Jozef Korený
Autorské stránky


Činnosť spravodajských orgánov OBS / OBZ / a VKR ČSĽA od roku 1945Činnosť spravodajských orgánov OBS / OBZ / a VKR ČSĽA od roku 1945
                                                                                                                                             npráp.v.v.Jozef Korený


Na základe rozkazu veliteľa 1. čs. AZ gen. Ludvíka Svobodu zo dňa 7.1.1945 vzniklo vojenské obranné spravodajstvo / OBS tiež OBZ /.OBS vzniklo u 1. čs. AZ bez súhlasu londýnskeho MNO a prezidenta republiky Edvarda Beneša. Prednostom 5. oddelenia OBS sa stal npor. v zál. Bedřich Reicin / vl. m. Fritz Israel Reicin, nar. 29.9.1911 Přerov, popravený 3.12.1952 Praha. Jeho menovanie do funkcie presadzoval gen. L.Z. Mechlis a mjr. Kambulov z NKVD pôsobiaci pri štábe 1. čs. AZ. Zástupca por. JUDr. Karel Vaš, nar. 20.3.1919 Užhorod, zomrel 8.12.2012. Pochádzal z maďarskej židovskej rodiny. Veliteľ 1. čs. AZ zriadil OBS na priamu žiadosť gen. L.Z. Mechlisa, člena Vojenskej rady 4. Ukrajinského frontu, ktorý koordinoval činnosť spravodajskej služby frontu.OBS pod vedením npor. Bedřicha Reicina od jeho vzniku disponovalo právomocami spravodajskej služby  ale aj právomocami bezpečnostných orgánov / zatýkanie, zadržovanie osôb, ich vyšetrovanie, domové prehliadky/. Do podriadenosti OBS prešlo aj poľné žandárstvo, ktoré sa postupne premenilo na bezpečnostné oddiely / BO OBS /. Ich formovanie organizoval por. JUDr. Karel Vaš.  Organizačná štruktúra spravodajskej služby existovala v čs. jednotkách na Západe, ale aj u 1. čs. AZ v ZSSR. V tomto čase existovala vojenská spravodajská služba čs. emigračnej vlády. 2. oddelenie Hlavného štábu malo centrálu na MNO v Londýne pod vedením gen. Františka Moravca.Prednostom 2. oddelenia bol pred odchodom do ZSSR mjr. Ludvík Engel / padol v boji o Liptovský Mikuláš /, ktorý na návrh por. JUDr. Karla Vaša bol z funkcie odvolaný a nahradený mjr. Františkom Sedláčkom. Pre vznik samostatného OBS u 1.čs. AZ ako samostatnej zložky nebol žiadny dôvod.Vytvorenie OBS ako samostatnej zložky intenzívne presadzovalo sovietske velenie, ako protiváhu spravodajskej služby londýnskeho MNO, ale aj nedôvera voči londýnskemu MNO i čs. spravodajskej službe. Sovietske velenie vytvorilo počas vojny špeciálnu spravodajskú skupinu určenú na prácu proti čs. spravodajcom. Vojenské obranné spravodajstvo zameriavalo svoje aktivity do dvoch oblastí:
1.Vnútornú ochranu armády riadil npor. Bedřich Reicin vytváraním agentúrnych sieti v jednotkách, sledovanie, kontrola a preverovanie mužstva, poddôstojníkov a dôstojníkov. Preverovanie novo prijímaných príslušníkov jednotiek, posudzovanie návrhov na povýšenie, ustanovenie do funkcií, alebo premiestnenie.
2. Problematika vonkajšej obrany bola v kompetencií por. JUDr. Karla Vaše.Jeho hlavnou úlohou bolo zneškodňovanie nepriateľských agentov, špiónov a diverzantov, ochrana priestoru rozmiestnenia jednotiek 1. čs. AZ. Zaisťovanie bezpečnosť štábu a spravodajský dozor nad civilným obyvateľstvom. Riadil pátranie po kolaborantoch, zradcoch a nepriateľských živloch. OBS sa stala postrachom nielen pre príslušníkov 1.čs. AZ, ale aj pre civilné obyvateľstvo na oslobodenom území Slovenska. Násilia na civilnom obyvateľstve sa podieľali aj príslušníci NKVD. Zatvárali civilné osoby, ktoré odosielali do internačných táborov Červenej armády / ČA / v Poľsku to bol Osvienčim a následne do ZSSR hlavne v mesiacoch marec, apríľ 1945, kedy sa rozširovalo oslobodenie Slovenska a na základe vyhlásenej mobilizácie na oslobodenom území  nastupovali do jednotiek 1. čs. AZ branci a príslušníci bývalej slovenskej armády. Zmobilizovaní dôstojníci a vojaci boli preverovaní OBS vytvorenými komisiami v ktorých bol vždy jeden príslušník OBS / OBZ /.
I.komisia pri 1.čs.AZ : plk.gšt.Július Nosko - / brig.gen. veliteľ 2. divízie 1945 - 1947/, škpt. Stanislav Chylia  OBS /, kpt.pech.v zál. P. Brosko / OBS /.
II.komisia pri predsedníctve SNR: plk.vet. Mikuláš Ferienčík - / arm. gen. štátny tajomník MNO 1945 - 1946, povereník pre vnútorné veci, hlavný inšpektor brannej výchovy MNO 1948, plk. del. Mirko Vesel - / brig.gen. náčelník štábu veliteľstva delostrelectva MNO 1946 - 1947, mjr. JUDr. Anton Rašla Prijímacia komisia MNO: predseda komisie brig.gen. Jozef Martin Kristin / 1946 - 1948 /. V zložitej situácií boli dôstojníci bývalej slovenskej armády, ktorí v rokoch 1941 - 1943 bojovali proti Červenej armáde a po vypuknutí SNP vstúpili do 1. ČSA na Slovensku a v dôsledku vojenských udalosti armádu dobrovoľne alebo nedobrovoľne opustili. Časť zajali Nemci a odsunuli do zajateckých a koncentračných táborov v Nemecku. Mnohí pokračovali v boji v partizánskych oddieloch a skupinách. Niektorí zostali v nečinnosti a časť vstúpila do tzv. Hašíkovej armády, / MO Slovenskej republiky pplk. Štefan Hašík /.
Obranné spravodajstvo OBS / OBZ / 4. oblasti Bratislava k 31.8.1945
VII. zbor Trenčín - škpt.pech. Karol Fraňo aj k 1.12.1945
4. divízia Ružomberok - npor. pech. v zál. Viliam Ježo, k 1.12.1945 kpt.del.Ladislav Demien
9.divízia Nitra - npor.žen.Alexander Stanek, k 1.12.1945 kpt.pech.Viliam Šalgovič
VIII. zbor Banská Bystrica - kpt. pech. Pavol Gašpar, k 1.12.1945 škpt.pech. v zál. Štefan Nosko
2.divízia Banská Bystrica - kpt. pech. Štefan Nosko, k 1.12.1945 kpt.pech. Pavol Gašpar
10.divízia Košice - škpt.pech.Michal Lukáč aj k 1.12.1945
4.ptb Malacky - kpt.pech.Jozef Kadúc, k 1.12.1945 npor. del. v zál. Ján Hora
4.tb Martin - npor.pech. v zál. Karol Pazúr
4.ťdb Žilina - kpt.del. Ladislav Demien
4.hdb Prešov - por.tel.v zál. Jozef Koreň
4.žb Komárno - kpt.žen. Daniel Chladný - Hanoš aj k 1.12.1945
Posádkové veliteľstvo Bratislava - škpt.del. Vladimír Bukva, k 1.12.1945 kpt.pech.Anton Krivý
14.tb Martin - k 1.12.1945 por.pech.v zál. Ján Olejník
10.db. Ružomberok - k 1.12.1945 npor. del. Rudolf Zajac
11.db Košice - k 1.12.1945 kpt.del. Ján Mráz
12.db Kežmarok - k 1.12.1945 ppor.del.v zál. Juraj Dzuriš
U veliteľstva 2. vojenského okruhu Trenčín slúžili dôstojníci, ktorí v rokoch 1941 - 1943 bojovali proti ČA a boli preverení orgánmi OBS / OBZ / -  / VKR / pre službu v ČSĽA
1. kpt.kanc. Bošanský Josef - 1. pomocník náčelníka skupiny bežného doplňovania OMO:  od 6.1941 - 11.1941 - veliteľ koňského záprahu
2. mjr. spoj. Bobal Michal - Náčelník skupiny operačno - technickej Spojovacieho oddelenia:  od 8.1941 - 4.1942 - zástupca veliteľa rádio roty
3. por.aut. Adamec Imrich - Pomocník pre evidenciu mot.vozidiel MNO - Aut.a traktor.oddelenie:  od 6.1941 - 7.1941 - účtovník jednotky-7.1941 - 1.1943 - nádvozný
4. kpt.aut.Benický Eduard - Pomocník pre plánovanie opráv Aut. a traktorové oddelenie: od 6.1941 - 8.1941 - veliteľ odsúnovej čaty tankov
5. por.stav. Betuš Jan - Referent pre lôžkoviny Staveb. ubytov. oddel.: od 6.1941 - 5.1942 - veliteľ rádio družstva
6. mjr.pech.Beňo Ján - 1. pomocník náčelníka skupiny operačnej prípravy operačnej skupiny: od 7.1941 - 8.1941 veliteľ čaty, 8.1941 - 12.1941 u 3. roty RD, 1.1942 - 7.1942 veliteľ čaty RD, 8.1942 - 10.1942 poľná nemocnica
8. kpt.pech. Čmarada Jan - 3. star. referent skupiny veliteľ. kádrov - KO: od 6.1941 - 12.1942 účtovník roty RD
9. pplk. int. Čech Julius - Náčelník ubytovacej skupiny - Stavebné a ubytovacie oddel: od 11.1942 - 7.1943 prednosta intendancie
10. plk. int. Galat Viliam - Náčelník intendančného oddelenia: od 7.1941 - 1.1942 hospodár pešieho pluku, 1.1942 - 31.1.1942 nezaradený u RD
11. npor. pech. Gašpar Jan - Náčelník skupiny platov - oddelenie občianskych zamestnancov: od 6.1943 - 4.1944 proviantný dôstojník
12. kpt.žen. Fečkanín Peter - Dôstojník pre finančné plánovanie - Správa ženijného náčelníka : od 6.1941 - 8.1941 veliteľ družstva, 6.1943 - 10.1943 zást. veľ. čaty,10.1943 -   1944 v zajateckom tábore v ZSSR
13. škpt.pech. Franko Ján - Starší pomocník skupiny mobilizačnej - OMO. : od 7.1942 - 9.1943 veliteľ roty, 9.1943 - 12.1943 na Pos. veliteľstve, 12.1943 - 5.1944 - veliteľ asistenčného oddielu, 5.1944 - 8.1944 veliteľ práporu 6. pešieho pluku
14. škpt. pech. Gibala Imrich - Starší pomocník pre bojovú prípravu oddel BP: od 10.1941 - 10.1942 v poli proti ZSSR / od 1.2.1951 do 31.1.1961 náčelník telesnej prípravy 2. vojenského okruhu Trenčín / brig. gen.v.v. 2006
15. kpt.kanc. Frimmel Michal - Náčelník pomoc. kanc. veliteľ.Tankového a mech.vojska: od 6.1941 - 8.1941 kancel. rotmajster, 3.1943 - 8.1943 kancel. rotmajster
16. pplk. pech. Chylia Stanislav - Zástupca náčelníka OMO: od 7.1941 - 11.1942 veliteľ roty
17. mjr. zdrav.MUDr. Chren Peter - Náčelník ret. bojov. prípravy - ZO: od 12.1941 - 6.1942 veliteľ zdravotnej roty
18. mjr.del. Chmelík Vladimír - Náčelník skup. programovania a plán.OBP: od 9.1941 - 11.1941 veliteľ náhrad. koní, 11.1941 - 1.1942 styčný dôstojník, 7.1943 - 12.1943 veliteľ batérie, 1.1944 - 8.1944 veliteľ batérie
19. mjr.žen. Michálek Karol - Náčelník skupiny žen. úprav: od 7.1941 - 7.1941 ? pobočník veliteľa, 8.1941 - 12.1941 veliteľ žen. čaty
20. npor. Šimčák Štefan - 1. pomocník evidencie a štatistiky KO: od 4.1942 - 7.1943 výkonný rotmajster
21. mjr.just. Majeský Gejza - Referent pre právne záväzky FO: od 7.1941 - 12.1941 Vyšší poľný prokurátor
22. kpt.žen. Malý Jozef - Náčelník skup.evidencie a dopl. oddel. Dopl. a služby vojsk: od 6.1943 - 10.1943 veliteľ čaty, 10.1943 - 1.1944 v internáčnom tábore v ZSSR
23. mjr.chem.Morvay Jan - Referent pre chem. zásobovanie: od 7.1941 - 8.1941 veliteľ auto dielni, 5.1942 - 6.1942 veliteľ prísunu a odsunu, 6.1942 - 4.1943 veliteľ autodielne
24. mjr. int. Koyš Milan - 1. pomoc. náčel. skupiny všeobecnej a výcvik. Intend. oddel.: od 6.1941 - 8.1941 pobočník veliteľa
25. por. kanc. Kovács Štefan - Správca archívu - pomoc. kanc. štábu: od 6.1941 - 1.1942 veliteľ družstva, 1.1942 - 11.1942 veliteľ družstva 3. roty
26. kpt.int. Kuštar Pavel - 9. pomocník skupiny pre zásob. výstrojou - Intend. oddel.: od 5.1942 - 3.1943 proviantný dôstojník
27. mjr.aut.Kusý Eugen - Emanuel -  Pomocník náčel. skup. BP  Aut.a traktor.odel.: od 8.1941 - 1.1942 auto.dôstoj. 20. peší pluk, 8.1942 - 11.1942 veliteľ 3.auto - kolóny, 11.1942 - 1.1943 dôstoj. autoslužby
28. pplk. pech. Kováč Michal - Pomocník oddel. organ. plánov. prevozov tyla : od 7.1941 - 9.1941 mierič minometného družstva, 7.1943 - 10.1943 veliteľ čaty a roty
29. kpt.dopl. Kamenský Pavel - Náčelník odd. obč. zamestnancov: od 6.1941 - 5.1942 písar štábu pluk, 5.1942 - 7.1942 bez zaradenia - nemocný
30. mjr. pech. Krehel Bartolomej - Starší pomoc. náčelníka skupin. služ. vojsk: od 5.1942 - 1.1943 veliteľ rozhlasovej skupiny
31. mjr.int. Lendel Arpád - Vedúci referent pre náhrad, škody a stráty FO: od 6.1941 - 8.1941 intendanč. dôstojník
32. pplk. zdrav. Lisický Štefan - Náčelník skup. org. a liečeb. ZO: od 1.1942 - 8.1942 šeflekár pluku
33. pplk. pech. Laurinec Juraj - Pomocník náčel. Org. a plán. oddel. tyla: od 6.1941 - 1.1942 - veliteľ čaty JPO na Ukrajine, 8.1944 - 10.1944 v SNP, 10.1944 - 2.1945 veliteľ roty u partizánskej brigády Lichner - Sadilenko v Slovenských horách
34. škpt. kanc. Lipovský Gerhard - Náčelník pomoc. kanc. FO: od 7.1941 - 8.1941 manipulačný dôstojník
35. ppor. dopl. Lomov Jan - Náčelník pomoc. kanc. Staveb. ubyt. oddel.: od 3.1942 - 9.1943 vojak proti ZSSR
36. pplk.aut. Lošonský Alfonz - Náčelník oddel. zásobov. PHM - aut. a traktor.oddel.: od 9.1941 - 10.1942 veliteľ náklad. auto kolóny
37. npor. spis. Ližičar Augustin - Vedúci evidencie občian. zamestnancov: od 6.1941 - 8.1941 veliteľ pešieho družstva, 8.1941 - 12.1941 veliteľ peš. družstva 5. roty, od 12.1941 - 4.1942 účtovník 5. roty, od 4.1942 - 8.1942 veliteľ pešej čaty 5. roty, od 8.1942 - 9.1942 veliteľ pešej roty 5, od 9.1942 - 10.1942 v nemocnici v ZSSR 38. škpt. pech. Maskaluk Mikuláš - Veliteľ Veliteĺskej roty V2VO: od 6.1941 - 8.1941 v poli proti ZSSR
39. pplk. pech. Nerer Pavel - Náčelník skup. bran. výchovy oddel BP: od 8.1940 - 10.1943 veliteľ práporu 102. peš. pluku, 10.1943 - 12.1943 veľ. práporu v Taliansku
40. pplk. stav. Olah Fridrich - Vedúci elektrostrojného refer. Staveb.ubyt. oddel.: od 7.1941 - 8.1941 zbrojný referent
41. mjr.aut. JUDr. Poláček Jan - Náčelník skupiny Aut. a traktor. oddel.: od 9.1942 - 3.1943 osobný referent
42. mjr. int. Pilát Jan - Náčelník kontrol. skup. FO: od 7.1943 - 10.1943 veliteľ poľnej pekárne
43. por.žen. Písečný Vendelín - Pomoc. zást. žen. náčel. pre zásobovanie: od 6.1943 - 5.1944 účtovník roty, 5.1944 - 4.1945 proviant. náčel. v ZSSR a Maďarsku
44. kpt.int. Rihay Zoltán - Pomocník staveb. referátu Staveb. ubytov. oddel.: od 6.1941 - 1.1942 prednosta poľnej pokladne, 1.1942 - 4.1942 hospod. ppl-. 102, 5.1944 - 7.1944 hospodár veliteľ. opevňovacích prací
45. npor. spoj. Sivák Alexander - Náčelník spoj. uzlu: od 11.1942 - 6.1943 v poli proti ZSSR
46. škpt.int.Stano Jan - 4. pomoc. skup. pre zásob. výstrojom - Intend. oddel.: od 6.1941 - 2.1942 hospodár intendančného parku
47. mjr. pech. Staško Ladislav - Pomocník náčel. spravodaj. oddel. : od 9.1942 - 10.1943 veliteľ čety a roty
48. škpt. stav. Svetlík Josef - Referent elektrostroj. refer. Staveb. ubyt. oddel.: od 8.1941 - 3.1942 veliteľ rozvážkoveho družstva, 3.1942 - 7.1942 veľ. pomoc. roty u bitúnku
49. kpt.zbroj. Šutka Josef - Dôstoj. pre PL materiál a PL prístroje- oddel. Del. zásobovania: od 6.1941 - 3.1942  del. majster 11. del. pluku
50. por. hosp. Šimkovič Andrej - od 14. proviantného skladu V2VO: od 6.1941 - 4.1942 výkonný u 5. batérie, 8.1943 - 12.1943 veliteľ záprahu
51. škpt. aut.Stefaňák Jakub - Pomocník náčel. skup. plánov. výzbroje: od 6.1941 - 8.1941 del. majster oddiel.2 del. pluku
52. mjr. pech. Šinák Ondrej - Pomoc. náčel. oper. skup. Operač. oddel.: od 6.1941 - 10.1941 veliteľ družstva, 10.1941 - 12.1941 pisár v poľ. nemocnici, 11.1942 - 7.1943 zbrojný a plynový dôstojník
53. kpt.just. Tkáč Pavel - Pomoc. náčel. a ved. taj. spisovne Oddel. obč. zamest.: od 6.1941 - 9.1941 dozorca väzňov
54. kpt.stav. Tomko František - Referent ubytov. skup. Staveb. ubyt. oddel.: od 6.1943 - 10.1943 veliteľ čaty, 10.1943 - 4.1945 veliteľ čaty v Taliansku
55. škpt.int.Tomljenovič František - Pomoc. náčel. výstroj. skup. Intendanč. oddel.: od 6.1941 - 8.1941 likvidátor del. pluku, 8.1942 - 12.1942 hospodár pešieho pluku
56. pplk. pech. Tvarožka Josef - 1. pomoc. náčel. operačnej skup. Operač. oddel.: od 7.1941 - 9.1941 veliteľ roty, 4.1942 - 7.1942 veľ. roty 3. pešieho pluku
57. pplk. int. Vestenický Jan - Náčelník skup. plánovania Fin. oddel.: od 7.1941 - 12.1941 frekventant intendancie, 5.1943 - 10.1943 pomocný intendant
58. mjr. pech. Vašák Viliam - Pomocník pre mater. prevozov, evakuácie a lodnej dopravy oddel. voj. dopravy: od 7.1941 - 1.1942 dopravný dôstojník, 12.1942 - 8.1943 doprav. dôstojník
59. mjr.pech. Vargoš Gustav - Náčelník operačnej a bojovej prípravy tylu: od 2.1942 - 4.1942 na stáži u štábu pluku, 9.1942 - 9.1943 prednosta 4. mater. oddelenie
60. npor. int. Weiner Josef - Náčelník skup. výstrojnej a výzbrojnej - Hospod. admin. oddel.: od 7.1941 - 9.1941 proviantný u Zaisťovacej divízie, 9.1941 - 1.1942 likvidátor u Poľnej pekárni
61. kpt.int. Žáček Alois - Náčelník fin. skup. štábu: od 6.1941 - 10.1942 pomoc. proviant. dôstojníka,              
62. pplk. Zajáček Josef - Náčelník FO V2VO: od 8.1940 - 8.1940 na študijnej ceste v Nemecku, 8.1941 - 2.1942 frekventant vysokej školy u RD Veľký Lubien, Vinica, Pology, Budenovka, Bjelojerovka, u  Miusu,  6.1942 - 7.1942 u veliteľstva 6. nemeckej armády, Charkov, 1.1944 - 3.1945 v Hašíkovej armáde
63. npor. spoj. Žáček Jan - Veliteľ prevadz. čaty Spojov. uzlu: od 8.1941 - 3.1943 telefónny  mechanik na ústredni, 3.1942 - 6.1942, 6.1943 - 8.1944  výkonný roty
64. škpt. pech. Babjak Mikuláš - Pomocník náčel. skup. výstroje ,voz. materiálu tylu: od 8.1941 - 1.1.1942 ordonančný dôstojník
65. kpt. spis Malý Josef - Vedúci tajnej spis. štábu veliteľstva Delostrelectva: od 12.1942 - 3.1944 veliteľ veterinárnej ambulancie
66. škpt. zbroj. Sýkora Ladislav - Náčelník skup. mob. plán. - Zástupca náčel. oddel. Delostrel. zásobovania: od 5.1942 - 12.1942 prednosta zbrojnej služby
67. kpt.žen. Filipovič Josef sa zúčastnil bojov proti ZSSR ako Náčelník pomocnej kancelárie
68. por. just. Hlinka Emil - Vedúci taj. spisovne VVS Trenčín: od 1942 - 1943 proti ZSSR
69. pplk. just. Meislinger Ladislav - Predseda II. senátu VVS Trenčín: od 1941 ako sudca v Žitomíre v ZSSR
70. npor. just. Ochodničan Adam - Správca pomoc. kancel. VVS Trenčín: od 6.1941 - 9.1941 ako súdca
71. mjr. pech. Strmeň Ladislav - Pomocník náčelníka Školského oddelenie: v roku 1939 - 3 týždne na ťažení proti Poľsku, od októbra 1939 pridelený k čestnému oddielu prezidenta v Bratislave - veliteľ čaty
72. kpt.spoj. Krošlák Michal - Pomocník skup. boj. prípravy Spojovacieho  vojska: od 6.1941 - 5.1942 spojár
73. kpt. zbroj. tech. Roš Josef - Pomocník náčel. skup. zásobov. výstrojom Intend. oddel.: od 3.1939 - 3.1945 v Slovenskej armáde, ale na fronte nebol
Úlohy OBS / OBZ/
1. Znemožniť nepriateľskú agentúru v našich jednotkách. Znemožniť našim nepriateľom prepašovať do našich radov svojich agentov a špiónov. Je preto nutné z našich jednotiek odstrániť Maďarov a Nemcov, lebo títo môžu najpravdepodobnejšie slúžiť ako základňa pre nepriateľskú agentúru.
2. Znemožniť nepriateľom vykonávať akoukoľvek cestou agitáciu medzi našimi príslušníkmi. Nemci a Maďari, ktorí môžu preniknúť do našich radov môžu slúžiť tejto nepriateľskej agitácií ako úrodná pôda.
3. Kontrola vykonávania poučenia o zachovaní vojenského tajomstva v ústnom a písomnom styku. Cenzúru odosielaných dopisov je potrebné vykonávať u všetkej odosielanej pošty.U veliteľstva 2. vojenského okruhu Trenčín bolo Oddelenie vojenskej cenzúry jeho náčelníkom bol mjr. Michal Kyselý.
4. Sledovanie osôb, ktoré v akejkoľvek forme prejavujú svoje protidemokratické zmýšľanie .
5. Vykonávanie doplňujúcich výsluchov osôb prichádzajúcich zo zajateckých táborov, alebo dobrovoľne vstupujúcich do ČSA. Bolo to v čase, keď sa v Levoči začala vytvárať 4. čs. samostatná brigáda, ale aj po oslobodení ČSR.
6. Zriadiť u každého útvaru sieť pomocníkov, aby informovali spravodajských dôstojníkov .
7. Stále sledovať nálady, morálny stav a jednotu príslušníkov a podávať o týchto veciach informácie v periodických mesačných hláseniach.
8. Zbierať dokumenty spravodajského charakteru a ich odosielanie na oddelenie OBS štábu 1. čs. AZ.
9. Zaisťovať bezpečnosť a ochranu vlastných jednotiek a štábov proti nepriateľskému prieskumu, výpadom a prípadným ozbrojeným bandám.
10. Zbierať a ničiť nepriateľské tlačoviny.
11. Preverovať priestory vlastných bojových a tylových jednotiek.
12. Pátranie a zbieranie zbraní u občianskych osôb.
13. Vyšetrovanie a evidencia trestných činov.
14. Evidencia a pátranie po zbehoch.
15. Pomoc a spolupráca s Miestnymi národnými výbormi / MNV /.
16. Pátranie po domácich vinných kolaborantoch a zločincoch.
Tieto úlohy schválil Náčelník štábu 1. čs. AZ mjr. Bohumír Lomský a prednosta oddelenia OBS npor. Bedřich Reicin.Postupne vznikli oddelenia OBS u jednotlivých brigád a ďalších jednotiek 1. čs. AZ.
1. čs. brigáda - por. Jaroslav Dostál
2. čs. paradesantná brigáda - npor. Ján Kotoč
3. čs. brigáda - por. Ivan Božuk / na veliteľstve Východného vojenského okruhu Trenčín od  1.9.1965  príslušník Organizačno - mobilizačného oddelenia v hodnosti plukovník / pozn. J.K. /
4. čs. brigáda - npor. Jan Scheiman
Tanková brigáda - por. Josef Valeš / genpor. veliteľ 2.VO - VVO od 1961 - 1968 / pozn. J.K.
Spravodajské orgány u veliteľstiev a útvarov ČSA po oslobodení ČSR

Pôsobnosť pre OBS vydalo MNO č. 307 / VI osob. 1945, 31.5.1945. Prednosta podliehal veliteľovi 1.čs. AZ .
Po roku 1945 miesto 5. oddelenia HŠ vzniklá 15.8.1950 Hlavná informačná správa / HIS /.
Od 1.4.1951 Veliteľ vojenskej spravodajskej služby.
Od 29.5.1952 Hlavná správa Vojenskej kontrarozviedky / VKR / začlenená do štruktúr Ministerstva vnútra.
Organizačná štruktúra od 1.1.1946

1. gen. Bedřich Reicin - Námestník MNO pre kádrovú prácu - Náčelník Hlavnej správy OBS
2. pplk. gšt. Josef Černík - zástupca
3. gen. Jaroslav Čermák - Hlavná kádrová správa MNO - X odbor, bývalý prednosta 5. oddel. 2. vojenskej oblasti
4. gen. Ludvík Klen - Náčelník 2. oddelenia HŠ
5. gen. Josef Musil - náčelník 5. oddelenia HŠ
6. plk. Richard Mysík - Prednosta pátracej skupiny 5. oddelenia
7. škpt. František Pergl - Správca väznice 5. oddel. " Domeček" na Hradčanoch a jeho príslušníci: pplk. Karel Bohata - Zástupca náčelníka vyšetrovacej skupiny R / realizačná a výsluchová /
pplk. Jan Kořínek - Náčelník spravodajskej školy, mjr. Ludvík Turek, por. Václav Bláha Hlavná správa OBS mala 58 dôstojníkov, 13 rotmajstrov, 5 poddôstojníkov a 9 obč.zamestnancov.
Referáty
1 A - všeobecný, 1 B - politické spravodajstvo, 1 C - parašutisti a partizáni, 1 D - podzemné hnutie a podozrivé osoby
2 A - Nemecko, Rakúsko, 2 B - Maďarsko, Poľsko, juhovýchod, 2 C - Anglia, Amerika, západné štáty, 2 D - spravodajská ochrana hraníc, 2 E - sledovanie osôb / prepustených dôstojníkov /
3 A - ochrana armády / utajenie, predpisy /, 3 B - ochrana armády - agentúrna sieť, 3 C - ochrana štábu
4 A - organizácie a mobilizácia, 4 B - osobné záležitosti / evidencia agentov, dôverníkov, osobné spisy dôstojníkov OBS, 4 C - výcvik, predpisy, preklady, školenia spravodajských orgánov,, 4 D - pomocný referát, fotochemické dielne
5 A - ochrana priemyslu, 5 B - ochrana dopravy, 5 C - ochrana vynálezov a vedeckej práce, 5 D - ochrana a obrana armády v tyle
Správy OBS / OBZ / u Vojenských oblasti od júna 1945
1.oblasť Praha - Správa OBS / OBZ / - škpt. Ján Novák - zahynul 20.7.1945 pri autonehode
2.oblasť Tábor - škpt. Ján Lipový , plk. Kreisl, plk.gšt.Jan Černák
3.oblasť Brno - škpt.gšt.Zdeněk Andreis
4. oblasť Bratislava - škpt. Ján Vigo, pplk. Pavol Marcely
VII. zbor - Vojenský útvar 2103 Trenčín - 21.6.1945 - 1.10.1947 premenovaný na V. zbor
veliteľ Brig. gen. Michal Širica - dočasný veliteľ od 21.6. do 27.10.1945, div. gen. Mikuláš Markus od 28.10.1945
2. oddelenie spravodajské / ofenzívne / - prednosta kpt. let. Juraj Meško jún 1945 - apríl 1946, npor. pech. v zál. Alexander Bohuš
5. oddelenie / obranné spravodajstvo OBS / - prednosta npor. pech. v zál. Michal Ivanič, škpt. pech. Karol Fraňo od 5.9.1945
Príslušníci oddelenie: por. František Frič, por. František Kolenič, por. Ján Marko, npor. Ján Pitoňák, por. Teodor Šula, ppor. Ján Božoň, ppor. Kristian Koťka, práp. Michal Trubík, šrtm. Ján Malík, šrtm. Florian Mašeja, o.p. Ján Chamko / bol príslušníkom Kádrového oddelenia Východného vojenského okruhu Trenčín / pozn. J.K. K 12.7.1945 boli u OBS pridelení 4 rotmajstri z pov. 5 čatárov, 9 desiatníkov, 8 slobodníkov a 26 vojakov.
 2. oddelenie spravodajské k 20.3.1946: prednosta škpt. pech. Ľudovít Kubo, npor. pech. Alexander Bohuš, šrtm. Karol Novák
V. zbor - Vojenský útvar 2103 Trenčín - 1.10.1947 - 1.5.1949
veliteľ Div. gen. Mikuláš Markus od 28.10.1945 do 1.5.1949 / Dňa 20.9.1950 vzniklo veliteľstvo 2. vojenského okruhu Trenčín , ktoré bolo do 31.8.1965 /
2. oddelenie spravodajské - prednosta škpt. pech. Ľudovít Kubo, npor. pech. Alexander Bohuš
Peší motorizovaný prápor 39 - Vojenský útvar 4644 - 1.10.1945 - 30.9.1947
velitelia mjr.tech. Július Adamovský od 21.11.1945, pplk. Jaroslav Kmicikievič od 12 / 1945 - 3 / 1946 ? /, pplk. pech. Josef Bruha od 23.1.1946 ?, pplk. Záhora od aprila do septembra 1946, pplk. pech. Vojtech Janoušek od 10.10.1946, pplk. pech. Karol Heidler od 31. 6.1947.
prednosta OBS por. Karol Pazúr nar. 26.2.1917 Krompachy, + ? 1979.
Počas ťaženia proti ZSSR bol príslušníkom Rýchlej divízie. Padol do zajatia a po vzniku 1. čs. AZ bol ako príslušník OBS. V dňoch 18. - 19.6.1945 pri návrate z Prahy v obci Lověšice pri Přerove zastrelil 120 žien, 71 mužov a 74 detí. Počty zastrelených sa rôznia 265 iný údaj 267 osôb. Prežili dve ženy.  Išlo o Karpatských Nemcov a Maďarov žijúcich na Slovensku, ktorí sa vracali na Slovensko po skončení 2. SV. Na vražde sa podieľali čat.ašp. Bedřich Smetana a Friedrich  Schmitzer.
Letecký pluk 3 - Vojenský útvar 4614 - letisko Trenčianske Biskupice 17.8.1945 - 15.2.1946
veliteľ kpt. let. Josef Páleniček
prednosta OBS por. Jozef Činčár / od 18.1.1946 príslušník OBS veliteľstva letectva Hlavného štábu Praha / gen.por. 1959 /
/ od 15.2.1946 bol LP 3 premenovaný na LP 30 Voj. útvar 4614  - velitelia mjr.let.Josef Páleniček, škpt. let. Jan Vršanský, kpt.let. Rudolf Galbavý
Z činnosti Vojenskej kotrarozviedky
V polovici augusta 1950 sa 5. oddelenie Hlavného štábu najskôr transformovalo na Hlavnú informačnú správu  MNO, ktorú od 1.4.1951 nahradilo Veliteľstvo vojenskej spravodajskej služby tvoriace súčasť Ministerstva národnej bezpečnosti . Na základe toho sa Veliteľstvo vojenskej služby  1.7.1952 konštituovalo na Hlavnú správu vojenskej kontrarozviedky. Pre zabezpečenie činnosti ústredných orgánov VKR už od 1.3.1951 existoval tzv. 70. peší prápor, dislokovaný v posádke Praha. Pri zániku Ministerstva národnej bezpečnosti v októbri 1953 došlo k prevedeniu Hlavnej správy VKR k Ministerstvu vnútra ako VI. správa MV - VKR. K 1.10.1954 prebehlo premenovanie 70. pešieho práporu na 70. strelecký prápor. V roku 1956 bolo u VKR plánovaných 1289 funkčných miest, z toho 1039 pre dôstojníkov, 109 pre poddôstojníkov z povolania a 141 pre vojakov základnej služby. V súvislosti s reorganizáciou ČSĽA v lete 1958, zanikli doterajšie správy VKR u oboch vojenských okruhoch a na miesto ních vznikli odbory VKR u veliteľstiev 1. armády, 4. armády a 2.vojenského okruhu. V tej istej dobe prevzala VKR zodpovednosť za tzv. " Štáto  bezpečnostné zaistenie " štábov Civilnej obrany a im podriadených súčasti.  Po vykonaných zmenách bolo u VKR predpísané celkom 1060 tabuľkových miest z toho 894 pre dôstojníkov, 54 pre poddôstojníkov z povolania a 118 pre vojakov základnej služby.V septembri1962 prebehlo premenovanie 70. streleckého práporu na 70. prevádzkový prápor. Po reorganizácií Ministerstva vnútra uskutočneného k 1.3.1964 ústredná zložka VKR opäť získala štatút Hlavnej správy a v zložení ministerstva naďalej figurovala ako " III. správa MV - Vojenská kontrarozviedka". V tejto dobe sa súčasťou VKR stal aj " Odbor vyšetrovania ŠtB vo VKR ", organizačne začlenený u " Správy vyšetrovania ŠtB ". Na prelome januára a leta 1966 došlo k jej zaradeniu do obnovenej " Hlavnej správy Štátnej bezpečnosti" ako " III. správa HS ŠtB - Vojenská kontrarozviedka". V náväznosti na začlenenie Pohraničnej stráže do zloženia ČSĽA prevzala VKR tiež aj tzv. Kontrarozviednú ochranu. V apríli 1968 v rámci VKR bolo predpísané 1117 tabuľkových miest, z toho 126 priamo u III. správy , 188 u 70. prevádzkového práporu, 102 u samostatných útvarov a 701 u samostatných oddelení VKR. K 1.12.1968 v rámci VKR vznikol odbor pre prácu v zahraničí, ako výkonný orgán pre organizovanie a realizáciu agentúrnej operatívnej práce v zahraničí a súčasne centrálne pracovisko VKR pre zahraničnú problematiku.
Odbor sa skladal:
1. Oddelenie pre agentúrne rozpracovanie vojenských nepriateľských a spravodajských centier
2.Skupina pre výstavbu vojnovej agentúrnej siete
3.Skupina operatívneho štúdia demokracie
4.Skupina pre techniku a spojenie
Od 1.3.1969 došlo k zaradeniu VKR do novovytvorenej " Federálnej správy spravodajských služieb ".      
Na riadení VKR sa postupne vystriedali:
brig.gen.Josef Musil od 15.8.1950 - 18.3.1951
mjr.pech. Jan Raban od 19.3.1951 - 30.4.1951
pplk. František Chalupa od 1.5.1951 - 30.1.1953
gen.mjr. Ing. Josef Stavinoha od 30.1.1953 - 31.12.1971
gen.mjr. Ing. Cyril Ohrablo od 1.1.1972 - 28.2.1981
gen.mjr. Ing.Pavel Vrlika od 1.3.1981 - 23.8.1989
gen.mjr. Ing. Josef Červášek od 24.8.1989 - 30.6.1990
Samostatné odbory VKR

Odbor VKR Západného vojenského okruhu Příbram - Náčelník pplk. František Kurka
Odbor VKR Stredného vojenského okruhu Tábor - Náčelník plk. Svatopluk Miestečka
Odbor VKR Východného vojenského okruhu Trenčín - Náčelník pplk. František Koranda
Odbor VKR 7. armády PVOŠ Praha - Náčelník pplk. Vladimír Řepinský
Odbor VKR 10. leteckej armády Hradec Králove - Náčelník pplk. Josef Ženíšek Odbor
VKR veliteľstva Pohraničnej stráže Praha - Náčelník pplk. Rostislav Nedek  
Veliteľstvo 2. vojenského okruhu Vojenský útvar 1380 - 20.9.1950 - 31.8.1965
velitelia arm. gen. Zdeněk Novák od 20.9.1950 - 31.12.1950, zbor. gen. František Janda od 1.1.1951 - 31.12.1951, gen.por. Jaroslav Ťokan od 31.1.1952 - 15.5.1955, gen.por. František Sedláček od 16.5.1955 - 1961, gen.por. Josef Valeš 1961 - 1968 / od 1.9.1965 VVVO /.      
Spravodajské oddelenie V2.VO:
Náčelník por. pech. Jaroslav Říha,od 30.9.1950, mjr. pech. Ladislav Staško od 1951, mjr. pech. Cyril Novák, npor. Karel Říha
2. okruhové veliteľstvo spravodajskej služby V2.VO
Veliteľ mjr. pech. Bohuslav Bílek, kpt. Stanislav Pernický, rtn. Božena Havlínová
Informačné oddelenie V2.VO
Náčelník mjr. pech.Jaroslav Lindner od 30.9.1950, zástupca mjr. pech. Josef Povolný
Výnosom MNO čj. 93.037 Dôv. HKS 1 1950 boli dňom 30.9.1950 poverení funkciami na informačnom oddelení V2.VO:
mjr. pech. Augustín Procházka, pplk. Vladimír Holý, pplk. pech. Václav Řebíček, mjr.del. Václav Stránsky, mjr.pech. Jaromír Šefl, mjr.del. Zdeněk Zatloukal, škpt. pech. Milan Babulic, škpt. pech. Josef Bartoněk, škpt. Ondrej Ilčík, škpt.hosp. Václav Kolář, škpt. pech. Ján Kováč, škpt. pech. Karel Šelestík, škpt. spis. Karel Šíma, škpt. pech. Otakar Vrba, kpt.hosp. Josef Čupa, kpt.pech. Vojtěch Prokain, kpt.spoj. Tibor Rudník, kpt.pech. v zál. František Šťourač, npor. pech. Jaroslav Bystrianský, npor.spis. Václav Honza, npor. let. Karel Chramosta, npor. pech. Karel Malena, npor. pech. Karel Majer, npor. let. Antonín Meško, por.spis Ladislav Sedílek
Bezpečnostná čata Informačného oddelenia V2.VO:
veliteľ npor. pech. Michal Morava, Príslušníci: npor. del. Oldřich Novotný, npor.spis. Michal Šgorica, por. pech. Josef Dvorský, por. pech. v zál. Jiří Fikes, por. pech. Ján Iľanovský / brig.gen. 2014 /, por. del. Ludvík Linhart, por. pech. v zál. Ladislav Nemec, por. spis. Ladislav Sedílek, por. pech. Antonín Straka, ppor. spis. Pavel Hudák, ppor. pech. Stanislav Janoušek, ppor.spis. Ladislav Jaša, ppor. spis. Jiří Kentoš, ppor.spis. František Konior, ppor.spis. Štefan Králik, ppor.spis. Antonín Manda, ppor.spis. František Pešina, pppr.spis. Ladislav Tóth
Veliteľstvo Východného vojenského okruhu -Vojenský útvar 1380 - 1.9.1965 - 31.12.1991
 velitelia genpor. Josef Valeš od 1.9.1965 - 7.7.1968, genplk.PhDr. Samuel Kodaj od 8.7.1968 - 2.12.1982, genpor.Ing.Jozef Hrebík od 3.12.1985 - 10.9.1989, genpor. Ing. Imrich Andrejčák od 11.9.1989 - 31.10.1990, genpor.Ing. Jozef Tuchyňa od 2.11.1990 - 31.12.1991
Hlavná správa Vojenskej kontrarozviedky / VKR / Praha od 30.1.1953 - 31.12.1971
Náčelník genmjr. Ing. Josef Stavinoha
Zástupcovia náčelníka plk.JUDr. František Pitra, pplk. JUDr. Ján Snížka
Kádrový a organizačno - mobilizačný odbor Náčelník pplk. Stanislav Zahálka
Vnútorný odbor Náčelník JUDr. Karel Hartl
Študijno analytický odbor Náčelník pplk. Otto Bureš
I. odbor pre centálne zložky MNO a GŠ Náčelník plk. RSDr. František Kokoška
II. pdbor pre operatívne riadenie kontrašpionážnych prác Náčelníl plk. Stanislav Fiala
III. odbor pre prácu v zahraničí Náčelník pplk. Bohumil Šípek
IV. odbor vyšetrovanie ŠtB vo VKR zaradený u HS vyšetrovania ŠtB
V. odbor pre ministerské útvary ČSĽA Náčelník mjr. Vojtech Neumannn
70. prevádzkový prápor Praha Náčelník pplk. Ing. Kubenka
Hlavná správa Vojenskej kontra rozviedky / VKR / Praha  od 24.8.1989 - 30.6.1990
Náčelník genmjr. Ing. Josef Červášek nar. 8.3.1937 č. 239851
I. zástupca Josef Pejša nar. 2.8.1934 č. 142593
Zástupca plk.JUDr. Jaroslav Benada nar. 9.6.1936 č. 141960
Organizačno - operačný odbor HS VKR:
Náčelník odboru plk.JUDr. František Hluza nar. 9.2.1949 č. 161638
Inšpekcia náčelníka
Vedúci starší inšpektor plk. JUDr. František Dvořák nar. 19.8.1945 č. 159848
Kádrové oddelenie
Náčelník oddelenia plk.RSDr. Vavrinec Kocian nar. 14.3.1936 č. 142303
Organizačno - mobilizačné oddelenie
Náčelník oddelenia pplk. Ing. Bohumil Cimický nar. 16.9.1951 č. 203416
Skupina pre zvláštne úlohy HS VKR
Vedúci starší referent špecialista pplk. JUDr. František Malý nar. 16.5.1948 č. 163013
Analyticko - informačný a plánovací odbor HS VKR:
Náčelník odboru plk. JUDr. Karel Vlček nar. 23.8.1935 č. 142899
1. odbor VKR FMNO a GŠ ČSĽA:
Náčelník plk. JUDr. Ján Nagy nar. 7.8.1942 č. 153839
Zástupca plk. František Ružička nar. 19.1.1936 č. 142672
1. oddelenie:
Náčelník plk. Radoš Hložánek nar. 19.4.1940 č. 151411
2. oddelenie:
Náčelník plk. JUDr. Jan Dirbák nar. 21.3.1947 č. 159851
3. oddelenie:
Náčelník plk. JUDr. Milan Peml nar. 20.6.1936 č. 142595
4. oddelenie:
Náčelníci pplk. Ing. Vlastimil Horníček nar. 10.10.1953 č. 201101, pplk. JUDr. Zdeněk Petřkovský nar. 15.12.1951 č. 163781, pplk. JUDr. Jiří Štrobl nar. 18.5.1953 č. 163438
2. odbor pre riadenie a koordináciu kontrašpionážnej činnosti HS VKR:
Náčelník plk. JUDr. Jiří Křepela nar. 9.6.1936 č. 142378
Oddelenie výjazdovej problematiky a smerových dôstojníkov:
Vedúci starší referent špecialista pplk. Ing. Jiří Vzšehradský nar. 5.4.1949 č. 160872
1. skupina:
Vedúci starší referent špecialista pplk. JUDr. František Kopál nar. 25.10.1937 č. 142326
2. skupina:
Vedúci starší referent špecialista pplk. Ing. Petr Olšina nar. 2.1.1949 č. 162538
3. odbor pre kontrašpionážnu činnosť do cudziny HS VKR:
Náčelník plk. JUDr. Václav Mejdrech nar. 28.6.1942 č. 160230
Zástupca plk. JUDr. Ján Krížik nar. 8.12.1945 č.159827
Odbor VKR HS Pohraničnej stráže a ochrany štátnych hraníc:
Náčelníci oddelení plk. JUDr. Zdeněk Sloboda nar. 1.2.1936 č. 142749, pplk. JUDr. Jaroslav Vlk nar. 17.8.1950 č. 161558
Zástupca plk. JUDr. Blahoslav Zahradníček nar. 16.11.1948 č. 161624
Starší referenti kpt. Miloš Baborák nar. 2.7.1957 č. 211162, kpt. Jan Kalčík nar. 7.3.1948 č. 160471
Spolupracovníci III.  HS VKR SNB:
Miroslav Chromeček nar. 26.4.1963 " KAMILA" - "A", Jiří Jansa nar. 18.7.1964 " HRUŠKA " - "A", František Prikryl nar. 3.4.1957  " A", Peter Sulo nar. 21.12.1960 " MATEJ " - " A", Stanislav Turovský nar. 9.12.1962 "STAŇA " - "A",Milan Vlček nar. 5.12.1950 " TERASA " - KB "
A - Agent, KB - Držiteľ konšpiračného bytu
Odbory Hlavnej správy vojenskej kontrarozviedky ZNB / III. správa /  viedla v Trenčíne 18 zväzkov na veliteľstvá, útvary a zariadenia
Správa vojenskej kontrarozviedky veliteľstva Východného vojenského okruhu Trenčín:
VKR ako súčasť MV zaisťovala štátnu bezpečnosť  v ozbrojených silách ČSSR. Riadila sa Štatútom VKR, schváleným vojenskou komisiou ÚV KSČ dňa 25.10.1962 Čj.: 005374 /4. Vzájomné vťahy medzi funkcionármi a orgánmi VKR a VVO stanovil Štatút VKR. Veliteľské orgány VVO včas informovali VKR o opatreniach vykonávanými štábmi a vojskami, ktoré bolo nutné utajovať a o všetkých udalostiach , pri ktorých bolo podozrenie z činnosti " protištátnych živlov". Veliteĺské orgáby poskytovali pomoc pri doplňovaní vojakov do VKR. Veliteĺské orgány VVO zaisťovali materiálne, technické, finančné a zdravotnícke zabezpečenie. Prostriedky velenia a spojenia, služobné miestnosti, konšpiratívne byty, poľné pracoviska, prevádzkové a špeciálne jednotky pre zložky VKR.  
Náčelníci pplk. František Koranda, plk. Cyril Čech,  plk. Jaroslav Král, plk. JUDr. Ondrej Šangala nar. 6.10.1935 - č. 142982
Zástupci pplk.PhDr. Jaroslav Hnilička nar. 25.4.1939 + 2017, č. 142183, plk. Jaroslav Skalník
Náčelníci oddeleni:
plk. JUDr. Gabriel Staňo nar. 24.3.1934 č. 129540 a vyšetrovateľ pri Štb, pplk. JUDr. Jan Belko nar. 4.1.1948 č.159842,  pplk.JUDr. Jozef Macejka nar. 13.4.1943 č. 163598, pplk. Ing. Ladislav Prístupník nar. 3.5.1949 č. 162537
pplk. JUDr. Slívka Peter nar. 1.4.1954 č. 166384, pplk. Ing. Anton Strohner nar. 13.9.1947 č. 161010, pplk. Ing. Vladimír Žbodák nar. 30.4.1952 č. 201298, mjr. Miroslav Sokol nar. 6.11.1953 č. 166378
Zástupci náčelníka oddelenia:
pplk. JUDr. Kristian Kotka nar. 22.3.1943 č. 161393, pplk. Matej Marika nar. 3.2.1950 č.161389, pplk. Ing. Juraj Ratkovský nar. 4.3.1948 č.211081, pplk. Albín Sčensný nar. 24.5.1947 č. 219695
Vedúci starší referenti:
pplk. František Vereb nar. 7.11.1941 č. 161391, mjr. Ing. Miroslav Bobrík nar. 21.1.1954 č. 225226, pplk. Ing.Kamil Boc nar. 18.9.1953 č. 201276 - starší referent špecialista
Starší referenti:
plk. Pavol Jablonický nar. 5.11.1952 č. 163600, pplk. Štefan Bartúšek nar. 5.7.1938 č. 141953, pplk. Ing. Milan Dluhoš nar. 19.8.1953 č. 168408, plk. Dušan Dočolomanský nar. 8.6.1946 č. 156441
pplk. Karol Ďuračka nar. 20.6.1952 č. 219806,  pplk. Ľudovít Frenky nar.9.10.1953 č. 222096, pplk. Štefan Horvát nar.2.6.1952 č.201440, pplk. JUDr. Milan Janeček nar. 2.10.1951 č. 163599
pplk. Michal Kahan nar. 17.4.1935 č. 142266, pplk. JUDr. Jozef Kovalík nar. 2.9.1952 č. 162845,  pplk. JUDr. Štefan Majtán nar. 21.8.1950 č. 167611,  pplk.RSDr. Ernest Mako nar.18.9.1941 č.160389
pplk. Vlastimil Mičík nar. 4.9.1938 č. 159883, pplk. Ján Mižák nar. 6.7.1951 č. 166512, pplk. Jozef Nosko nar. 18.3.1951 č.207522, pplk. RSDr. Jan Opletal nar. 30.9.1949 č. 162774
pplk. František Rychly nar. 3.1.1943 č. 159837, pplk. Ing. Peter Višňovský nar. 15.2.1950 č.167910, pplk. JUDr. Ján Vlnka nar. 28.4.1953 č. 163597, mjr.RSDr. Andel Peter nar. 14.11.1952 č. 167948
mjr.Ing.Jozef Bachleda nar.22.11.1958 č. 230434, mjr.Ľubomír Bohuš nar. 27.12.1953 č.214463, mjr. Ján Botka nar. 8.11.1951 č. 168969, mjr. RSDr. Miroslav Čech nar. 21.6.1954 č. 210255
mjr.Vít Čech nar. 22.6.1946 č.201345, mjr.Ing.Tibor Čertík nar. 22.1.1954 č. 219692, mjr.Jaroslav Červenka nar. 27.10.1952 č. 166388, mjr.Ing. Milan Foral nar. 6.1.1956 č.222616
mjr.Ing.Pavol Gocian nar. 25.1.1951 č. 168410, mjr.Dušan Havlík nar. 24.2.1953 č.219694, mjr.JUDr. Peter Hlavatý nar. 18.8.1952 č.161008, mjr. Ing. Lubomír Hořava nar. 14.4.1955 č. 227999
mjr. Miroslav Hrášok nar. 1.5.1956 č. 168623, mjr. RSDr.Zdeněk Chmela nar. 16.2.1954 č.219807, mjr.Marian Jurdík nar. 11.9.1952, mjr. Marian Kušnír nar. 19.3.1956 č. 168625
mjr. Miroslav Kvinta nar. 9.9.1953 č. 167839, mjr. JUDr. Ivan Mankovecký nar. 14.3.1956 č. 168626, mjr. JUDr. Zdeněk Marcoň nar. 13.8.1947 č. 207496, mjr. Ing. Peter Mojtek nar. 3.12.1954 č. 216647
mjr.Ing. Ľubomír Moško nar. 27.6.1954 č. 210259, mjr. JUDr. Dušan Novota nar. 15.7.1956 č. 168628, mjr.Pavol Peťovský nar. 25.7.1953 č. 207497, mjr.Ing. Boris Petrovič nar. 7.3.1955 č. 211267
mjr. Marián Pribilinec nar. 18.7.1953 č.222833, mjr.Ing. Oto Prostinák nar. 25.12.1955 č. 220833, mjr.Stanislav Redl nar. 25.9.1955 č. 225250, mjr.JUDr. Vojtěch Tomala nar. 27.3.1955 č. 168629
mjr. Jozef Vančo nar. 9.3.1954 č. 166217, mjr. Miloš Vejnar nar. 7.10.1953 č. 219809, mjr. Marián Vojtík nar. 27.10.1952 č. 225259, mjr. Igor Zanvit nar. 14.1.1954 č. 214430,
mjr. Ing. Rudolf Žilka nar.9.7.1956 č. 230443, kpt. Ladislav Bazoo nar. 15.12.1952 č. 163445, kpt. Ing. Jozef Cudrák nar. 8.10.1957 č. 222668, kpt. Radomír Hanyáš č. 5.12.1958 č. 230435
kpt.Peter Kozma nar. 4.7.1960 č. 222555, kpt. Ing. Pavol Mezník nar. 28.10.1958 č. 233190, kpt. Ing. Vladimír Sentál nar. 3.6.1959 č. 225127, npor. Ing. Karel Gabrhel nar. 17.3.1963 č. 239854
npor. Vladimír Greif nar. 8.8.1961 č. 230301, npor. Dušan Chudobný nar. 7.7.1956 č. 222553, npor. Ing. Mojmír Květoň nar. 10.2.1961 č. 239856, npor. Ing. Pavol Plančár nar. 26.3.1960 č. 231365
Referenti:
mjr. Ing. Vladimír Huba nar. 5.6.1958 č. 239855, mjr. Jaroslav Jurík nar. 26.10.1952 č. 168971, mjr. Miloslav Lovecký nar. 30.12.1958 č. 222559, mjr. Daniel Peschl nar. 8.4.1953 č. 222571
mjr. Ján Šlosár nar. 14.10.1952 č. 163486, mjr. Andrej Zaťko nar. 18.11.1943 č. 160433, kpt. RSDr. Ivan Kraxner nar. 7.8.1957 č. 211325, npor. Ing. Július Hajdu nar. 6.9.1961 č. 233187
práp. Mária Ďurišová nar. 2.12.1952 č. 163034, npráp. Zdenko Hrbas - veliteľ Čaty VKR,  npor. Vratislav Šustr nar. 14.8.1959 č. 207454 - veliteľ Čaty ochrany
Pomocníci:
npor. Jarmila Luptáková nar. 16.12.1934 č. 168415, npráp. Ludmila Beňová nar. 22.5.1941 č. 194659, npráp. Ľubomíra Lávová nar. 12.4.1951 č. 194082, práp. Anna Kolesárová nar. 25.3.1951 č. 167864
nstržm. Vlasta Hanková nar. 8.10.1960 č. 233454, nstržm. Verona Marčeková nar. 23.12.1950 č. 226472, nstržm. Emília Pavlicová nar. 25.7.1955 č. 230303, nrtm. Jozef Moravčík nar. 1.11.1967 č. 230211, rtm.Anna Brndiarová,
Príslušníci:
 mjr. Stanislav Budinský - vyšetrovateľ ŠtB pri VKR, plk. JUDr. Jaromír Leimberger, plk. Dominik Dupkala, plk. Michal Kožuch, plk.JUDr. Ľudovít Volník, plk. JUDr. Štefan Vražda, pplk. Ing. Stanislav Čík, pplk. Josef Pálka, pplk. Rastislav Pipiš, pplk. Ján Čislikovský, pplk. Mikuláš Žabka, pplk. Ľubomír Šagúl, pplk.JUDr.Jozef Valach, pplk. JUDr.Lukáč Jókai, pplk. JUDr. Július Zeleňák nar.20.10.1940 č. 142950,  pplk. JUDr.Anton Polák, pplk. JUDr. Jan Korčák, pplk. Ondrej Macko, pplk. Alexander Košičan, mjr.Jaroslav Hýsek, mjr. Jozef Koštial, mjr.Ľubomír Bohuš, kpt.Dušan Galko, mjr. Milan Baťka, pplk. Emil Pastorek,
Odbor vojenského obranného spravodajstva VVO:
V súlade s RMNO čís. 11 zo 16.2.1990 a metodickými pokynmi k vykonaniu atestačného riadenia v Československej armáde Č.: 041255 - 16 38 bolo vykonané atestačné riadenie v prvom období u vojakov z povolania zaradených vo funkciach v ustanovujúcej právomoci MO ČSFR, pracovníkov aparátu výchovy a kultúry a pracovníkov personálneho úseku VVO. Na základe toho veliteľ VVO vo svojom VR č. 030 zo dňa 31.5.1990 stanovil atestatčné komisie a účasť v nich pre príslušníkov bývalej VKR.
Náčelník odboru : plk. JUDr. Ondrej Šangala
Zástupcovia: pplk. PhDr.Jaroslav Hnilička, pplk. JUDr. Miloš Sukuba
Príslušníci odboru: pplk. Ing. Kamil Boc, pplk. Vlastimil Mičík, pplk. RSDr. Ernest Mako, pplk. JUDr. Štefan Majtán, pplk. František Rychlý, pplk. Rastislav Pipiš, pplk. JUDr. Ján Vlnka, pplk. JUDr. Ľubomír Holman, mjr. Ján Chromiak,  pplk. RSDr. Ján Opletal, pplk. Ján Botka, pplk. Ing. Anton Strohner, pplk. JUDr. Ján Korčák, pplk. Ing. Otto Prostinák, mjr.JUDr. Peter Hlavatý, kpt. Ing. Vladimír Sentál, mjr. JUDr. František Suchánek, mjr. Ing. Pavol Kalivoda, mjr. Ing. Peter Lukáš, npor. Vratislav Šustr - veliteľ čaty ochrany odboru VOS, mjr. Ing. Milan Foral, pre 2. prevpr Trenčín, kpt. Ing. Radomír Hanyáš  pre OSM - 6. VZ Trenčín.      
Odbory Hlavnej správy VKR ZNB / III. správa / viedli  Objektové svazky vedené na príslušníkov útvarov a veliteľstvá v Trenčíne.
1. 2. provozní prápor 2.VO zavedený 22.10.1964 Odborom VKR 2.VO
2. 2. provozní prápor Trenčín od 8.10.1987 1. oddel. VKR
3. 27. letištní prápor Trenčín od 9.10.1954 VI. správa MV III. odbor 3. LTD
4.3. radiotechnický prápor Trenčín od 3.10.1962 OVKR 2.VO
5.3. letecký školní pluk Trenčín od 23.9.1960 OVKR Lučenec
6.32. letecký bitevní pluk Trenčín od 19.10.1954, VI. správa MV V. odb. 34. LD, odovzdaný 19.8.1958 OVKR  46. LBD
7.4. spojovací pluk Trenčín od 14.10.1964 OVKR 2.VO
8.6. výzbrojni  sklad Olomouc  od 8.10.1987 VVO 1. oddel.
9.AOZ Zlatovce od 8.10.1987 VVO 1. oddel.
10. Kontrolní svazek na Odbor VKR - VVO od 12.11.1973 2. odb. HS VKR
11. Letecké dílny Trenčín od 9.10.1954 VI.spr. MV V.odbor 3.LTD
12. Letecké opravny od 8.10.1987 VVO 1. oddel.
13. Letecké opravny Trenčín  od 13.11.1964 Odb. VKR 2.VO
14. Štáb bývalej VKR Trenčín od 8.10.1987 VVO 1. oddel.
15. Štáb V2VO Trenčín OVKR 2.VO
16. Štáb VVO Trenčín od 8.10.1987 VVO 1. oddel.
17. Štáb VVO Trenčín od 8.10.1987 VVO 1. oddel.
18. Týl V2VO Trenčín OVKR 2.VO
Príslušníci ČSĽA spolupracujúci s VKR a ŠtB na rôznych úrovniach od dôverníka po agenta nachádzajúci sa vo zväzkoch uložených v Ústave pamäti národa v Bratislave
Genpor. Ing. Stanistal Procházka nar. 13.4.1922 " IVAN", Genmjr. JUDr. Anton Rašla nar. 15.9.1911 "ANTON" č. 9427, Genpor.Ing. Vasil Valo nar. 24.4.1921 - 8.7.1979 " VÁCLAV" č. 244738, genmjr.Ing. Rudolf Tvaroška nar. 5.6.1928 " PAĽO" č.39421, genpor. Ing.Leopold Bilčík nar. 17.2.1949 - 12.7.2010 č.80722,gen. Ing. František Blanárik nar. 21.9.1952 " FERO" č. 73888, č.30749, genmjr. Ing.Jozef Blizman nar. 5.9.1953 " HARMAN" č. 80351, genmjr. Ing. Milan Čelko nar. 15.8.1959 č. 1071, genpor. Ján Čmilanský nar. 11.5.1949 " KÓTA " č. 17599, č.40932, genmjr. MUDr. Igor Čombor nar. 1.1.1945 " MICHAL " č. 30028, genmjr.Ing. Jozef Dunčko nar. 15.11.1933 "SUVOROV" č. 36003,č. 71561, gen.Ing. Pavel Honzek nar.21.6.1947 "JANKO" č.81928, gen. Ing. Marián Horský nar. 28.8.1945 "ASTOR" č.62314, č. 80478, č.26072, gen. Rudolf Jurica nar. 23.7.1940 " BARTOLOMEJ", č. 59537, č.23878, gen. Jozef Krakovský nar. 25.9.1952 " MARIA" č. 3243, gen. Oto Nečas nar. 1.8.1952  č.74434, č. 81542, gen.Ján Pančík nar. 21.11.1948 "IRENA" č. 70036 gen. Ján Váňa nar. 9.4.1940 " MARCELA", "STRELEC " č. 201185, brig.gen. Elemír Polk nar. 24.9.1905 " ŠČORS " č. 3401, plk.Ing. František Šťavnata / Stavný / nar. 14.9.1946 " BAŤA " č. 20259.
Osobnosti Slovenska i občania Trenčína boli na rôznych úrovniach spolupracovníci VKR a ŠtB nachádzajúci sa vo zväzkoch uložených v Ústave pamäti národa v Bratislave
Albín Brunovský nar. 25.12.1935 " BRUNO" č. 24372, Alfonz Groma nar. 22.3.1924 - 16.5.1991 "ORAVEC " č. 15884, Juraj Jakubisko nar. 30.4.1938 "JURO" č. 14481, Ján Solovič nar. 8.3.1934 "JÁN" č. 17763, Štefan Babiak nar. 7.10.1931 "MARTIN" č. 4329, Ján Sokol nar. 4.02.21, "SVATOPLUK" č.091033, Ivan Kamenec nar. 27.8.1938 "SAMO", " HISTORIK" č. 34088, č.26118, Ján Ducký nar. 30.1.1944 - 11.1.1999 " JÁN ", " JANO" č. 13928, č. 28858, Svetozár Abel nar. 11.8.1929 - 11.8.1986 " AKADEMIK " č. 10119, Vojtech Čelko nar. 3.11.1916 - 5.4.1989 "EUGEN" č. 7929, Anton Tkáč nar. 30.3.1951  "JOŽO" č. 19848, Peter Zajac nar. 3.2.1946, Elemír Čelko nar. 12.5.1918 - 9.3.1995 "DOKTOR " č. 11718, Štefan Pozdišovský nar. 23.12.1906 "ŠKOLSKÝ " č. 5796,  Vladimír Zvalený nar. 10.3.1949 " OSVETÁR " č. 28166, Ivo Veliký nar. 7.1.1941 - 1.12.2010 "IVAN" č. 13927, Ladislav Jambor nar. 1.2.1932 - 3.9.2005 "KORUNA" č. 25057, Július Chovan nar. 17.8.1914 - 17.9.1998, "JULIUS" č. 15857, Jozef Rea nar. 12.4.1948 "JOŽO " č. 10702, Duka - Zólyomi Arpád nar. 8.5.1941 "FYZIK" č. 15803, č. 19667
Oddelenie vojenskej polície VVVO
Zmena politického systému koncom roku 1989 viedla k rozsiahlym zmenám nielen v spoločensko - politickom živote, ale aj k zásadným zmenám v Československej armáde. Boli zrušené politické orgány a organizácie komunistickej strany / KSČ. KSS / a Vojenská kontrarozviedka / VKR /. Pri formovaní novodobej armády demokratického charakteru vznikla potreba vybudovať novú armádnu policajnú zložku podľa vzoru vyspelých demokratických krajín Európy.Vojenská polícia ČSA vznikla 21.1.1991. Zriadil ju minister obrany Českej a Slovenskej federatívnej republiky Dr. Luboš Dobrovský / Hammerschlag / 18.10.1990 - 2.7.1992 /, svojim rozkazom č.76 / 1990 z 29.12.1990 s cieľom zabezpečiť realizáciu úloh ochrany ČSA. Vojenská polícia ČSA v tejto dobe plnila hlavné úlohy vyplyvajuce zo Zásad činnosti - úloh zabezpečenia disciplíny, poriadku a bojaschopnosti voči všetkým vojakom v činnej službe v útvaroch a zariadeniach ČSA a tiež voči občianskym pracovníkom vojenskej správy.
Predchodcom Vojenskej polície bola Tanková a automobilová inšpekcia / T A I /. Náčelník TAI VVVO bol pplk. JUDr. Alfonz Machata a po ňom pplk. Ernest Janík.
Správa Vojenskej polície GŠ ČSA: genmjr.Ing. Jiří Šrámek,
Veliteľstvo vojenskej polície veliteľstva Východného vojenského okruhu:
Riaditeľstvo VP GŠ: 

Náčelník genmjr.Ing. Jiří Egg od 29.1.1991 - 31.8.1994, zástupca plk. JUDr. Miloš Sukuba / od VKR /, plk.PaedDr.Rudolf Vilček
Náčelník plk.Doc.Ing. Libor Gašpierik,CSc.od 1.9.1994 - 31.12.2002, zástupca genmjr.Ing.Jiří Egg od 1.9.1994 - 31.12.1996
Náčelník plk.JUDr.František Zemko od 1.1.2003 - 31.3.2005
Náčelník plk.JUDr.Stanislav Bero od 1.4.2005 - 31.5.2008
Riaditeľ plk.Mgr.Milan Mezovský od 1.7.2008 - 30.9.2010
Riaditeľ plk.Ing.Jaroslav Hamár od 1.12.2010    
Riaditeľ plk.PhDr.Michal Migát
Výsledok čistiek v ČSA po 25.2.1948:
Z 13 336 dôstojníkov bolo prepustených z armády 2 965 čo bolo 22 %.Postihnutí boli hlavne letci zo Západu, ale aj z Východu ktorí sa zúčastnili bojov proti ZSSR v rokoch 1941 - 1943. Za obdobie K.Gottwalda vo vykonštruovaných procesoch bolo 262 osôb popravených z nich 22 malo súvislosť s činnosťou v druhej svetovej vojne. Z politických dôvodov bolo popravených 237 osôb. V politických procesoch  rokoch 1953 - 1957 190 osôb V čase Antonína Zápotockého 94 osôb, Antonína Novotného 87 osôb a Gustáva Husáka 38 osôb. Medzi popravených dôstojníkov patrili:div.gen. František Bartoš nar. 1.5.1880, popravený obesením 16.9.1946, pplk.Josef Hruška 24.5.1949, gen. Helidor Pika popravený obesením 21.6.1949, pplk. Josef Gonic 18.7.1949, pplk. Vilém Sok / Sieger / 18.7.1949, kpt. Karel Sabela 18.7.1949, rtm. Gustáv Černý 18.10.1949, pplk. Květoslav Prokeš 5.11.1949, dôst. Josef Plzák 7.1.1950, mjr. Miroslav Plešmíd 25.5.1950, mjr. Josef Pohl 25.5.1950, škpt. Miloš Morávek 1.8.1950, pplk. František Skokan 7.10.1950, mjr. Claudius Šatana 7.10.1950, škpt.Vratislav Janda 5.11.1950, mjr. Viliam Žingor 18.12.1950,por. Tomáš Chovan 8.11.1951, škpt. Karel Hořínek 7.2.1952, škpt. Josef Kučera 14.11.1952, pplk. Josef Robotka 12.11.1952, kpt. Václav Ženíšek 13.11.1952, gen.Bedřich Reicin 3.12.1952, por. Ján Rešetko 21.4.1953, por. Bohumil Gruber 21.4.1953, dôstojník - vojenský prokurátor Karel Volf 24.3.1955, mjr. Ctibor Novák 2.5.1955, mjr. Josef Kubelka 9.7.1958.
Pramene:
1.Seznam dustojníku V2VO - boj proti ZSSR
In:VHA Bratislava šk. 91 Inv.č. 525 č.563 - 566
2. VA Trnava  f.0855 1 R 15 VR VVVO č. 33 zo dňa 9.4.1971
3.VA - CR Trnava, VR VVVO č. 037 zo dňa 2.8.1990, VR VVVO č. 038 zo dňa 2.8.1990, VR VVVO č. 65 zo dňa 3.8.1990
4.Zveřejnení evidenčních podkladu v rozsahu objektových svazku a svazku osob evidovaných jako spolupracovníci Hlavní správy vojenské kotrarozvědky SNB /  III. správa /
In: MO ČR - AVIS 2005, ISBN 80 - 7278 - 257 - 6
5.www.szcpv.org/04/stb1.php
6. Informácia pplk. v.v.Ing. Milan ForalAutor: nprap. v. v. Jozef Korený, 2015Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: