Jozef Korený
Autorské stránkyGeneralita Armády slovenskej republiky vo filatelii


nadpráporčík v.v. Jozef Korený
Klub vojenských veteránov Trenčín
Nie každý klub filatelistov na Slovensku sa môže pochváliť aj takou skutočnosťou, že relax z náročnej funkcie v armáde nachádzajú vo filatelii aj generáli.
Medzi nich sa zaradili Genmjr.v.v. Ing. Josef Einšpigl / 16.6.1929 - Rajnochovice +1.2.2003 Rajnochopice. Od konca roka 1974 veliteľ 14. td v Prešove.V roku 1978 bol premiestnený na veliteľstvo 1.A do Příbrami na funkciu oddelenia bojovej prípravy - zástupca veliteľa 1.A. Tiež pôsobil ako náčelník vojenského odboru Ministerstva školstva ČSSR a zástupca veliteľa VVVO Trenčín. K 1.10.1977 ho prezident ČSFR menoval do hodnosti generálmajor. Svoju generálsku karieru ukončil na sklonku roka 1988, keď bol preložený do zálohy. Člen KF 52 - 19 od 1.1.1979 - 1.12.1993. Pri poriadaní Národnej odborovej filatelistickej výstavy POLITFILA - 86 v dňoch 9.- 18.5.1986 bol predsedom Organizačného výboru výstavy. Zbieral známky ČSR a ČSFR.
Genmjr. v.v. Ing.Svetozár Ňaďovič nar.  5.7.1939 Vrádište. Bol členom KF 52 - 10. Jeho členstvo v ZSF bolo ovplyvnené jeho svokrom Vladimírom Chovanom, ktorý bol významný trenčiansky filatelista.V Trenčíne pôsobil od októbra 1986 vo funkcii zástupcu NŠ VVO a vo februári 1990 sa stal náčelníkom správy pre zabezpečenie odchodu sovietskych vojsk z čs. územia v Prahe a od od júna 1991 náčelníkom Hlavnej správy pozemného vojska čs. armády. Po vzniku SR sa od 1.1.1993 stal zástupcom veliteľa pozemného vojska ASR. Od septembra 1994 do augusta 1997 vykonával funkciu zástupcu náčelníka štábu pozemného vojska Generálneho štábu ASR.Od mája do júna 1995 bol poverený výkonom funkcie náčelníka štábu pozemného vojska GŠ ASR.Autor publikácie Čelom vzad! O dôstojnom odchode po nedôstojnom príchode" sovietskych vojsk. Zbieral známky ČSFR.
Genmjr. v.v. Ing. Jiří Egg nar. 1.12.1941 Nové Město nad Metuji - Krčín. Pri služobnom zaradení u 8. msp v Bratislave sa začal zaoberať zbieraním poštových známok. Členom KF 52 - 19 je od 1.1.1993. Od októbra 1980 bol veliteľom 13.tankovej divízie v Topoľčanoch. Dňom 1.10.1985 bol ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa VVO pre civilnú obranu.V roku 1986 bol ustanovený do funkcie náčelníka oddelenia bojovej prípravy - zástupca veliteľa VVO. Od septembra 1989 sa stal zástupcom veliteľa VVO.  V januári 1992 bol poverený dočasným výkonom funkcie veliteľa vojenskej polície Vojenského veliteľstva VÝCHOD a v septembri 1992 bol do tejto funkcie riadne ustanovený. Od 1.januára 1993 bol vo funkcii náčelníka správy vojenskej polície Hlavného štábu ASR. V septembri 1994 sa stal zástupcom náčelníka správy vojenskej polície Generálneho štábu ASR.V súčasnosti ako člen výboru KF sa zodpovedne stará o našu knižnicu. Zbiera známky SR.
Genmjr. v.v. Ing. Milan Stráňava nar. 27.2.1947 Čierne pri Čadci.Členom KF 25 - 19 je od 1.1.1993.Od 1.1.1993 pôsobil v ASR vo funkcii náčelníka operačnej správy hlavného štábu Veliteľstva ASR v Trenčíne. Tu bol v úzkom kontakte s plk.gšt. Ing. Milanom Kulichom, ktorý bol aktívnym členom v KF 52 - 19 a ktorý ho dostal za člena nášho klubu. Aj po odchode do Bratislavy v rokoch 1994 - 1996 vykonával funkciu riaditeľa sekcie brannej politiky a rozvoja armády MO SR a následne funkciu generálneho riaditeľa Úradu MO SR v Bratislave. V roku 1999 sa stal generálnym riaditeľom sekcie obrannej politiky a obranného plánovania MO SR. Od roku 2000 pôsobil ako vedúci oddelenia výskumov Inštitútu obrany a bezpečnosti MO SR.Členstvo v našom klube neprerušil. Zbiera známky SR.
 Prameň:
1. Štaigl, Jan a kolektív: GENERÁLI - slovenská vojenská generalita 1918 - 2009, Magnet Press, Slovakia 2009
2. Katalóg Národnej filatelistickej výstavy POLITFILA - 86
3. Archív KF 52 - 10, 52 - 19 Trenčín.

Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: