Jozef Korený
Autorské stránky


80 rokov Klubu filatelistov v TrenčíneTrenčín - Mekka filatelistického výstavníctva


Filatelia sa v Trenčíne začala rozvíjať od roku 1912. Vtedy vznikol Spolok na organizovanie výmeny známok. Filate-listický spolok z roku 1914 nemal ani stanovy a počas I. sve-tovej vojny zanikol. Išlo o „stolové“ spoločnosti, ktorých čle-novia sa schádzali v kaviarni hotela Erzébet (dnes Tatra) a v kaviarni Helvetia na dnešnej Palackého ul. Zaloţenie Klubu filatelis-tov oznámili Trenčanské no-viny v rubrike Hlásnik 8. mar-ca 1925. Prvým predsedom sa stal štábny ka-pitán Antonín Motal, ktorého po dvoch ro-koch vystriedal na treťom valnom zhromaţdení klubu Karol Morgenstern (1895-1991).
kópia Trenčanských novín z 8. marca 1925


Prvá filatelistická výstava na Slovensku

V roku 1928, desať rokov po vzniku Československej repu-bliky, sa v hoteli Tatra konala prvá fila-telistická výstava na Slovensku. Zo 110 vystavených exponátov bolo 26 zo zahra-ničia. Ďalšia, tentoraz propagačná výstava filatelistická výstava sa v Hoteli Tatra ko-nala v októbri roku 1937, keď klubu pred-sedal Marcel Winter (1878-1944).
medaila z výstavy v hoteli Tatra r. 1928 892

V rokoch 1939-1945 sa trenčianski filatelisti schádzali v reštaurácii Fajka na Rozmarínovej ulici. Vtedajšie zmeny v spoločnosti sa odzrkadlili aj v ţivote členov klubu. V marci 1942 vydal Ústredný hospodársky úrad v Bratislave „prísne dôverné“ a „veľmi súrne“ nariadenie, prikazujúce zhabať zbierky poštových známok a cenín zberateľov Ţidov. V Tren-číne prišlo o svoje zbierky 21 ľudí, medzi nimi i bývalý pred-seda klubu M. Winter a väčšina z nich zahynula počas holo-kaustu v koncentračných táboroch.

Po oslobodení Trenčína sa opäť nadviazali filatelistické spojenia a priateľstvá, prerušené vojnovými udalosťami. Pr-vým povojnovým predsedom klubu sa stal Štefan Černík (1904-1964). V rokoch 1951 1963 pôsobilo v našom meste sedem filatelistických krúţkov pri rôznych inštitúciách v rám-ci vtedajšieho Revolučného odborového hnutia.

Od roku 1963 sú v Trenčíne dva filatelistické kluby

Od roku 1963 pôsobili v Trenčíne dva kluby filatelistov. Klub filatelistov 52-10 pri Kultúrnom stredisku Dlhé Hony v súčasnosti vedie Ing. Igor Gunár a Klub filatelistov 52-19 pri Kultúrnom a metodickom cen-tre Ozbrojených síl Slovenskej republi-ky, dnes s predse-dom plk. gšt. v. v. Ing. Dominikom Slezákom. Exponá-ty členov oboch klubov videli fila-telisti na výstavách
účastníci vernisáţe prvej oblastnej výstavy v roku 1964

nielen v mnohých mestách na Slovensku a v Čechách, ale i metropoly a významné mestá v 40-tich krajinách Európy, Ameriky, Ázie a Austrálie.

Trenčín sa stal za tie roky Mekkou slovenského filate-listického výstavníctva. Okrem prvej výstavy na Slovensku do histórie vstúpili najmä tri národné výstavy „Laugaricio“, z kto-rých najúspešnejšia bola v roku 1979 pri príleţitosti 1800. vý-ročia nápisu na hradnej skale.

Medzi najúspešnejších vystavovateľov v 80-ročnej histórii trenčianskej filatelie treba zaradiť T. Buriana, J. Koreného, L. Sekerku a Ing. O. Veselého, ktorí vystavovali aj na svetových výstavách pod patronátom FIP.
Autor: nprap. v. v. Jozef Korený, 2015Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: