Ondrej Nemček. Boli to Židia ktorí boli nositelia prezidentskej výnimky aby neboli daní do transportov. Prednostom na ÚŠB bol aj Dr. Ján Ambra a ako príslušník Andrej Maxian. Podateľňu viedol hlavný kancelársky oficiál Kadák. Na ÚŠB pracoval aj Dr. Pavol Sadloň vo funkcii komisára politickej správy.   ÚŠB spolupracovala pritom aj  so štruktúrami Hlinkovej slovenskej ľudovej strany ( HSĽS ) ako bola Hlinková garda ( HG ), Hlinková mládež ( HM ), s nemeckým Gestapom, so stranou karpatských Nemcov Deutsche Partei ( DP ),Freiwillige Schutzstafel ( FS ). Spravodajskej službe boli podriadené všetky zložky mocensko - represívneho aparátu: polícia, žandárstvo, župné a okresné úrady ale aj notári.Do kompetencie ÚŠB patril aj zaisťovací tábor v Ilave ktorý slúžil na internáciu politických odporcov režimu.V roku 1944 vznikla 3 členná komisia pre zaistenie a prepúšťanie z Ilavy pri MV. V komisii boli : Prednosta XV. oddelenia MV Dr. Peter Starinký, hlavný prokurátor Dr. Štefan Lucký, advokát Dr. Štefan Kráľ.Po pretrvavajúcom konflikte s pohľadu kompetencií medzi ÚŠB a Rodobranou bola Rodobrana v júni 1940 rozpustená. Z rozpustenej Rodobrany prešiel do ÚŠB František Gulan ktorý sa stal podriadeným Dr. Jánovi Ambrovi. Keď sa Alexander Mach vrátil po rokovaniach v Salzburku v roku 1940 odvolal z funkcie Dr. Jozefa Mišíka. Proti jeho odvolaniu intervenoval Andrej Marsina z Trenčína.Po Mišíkovom odvolaní nastúpil do funkcie mjr. Michal Lokšík ktorý bol vo funkcii dva dni. Potom bol poverený Dr. Jozef Beňuška a následne Alexander Mach vymenoval dočasne Dr. Jána Ambru. Tajomníkom Alexandra Macha bol Ján Slivka. Dňa 14.1.1941 bol Dr. Ján Ambro odvolaný a funkciu dočasne prevzal Dr. Jozef Beňuška. V marci 1941 Alexander Mach uviedol do funkcie šéfa ÚŠB Dr. Petra Starinského, bývalého okresného náčelníka v Medzilaborciach.Vo funkcii bol do 24.9.1942, kedy prešiel na funkciu prednostu XV. oddelenia MV.Koncom vojny bol okresným náčelníkom v Novom Meste nad Váhom.V Prešove bol prednostom OÚŠB hlavný politický radca Dr. Ladislav Števonka, tajomníkom Ján Liba. Vo Zvolene bol vedúci inšpektor Ján Maďar. Organizačné zmeny v ÚŠB nastali po začatí Slovenského národného povstania v auguste 1944.Následne začali na Slovensku pôsobiť nemecké bezpečnostné zložky. Od septembra 1944 mali tábor v Ilave Nemci vo vlastnej správe. V septembri 1944 po vymenovaní novej vlády bola ÚŠB vyňatá z kompetencie MV a podriadená bezpečnostnému odboru MNO. ÚŠB bola poverená štátno bezpečnostnými úlohami na celom Slovensku.. MO Štefan Haššík vydal nové smernice na vybavovanie agendy. Novým prednostom úradu sa stal Dr. Pavol Denk z Brezna.
Poradcovia ( beráteri ):
SS - Obersturmbannführer  Viktor Nageler ( 1903 + ?.od januára 1945 SS - Hans Klatz ( 1914 - 2009 ? ). Poskytovali pomoc HG pri prestavbe podľa vzoru SS.
Pre propagáciu a tlač - SS - Anton Endrös, pre hospodárstvo a financie - SS - Erich Gebert, pre políciu - SS - Franz Goltz, pre židovskú otázku SS - Dieter Wisliceny  
Jednotky Wehrmachtu a Waffen SS vo v sťahu k SNP od 29.8.1944 - 9.5.1945
Ernest von Druffel - nemecký konzul na Slovensku
Hans Bernard - nemecký vyslanec na Slovensku do odvolania 29.7.1940
Manfréd von Killinger ( 1886 + 1944 - samovražda v Rumunsku ) vyslanec na Slovensku od 29.5.1940
Nemecký vyslanec SA - Obergruppenführer Hans Elard Ludin ( 1909 + 9.12.1947 popravený v Bratislave ) Vyslanec III. Ríše v Slovenskom štáte v rokoch 1941 - 1945. Inicioval vstup nemeckých vojsk na Slovensko 29.8.1944.
General der Panzertruppe Alfréd Ritter von Hubitzki ( 1887 - 1971 ). Vedúci nemeckej vojenskej misie na Slovensku.
SS - Dieter Wisliceny - príslušník SA, SD, ( 1911 + 4.5.1948 popravený v Bratislave ). Od roku 1940 poradca pre židovské otázky na Slovensku. Mal spoluúčasť na deportácií Židov zo Slovenska do KT.   
SS - Obergruppenführer Gottlob Berger ( 1896 - 1975 ) veliteľ nemeckých okupačných vojsk na Slovensku od 31.8.1944 - 19.9.1944. Odvolaný s funkcie pre nesplnenie úlohy potlačenie SNP.
SS - Obergruppenführer Hermann Höfle (1896 + 9.12.1947 popravený v Bratislave ) .- veliteľ nemeckých okupačných vojsk na Slovensku, Náčelník štábu Oberst gšt.Otto Uechtritz ( po roku 1945 Genpor. Bundeswehru)
SS - Obersturmführer Otto Skorzeny ( 1908 - 6.7.1975 Madrid ) veliteľ ( špionážnej ) teroristickej divízie Brandenburg - priamy nadriadený špeciálnym proti partizánskym jednotkám Jozef a Edelweis na Slovensku
271.Volksgrenadier division ( 271. divízia národných granátnikov): veliteľ genmjr. Martin Bieber od 17.9.1944 16.2. 1945. Divízia vznikla v Trnave. Dňa 16.2.1945 bola sz Levíc. 
708. Volksgrenadier division  ( 708. divízia národných granátnikov ): veliteľ Generalmajor Josef Krieger od 15.9. - 15.11.1944 a od 15.11.1944 do 3.2.1945 Generalmajor Wilhelm Bleekwem.Vznikla 5.11.1944 v Piešťanoch.
Divízia vznikla reorganizáciou zo 7. Infanterien division 4.9.1944. Na Slovensku bola do novembra 1944. Organizácia divízie: 728,748,760  granatnícky pluk, 658. del. pluk, 708. mušketýrska rota, 708. protitankový prápor, 708. poľný doplňovací prápor, 708. spojovací prápor, 708. ženijný prápor a zásobovacie jednotky. Divízia bola zničená v apríli 1945 pri meste Colmar v Elsasku.     
XXIV. tankový zbor ( XXIV. Panzer - Korps ) Poľná pošta - Taktické číslo 424, Krycie číslo 773 - súčasť 1. tankovej arnády:
veliteľ General Gotthard Heinrici bol zároveň veliteľom Ask Heinrici, NŠ 1.TA Oberst gšt.Carl Wagener, Ia Oberst.gšt. Martin von Graevenitz
Organizácia:  1.úderný pluk 1. nemeckej tankovej brigády z XXIV. divízie a Kampfgruppe - Bojová skupina  veliteľ Oberst Mathias zo skupiny Heinrici,
Kampfgruppe - Bojová skupina veliteľ General von Rintelen
Organizácia: Predsunuté oddiely XI. AZ posilnené obrneným vlakom č. 62, 987. prápor zemebrany doplnil 357. pešiu divíziu, úderný pluk posilnený tankovou čatou z 24. td
Kampfgruppe - Bojová skupina veliteľstva tylu armádneho priestoru 531
Organizácia: armádna škola zbraní, oddiel tankvých stíhačov XXXXIX. horského zboru, dve poplachové roty arm. žen. náčelníka, 1 poplachová rota arm. náčelníka pre spojenie. VS do 28.8.1944 Užhorod, ), VS Sobrance
Heimatschutz - jednotka Hauerland - veliteľ Ján Cajdler, funkcionár Deutsche Pertei na Slovensku. Členovia: Ambróz Gross, Augustin Furták, Karol Leitman, Rudolf Švarc,, Peter Štorcer, Jozef Grolmus, Ondrej Melischko, Joseph Rosenberg,
SS - Sturm Brigade: veliteľ komanda SS - Obersturmführer Hans Niederland, Wiesner
SS - Sonderkampf Gruppe Ohlen: Veliteľ SS - Sturmbanführer Conrad von Ohlen. Bola vytvorená v auguste 1944 a na Slovensku od 29. / 30.8.1944
Organizácia: 82. náhradný pluk tankových granátníkov, II/1 a II/8 výcvikový prápor zemebrany ( z BuM ), bojová skupina SENICA ( 1.rota 373. práporu zemebrany a náhradná tanková rota )
Kampfgruppe Junck - Bojová skupina z branného okruhu VIII. Vratislav -  veliteľ Oberst Stephan .Junck
Organizácia ( štáb 85. tankového pluku,zmiešaná rota, spojovacia čata, ženijná čata, čata ťažkých guľometov, 13. náhradný prápor tankových granátníkov ( tri strelecké roty, a jedna rota ťažkých guľometov ), 8. rota ťažkých stíhačov,    
SS - Regiment Brigade Dirlewanger: velitel SS - Oberführer Oskar Dirlewanger
SS - Panzer- Grenadier Regiment Schill - Sonderkampfgruppe: FpN 26 667 B prišiel z Protektorátu Čechy a Morava
Štáb: veliteľ  SS - Sturnbanführer R. Klotz.  Mala 2 200 mužov Waffen SS
Organizácia:štáb pluku, tri prápory tankových granátnikov, batéria samohybných diel - veliteľ SS - Untersturmführer Jochen Poole
Bataillon Teuteberg FpN 26 667, Bataillon Kettgen FpN 26 667, SS - Einheit " Mösinger "
1. Bttr. FpN 30 767A, 2.Bttr. FpN 30 767B, SS - Enheit " Rösser ",1.Sturmgesch.Kp. FpN 30 767C, 2. Sturmgesch.Kp. FpN 30 767D
SS Kampgru. " Dietz " FpN 30 767, Verw.Kp. FpN 67 181
18. Panzergrenadier Division SS " Horst Wessel (
18. dobrovoľnícka divízia pancierových granátnikov SS Horst Wessel ) Prišla z Maďarska ( príslušníci boli maďarski Nemci )
Štáb: FpN 16 441 - veliteľ SS - Sturmbanführer Schafer a SS - Hauptsturmführer Schuhmacher
Div.Begl.Kp.FpN 48 365, Feldgend.Kp.18 FpN 45 913, SS Felders.Btl.18 FpN 05 694
SS Pz.Gren.Rgt.39. (39. pluk pancierových granátnikov SS)
Rgts.Štáb FpN 18 830, I.Btl. FpN 19 087, II. Btl. FpN 19 644, III. Btl.FpN 20 387
13.( I.G.)Kp. FpN 20 926, 14. ( Fla. ) Kp. FpN 41 780, 15.Kp. FpN 21 135, 16. Kp. FpN 01 220, Kol. FpN 21 799 
SS Pz.Gren.Rgt.40 ( 40. pluk pancierových granátnikov SS)
Rgts.Štáb FpN 22 110, I. Btl. FpN 22 782, II. Btl. FpN 22 948, III. Btl.FpN 23 331
13.Kp.FpN 23 719, 14.( Fla.) Kp.FpN 39 840, 14.Kp. FpN 23 846, 15.Kp.FpN 23 846, 16.Kp. FpN 11 813, Kol. FpN 16 504
SS Pz.Abt.18 FpN 57 906
SS Art. Rgt.18 (18. delostrelecký pluk SS ), Rgts.Stab FpN 01 026, SS Flak Abt.18 FpN 07 579, Fla.Kp.18 FpN 48 631
SS Pz.Aufkl.Abt.18 FpN 48 682, SS Pz.Jäg.Abt.18 FpN 07 947, SS Pi.Btl.18 FpN 01 165 SS Nachr.Abt.18 FpN 18 610
SS Nachsch.Tr.18, Štáb FpN 06 846
1.Kraftf.Kp. FpN 37 831, 2.Kraftf.Kp. FpN 21 799, 3.Kraftf.Kp. FpN 16 504, 4.Kraftf.Kp. FpN 08 711, 5.Kraftf.Kp. FpN 11 791, 6.Kraftf Kp. 06 367, 1e. Art.Kol. FpN 07 947,
Fahrschwdr.FpN 39 819, Nachsch.Kp. FpN 08 916, Waffen Werkst.Kp. FpN 15 561, besp.Kol.51 FpN 39 819
SS Instands. Abt. 18, Štab
FpN 06 485A, 1.Werkst. Kp. FpN 45 431, 2. Werkst. Kp. FpN 06 485C, Ersatzteil Staff. FpN 06 485D
1. Kw.Werkst.Kp.51 FpN 45 431
SS Wirtschafts Btl.18 Štáb
FpN 08 705A Backer. Kp. FpN 08 705B, Schlachter.Kp. FpN 08 705C , Verw.Kp. ( Verpfl. Amt) FpN 08 705D, Feldpostamt 18 FpN 09 144,
SS San.Abt.18 Štab
FpN 04  797 A, 1. San. Kp. FpN 17 166, 2. San. Kp. FpN 04 797C 1.Kr.Kw.Zug FpN 44 650, 2. Kr. Kw.Zug FpN 04 797E, 3.Kr.Kw.Zug FpN 04 797F, Tr.Entgift.Zug FpN 04 797G
SS San. Kp. 51 FpN 17 166, 1.Kr.Kw.Zug 51 FpN 44 650
Sturm Gruppe Wildner
14.Gal.Div. - veliteľ Obersturbanführer Karol Wildner ( karpatský Nemec, bývalý príslušník Slovenskej armády ) Bojová skupina mala 900 vojakov a dôstojníkov. 
Strurm Gruppe Wittenmayer 14. Gal. Div.- veliteľ SS - Sturmbanführer Fridrich Wittenmayer. Bojová skupina mala 1300 vojakov a dôstojníkov. Vypálili obce Kvačany a Smrečany na Liptove za spolupráce POHG z Piešťan.
SS - Division TATRA 178. divízia tankových granátnikov - divízny štáb veliteľ divízie genpor.von Loeperom . Spolupracovala s Edelweisom
14 .Wafen Grenadier Division der SS Galizische (Ukrainische No. 1 ) FpN 15 000 Presun divízie na Slovensko rozhodol H. Himmler. Od 8. - 13.10.1944 jednotky obsadili priestor od Púchova po Štrbu.
Názov divízie od 6 / 1944 - 11 / 1944 - Galizische SS Freiwilligen Division a od 11 / 1944 - 4 / 1945 - 14. Waffen Grenadier Division der SS ( ukrainische Nr.1 ) Štáb sídlil v Žiline.
veliteľ Brigadeführer SS a Generalmajor Walter Schimann, Brigadeführer SS a Generalmajor Fritz Freitag.Na štábe divízie bol medzi inými aj Major Wolf Dietrich Heike.NŠ - SS Sturbmbanführer Heyke
Waffen - Grenadier - Regiment der SS 29 ( galizisches Nr.1 ) FpN 00650
Štáb: veliteľ SS - Standartenführer Fritz Dern.Adjutant SS - Hauptsturmführer Kowalski, Adjutant SS - Hauptsturmführer Ditze. Sídlo Kysucké Nové Mesto
I. Bataillon: veliteľ SS - Hauptsturmführer Heinz Kurzbach, Otto Blankenhorn FpN 03 368
II. Batallion: veliteľ SS - Hauptsturmführer Wilhelm Allerkamp, Hans Sulzinger FpN 07 223
III.Batallion: veliteľ SS - Obersturmführer Karl Wildner FpN 01 461, 19 233 
13.Kompanie FpN 08 334, 14. Kompanie FpN 04 569
Waffen - Grenadier - Regiment der SS 30 ( galizisches Nr.2 ) FpN 05 330
Štáb: veliteľ SS - Obersturmbanführer Hans - Boto Forstreuter, Standartenfuhrer Fritz Dern, Adjutant SS - Haupsturführer Kurkowsky Sídlo Veľká Bytča
I. Batallion: veliteľ SS - Hauptsturmführer Siegfried Klocker, FpN 09 084
II. Batallion: veliteľ SS - Hauptsturmführer Friedrich Wittenmeyer FpN 10 227
III. Batallion: veliteľ SS - Hauptsturmführer Albert Zerwin FpN 12 102, 23 374
13.Kompanie FpN 18 410, 14 Kompanie FpN 13 283
Waffen - Grenadier - Regiment der SS 31 ( galizisches Nr. 3 ) FpN 11 088
Štáb: veliteľ Obersturbanführer Paul Herms, Standartenführer Rudolf Pannier, adjutant: SS - Hauptsturmführer Günter Weiss Sídlo Turčiansky Svätý Martin
Regimentsgeistlicher: veliteľ Waffen SS - Untersturmführer Lewinskiy
I. Bat.veliteľ SS - Sturbanführer Heinz Kurzbach, FpN 19 265
II. Bat.veliteľ SS - Sturmbanführer Elmar Scholtz, FpN 16 138
III. Bat. veliteľ SS - Sturmbanführer Podlesch, FpN 06 771, 28 714
13. Kompanie FpN 14 295, 14. Kompanie FpN 17 082
Waffen - Artillerie - Regiment des SS 14. FpN 02 002
Štáb: veliteľ SS - Obersturmbanführer Friedrich Bayersdorf. Sídlo Veľká Bytča
adjutant SS - Obersturmführer Helmut Horstmann
I. Abteilung - veliteľ SS - Hauptsturmführer Kurt Gläss, FpN 21 985
II. Abteilung - veliteľ SS - Sturmbanführer Alfred Schuteendorfer, SS - Hauptsturmführer Emil Schlesinger, FpN 15 107
III.Abteilung - veliteľ SS - Hauptsturmführer Gunter Sparsam, FpN 20 213
IV.Abteilung - veliteľ SS - Sturmbannführer Otto Beisse, FpN 25 614
Waffen - Füsiher - Bataillon 14. Sidlo v Rajci, FpN 23 581, 01 461  
veliteľ SS - Sturmbanführer Josef Syr, SS - Obersturmbanführer Karl Bristot
adjuntant SS - Obersturmführer Schmitten
SS - Freiwilligen - Flak - Abteilung 14, FpN 21 065, veliteľ SS - Hauptsturmführer Wirtes
Waffen - Nachrichten - Abteilung der SS 14 Sídlo Žilina,FpN 24 047
veliteľ SS - Hauptsturmführer Wolfgang Wuttig, SS - Sturmbanführer Werner Heinz, Adjutant SS - Untersturmführer Kaufmann, SS - Radfahr - Bataillon 14
Waffen - Grenadier - Ausbildungs - und  Ersatz Regiment der SS 14 sídlo Čadca FpN 39 336
Štáb: veliteľ SS - Standartenführer Mathias Huber, SS - Obersturmbanführer Carl Marcks
adjutant SS - Hauptsturmführer Roggenkamp
I. Bat. veliteľ SS - Hauptsturmführer Hartung sídlo Čadca FpN 67 249
II. Bat. veliteľ SS - Hauptsturmführer Pöhle sídlo Turzovka FpN 37 682
III. Bat.veliteľ SS - Sturmbanführer Schramm sídlo Oščadnica FpN 64 425, Ersatz Bat. sídlo Čadca FpN 05 363
Waffen - Pionier - Batallion der SS - 14 sídlo Vrútky,FpN 29 826
veliteľ SS - Sturmbannführer Josef Remberger, adjutant SS - Untersturmführer Horst Glockner
Waffen - Panzerjäger - Abteilung 14 FpA 30 904 sídlo Turčiansky Svatý Martin
veliteľ SS - Sturmbannführer Herbert Kaschner, Adjutant SS - Untersturfuhrer Kellner
SS - Sanitats - Abteilung 14, FpA 12 102, Štáb: veliteľ SS - Sturmbannführer Dr. Max Specht, adjutant SS - Obersturmführer Dr. Günther
Verwaltungsführer SS - Obersturmführer Dirksheide ,Stabsscharführer SS - Obersturmführer Karl Friedrich
1. Kompanie FpA 22 317 SS - Sturmbannführer Dr. Schmitt , 2. Kompanie FpA 18 480 SS - Hauptsturmführer Dr. Stridde
1. Kr.Kw.Zug FpA 24 661, 2.Kr.Kw.Zug FpN 30 109
Feldlazarett FpA 44 741, SS - Sturmbannführer Dr. Schmitt
SS - Veterinär - Kompanie 14FpA 27 592
SS - Nachschubtruppen 14 sídlo Žilina, FpN 31 283
Štab: SS - Obersturmbannführer  Franz Magill, Adjutant SS - Sturmbannführer Haase
1. Kraftfahr - Kompanie FpN 23 908, 2. Kraftfahr - Kompanie FpN 27 423, 1 / 2 Fahr. - Schw.
Nachschub Kompanie Werkstatt - Kompanie: SS - Hauptsturmführer Martiniuk
SS - Wirtschafts - Batallion 14, FpN 06 771
Štáb:
SS - Obersturmbannführer Sulzbach, Adjutant SS - Obersturmführer Mayer
Bäckerei - Kompanie FpN 31 935, Schlächterei - Kompanie FpN 25 107
Verpflegungsamt FpN 19 432
Veterinär - Kompanie FpN 27 592, SS - Hauptsturmführer Dr. Andersen
SS - Feldpostamt 14 - FpN 29 400 SS - Obersturmführer Hielscher
SS - Versorgungs - Kompanie 14, FpN 22 317, 18 480
SS - Kriegsberichter - Zug 14, FpN 24 661, 30 109
SS - Feldgendarmerie - Trupp 14 SS - Feldersatz - Bataillon 14 , sídlo Belá
Veliteľ SS - Sturmbannführer Johanenes Kleinow, Adjutant Untersturmführer Reichenbach
Časti divízie nasadené samostatne:
 SS - Kampfgruppe WILDNER - veliteľ SS - Obersturmbannführer Karl Wildner
Organizácia: 3 pešie roty, rota ťažkých zbraní, čata pech. kanónov, čata protitanková,čata ženijná, prieskumná a spojovacia. Spolu asi 900 mužov. Od 28.9.1944 prešla pod velenie SS - Kampfgruppe SCHILL
SS - Kampfgruppe WITTENMEYER - veliteľ SS - Hauptsturmführer Fridrich Wittenmeyer
Jednotka bola v sile zosilneného práporu.Operovala samostatne. Nasadená bola 17.10.1944 v priestore Liptovský Hrádok - Kráľova Lehota - Malužina.Dňa 21.10.1944 vykonala útok na úsek jednotky " Kosatec" za použitia obrneného vlaku č.62. Dňa 25.10.1944 obsadila Malužinu. a 28.10.1944 pri trestnej výprave vypálila obec Smrečany a 29.10.1944 uskutočnilůa trestnú výpravu do obce Žiar.
18. SS - Freiwilligen - Panzergrenadier - Division " HORST WESSEL"
Štáb: Veliteľ SS - Brigadeführer August Wilhelm Trabant, FpN - 16 441
1a: Major i.G./ SS - Sturmbannführer Gunther H. Wild
1b: SS - Obersturmbannführer Heinrich - August Barner, SS - Hauptsturmführer Helmut Meyer
1c:SS - Hauptsturmführer Erich Stuber
IVa: SS - Sturmbannführer Hans - Michael Schottes
IVb: SS - Obersturmbannführer Dr. Albrecht Wiehler
SS - Panzer Grenadier Regiment 39 - veliteľ SS - Obersturbannführer Petersen, FpN 18 830
I. Bataillon - SS Hauptsturführer Ernst Hoyer, SS - Hauptsturmführer Ernst Meyer, FpN 19 087  
II. Bataillon - SS - Hauptsturmführer Fritz Herwegh, FpN 19 644
III. Bataillon - SS Sturbannführer Josef Schumacher, FpN 20 387
SS - Panzer Grenadier Regiment 40 - veliteľ SS - Sturmbanführer Ernst Schäfer nástup od Tornale, FpN 22 110
 I. Bataillon - SS - Sturmbannnführer Karl Hoffmann nástup od Tornale, FpN 22 782
II. Bataillon - SS - Hauptsturmführer Heinrich Köhler nástup od Tornale, FpN 22 948
III. Bataillon - SS - Sturmbannführer Kurt Prochaska nástup od Tornale, FpN 23 331
SS - Artillerie Regiment 18 - veliteľ SS - Standartenführer Hans Blume, FpN 01 026  
 I. Abteilung - SS - Sturmbannführer Karl Hoffmann nástup od Tornale,
1. Batterie - SS Obersturmführer  Glöckle, SS - Unterstumführer Brücker nástup od Tornale
2. Batterie - SS - Obersturmführer Fudler, SS - Untersturmführer Beilner nástup od Tornale
 II.Abteilung - SS - Hauptsturmführer Heinrich Köhler mal nástup od Lučenca
 III.Abteilung - SS - Hauptsturmführer Herbert Zeder
 IV.Abteilung - SS - Sturmbannführer Alfred Förster
SS - Aufklärung Abteilung 18 - veliteľ SS - Hauptsturmführer Sonme + štáb a zásobovacie jednotky nástup od Rimavskej Soboty,FpN 48 682
2. Kompanie - Schwimmwagen - SS - Untersturmführer Zipser
3. Kompanie - Schwimmwagen, schiwere Kompanie - SS - Hauptsturmführer Claus von Fehrentheil,SS - Hauptsturführer Haspl nástup od Rimavskej Soboty 
4.Kompanie ( Rekruten ) SS - Untersturmführer Gasper
SS - Panzer Abteilung 18 - veliteľ SS - Hauptsturmführer Franz Wunsch, SS - Unterscharführer Christiansen - nástup od Rimavskej Soboty,  SS - Obersturmbannführer Flintermann - mal nástup od Lučenca , II. SS - Panz. Abteil. 18. - SS - Oberstumführer Dirkis, Oberscharführer S Schilb,  FpN 57 906
SS - Pionier Abteilung 18 - veliteľ SS - Sturmbannführer Peter Fink, SS - Obersturbannführer Wolf Griebner, FpN 01 165
SS - Panzer Jäger Abteilung 18 - veliteľ SS - Sturbannführer Fritz Neubert, FpN 07 947
Na Slovensko prišiel 22.9.1944 zosilnený prápor s úlohou chrániť železničnú trať Ružomberok - Žilina.
SS - Sturm Gruppe Schäffer, Stoss Regiment
SS - Sturm Gruppe Volkman
SS - Jagdgruppe ( Jagdverbande ) č. 232 Slowakei Jozef ( Einheit Jozef ) Stíhaci zväz Jozef.
Velitel SS - Obersturmführer Dr. Werner Pawlofski 
Veliteľ 1.čaty SS - Untersturmführer Ferdinand Sonneberg - príslušníci Miroslav Dlhoš a Ladislav Klisenbauer
Veliteľ 4.čaty SS - Oberscharführer Ing. Werner Tutter
Nacistická protipartizánska stíhacia jednotka SS - Jagdverbande " Sudost "  - Abwehrgruppe 218 EDELWEISS - Veliteľ Sturmbanführer Ervín von Thun - Hohenstein
Velitelia a štáb boli Ukrajinci zo špionážnej divízie BRANDENBURG - Veliteľ roty Edelweis kpt. Ladislav Nižňanský
Súčasťou bol oddiel Slovenskej pracovnej služby (SPS ) Rota SPS bola podriadená veliteľovi Abwehrgruppe 2018
V akcii " Schwein" sa zúčastnili  sekulský inštruktor SS - Untersturmführer Ferdinand Sonnenberger. Na strednom Slovensku veliteľ čaty jednotky " Jozef". A druhý inštruktor SS - Unterscharführer Werner Tutter
Schneewittchen ( Snehulienka) Velitel SS - Untersturmführer Schindler
Prepadová jednotka:Veliteľ gen.Becker SS - jednotka veliteľ Kuman
Jednotky Wehrmachtu pri odzbrojovaní východoslovenských divízií a v Duklianskej operácií 
Heeresgruppe Nord Ukrajine - Skupina armád severná Ukrajina ( VS Krakov ) veliteľ General Josef Harpe, NŠ Generalmajor Wolf Dietrich von Xylander, Ia ( prvý dôstojník / šéf operácií ) OberstGeneral.gšt.Georg Freiherr von Weitershausen.
Súčasťou AsK Heinrici, 17.A spolu so 4.TA tvorili začiatkom septembra 1944 skupinu armád Severná Ukrajina.
Východoslovenské divízie boli odzbrojené jednotkami 14. Galizische - Ukrajina 1, - prvý veliteľ SS - Brigadeführer Walter Schimann, 2. veliteľ SS - Brigadeführer Fritz Freitag a  SS - Freiwilligen Division v operácií Kartoffelernte mit Prämie ( Zber zemiakov s prémiou) , ktorej súčasťou bola operácia Schwarzwald.Príslušník SS - Sturmbannführer Wolf - Dietrich Heike.
Veliteľ 1. transportu zajatcov do KT Mauthausen SS - Sturmbannführer Hammer. Veliteľ 2. transportu zajatcov SS - Obersturmbanführer Pfanner
1. tanková armáda: Veliteľ General Gotthard Heinrici bol zároveň veliteľom Ask Heinrici kde podriadenou bola 1. maďarská kráľovská armáda.NŠ 1.TA Oberst gšt.Carl Wagener, Ia Oberst.gšt.Martin von Graevenitz
Nemecký XXIV. tankový zbor: Hlavný protivník sovietskych a československých vojakov v Karpatsko - duklianskej operácií.
Veliteľ General tankových vojsk Walther Kurt Nehring od 20. 8.1944 - ale pre nemoc ležal v lazarete vo Wünsdorf. Kto velil v čase neprítomnosti, lebo k zboru sa vrátil v prvej polovici októbra ? Ďalej v zastúpení velil Generalleutnant Fritz Becker,( od začiatku septembra do posledných dní septembra 1944 ).Ďalší zástupcovia Generalleutnant Maximilian Reichsfreiherr von Edelsheim ( do toho času veliteľ 24. tankovej divízie  a 28.9.1944 opustil svoju divíziu, aby na krátky čas prevzal v zastúpení velenie na XXIV.TZ, a zanedlho potom XXXXVIII.TZ. Tretím zastupujúcim veliteľom by mohol byť Generalleutnant Karl.von Le Suire u ktorého sú isté pochybnosti. Dôstojníci štábu XXIV.TZ Oberst Dr. Behnsen - zborový lekár, Hauptmann Beghaus zodpovedný za zbrane a prístroje, Hauptmann Kaiser zodpovedný za motorizovanie vojsk. Dňa 6.9.1944 bol Hauptmann Kaiser odvelený do Bardejova , kde bol ako styčný dôstojník pri štábe Bojovej skupiny Mathias poverený zberom a zabezpečovaním koristi získanej odzbrojením slovenských jednotiek.
Organizácia XXIV. tankového zboru:
96. pešia divízia ( 96. Infanterie - Divison ) Poľná pošta : Taktické číslo 196, Krycie číslo 859 a od októbra 1944 Krycie číslo 837  - veliteľ Generalleutnant Richard Wirtz, Dva dni zastupoval Oberst Koboldt ( veliteľ granpl 283 ) a 7.9.1944 sa velenia divízie ujal Generalmajor Werner Durking  v zastúpení, Ia Oberstleutnant.gšt. Heck
68.pešia divízia ( Brandenburská ) ( 68. Infanterie - Division ) ( Poľná pošta: Taktické číslo 168, Krycie číslo 354 ) - veliteľ Generalleutnant Paul Scheuerpflug, Ia ?. Zloženie divízie: Granpl 169,188 a 196. fyzpr 68, delpl 168 a divízne jednotky 168.
208.pešia divízia ( 208. Infanterie - Division zw 911 ) ( Poľná pošta: Taktické číslo 208, Krycie číslo 911)  - veliteľ Generalleutnant Hans Piekenbrock,Ia Oberstleutnant.gšt.Dr.Lemcke. Zloženie divízie: Granpl 308,337 a 338, fyzpr 208, delpl 208 a divízne jednotky 208
576. Volks - Grenadier - Division ( Poľná pošta: Taktické číslo 1576, Krycie číslo 727) Divízia vznikla 25.8.1944 v Trnave.
271.Volks - Grenadier - Division od 17.9.1944 ( Poľná pošt: Taktické číslo 871, Krycie číslo 784 ) Divízia vznikla 17.9.1944 v Trnave.- veliteľ genmjr. Martin Bieber. Dňa 16.2.1945 bola sz Levíc.
357. Infanterie - Division - Kampfgruppe Rintelen ( Poľná pošta: Taktické číslo 357, Krycie číslo 831 ) - veliteľ Rintelen
708. Infanterie - Division - veliteľ genmjr.Edgar Arndt, operačný dôstojník Oberstleutnant Heinz - Joachim Mueller - Lamkow
708. Volksgrenadier - Division od 4.9.1944 ( Poľná pošta: Taktické číslo 708, Krycie číslo 918 ) - veliteľ genmjr.Josef Krieger od 15.9. - 15.11.1944 a genmjr. Wilhelm Bleckwem od 15.11.1944 - 3.2.1945   
Pravým susedom XXIV.TZ bola 168.pešia divízia patriaca pod XI.AZ - veliteľ  General pechoty Rudolf von Bunau
Ľavým susedom bola 545.granátnicka divízia XI. SS AZ- veliteľ SS - Oberstgruppenführer und General der Waffen - SS Matthias Kleinheisterkamp. Tento zbor bol súčasťou 17.A - veliteľ General pechoty Friedrich Schulz.
Panzer - Division TATRA vznikla 5.9.1944,FpN 18 949A
Organizačná štruktúra:
Štáb 178. divízie: ( Stab Panzer - Division - Nr. 178 ) od 5.4.1944 veliteľ Generalleutnat Friedrich - Wilhelm von Loeper od 9.10.1944 veliteľ Generalmajor Hans - Ulrich Back. Dňa 5.9.1944 prišiel štáb 178. divízie ktorému boli podriadené skupiny von Ohlen a Junck. Tak vznikla Panzer - Division Tatra.
Pluk tankových granátnikov 82 ( Panzer - Grenadier - Regiment 82 ) FpN 34 793A
Pluk tankových granátnikov 85 ( Panzer - Grenadier - Regiment 85 ) FpN 18 949B
Panzer - Abteilung, Panzer - Jäger - Abteilung FpN 34 793R, Artilerie - Abteilung, Pioniere - Kompanie FpN 34 793P, Felderstz Batallion, Versorgungstruppen
Bojová skupina Ohlen: veliteľ Oberst Conrad von Ohlen. Skupina prišla zo smeru od Trenčína, cez severné Považie a 30.8.1944 obsadila Žilinu
Náhradný pluk tankových granátníkov 82 ( Panzer - Grenadier - Erstz - Regiment 82 ) FpN 34 793A
Tri Zemebranecké prápory ( Landesschützen - Batllion II /1, Landesschützen Batallion I / 8 a Landesschützen - Batallion I / 373 )
Jedna náhradná tanková rota ( Panzer - Ersatz - Kompanie )
Bojová skupina Junck: veliteľ Oberst Stephan Junck. Skupina prišla zo smeru Čadca a Žilinu obsadila 30.8.1944
Bola zložená z jednotiek Branného okruhu VIII Vratislav ( Breslau ).
Štáb pluku tankových granátnikov 85 ( Stab - Panzer - Grenadier - Regiment 85 ) so zmiešanou rotou, náhradný prápor tankových granátnikov 13 ( Panzer - Grenadier - Ersatz - Batallion 13 ) a rota tankových stíhačov 8 ( Panzerjäger - Kompanie 8 FpN 34 793R mala 14 samohybných del Stug.
V bojoch pod Strečnom 4.9.1944 obsadili Vrútky. Jednotky divízie Tatra sa 15.9.1944 spojili s jednotkami SS - Kampfgruppe Schäfer, ktorá postupovala od Ružomberka.Po bojoch 21.9.1944 pri Vrútkach jednotky divízie Tatra obsadili Turčiansky Svätý Martin. Po ovládnutí Turca jednotky divízie Tatra 6.10.1944 obsadili Kremnicu a 26.10.1944 obnovili útok a obsadili Hronskú Breznicu a Dúbravu.
Štruktúra Pohotovostnej skupiny H nemeckej bezpečnostnej polície SIPO ( Sicherheitspolizei) a bezpečnostnej služby SD ( Sicherheitsdienst) na Slovensku.
Štáb pohotovostnej skupiny H v Bratislave
Veliteľ bezpečnostnej polície a bezpečnostnej služby ( SD ) na Slovensku a politický referent veliteľa nemeckých okupačných vojsk na Slovensku SS - Obersturmbannführer Dr.Joseph Witiska.
Organizácia:13. a 14. pohotovostný oddiel bezpečnostnej polície a bezpečnostnej služby ( SIPO a SD ), neskoršie H SIPO a SD
Úradovňa SD bola na Édlovej ulici v Bratislave:
Vedúci SS - Gustav Hauskrecht poverený riešením židovskej otázky v Bratislave
Väznica v Bratislave:veliteľ SS -- Johny Vermolen ( Belgičan )
Štáb zvláštneho komanda ZBV 29 Bratislava
veliteľ SS - Sturmbannführer Dr.Glaser
veliteľ zvláštneho komanda SS - Sturmbannführer Hoth
Gestapo v Petržalke: veliteľ SS - Anton Hartgasser 
Oporné body:
Trnava: veliteľ SS - Untersturmführer Doberschutz
Senica: veliteľ SS - Hauptsturmführer Dr.Weiss
Koncentračný tábor ( zberný tábor )  v Seredi:
velitelia: SS - Knollmayer a SS - Jozef Häckel ( bratislavski Nemci ), SS - Hauptsturmführer Alois Brunner, SS - Augustin Leinwather, SS - Hans Seilinger, SS - Karl Seilinger, SS - Karol Kopcza, SS - Jozef Pour, SS - Kubík, SS - hauptobersturmführer Zimmermann - zástupca veliteľa, SS - Peter Rudics, SS - Rudolf Kronberger, SS - Jozef Entenfelder, SS - Gustav Tamm, SS - Edmund Krátky, SS - Ervin Falkner, SS - Jozef Kacovský, SS - Vilibald Praschek, SS - Alois Frank, SS - Viliam Neuteufel, SS - Konrád Polinofly, SS - Matej Krohler,SS - Edmund Krois, SS - Arnold Wissinger, SS - Jan Wogel, SS - Otto Gross, SS - Wurfel, SS - Holbinger, SS - Kujinek , SS - Klendorfer
Vedúci: SS - Gustav Hauskrecht a príslušníci SS - Gustav Schwantzner, SS - Robert Kersten, SS - Štefan Huber, SS  - Rudolf Gussing, SS - Martin Halama, SS - Erich Sirchich, SS - Ondrej Kundak, SS - František Koch, SS - Ferdinand Schedivý,
Skutočnú pravdu o tom, že deportovani obyvatelia židovského pôvodu idú na istú smrť podali Walter Rosenberg z Topoľčian a Alfréd Wetzler z Trnavy ktorí utiekli z KT Auschwitz - Birkenau 7.4.1942 a podali správu písomne v Žiline dňa 21.4.1942
Veliteľ transportu Židov zo Serede do Terezína: SS - Gustav Hauskrecht , strážni SS - Beringer, SS - František Pammer, SS - Ledorfer
Štáb sonderkomanda 7A v Ružomberku ( koniec januára 1945 v Senici )
veliteľ  a vládny radca SS - Sturmbannführer Dr.Gerhard Bast. Členovia : SS - Bretschnejder, SS - Mauer, SS - Brunsberg, SS - Ress a SS - Špatzek
Asistenčná a strážna rota Waffen SS Sonderkomanda 7a
veliteľ SS - Untersturmführer Billerbeck
Oporné body:
Turčiansky Sv.Martin: veliteľ a kriminálny asisten SS - Sturmscharführer Werner Petzold
Trstená: veliteľ a kriminálny tajomník SS - Sturmscharführer Hans Brenner
Liptovský Sv.Mikuláš: veliteľ a kriminálny asistent SS - Oberscharführer Hermann Amann, neskôr kriminálny sekretár  SS - Sturmscharführer Kusack
Námestovo: veliteľ a kriminálny radca SS - Sturmscharführer Erhard Kremnitz.Členovia: SS - Viktor Dammer SS - Hans Schit
Štáb Einsatzkomanda 13 v Trenčíne od 1.9.1944 - 1.4.1945
velitelia SS - Sturmbannführer Dr.Hans Jaskulski, SS - Obersturmführer Hans Harms do 30.9.1944,SS - Sturmbannführer Karl Schnitz od konca januára 1945 - 1.4.1945 
zástupci veliteľa SS - Oberscharführer Felix Landau, kriminálny radca SS - Otto Kozlowski do 20.9.1944, SS - Hauptsturmführer Lothar Heinbach
veliteľ oddelenia Ic ( vojenské spravodajstvo SS - Hautpsturmführer Bonigut Neugebauer
veliteľ 3.oddelenia ( SD ) SS - Hauptsturmführer Hans Nager a SS - Hauptsturmführer Mittelholzer
veliteľ 4.oddelenia ( Gestapo) SS - Hauptsturmführer Joseph Juritsch, kriminálny asistent a vyšetrovateľ úradu IV. oddelenia SS - Oberscharführer Weinhold
veliteľ oddelenia 4N ( vyšetrovací úrad a riadenie konfidentov ) tajný kriminálny radca SS - Hauptsturmführer Franz Mohrwald
vedenie indexov spisov, evidencia a registratúra: SS - Scharführer Maximilian Bayer
veliteľ práporu SD SS - Hauptsturmführer Schuman
protokol o transportoch do sústreďovacieho ( KT ) v Seredi: SS - Scharführer Hans Engelmann  
veliteľ exekučnej jednotky ktorá vykonávala popravy na Brezine: SS - Hauptsturmführer Paul Streit ( 3.čata z roty Streit a 3. čata z roty Winter)
Najaktívnejší funkcionári Einsatzkomanda 13 v Trenčíne ktorí popravovali na Trenčianskej Brezine boli: SS - Hauptsturmführer Joseph Juritsch, SS - Scharführer Joseph Dranger, SS - Scharführer Maximilian  Bayer
Oporné body:
Žilina: Veliteľ SS - Hauptsturmführer Wernwe Schonemann od 9.9.1944
Nemecká pionierska ženijná jednotka PI.SO Stab 115:
Veliteľ Oberstleutnant Pawlitschek
Martin: Veliteľ SS -  Obersturmführer Hans Harms od 30.9.1944. Pridelená 4. čata z roty Streit veliteľ SS - Sturmscharführer Werner Petzold
Považská Bystrica: Veliteľ SS - Hauptsturmführer Figas od 20.10.1944. Tu bola dislokovaná 2 čata z roty Winter asistenčnej jednotky Maier a Klocker
Dubnica nad Váhom: Veliteľ SS - Sturmscharführer Rimkus
Bánovce nad Bebravou: Veliteľ SS - Hauptsturmführer Lothar Heinbach a SS - Oberscharführer Felix Landau
Nové Mesto nad Váhom: Veliteľ SS - Obersturmführer Tronnier
Piešťany: Veliteľ SS - Obersturmführer Friedrich Bogendorfer od 20.10.1944
Štáb Sonderkomanda ZBV 15 v Nitre
Veliteľ SS - Sturmbannführer Werner Hersmann
Zástupca veliteľa SS - Hauptsturmführer Heinz Amthor a SS - Hauptscharführer Konrad Leker
Pohotovostná čata v Topoľčanoch
Veliteľ SS - Obersturmführer Dr. H. Koeneh
Oporné body:
Topoľčany: Veliteľ SS - Obersturmführer Plieth
Baťovany: ( dnes Partizánske): Veliteľ SS - Sturmscharführer Schenk
Bánovce nad Bebravou: Veliteľ SS - Hauptscharführer Ludvig Hahn, SS - Oberscharführer Helmuth Sussmilch
Prievidza: Veliteľ SS - Untersturmführer Dannel, SD: SS - Sturmbanführer Hermann Altmann a SS - Sturmbanführer Strode
Zlaté Moravce:
Veliteľ SS - Hauptsturmführer Hans Zitlov
Asistenčná jednotka Theimer ( Kampfgrupe Theimer ): Veliteľ Oberleutnant Otto Theimer
Vrchný tajomník Gestapa: SS - Hauptsturmführer Harri Shoppe
Štáb Einsatzkomanda 14 v Banskej Bystrici
Veliteľ SS - Hauptsturmführel Dr.Georg Heuser
Oporné body:
Banská Bystrica: Veliteľ SS - Obersturmführer Dr. Kurt Georg Herbert Deffner a SD - SS - Hauptsturmführer Georg Jensch č.11 803. Od 6.9.1944 deportácie Židov do KT z Topoľčian. 
SS - Sturmscharführer Robert Fiec
Jednotka:  Maier z roty Winter Veliteľ SS - Untersturmführer Winter od 15.2. - 3.3.1945
Podbrezová a Brezno: Veliteľ SS - Sturmscharführer Johann ( Hans ) Wein, SS - Scharführer Fiec, SS - Scharführer Ulmann, SS - Scharführer Gross, SS - Scharführer Scholtes, SS - Scharführer Hospan, SS - Scharführer Wichtenberg
Zvolen: Veliteľ SS - Obersturmführer Johannes Hossbach do novembra 1944,  Od decembra 1944 SS - Sturmscharführer Walter Kroger do 13.3.1945, SS - Obersturmführer Robert Wach
Banská Štiavnica: Veliteľ SS - Obersturmführer Walter Gross ( od decembra 1944 v Berchtesgadene ) neskôr SS - Untersturmführer Hans Preyer
Kremnica: Veliteľ  SS - Obersturmführer Fritz Ramthun, zastupca SS - Obersturmführer Alfred Nanck
Handlova: Veliteľ SS - Scharführer Anton Kandzik
Nová Baňa -  Žarnovica: Veliteľ kriminalny tajomnik SS - Scharführer Otto Mai do 28.2.1945
Krupina: Veliteľ SS - Oberscharführer Andreas Inhofer ( Adalbert), zástupca SS - Oberscharführer Nowotny
Tisovec:Jednotka ortskomanda - veliteľ SS - Obersturmführer Otto Mayer, zástupca SS - Sturmsharführer Sprotte
 5.poľná rota POHG:
Veliteľ nadzbrojár Jozef Nemsila ( utiekol ),nadzbrojník Vojtech Hora, Valient, Leon Bunta, Mikuláš Spišiak, Ján Knapek a Jozef Rojko ( 1947 popravení)
Asistenčná jednotka: 3.prapor SCHUMA ( pravdepodobne Schutzmannschaft ) zlozena z prislusnikov východných národov. 
Štáb zvláštneho komanda ZBV 27 Prešov:
Veliteľstvo prišlo z Krakova a Ľvova.(Komando zur Besonderer Verwendung ) do 24.12.1944 Tatranská Lomnica, Kežmarok do 28.1.1945, Žilina do 10.4.1945
Veliteľ SS - Sturmbannführer Walter Liška od začiatku septťembra 1944, od 28.10.1944 veliteľ Obersturmführer Dr.Karl Hermann Rabe
Veliteľ SS - Hauptsturmführer Georg Voigtländer, zástupca veliteľa SS - Hauptsturmführer Peter Kraus 
Protipartizánske a protikomunistické oddelenie: Veliteľ SS - Sturmbanführer Wiese, SS -  Hauptsturmführer Frity Alfred Hermann
Oddelenie IV.N ( riadenie konfidentov ) : Veliteľ SS - Hauptsturmführer Wachs a SS - Hauptsturmführer Joseph Streicher
Protižidovské oddelenie J: Veliteľ Dr.Lehmann
Oporne body:
Michalovce: Velitel SS - Obersturmführer Schubert, SD - velitel Winter, npor.Flachbart,Majojr Dome, Vasil +Sorban
Kežmarok: Veliteľ SS - Hauptsturmführer Dr.Elmar Paufler, tiez G.Voigtlander  predtym bol veliteľ spravodajskeho oddelenia
Veliteľ mesta Kežmarok: Hauptmann  Schpindler príslušnik Wehrmachtu
Levoča a Bardejov: Veliteľ SS - Hauptsturmführer Hermann Altmann
Spišská Nová Ves: Veliteľ SS - Untersturmführer Heinz Tangermann, SD: mjr.Eissert, Reiman, Dr.Ing.Leschinsky
Veliteľ väznice: Major König
Od konca januára 1945 pôsobilo ZBV 27 v nových oporných bodoch:
v Ružomberku, Trstenej, Žiline a Čadci
Zločiny spáchané jednotkami SS, SIPO, SD, POHG, Einsatzkomandami na Slovensku
Okupačné jednotky spolu s jednotkami Pohotovostného oddielu H bezpečnostnej polície SIPO a služby SD, Pohotovostných oddielov HG, Abwehrgruppe 218 - Edelweis, SS - Stíhaci zväz Slovenska " Jozef " od začiatku SNP až do oslobodenia Slovenska zanechali po svojej činnosti 176 masových hrobov s 3723 obeťami z čoho bolo 2792 mužov, 720 žien a 211 detí. Výskum upresnil počet zavraždených na Slovensku na 3956 osôb.Známe sú brutálne popravy zajatcov, partizánov a civilného obyvateľstva. Vo vápenke v Nemeckej vykonala Einsatzkommando 14 a 40 členná čata HG pod velením Vojtecha Horu z Považskej Bystrice. Účasť 150 člennej 5. poľnej roty POHG pod velením Jozefa Nemsilu na vražde v Kremničke.Einsatzgruppe 14 pod velením SS - Obersturmfürera Kurta Herberta Deffnera zavraždila od 8.- 24.12.1944 31 občanov a vo Veľkom Poli 15 občanov a v Píle 16 občanov.  Účasť POHG je potvrdená aj na trestných výpravách v obciach Smrečany, Plešivá, Magále.Abwehrgruppe 218 - Edelweis má na svedomí výpálenie obcí Kľak kde zavraždili 84 osôb a Ostrý Grúň kde zavraždili 64 občanov.
Pramene:
1. Cséfalvay, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska 1939 - 1945 V. zväzok s. 9 - 13, MAGNET  PRESS 2008
2. Pejs, Oldřich: Osud slovenských posádek v okupovaném západoslovenském územi
    In:Vojenská história roč.23 č.1 / 2019 s. 45 - 48 - VHÚ Bratislava
3. Medvecký, Matej Mgr.: Štúdie - Imrich Sucký - lovec v sieťach ŠtB
    In:Pamäť národa č. 1 / 2006
4. Medvecký, Matej, Mgr.PhD.: Spravodajské eso Slovenského štátu - kauza Imrich Sucký
    In:Ústav pamäti národa Bratislava 2007
5. Korený, Jozef: Turzovčania na bojiskách svetových vojen s. 90 In:Gajdičiar, Ivan: Turzovka krížom krážom , Spolok priateľov Turzovky: Grafické štúdio P+M Tlačiareň Turany 2010
6. Baka, Igor: Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku, VHÚ Bratislava 2006
7. Zbierka poštových dokumentov RNDr. Petra Gebauera a autora, odosielaných nemeckými vojakmi zo Slovenska
8. Janík, Mário a kol: Kysuce v období 2. svetovej vojny - Wehrmacht na Kysuciach s. 39 - 46  In: Kysuce 1938 - 1945 , Tlačiareň P+M, s.r.o, Kysucké múzeum v Čadci 2015
9. Lacko, Richard,PhDr.: Turzovka v rokoch 1939 - 1945 s. 108 - 122 In: Gajdičiar, Ivan a kol.: Turzovka 1598 - 1998 - Nadácia 400 rokov Turzovky s príspením Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia - NADA - AFGH,s.r.o., Vrútky 1998 10.Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen - SS in zweiten Weltkgrieg 1939 - 1945, Biblio Verlag, Osnabrňuck 1977
11.Deutsches Rotes Kreuz Enheiten - Rahmen - Suchdienst Munchen Abt.NZW  str. 874 - 875, 1693 - 1695,1706 - 1708, 1752.
12.WikipediaAutor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: