Jozef Korený
Autorské stránkyOravčania pochovaní na vojenskom cintoríne Trenčín - Kubra - Zábranie z rokov 1915 - 1918


npráp. v.v. Jozef Korený
Rok 2018 je rokom významných výročí. V tomto roku si pripomenieme 100. výročie ukončenia veľkej vojny - 1. svetovej vojny 1914 - 1918, rozpad Rakúsko - uhorskej monarchie a na jej troskách vznik spoločného štátu Slovákov a Čechov 28. 10.1918 Česko - Slovenskej republiky a prihlásenie sa Slovákov do tohoto novovzniknutého štátneho útvaru Martinskou deklaráciou z 30.10.1918. Cintorín Trenčín - Kubra - Zábranie založila Rakúsko - uhorská armáda, pravdepodobne v roku 1915. Na cintoríne boli do roku 1918 pochovávaní vojaci, ktorí skonali vo vojenskej nemocnici v Trenčíne. Počas I. svetovej vojny bola v Trenčíne zriadená veľká vojenská nemocnica, kde boli sústredení najmä vojaci nakazení rôznymi infekčnými chorobami, ale aj zranení priamo z frontu. So začiatkom vojny sa zomrelí vojaci pochovávali na mestskom cintoríne ( dnes pod sídliskom Juh ). Tu je pochovaných 464 ( 526 ) vojakov viacerých národnosti. Aby sa prípadná infekcia nerozšírila medzi civilné obyvateľstvo, po dohode sa armádou boli zosnulí pochovávaní mimo mesta. Podľa údajov z katastrálneho listu z 20 - tých rokov minulého storočia bolo na vojenskom cintoríne pochovaných 771 vojakov týchto národnosti:
300 Slovákov, 122 Rumunov, 112 Maďarov, 86 Rusov, 54 Poliakov, 38 Čechov, 24 Talianov, 17 Turkov, 11 Rakúšanov, 4 Nemci a 3 neznámi vojaci. Okrem toho tu bolo pochovaných 152 vojakov Kráľovstva SHS ( Srbsko, Chorvástko,a Slovinsko ). Prevážna časť pozostatkov zosnulých vojakov bola v roku 1926 v druhej polovici mesiaca jún exhumované a ich ostatky sú uložené v kaplnke na mestskom cintoríne v Trenčíne pod Juhom Abecedné označenie hrobu je sekcia kde sa hrob na cintoríne nachádza.

slob. Glusák, Ignác, nar. 1889 Vyšná Zubrica, zomrel 26.6.1915, príslušník 71.pešieho pluku, hrob č. A 050
voj. Vránik Jozef, nar. 1892 Oravské Veselé, zomrel 5.7.1915, hovédsky 19. pešieho pluku, hrob č. A 022
voj. Kováč, Ján, Gazdík, nar. 1878 Jasenová, zomrel 12.7.1915, honvédsky 15.peší pluk, hrob č. A 029
voj. Kudla, Štefan, nar. 1896 Mútne, zomrel 8.10.1915, honvédsky 15.peší pluk, hrob č. A 058
voj. Kavuliak Alois, nar. 1889 Ústie nad Priehradou - Trstená, zomrel 25.10.1945, 71. peší pluk, hrob č. A 062
voj. Sučák, Anton, nar. 1891 Sihelné, zomrel 9.4.1916, honvédsky 15.peší pluk, hrob .č. A 90
voj. Golák, Anton, nar. 1895 Oravská Polhora, zomrel 29.11.1916, honvédsky 15.peší pluk, hrob č. C 211
voj. Mihálik, Martin, nar. 1873 Riečnica, zomrel 10.1.1917, honvédsky 15.peší puk, hrob č. C 226
voj. Tarček Martin, nar. 1875 Vitanová, zomrel 10.1.1917, honvédsky 15. peší pluk, hrob č. C 227
voj. Zányi Ján, nar. 1879 Zázrivá, zomrel 23.6.1917, honvédsky 15.peší pluk, hrob č. B 356
voj. Surčík, Anton, nar. 1880 Vavrečka, zomrel 9.12.1917, 12. peší pluk, hrob.č. B 488
voj. Pardel, Jozef, nar. 1899 Chyžné, zomrel 11.2.1918, honvédsky 15. peší pluk, hrob č. B 531
voj. Majkút, Ján, nar. 1892 Oravské Veselé, zomrel 21.7.1918, 3. pluk pevnostného delostrelectva, hrob č.D 141
voj. Jašík, Ján, nar. 1873 Suchá Hora, zomrel 6.8.1918, honvédsky 15. peší pluk, hrob č. D 162
voj. Kovalcsik, Ignác, nar. 1895 Jablonka, zomrel 15.8.1918, honvédsky 15. peší pluk, hrob č. D 182
voj. Kovalcsik, Ján, nar. 1891 Jablonka, zomrel 18.8.1918, honvédsky 15. peší pluk, hrob č. D 183
voj. Keresťan, Anton, nar. 1888 Zakamenné, zomrel 22.8.1918, honvédsky 15. peší pluk, hrob č. D 193
voj. Slovik, Jozef, nar. 1890 Rabčice, zomrel 23.8.1918, honvédsky 15.peší pluk, hrob č. D 197
voj. Butko, Ján, nar. 1891 Zázrivá, zomrel 23.8.1918, honvédsky 15.peší pluk, hrob č. D 198
voj. Bris, Štefan, nar. 1873, Oravská Lesná, zomrel 2.9.1918, honvédsky 15.peší pluk, hrob č. B 573
voj. Gavron, Martin, nar. 1875 Oravské Veselé, zomrel 3.9.1918, honvédsky 15. peší pluk, hrob č. C 597
voj. Polta, Serafín, nar. Zakamenné, zomrel 11.9.1918, honvédsky 15.peší pluk, hrob.č. B 602
voj. Pánik, Ján, nar. Krivá, zomrel 17.10.1918, honvédsky 15. peší pluk, hrob č. A 587
voj. Ponist, Štefan, nar. Riečnica, zomrel 27.10.1918, honvédsky 15. peší pluk, hrob č. B 581
voj. Kurčina, Ernest, nar. 1900 Oravská Lesná, zomrel 30.10.1918, honvédsky 15.peší pluk, hrob č. D 218
voj. Dutka, Andreas, nar. 1872 Lipnica Velká, zomrel 10.11.1918, honvédsky 15. peší pluk, hrob č. B 561
V Trenčíne Kubra - Zábranie bude dňa 10.11. 2018 slávnostne otvorený " zabudnutý " a obnovený vojenský cintorín z obdobia I. svetovej vojny. Cintorín iniciatívou Klubu generálov Slovenskej republiky bol uvedený do stavu ako majú byť vojenské cintoríny vypadať.Hlavný podiel na jeho obnove má genpor. v.v. Ing. Pavel Honzek v spolupráci VHÚ Bratislava, útvarmi posádky Trenčín, veľvyslanectvami štátov ktorých občania sú na cintoríne pochovaní a sponzormi.
Prameň:
VHA Bratislava - Fond Vojenské hroby
Informačný materiál o cintoríne a jeho obnove: autor genpor. v.v. Ing. Pavel Honzek


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: