Jozef Korený
Autorské stránkyZomrel PhDr. Štefan Kollár,PhD.Dňa 30.3.2018 zomrel po ťažkej nemoci PhDr. Štefan Kollár,PhD, bývalý vedúci Poštového múzea SP a.s., Banská Bystrica.
Narodil sa 13.11.1948 v Rimavskej Sobote.Úplne stredoškolské vzdelanie ukončil na SVŠ v Želiezovcách. Vysokoškolské štúdium absolvoval na FF UK - katedra národopisu v Bratislave v roku 1973. Postgraduálne štúdium absolvoval tiež na FF UK Bratislave v roku 1979. Rigoróznu prácu spracoval v roku 1980 na tému " Ľudové staviteľstvo v okrese Banská Bystrica - ciele a možnosti jeho ochrany V rokoch 1981 - 1995 absolvoval doplňujúce štúdia, kde získal kvalifikáciu školského inšpektora kultúry a personalistu. Ako učiteľ hudby, matematiky a chémie učil v rokoch 1966 - 1968 na ZŠ v okrese Lučenec.Ako etnograf pracoval v rokoch 1972 - 1973 v Podunajskom múzeu v Komárne. V rokoch 1973 - 1974 pracoval v Stredoslovenskom múzeu Banská Bystrica.V rokoch 1977 - 1986 bol zamestnaný na ONV Banská Bystrica na odbore kultúry.V rokoch 1986 - 1993 bol zamestnaný v ŠOBA Banská Bystrica MV SR. V roku 1993 pracoval v SAŽP Banská Bystrica - centrum ako vedúci oddelenia DIS. V SUPSOP kde pracoval na vypracovaní štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok výberom objektov do skanzenu Orava - Zuberec, Liptov - Pribylina.
Svoju vedecko - výskumnú prácu zameral do troch oblastí, podmienenými požiadavkami pracovísk, v ktorých pôsobil. Po ukončení štúdia sa zaoberal prácami z oblasti muzeálnej etnografie.V období pôsobenia v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti jeho práca bola zameraná na obnovu pamiatkových objektov a riešenie otázok múzeí v prírode. Vypracoval aj pamiatkový zámer na realizáciu Pohronského skanzenu, ktorý sa však pre ekonomicko - spoločenské príčiny nezrealizoval.Oblasť ochrany prírody, životného prostredia, múzeí a pamiatok mal na starosti ako pracovník štátnej správy. Bol jedným stých čo založili Slovenskú agentúru životného prostredia v Banskej Bystrici a neskôr ako námestník riaditeľa, riešil problémy súvisiace s ochranou životného prostredia a pamiatok. Od roku 1997 riešil zrod poštovej muzeológie na Slovensku. Podarilo sa mu zrealizovať pretransformovanie Dokumentačného cesntra Slovenskej pošty, š.p., na Poštové múzeum Slovenskej pošty, š.p., a jeho vstup do Zväzu múzeí na Slovensku, Medzinárodnej asociácie dopravných múzeí a do Medzinárodnej únie technických múzeí v roku 2001. V roku1995 založil Medzinárodný festival filmov, televíznych programov a videoprogramov s tématikou ochrany a tvorby životného prostredia v Banskej Bystrici ENVIROFILM.
Bol publikačné činný v tlačených médiach Krásy Slovenska, Agrikultúra, Národopisné aktuality, Ochrana krajiny ČSSR z hlediska zemědelství a lesnictví, Spravodaj ONV Banská Bystrica, Metodický spravodaj Stredoslovenského múzea Banská Bystrica, Zborník Stredoslovenského múzea, Priekopník, Slovenská archivistika. Chránené územie, Poštové zvesti, Poštová známka a Slovensko, Zberateľ,Sv.Gabriel, Z dejín Slovenskej pošty š.p. Poštového múzea, Vlaková pošta na Slovensku, Dejiny grafického dizajnu známkovej tvorby a Slovensko. Národné poistenie, Katalógy filatelistických výstav a Dni filatelie Slovenska v Považskej Bystrici, Detve, Žiline, Bratislave. Jeho záľuba bolo aj fotografovanie. Takto zaznamenal niekoľko filatelistických, ale aj spoločensko historických výstav, medzi nich patria výstavy " Na večnú slávu synov Francúzska v Sklabini", Výstava " Veľká vojna " Príbeh 16. bansko bystrického honvédskeho pluku v 1. svetovej vojne v Banskej Bystrici, Slovenské modré barety v službe mieru v Trenčíne a v Banskej Bystrici, 70. výročie SNP 1944 v Trenčíne, 70. výročie oslobodenia ČA v Trenčíne, Inaugurácia poštovej známky Poľná pošta pri príležitosti 450. výročia existencie poštovej stanice v Hrnčiarovciach nad Parnou, Národné letecké dni SIAF na Sliači ako aj zasadania Slovenskej filatelistickej akadémie s ktorou aktívne spolupracoval pri pri získavaní archiválií do Poštového múzea a pre ktorú vytvoril podmienky pre každoročnú činnosť v priestoroch Detskej pošty v objekte SP, a.s. Banská Bystrica.
Rozlúčky zo zosnulým v krematóriu Banská Bystrica - Kremnička sa okrem rodiny zúčastnili.Ing. Jarmila Brichtová. Bývali profesori Univerzity Mateja Bella z Banskej Bystrice prof. PhDr.Karol Fremal,CSc, prof.PhDr.Pavol Martuliak, CSc, PhDr. Marianna Bárdiová, bývala námestníčka riaditeľa Literárneho a hudobného múzea Banská Bystrica, Ing. Július Burkovský, bývalý dlhoročný profesionál - SAŹP a dobrovoľný pracovník ochrany prírody, Mgr. Ľubica Štubňová, SP, a.s. Z Poštového múzea Ing. Miroslav Spišiak a Mgr.L. Lichvár. Za Slovenskú filatelistickú akadémiu položili veniec k rakve zosnulého Michal Kiššimon - predseda, Hubert Dobal - Košice, Jozef Korený - Trenčín, Péter Gidófalvy - Maďarsko. Kyticu kvetov položil aj bývalý pracovník SP.s.s. Ing. Miroslav Ondráš z Trenčína. PhDr. Štefan Kollár, PhD, bol človek so širokou pracovnou aktivitou, ktorý zanechal po sebe širokú paletu poznatkov z rôznych vedeckých oblastí. Milý Števo, ďakujem Ti za všetko čo si urobil pre Slovensko, Poštové múzeum ako aj pre SFA. Zostaneš v našej pamäti v tom najkrajšom svetle. Budeš chýbať Slovensku, ale aj rodine filatelistov na Slovensku.
Odpočívaj v pokoji. Nech Ti je zem Slovenská ľahká.

Jozef Korený člen vedenia SFA


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: