Jozef Korený
Autorské stránkyGenerálny štáb Armády Slovenskej republiky Trenčín 1.9.1994 - stav k 15.5.1995


npráp. v.v. Jozef Korený  Po skončení činnosti Východného vojenského okruhu k 31.12.1991 vzniklo Vojenské veliteľstvo VÝCHOD ktoré bolo v činnosti od 1.1.1992 do 30.11.1992. Príslušníci VVVO rozkazom VVVO č. 0312, 0313 a 0317 zo dňa 19.12.1991 a RMNO č. 37 / 1991 boli dňom 1.1.1992 ustanovení do funkcií na VVV, Vojenskej polícií VVV, 3. spojovacom stredisku, 3. výpočtovom stredisku, 3. radiačnom stredisku a 3. KaMC OS SR Trenčín.Velením bol od 1.1.1992 genpor. Ing. Jozef Tuchyňa. Jeho 1. zástupca genmjr. Ing. Pavel Honzek bol Personálnym rozkazom MO ČSFR č. 128 z 26.6.1992 a rozkazom Vojenského veliteľstva VÝCHOD č. 23 z 30.6.1992 poverený velením Vojenskému veliteľstvu VÝCHOD. Rozkazom Prezidenta ČSFR č. 16 zo dňa 20.7.1992 bol plk. Ing. Július Humaj ustanovený za veliteľa Vojenského veliteľstva VÝCHOD. Rozkazmi veliteľa Vojenského veliteľstva VÝCHOD vo veciach personálnych č. 396, 397, 398, 399, 400, 401 a 405 zo dňa 29.12.1992 boli príslušníci Vojenského veliteľstva VÝCHOD dňom 30.12.1992 ustanovení do funkcií na veliteľstve Pozemného vojska Armády slovenskej republiky, na veliteľstve Letectva a PVO ASR, na veliteľstve Logistiky veliteľstva ASR, na Operačnej správe Hlavného štábu ASR, na Organizačnej a Mobilizačnej správe Hlavného štábu ASR,na Spojovacej správe Hlavnej správy zabezpečenia velenia ASR, na Organizačnej správe Hlavného štábu ASR, na oddeleniach druhov vojsk, na  Odbore Vojenskej polície veliteľstva ASR, na Ekonomickej správe Hlavného štábu ASR, na Personálnej správe Hlavnej správy vzdelávania, sociálnych a personálnych vecí veliteľstva ASR, na Zdravotníckej správe veliteľstva ASR a na Spravodajskej správe veliteľstva ASR. Prevzatie funkcií bolo vykonané na základe Personálneho rozkazu MO ČSFR č. 284 zo dňa 28.12.1992 a dňom 29.12.1992 boli ustanovení do funkcií, ktoré prevzali dňom 31.12.1992 a Personálnym rozkazom veliteľa Vojenského veliteľstva VÝCHOD č. 396 zo dňa 29.12.1992 a Personálnym rozkazom veliteľa VVV č. 398 zo dňa 29.12.1992. Podľa Ústavného zákona č. 542 / 1992 Zb. dňom 31.12.1992 zanikla ČSA. Zánikom Českej a Slovenskej federatívnej republiky dňom 31.12.1992 zanikla aj spoločná federatívna armáda. Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 3 zo dňa 16.12.1992 bola zriadená Armáda slovenskej republiky. Dňom 1.1.1993 bol genpor. Ing. Július Humaj poverený velením ASR a dňom 18.3.1993 bol do tejto funkcie ustanovený. Rozkazom veliteľa ASR vo veciach personálnych č. 131 zo dňa 15.8.1994 a podľa  ustanovenia § 10a Zákona č. 76 / 1959 Zb.( úplne znenie č. 361 / 1992 Zb. ) z dôvodov organizačných zmien veliteľstva ASR bolo dňa 31.8.1994 odvolane 604 príslušníkov veliteľstva ASR z doterajších funkcií. Rozkazmi NGŠ ASR č. 1. 2, 3 zo dňa 1.9.1994 boli bývali príslušníci jednotlivých zložiek veliteľstva ASR po vykonaní Atestačného riadenia dňom 1.9.1994 ustanovení do jednotlivých zložiek  Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky, ktorý bol dislokovaný v Trenčíne na  ulici Rázusova v budove "A". Dňa 1.1.2000 sa GŠ presťahoval do Kutuzovových kasárni v Bratislave kde sa zlúčil s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a 1.7.2002 sa premenoval na Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa Z.z.č. 321 / 2002.
Náčelníci GŠ ASR od 1994 - 2018
genpor. Ing. Július Humaj - 26.8.1994
genplk. Ing. Jozef Tuchyňa od 1.9.1994 - 19.8.1998
genmjr. Ing. Marián Mikluš od 19.8.1998 - 4.12.1998
genpor. Ing. Milan Cerovský od 4.12.1998  a od  12.12..2002
gen. Ing. Ľubomír Bulik, CSc, od 20.12.2004
genpor. Ing. Peter Vojtek - od 15.12.2011
gen. Ing. Milan Maxim od 6.5.2014
genpor. Ing. Daniel Zmeko od 7.5.2018 
Generáli ASR vo funkciach  k 15.5.1995
genpor. Ing. Július Humaj - ZN GŠ ASR
genmjr. Ing. Pavel Honzek - ZN GŠ OP
genmjr. Ing. Jaromír Ešmír - ZN GŠ - LOG
genmjr. Ing. Štefan Gombík - NŠ LaPVO
genmjr. Ing. Ján Ďurové - ZNŠ LaPVO
genmjr. Ibg. Emil Vestenický - NŠ PV
genmjr. Ing. Svetozár Naďovič - ZNŠ PV
genmjr. Marián Horský - N Org S
genmjr. Ing. Jiří Egg - ZN SVP 
V organizačnej štruktúre bolo 10 generálov, 597 dôstojníkov, 7 práporčíkov a 316 občianských zamestnancov. Spolu bolo podľa TMP 930 osôb.  
pplk. Ing. Zoltán Abari, pplk. Ing. Ján Babej - ZN TOPOS, kpt. Ing. Soňa Babicová - N MKRVCLP/ ŠLaPVO, pplk. Ing. Ľubomír Bábik, pplk. Ing. Milan Bábik - N OMPČ/SVTZ, mjr. Ing. Jaroslav Bacovský, plk. Ing. Július Bafrnec - N OSPHM/STSaMZ, mjr. MVDr. Luboš Bagin, pplk. Ing. Miroslav Bago, pplk. Ing. Štefan Bajcar, pplk. Ing. Michal Bakaj, pplk. Ing. Ján Bakoš - N OVO/SVTZ, mjr. Ing. Ľubomír Baláž, plk. Ing. Milan Baláž - N OPR GŠ/OrgS, plk. Ing. Mikuláš Balogh - N SVTZ/LOG, pplk. Ing. Marián Baran, pplk. Ing. Alexander Barčák - ZN OVD/SOZ, plk. Ing. Juraj Barič - N OREB/SOPs, pplk. Ing. Miloš Barnet, kpt.Ing.Miroslav Baška, pplk. Ing. Ján Behro - N KO/SRVD, mjr. Ing. Peter Belák, kpt. Ing. Miroslav Belás, mjr. Ing. Ladislav Belický, CSc. pplk. Ing. Miroslav Belvončík - N ORÚV/ES, pplk. Ing. Ivan Benčat, plk. Ing. Rudolf Beneš - N OVYSS/STSaMZ, pplk. Ing.Juraj Benko - N OKSD/ES, plk. PhDr. Milan Benkovič, pplk. Ing. Jaroslav Beňo, mjr. Ing. Milan Berec, por. Ing. Tibor Berešík, pplk. Ing. Zdenko Beták, npor. Ing. Richard Bezák, mjr. Ing. Ivan Bibza - N EKO/SUS, plk. MVDr. Jozef Bielik, mjr. Ing. Marián Bilčík, pplk. RSDr. Peter Birčák, pplk. Ing. Eugen Bitera - ZN OSRT/STSaMZ, pplk. Ing. Vendelín Blaha, pplk. Ing. Vladimír Blaho, nrtm. Miroslav Blahuš, pplk. Ing. Ján Blaško, pplk. RSDr. Peter Blaško, pplk. Ing. Ľubomír Blažej, pplk. Ing. Kamil Boc, plk. MUDr. Bohumil Bočkay - ZN ZdrS, mjr. Ing. Ján Bogár, mjr. Tibor Bohó, npor. Ing. Štefan Bokroš, pplk. Ing. Miroslav Bosák, pplk. Ing. Milan Bravčok - ZN OO/SPOJV, pplk. Ing. Štefan Brezina - N SR MVS, pplk. Ing. František Brezniak, pplk. Ing. Milan Brezniak - N OPO/ŠPV, pplk. Ing. Vladimír Brezovský, npor. Mgr. Maroš Brláš, plk. gšt. Ing. Miroslav Brvnišťan - N ŽV/ŠPV, mjr. Miroslav Búbela, pplk. Ing. Marián Bublávek, pplk. Ing. Štefan Bušfy, plk. Ing. František Butko - N OZV/SMTV, pplk. Jan Bydžovský, pplk. Ferdinand Cintula, mjr. Ing. Juraj Cisár, pplk. Ing. Mikuláš Csáko, pplk. Ing. Štefan Čahoj, pplk. Ing. Michal Čáni, mjr. Ing. Jozef Částka, pplk. Ing. Ján Černek, pplk. RSDr. Milan Černenko, pplk. Ing. Anton Černický - N OMD/OMS, pplk. Ing. Miroslav Červený, pplk. Ing. Stanislav Čík, pplk. Ing. Viliam Číž, plk. Ing. Pavol Čižmár, npor. Ing. Milan Danko, mjr. PhDr. Ján Delinčák, pplk. Ing. Miroslav Demeter - ZN OI/SL, plk. gšt. Ing. Ján Dendeš - N OMS, pplk. Ing. Bohuslav Divinec, pplk. Ing. Ján Dobiaš, pplk. RSDr. Vladimír Dobrovič - ZN OVZ/SVK, pplk. RSDr. Štefan Ďorďai - N OK/SVK, pplk. Ing. Milan Dreveňák, plk. Gabriel Drobný, pplk. Ing. Teofil Držík, pplk. Ing. Anton Dubovský - ZN OPO/ŠLaPVO, mjr. Ing. Peter Ďuďák, pplk. Ing. Emil Dunajský, pplk. Ing. Jozef Ďurkovič, npor. Ing. Pavol Dzech, plk. Ing. Michal Dzimko - N OBP RVD/SRVD, pplk. Ing. Jozef Dzurilla, pplk. Ing. Miroslav Eiben, mjr. Ing. Peter Fabian, mjr. MUDr. Miloš Fačkovec, mjr. Ing. Štefan Faix, plk. Ing. Ivan Farský, mjr. Ing. Ján Feješ, kpt. Bc. Rudolf Fiamčík, pplk. Ing. Stanislav Filip, pplk. Ing. Ladislav Fischer - N OKRPZ/ES, plk. Ing. Marián Foltýn - N OVD/SOZ, pplk. Ing. Milan Foral, plk. Ing. Peter Forgách - N TOPOS, pplk. Ing. Pavol Franko, pplk. Ing. Pavel Fritz, plk. Ing. Milan Gábriš - ZN OV/SVTZ, pplk. Ing. Július Gajdoš, kpt. Ing. Pavol Gálik, plk. Ing. Jozef Ganadík - ZN OTTP/OMS, pplk. Ing. Eduard Ganoczy, plk. Ing. Ľudovít Gašpar - ZN VPVO/ŠPV, pplk. Ing. Peter Gašparovič, plk. Doc. Ing.Libor Gašpierik, CSc. - N SVP, pplk. Ing. Mikuláš Gezo - ZN OPO/SOZ, mjr. MUDr. Stanislav Glasnák, pplk. Ing. Emil Golián, pplk. Ing. Radislav Gombársky, pplk. Ing. Aloiz Gorelčík, pplk. PhDr. Ivan Gosiorovský - N OVEV/SVK, pplk. RSDr. Wiliam Gregorec, pplk. Ing. Ľubomír Greguš - N OPersP s VZP, pplk. Ing. Štefan Greguš, mjr. Ing. Jozef Grňo, pplk. Ing. Tibor Grófik, pplk. Ing. Milan Gunár, pplk. Ing. Ján Háčik, plk. gšt. Jan Hadač - N STSaMZ, pplk. Ing. Pavel Hájek - N ORSU/SUS, mjr. Ing. Vladimír Hajster, pplk. RSDr. František Hál, plk. RSDr. Milan Halečka, npráp. Milan Haluška, npor. Ing. Tibor Hamar, mjr. Ing. Juraj Hano - ZN ORZ/SL, pplk. Ing. Jaroslav Hasák - ZN ES, pplk. Ing. Michal Haško, pplk. Ing. Ivo Hašpl - N OO/SOZ, pplk. Ing. Ján Hauko, pplk. Ing. Vladimír Hečko, pplk. Ing. Bedřich Heger, pplk. Ing. Ladislav Hlava - N MoO/OMS, pplk. Ing. Štefan Hlavatý, mjr. Ing. Peter Holán, pplk. Ing. Pavol Hollý, plk. Ing. Vladislav Horák - ZN OPVT/SVTZ, plk. Ing. František Horečný - N OSOUS, mjr. Ing. Pavol Horkový, kpt. Ing. Miroslav Horňák, pplk. Ing. Peter Hornok - ZN OVaM/SVTZ,  pplk. Ing. Marián Horvát - N OPV/SPOJV, plk. PhDr. Pavel Hos - N MatO/STSaMZ, pplk. Ing. Ivan Hoššo, pplk. Ing. Miroslav Hoza, plk. gšt. Ing. Gašpar Hozman - ZN -ŠOP, mjr. Ing. Miloslav Hrabák, pplk. Ing. Juraj Hrabovský, plk. Ing. Ladislav Hráček - N OMMP/SOZ, pplk. Ing. Anton Hrádel, pplk. Ing. Josef Hrdlička, pplk. Ing. Jozef Hrivňák, plk. Ing. Aloiz Hrnčár - N VšO/KNGŠ, ppráp. Oľga Hrochová, pplk. Ivan Hrončok, plk. MUDr. Vojtech Hrtánek, pplk. Ing. Bohumil Hrubý, pplk. Ľubomír Hruda, pplk. Ing. Ivan Hudec, pplk. Ing. Ján Hudec - ZN OEP/SVTZ, pplk. Ing. Jozef Huňa, pplk. Ing. Miroslav Hunča, pplk. Ing. Jozef Huray - ZN MoO/OMS, plk. Ing. Igor Hyben - ZN OrgS,pplk. Ing. Ján Chlebec, kpt. Ing. Ondrej Chlebuš, plk. Ing. Miroslav Choma - N OmiO/SVTZ, pplk. RSDr. Josef Jaburek - N OS/OS, plk. RSDr. Štefan Jakči, pplk. Ing. Miroslav Jakuba, pplk. Ing. Ján Jakubec - N OVR/ŠLaPVO, mjr. Jozef Jakubec - N HS GŠ/OrgS,mjr. Ing. Miroslav Jakubec, pplk. Ing. Ján Jančík - N ORZ/SL,plk. Ing. Jozef Janega, pplk. Ing. Jozef Jankech, plk. Ing. Vasil Jarabinský - ZN OIAV/ŠOP, mjr. Ing. Milan Jarinský - N FEO/SUS, pplk. Ing. Štefan Javorík, pplk. Ing. Miroslav Jež, pplk. Ing. František Jirkovský, mjr. Ing. Mojmír Jirikovský, npor. Ing. Roman Jozefovič, pplk. Ing. Ján Jurík, npor. Ing. Ján Just, pplk. Ing. Jozef Kacor - ZN MatO/STSaMZ, pplk. Ing. Viktor Kačena, kpt. Mgr. Peter Kadlec, mjr. Ing. Milan Kadlečík, pplk. Mgr. Oľga Kajabová, pplk. Jaroslav Kala, pplk. Ing. Anton Kalafút - ZN OPVS/SMTV, pplk. Ing. Peter Kalafút, pplk. Ing. Ľubomír Kalaš, pplk. Ing. Pavol Kalivoda, npor. Ing. Alexander Kamaráš, mjr. Ing. Miroslav Kamaráš - ZN ORZF/SUS, pplk. Ing. Arpád Kárász, pplk. Ing. Peter Karban, npor. Ing. Milan Karkoška, plk. Ing. Slavoj Kaššovič - N OBPo/SL, pplk.Ing. Jozef Keníž, pplk. Ing. František Kerndl - ZN OOP/SRVD, pplk. Ing. Michal Kica - N OBP/SMTV, pplk. Ing. Štefan Kicák - N OVaM/SVTZ, mjr. Ing. Jaroslav Kiovský, pplk. Ing. Ján Klačko - ZN OMCP/ES, mjr. Ing. Ľubomír Kľačko,pplk. PharmDr. Ľubomír Kočič - N OFZT/ZdrS, pplk. Ivan Kodaj - ZN OrgO/SVP, plk. gšt. Ing. Ján Kohout - N OTP/SVTZ, pplk. Ing. Milan Kokorďák - ZN OVP/OrgS, mjr. Ing. Vladimír Koláček, pplk. Ing. Milan Kolárik, pplk. Ing. Bohuslav Kolatek, plk. Ing. Ľubomír Kolenčík, plk. Ing. Miroslav Kolečányi - N SPVO/ŠLaPVO, plk. Ing. Peter Kolik, pplk. Ing. Ján Kollár - ZN OILSaVTR/SMTZ, mjr. Ing. Ladislav Kollárik - N OTS/SPOJV, pplk. Jozef Konta, pplk. Ivan Kopčák, pplk. Ján Kopecký, kpt. Ing. Roman Koprivňanský, plk. Ing. Zdeněk Koranda - N OPP/ES, mjr. Ing. Jozef Kormoš, plk. Ing. Dušan Kosiba - ZN STSaMZ, plk. Ing. Juraj Kostoláni - N KNGŠ ASR, pplk. Jozef Košík - N - IO/OrgS, pplk. Mgr. Peter Kotvan, kpt. Ing. Peter Kováč, rtm. Roman Kováčik, pplk.Ing.Jozef Kozlík, pplk. Jaroslav Kožej - N OPersP E, plk. Ing. Jozef Krajčír - N OOPs/SOPs, pplk. Karel Krajčo - ZN OPSV/KNGŠ, pplk. Ing. Hubert Král, pplk. Ing. Martin Krasňan, mjr. Ing. Ladislav Kratochwíll, pplk. Ing. Jozef Kristín - ZN OBPP/SPVO, pplk. Ing. Štefan Krivý - ZN OPV/SPOJV, pplk. Ing. Viliam Križan, pplk. Ing. Karol Križičko, mjr. Ing. Miloslav Krošlák, pplk. Ing. Juraj Krupka, plk. Ing. Peter Kubica - N OPers/Š, pplk. Ing. Ľubomír Kučerka - N OEP/SVTZ, kpt. Ing. Milan Kukuk, plk. Ing. Milan Kulich - ZN OS/OS, pplk. MUDr. Pavol Kulich, pplk. Ing. Dušan Kulik - ZN OBOBO/OS, mjr. Ing. Anton Kuljovský, pplk. Ing. Jozef Kupka, pplk. Ing. Bohdan Kurák, pplk. Ing. Marián Kurilec - N OEPs/SOPs, pplk. Ing. Tibor Kurkin, kpt. Pavol Kuzma, pplk. Ing. Pavol Kvasnica, pplk. Ing. Pavel Kvasňovský, pplk. Ing. Karol Kýška - N OILSaVTR/SMTZ, kpt. Ing. Ivan Labát, pplk. Ing. Dušan Lacko, pplk. Ing. Štefan Lacko - ZN OOTZ/SVTZ, pplk. Ing. Cyril Lakomčík, pplk. Ing. Ľubomír Laššák - ZN OSPS/SVK, pplk. Ing. Milan Laššo, mjr. Ing. Vladimír Laššo - N OTPZ/SUS, pplk. Ing. Štefan Lauko - N UO/SUS, pplk. Ing. Jozef Lauš - N CHV/ŠPV, pplk. Ing. Jozef Lefler, por. Ing. Ivan Lehotský, plk. Ing. Ivan Lehotský - ZN OSOUS, pplk. Ing. Marián Lehotský, pplk. Ivan Leitman, plk. Ing. Miroslav Lepóni - ZN Pers S, pplk. Ján Lichner -  ZN OVEV/SVK, mjr. Ing. Milan Lím - N OMPZ/SMTZ, mjr. Ing. Peter Lipták, pplk. Ing. Vladimír Lofaj, plk. Ing. Dušan Lojek - N OTTP/OMS, pplk. Ing. Alexander Lovás - ZN ORÚV/ES, pplk. Ing. Milan Lukáčik - ZN FEO/SUS, pplk. Ing. Peter Lukáš, plk. Ing. Jozef Lukna - ZN OMS, pplk. Ing. Marián Lulák, pplk. Ing. Miroslav Luňák, pplk. Ing. Alexej Lupták, pplk. Ing. Dušan Luterančík, pplk. Ing. Martin Macíček, plk. PaedDr. Štefan Maček - N SVK, mjr. Ing. Rudolf Magyaries -  ZN OMPZ/SMTZ, pplk. Ing. Jaroslav Macháč, pplk. Eduard Majerčiak, - ZN OTPZ/SUS, pplk. Ing. Jozef Majerčík - N OI/SL, pplk. Ing. Rudolf Makiš, pplk. RSDr. Ernest Mako, pplk. Miroslav Malinovský, pplk. Ing. Pavel Mališka, plk. Ing. Alexander Mamrila, pplk. Ing. Jaroslav Maňák - ZN OBP/SMTV, kpt. ing. Jozef Marček, mjr. Ing. Jozef Mareček, mjr. Ing. Peter Marek, pplk. Ing. Jozef Marguš, mjr. Ing. Peter Marchevka, pplk. Ing. Ján Marko - N OrgO/SVP, npor. Ing. Michal Martiník, pplk. Ing. Aloiz Maruša - ZN OVDP/SVP, pplk. Ing. Miroslav Marušín, pplk. Rostislav Mašeja, npor. Ing. Michal Maťaš, pplk. Ing. Vladimír Matějka - ZN OPersŠ, mjr. Ing. Ľubomír Matyašovský, pplk. Ing. Jaroslav Matys - N OVDP/SVP, mjr. Ing. Tomáš Medo, mjr. Ing. Ján Melich, pplk. Ing. Peter Melioris, npor. Ing. Cyril Mesík, mjr. Ing. Petr Mezej, kpt. Ing. Ľubomír Mičo, pplk. Ing. František Michalík - ZN SPOJV, pplk. Ing. Josef Michna, pplk. Ing. Dušan Mikeska, pplk. Štefan Mikloško, mjr. Ing. Zdeněk Mikulec, pplk. Ing. František Mikulka, pplk. RSDr. Vladimír Mikunda, plk. Ing. Ján Mikurčík - N SOZ/LOG, pplk. Ing. František Mikuš - ZN OVO/SVTZ, pplk. Ing. Ján Mikuš - N OVZÚ/OS, pplk. Ing. Ľudovít Mikuška, mjr. Ing. Slavomír Milan , pplk. Ing. Rudolf Milata - ZN OEPs/SOPs, pplk. Ing. Miroslav Miskolczy, kpt. Ing. Martin Miština, pplk. Ing. Marián Mišura, pplk. Ing. Martin Mitana, mjr. Ing. Ivan Mizerák, pplk. Mgr. Jiří Mlčoch - N OSPS/SVK, pplk. RSDr. Imrich Modrocký - N OPSV/KNGŠ, pplk. Ing. Milan Mojžiš, pplk. Ing. Bohuslav Motola - ZN OKRPZ/ES,nrtm. Slavomíra Mráziková, plk. Ing. Štefan Mucha - N OOP/OS, npor. Darina Mutňanská - N TS/SOZ, pplk. Ing. Miroslav Nágel,plk. Ing. Izidor Nagy - ZN SMTZ/ŠLaPVO, plk. Ing. Miroslav Nachtmann - ZN OZV/SMTV, pplk. MVDr. Ján Najman, mjr. Ing. Pavel Nemček, pplk. Ing. Pavol Neveďal - ZN OVR/ŠLaPVO, mjr. Ing. Ján Nosáľ, plk. Ing. Juraj Novák - ZN KO/SRVD, mjr. Ing. Milan Novák, pplk. Peter Novák, pplk. Ing. Peter Novák - N OPO/SOZ, pplk. Ivo Novotný, pplk. Ing. Miroslav Novotný, npor. Bc. Robert Oberta, npor. Mgr. Viera Obertová, pplk. Ing. Stanislav Oboňa, pplk. Ing. Milan Obuch - ZN OPO/ŠPV, pplk.Ing. Ľudovít Onderko - N OITS/SPVO, plk. Ing. Jaroslav Ondrášek - N OSRT/STSaMZ, ppor. Jarmila - Ondrejovičová - N TS/ŠLaPVO, plk. Ing. Aloiz Ondrovič - N OLZ/ŠLAPVO, mjr. Ing. Anton Ondruška, mjr. Ing. Ján Oravec, plk. Ing. Jaroslav Oravec - ZN SOZ/LOG, pplk. Ing. Vladimír Oriešek, pplk. Ing. Ľudovít Orlický, pplk. Ing. Jozef Országh - ZN OPR GŠ/OrgS, mjr. Ing. Stanislav Országh, pplk. RSDr. Ján Orviský, pplk. Dušan Ovádek, mjr. Mgr. Zdenka Ovesná, mjr. Ing. Marián Ovšák, mjr. Ing. Ľubomír Paciga, plk. Ing. Peter Palko - N SMTZ/ŠLaPVO, mjr. Ing. Miroslav Palkovič, pplk. Ing. Jozef Paločko - ZN OMD//OMS, pplk. Ing. Vladimír Pankuch, pplk. Ing. Peter Papp, kpt. Ing. Juraj Pastorek, mjr. Milan Paška, kpt. Ing. Dušan Paukeje, pplk. Ing. MVDr. Milan Paulík, mjr. Ing. Jozef Paulov, pplk. Ing. Vendelín Pavlák, pplk. Bohuslav Pavlík, mjr. Ing. Peter Pavlík, pplk. Ing. Radomil Peca, mjr. Ing. Rudolf Pechanec, pplk. Ing. František Pechočiak, mjr. Ing.Ján Pekárik, plk. Ing. Vieroslav Pelech - N OOTZ/SVTZ, plk. Ing. František Perutka - N ORZF/SUS, pplk. Jaroslav Peter - N OVZ/ SVK, plk. Ing. Zoltán Petho - N SMTV/ŠPV, plk. MUDr. Stanislav Pirošík - N ZdrS, pplk. Ing. Ján Pisarčík - ZN CHV/ŠPV, pplk. Ing. Jozef Pišuth, mjr. Ing. Karel Pittner, pplk. Ing. Štefan Pivko - ZN SVTZ/LOG, pplk. Ing. Miroslav Pivoluska - ZN OSV/OrgS, pplk. Ing. Ján Plachký, pplk. Ing. Peter Pleško, pplk. Ing. Stanislav Plevák - ZN OITS/SPVO, plk. Ing. Jozef Podhorec  - N OBOPO/OS, kpt. Mgr. Miloš Podmanický, mjr. Ing. Peter Podoba - ZN VšO/KNGŠ, plk. MVDr. František Podolák - N VETS/ZdrS, pplk. Ing. Štefan Pohorelec, plk. Ing. Ján Poláček, pplk. JUDr. Anton Polák - ZN OVBPP/SVP, plk. gšt. Ing. Emil Polakovič - N OIAV/ŠOP, plk. Ing. Vladimír Polička - N Pers S, pplk. Ing. Ján Popelka, plk. Ing. Vladimír Porošín - ZN SUS/LOG, pplk. Ing. Rudolf Porubský, mjr. Ing. Jozef Pračko, pplk. Ing. Jozef Prekop, plk. Ing. Miroslav Prísažný - N OPVŠ/SMTV, mjr. Ing. Igor Pružinec, kpt. JUDr. Milan Psotný, mjr. Augustin Pupis, pplk. Ing. František Purdeš - ZN OMiO/SVTZ, mjr. Ing. Jaroslav Rábik, plk. Ing. Pavol Rácz - N SUS/LOG, pplk. Ing. Peter Raffay, pplk. Ing. Ján Ráchel, pplk. Ing. Viliam Rajnoha - ZN OBP RVD/SRVD, mjr. Ing. Vladimír Rajnoha, mjr. Ing. Štefan Rakús, pplk. Ing. Ivan Raník - N OO PND/ES, pplk. Milan Rehák, mjr. Mgr. Ľubomír Rech, pplk. Ing. Svatopluk Reiter - N OPO/ŠLaPVO, pplk. Ing. Rudolf Remšík - ZN OREB/SOPs, kpt. Ing. Peter Rešetka - ZN OO PND/ES, pplk. Ing. Ján Režník, pplk. Eduard Riška, plk. Ing. Ján Rúček - N OPS/ŠOP, pplk. Ing. Vojtech Ruják - ZN OOP/OS, mjr. Ing. Martin Ruman, pplk. Ing. Ján Rybnický, pplk. Ing. Dušan Richtárik - ZN OTP/SVTZ, pplk. Svetozár Sadloň, mjr. Ing. Jozef Sakala, pplk. RSDr. Jaroslav Sako, plk. Ing. Miloš Segeč - N OOP/SRVD, pplk. Ing. Michal Segeň - ZN OPersP E, kpz. Ing. Milan Semanco, pplk. Ing. Branislav Schóber, npor. Ing. Peter Schvarcbacher, npor. Ing. Ľubomír Sičák, pplk. Ing. Jozef Sieklik, pplk. Ing. Marián Skalický, pplk. Ing. Jozef Slepička, plk. gšt. Ing. Dominik Slezák - N SOPs, pplk. Ing. Juraj Slíž, mjr. Ing. Štefan Slovák, pplk. Stanislav Smolík - ZN ORSU/SUS, plk. Ing. Ján Sokol - N OBPP/SPVO, pplk. Ing. Ľubomír Sokolík, kpt. Ing. Miloš Sopko, plk. Ing. Josef Soukal - N AHO/OrgS, mjt. Ing. Ľudovít Stacho, pplk. Ing. Miroslav Stacho, kpt. Ing. Stanislav Stančík, pplk. Ing. Pavol Staš, pplk. Ing. Rudolf Stašák, npor. Ing. Martin Stoklasa, mjr. Ing. Peter Strapatý, mjr. ing. Jozef Struhár, mjr. Ing. Ján Studnička, pplk. JUDr. František Suchánek, mjr. Ing. Pavol Suchomel, pplk. Blažej Surovec, plk. Ing. Pavol Suško - ZN SVK, mjr. Ing. Ladislav Svatík, pplk. Ing. Jozef Svetlik - N OZZV/KNGŠ, ppor. Miroslav Svorník, plk. Ing. Eugen Szabó - ZN OMMP/SOZ, pplk. Pharm František Szetei, pplk. Ing. František Szuperák, pplk. Ing. Ľubomír Šavel, pplk. Ing. Jaroslav Šedivý, pplk. Ing. Alexej Ševčík, plk. Ing. Jozef Ševčík - N OPVT/SVTZ, pplk. Ing. Ladislav Ševčík - N OBPP/SPVO, mjr. Ing. Marián Ševčík, mjr. Ing. Peter Šíma, npor. Ing. Peter Šimek, mjr. Ing. Štefan Šimko - ZN UO/SUS, pplk. Ing. Milan Šimunek - N OMCP/ES, pplk. Ing. Jozef Šimuny - ZN OVZÚ/OS, pplk. Ing. Miloslav Šinovský, plk. Ing. Kamil Šipula - ZN ŽV/ŠPV, plk. Ing. Emil Šiška - N OP MS OSN/ŠPV, pplk. Ing. Pavol Šišovský, pplk. Ing. Vlastimil Škarka, pplk. MUDr. Michal Škorec - N OL- PS/ZdrS, mjr. Ing. Pavel Škvára, pplk. Ing. Luboslav Šleška - ZN OTS/SPOJV, pplk. Ing. Rostislav Šmehlík, mjr. Ing. Jiří Šneberk, pplk. Ing. Peter Šranc, práp. Viera Šrancová, plk. Ing. Ján Štancel, pplk. Ing. Dušan Štefanka - N PRO/SPOJV, pplk. Ing. Rudolf Štefanský, pplk. Ing. Ľubomír Števica, pplk. Ing. Jiří Šteyr - N OSV/OrgS, pplk. Ing. Miroslav Štiasný, pplk. Ing. Miroslav Štípala, pplk. Ing. František Štrba, mjr. Ing. Ján Štrba, mjr. Ing. Štefan Štromajer, pplk. Ing. Štefan Šuver, plk. Ing. Dušan Švanter - ZN SL/ŠLaPVO, pplk. RSDr. Pavol Švantner, mjr. Ing. Dušan Švec, plk. Ing. Tomáš Švec - ZN KNGŠ ASR, pplk. RSDr. Ľudovít Švihra, plk. PhDr. Peter Švrlo - ZN OOPs/SOPs, pplk. Ing. Miroslav Talčík - ZN OVšM/SVTZ, pplk. Ing. Jozef Timko, pplk. Zdeněk Tlustý - ZN OO/SOZ, mjr. Ing. Ján Tománek, pplk. PaedDr. Michal Tománek - ZN TVŠ/ŠPV, pplk. RSDr. Oldřich Tomek, mjr. Ing. Jozef Tomulec, mjr. Ing. Miloš Topolčanský - ZN IO/OrgS, pplk. Ing. Igor Trenčan - ZN OEO/SMTZ, pplk. Ing. Vladimír Trgala, pplk. Ing. Ján Tŕnik, genplk. Ing. Jozef Tuchyňa - NGŠ ASR, npor. Ing. Roman Tuchyňa , pplk. Ing. Milan Turčáni, pplk. Peter Turza, plk. Ing. Vladimír Turzík - N OVP/OrgS, plk. Ing. Miroslav Tvrdoň, npor. Miroslav Tvrdý, plk. Ing. Pavel Uhrecký - N ES, plk. Ing. Michal Urbančok - N ONDVT/SVTZ, pplk. Ing. Vladimír Utešil, plk. gšt. Ing. Ivan Vacula - N VPVO/ŠPV, pplk. Ing. Ľubomír Válek, mjr. Ing. Vlastimil Válek, pplk. Ing. Ladislav Valent, pplk. Ing. Josef Valigura, plk. PharmDr. Anton Valko - ZN OFZT/ZdrS, pplk. Mgr. Michal Valúšek, pplk. Ing. Milan Vanc, pplk. Ing. Ondrej Vaňo - ZN OBPo/SL, plk. Koloman Varga, kpt. Ing. Miloš Varga, pplk. Ing. Jozef Varhaník, plk. Mgr. Ivan Varholák, pplk. Ing. Vladimír Vasko, rtm. Gabriela Vasková - N TS/ŠOP, pplk. Ing. František Vašš, plk. Ing. Štefan Vazovan - N SL/ŠLaPVO, plk. Mgr. Florián Vengrín - N TVŠ/ŠPV, mjr. Ing. Ivan Verbich, pplk. Jozef Vetrák, pplk. Ing. Gejza Videczky - ZN OZZV/KNGŠ, pplk. Ing. Ladislav Vierik - ZN OSPHM/STSaMZ, plk. PaedDr. Rudolf Vilček, plk. Ing. Peter Vinár - N OVšM/SVTZ, plk. MUDr. Karol Vindiš - ZN OL - PS/ZdrS, pplk. Ing. Alfonz Viršinský, plk. Ing. Ján Vitkaj - N SPOJV, mjr. JUDr. Štefan Vittek - N OEO/SMTZ, pplk. JUDr. Ján Vlnka - N OVBPP/SVP, mjr. Ing. Ivan Vodička, npor. Ing. Peter Vrablec, pplk. Ján Vrzba - ZN OP MS OSN/ŠPV, pplk. Ing. Ján Zábojník, pplk. Ing. Štefan Zahornacký, pplk. Ing. Juraj Zachar - ZN OMPČ/SVTZ, plk. Ing. Jaroslav Záruba - N OPROVS/STSaMZ, kpt. Ing. Jozef Zaťko, plk. Ing. Milan Zaťko - ZN PRO/SPOJV, pplk. RSDr. Peter Zelizňák, kpt. Ing. Richard Zimányi - ZN OPP/ES, pplk. Ing. Jozef Zuber, pplk. MVDr. Ladislav Žáčik - ZN VETS/ZdrS, mjr. Ing. Zdeněk Žejdlík, plk. Ing. Jozef Žitňanský - ZN LOG.  
K 15. 5. 1995 boli v Posádke Trenčín dislokované tieto útvary a zariadenia:
3. výpočtové stredisko - V.Ú. 3075 - náčelník plk. Vratislav Zemek
3. prevádzkový prápor - V.Ú. 6767 - veliteľ mjr. Ing. Štefan Bosák
3. prevádzkový pluk - V.Ú. 6767 - veliteľ mjr. Ing. Štefan Bosák
3. spojovacie stredisko - V.Ú. 7377 - veliteľ pplk. Ing. Peter Ambrózy
3. radiačné stredisko - V.Ú. 6851- náčelník pplk. Ing. Karol Milan
3. výzbrojná základňa - V.Ú. 5728 ( odlúčený sklad Kubra ) - veliteľ kpt. Ing. Luboš Hajaš
3. odriad topografického zabezpečenia - V.Ú. 8047 - veliteľ por. Ing. Maroš Miškolci
3. zásobovaciaq a oprávarenska základňa - V.Ú. 6611 - náčelník plk. RSDr. Ján Bruger
Ústredná vojenská spojovacia správa - V.Ú. 8571 - náčelník plk. Ing. Anton Strempek
Úrad vojenského obranného spravodajstva - V.Ú. 7777 - náčelník pplk. JUDr. Peter Hlavatý
Letisková správa - V.Ú. 4800 - odlúčená časť - veliteľ pplk. Ing. Marián Vlček
Armádny športový klub Dukla - veliteľ plk. Mgr. František Lacko
Okresná vojenská správa - Náčelník pplk. Ing. Ján Skyba
Špeciálny kurz Kubra - náčelník pplk. Ing. Rudolf Rendek
Vojenský oprávarenský podnik 027 Trenčín ( AOZ ) - riaditeľ pplk. Ing. Ivan Peter
Letecké opravovne Trenčín - riaditeľ plk. Ing. Anton Zigo, CSc.  
Posádková správa - Správca posádka - mjr. Milan Godál
Posádková hudba - veliteľ mjr. Ludvík Soukup
Vojenská správa budov - náčelník mjr. František Marton
Poliklinika - náčelník pplk. MUDr. Milan Masaryk
Bytová agentúra rezortu MO -  riaditeľ pplk. Ing. Ján Strempek  
Vojenská polícia - V.Ú. 2240 - veliteľ plk. JUDr. Miloš Sukuba
Vojenská polícia V.Ú. 2250 - veliteľ pplk. Ing. Stanislav Neštický
Vyšší vojenský súd - predseda pplk. JUDr. Ondrej Samaš
Vyššia vojenská prokuratúra - VVP plk. JUDr. Jozef Vook
Kultúrno metodické stredisko GŠ ASR - náčelník pplk. RSDr. Rozália Kalendová

Prameň:
Telefonný zoznam posádky Trenčín spracovaný ku dňu 15.5.1995
VHA - CR Trnava: F 0855 1 R 37 a F 3187 R 2                  
Legenda:N - náčelník oddelenia alebo správy, ZN - zástupca náčelníka oddelenia alebo správy.

Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: