Jozef Korený
Autorské stránkyVýstava 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku Československa 1918 - 2018


nadpráporčík v.v. Jozef Korený
Dňa 15.11.2018 sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnila vernisáž združenej výstavy usporiadanej k 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku Československa 1918 - 2018.Organizátorom výstavy bol Posádkový klub Trenčín.Spoluorganizátormi výstavy boli: Trenčianske múzeum, Ministerstvo vnútra SR štátny archív pobočka Trenčín,Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Trenčín, Klub filatelistov 52 - 19 Trenčín,Klub vojenskej histórie a protifašistického odboja Trenčín, Klub generálov SR - skupina Sever Trenčín, Záhorské múzeum Skalica, Srbsko - Slovenský spolok Tr. Teplice a Klub plastikových modelárov pri PK Trenčín.Trenčianske múzeum poskytlo historické zbrane, uniformy a výstroj používanú v I.SV.MV štátny archív pobočka Trenčín sa prezentoval archívnymi dokumentami z rokov 1914 - 1919 vo v sťahu k trenčianskemu regiónu a tiež vývoj čs. štátneho znaku 1918 - 1992 a štátne znaky SR a ČR od roku 1993.Členovia klubu filatelistov sa predstavili s exponátmi a zbierkovými predmetmi viažúce sa k udalostiam roku 1918. Ondrej Sulo vystavil exponát " Za cisára v boji i na popraviskách" kde v jednotlivých častiach priblížil jednotlivé fronty I.svetovej vojny ako aj Poľnú poštu z obdobia mobilizácie čs. brannej moci v roku 1938.Publikácie a historické dokumenty vo v sťahu k roku 1918 vystavil genmjr. v.v.Ing. Jiří Egg.Klub vojenskej histórie a protifašistického odboja uviedol expozíciu " Bojovali za našu slobodu". Klub generálov vedený genpor.v.v.Ing. Pavlom Honzekom sa prezentoval foto dokumentáciou obnovy zabudnutého a obnoveného vojenského cintorína z obdobia rokov 1915 - 1918 v Trenčín - Kubra - Zábranie. Záhorské múzeum Skalica poskytlo dokumenty " Československa dočasná vláda na Slovensku. Srbsko - Slovenský spolok predstavil fotodokumentačný exponát o Kragujevackej vzbure 71. pešieho pluku a odhalenie pamätnej tabule na mestskom cintoríne kde je Srbská kaplnka s ostatkami zomretých srbských vojakov z rokov 1914 - 1915 ktorí zomreli vo vojenskej nemocnici v Trenčíne. Klub plastikových modelárov vystavil modely bojovej techniky z I.SV. Na úvod vernisáže výstavy vystúpili s hudobnou vložkou. Výstavu otvoril pplk. v.v. Stanislav Martinák vedúci Posádkového klubu Trenčín ktorý privítal účastníkov vernisáže, medzi nimi zástupcov jednotlivých inštitúcií participujúcích svojimi exponátmi na výstave.Sprievodné slovo k výročiam 1918 - 2018 predniesol plk.v.v.Ing. Miroslav Ondráš - predseda Klubu vojenskej histórie a protifašistického odboja pri PK Trenčín. Hlavný koordinátor a kurátor výstavy pplk. v.v. Ing. Karol Milan - tajomník KF 52 - 19 pri PK priblížil účastníkom vernisáže obsah výstavy a sám aranžoval úvodný panel na ktorom je aj kópia " Dullovho telegramu, ktorým sa Slovensko 30.10.1918 prihlásilo do spoločného štátu Československej republiky, ako aj vydanie celistvosti ktoré vydala SP a.s. k tomuto výročiu. Usporiadanie výstavy podporili mesto Trenčín a SP. a.s. Poďakovanie vyslovujem Posádkovému klubu Trenčín za vytvorenie podmienok na realizáciu tejto výstavy ako aj jeho zamestnancov. Výstava je otvorená denne od 8,00 - 17,00 hod. do 30.11.2018.


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: