Jozef Korený
Autorské stránky


História a osobnosti trenčianskej filatelie.Zbieranie poštových známok v Trenčíne siaha pred rok 1895. Tejto ušľachtilej činnosti sa venoval MUDr. Karol Brančík (1842 – 1915), župný lekár, prírodovedec, zakladateľ Prírodovedného spolku župy trenčianskej. Túto ušľachtilú činnosť propagoval medzi študentami trenčianskeho gymnázia, čo ovplyvnilo vznik zberateľských krúžkov. Zbieraniu poštových známok sa venovali aj JUDr. Štefan Zamaróczy zo Zamaroviec, Josef Mádl (1883 – 1964), kustód trenčianskeho múzea a zakladajúci predseda Klubu filatelistov v Trenčianskych Tepliciach v roku 1924. Filatelia sa v Trenčíne začala rozvíjať od roku 1912. Vtedy v meste vznikol spolok na organizovanie výmeny známok. Výmennej činnosti sa ujal vydavateľ L. Kugel, ktorý vydával pre svojich zákazníkov ponukové listy v nemčine pod názvom Philatelistisches Offentenblatt. Tieto listy vychádzali od roku 1912 aj počas 1. svetovej vojny. Filatelistický spolok, ktorý vznikol v roku 1914 nemal svoje stanovy a počas 1. svetovej vojny zanikol. Išlo však iba o “stolové” spoločnosti bez pevného spolkového života. Filatelisti sa schádzali v kaviarni hotela Erzsébet, (Alžbeta - Tatra) súčasný názov Elizabet, ako aj v kaviarni Helvetia na dnešnej ulici Palackého. Po vzniku Československej republiky 28. 10. 1918 prišli z Čiech a Moravy štátni zamestnanci, ktorí nahradili Maďarov, ktorí odišli pre nesúhlas s vytvorením nového štátneho útvaru na troskách Rakúsko – Uhorskej monarchie. Boli to hlavne poštoví zamestnanci, učitelia a príslušníci Československej armády. Medzi nich patrili škpt. Antonín Motal (1875 – 1934), kapelník 17. pp, por. Karel Asmus (1906 - ?), kpt. Eduard Havránek (1895 – 1966), škpt. Jan Hort (1896 - ?), škpt. Evžen Waschiczek (1888 - ?), Miroslav Lazar (1876 - ?), poštmajster, Antonín Hamřík (1892 - ?), Žitomír Vronský (1875 - ?), poštmajster, Rudolf Peške (1879 - ?), poštmajster a Štefan Pavle.

Keď "Hlásnik" Trenčanských novín 8. marca 1925 oznámil založenie Klubu filatelistov uplynulo 30 rokov od založenia prvého filatelistického spolku “ALBUM” v Kremnici v roku 1895 a 7 rokov od vydania prvých československých poštových známok “HRADČANY” v roku 1918. Po jeho založení sa klub stal členom Zväzu čs. filatelistických spolkov v Prahe. Na prvej schôdzi bolo prítomných 11 členov. Za predsedu klubu bol zvolený škpt. Antonín Motal, za podpredsedu zvolili Fedora Hrušovského (1880 – 1928), a za tajomníka bol zvolený Antonín Hamřík. Tretie valné zhromaždenie klubu sa uskutočnilo 5. 2. 1927. Za predsedu klubu bol zvolený Karol Morgenstern (1895 – 1991), za podpredsedu zvolili Marcela Wintera (1878 – 1944) a za tajomníka kpt. Eduarda Havránka, správcu kolovania prebytkov filatelistického materiálu Hermanna Fuchsa (1894 - ?) a pokladníka Aladára Markhota (882 – 1961).

V roku 1928, pri príležitosti desiateho výročia vzniku 1. ČSR, zorganizovali prvú filatelistickú výstavu na Slovensku v priestoroch hotela Tatra v dňoch 27. 5.- 3. 6. 1928 za účasti 110 exponátov s medzinárodnou účasťou. Bolo na nej 51 exponátov z Čiech, 33 zo Slovenska a 26 zo zahraničia, ako aj 6 exponátov vystavili mladí filatelisti. K výstave bol vydaný trojjazyčný katalóg, medaila a pošta Trenčín používala príležitostnú pečiatku. Najvýznamnejším podujatím výstavného týždňa bola prvá aukcia poštových známok na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v dňoch 2. - 3. 6. 1928 ako 15. aukcia poštových známok fy. E. Přehnálek z Brna.

V roku 1929 bol za predsedu klubu zvolený Marcel Winter / 1878 – 1944 /. V období rokov 1918 – 1938 sa trenčianski filatelisti zúčastňovali so svojimi filatelistickými exponátmi výstav v Plzni roku 1929, v Ostrave v roku 1931 a v Bratislave v roku 1937. V čestných orgánoch výstav boli zástupcovia klubu na výstave v Žiline v roku 1936, v Bratislave v roku 1937 a v Prahe na medzinárodnej výstave PRAGA - 1938 bol v čestnom výbore škpt. Vilém Rošt – Krieghammer.

V dňoch 1.- 20. 10. 1937 bola v hoteli Tatra propagačná filatelistická výstava ktorú realizoval obchodník z Prahy. V tomto období boli členmi klubu Matej Tasler (1905 – 1975) a JUDr. Tibor Galo. Klubovú činnosť v Trenčíne podporovali Ladislav Mednyanský (1872 – 1941) - posledný trenčiansky župan, JUDr. Dezider Arnsten – pravotár, prof. Jozef Branecký – rektor piaristov, JUDr. Eduard Galvánek – okresný náčelník, JUDr. Pavel Gonczi – policajný referent, prof. J. Jendrašák – riaditeľ gymnázia, Dezider Kántor – hlavný notár, pplk. Ladislav Kirchner – zástupca veliteľa 17. pp, Rudolf Miss – opát – farár, Rudolf Peške – riaditeľ poštového úradu, Igor Pietor – riaditeľ banky, Jaroslav Poláček – riaditeľ obchodnej školy, JUDr. Štefan Polyak – poslanec, pplk. Valerij Pozdíšek – veliteľ posádky Trenčín, Jozef Reihel – starosta mesta Trenčín, Cyril Svoboda – hlavný tajomník, Václav Špála – riaditeľ meštianskej školy.

V rokoch 1939 – 1945 sa trenčianski filatelisti schádzali v reštaurácií Fajka na Rozmarinovej ulici. V roku 1940 nastali zmeny vo vedení klubu. Za predsedu bol zvolený Dezider Rybár (1904 – 1971), a tajomník JUDr. Belo Pásztor. Členmi klubu v tomto roku boli aj mjr. gšt. L. Lavotka a študenti Tibor Jaššo a Ján Molčan. Na konci roka 1941 bol za predsedu klubu zvolený Štefan Markovič (1893 – 1947), mešťanosta mesta Trenčín.

Zmeny v spoločnosti sa odzrkadlili aj v živote členov klubu. Dňa 4. 3.1942 vydal Ústredný hospodársky úrad v Bratislave nariadenie č. 1117 – II / 1942 ako “Prísne dôverné” a “Veľmi súrne” vo veci zaistenia zbierok poštových známok a cenín Židov. Toto nariadenie postihlo všetkých židovských filatelistov na Slovensku medzi nimi aj filatelistov a zberateľov poštových známok v Trenčíne a jeho blízkeho okolia. Medzi ních patrili: Šára Rosenfeldová (1878 – 1942?), Karol Herz (1921 – 1942?), Dr. Július Stiglitz (1903 – 1942), Ing. Karol Pick, Alexius Fischer, Bernard Reis, MUDr. Ernest Bogner (1903 – 1942), Martin Izrael, Zoltán Bock, Pavol Velisch (1898 – 1942?), Móric Kramer (1884 – 1942?), Samuel Lazar, Armín Korner (1903 – 1942?), Armín Fuchs (1894 – 1943?), Samuel Weil, Aladár Scheibner (1903 – 1942?), Dezider Weis (1898 – 1944), Marcel Winter (1878 – 1944), Dr. Klement Fränkl (1902 – 1942?), Július Länder (1898 – 1942?), Karol Schlesinger (1890 – 1942). Väčšina z nich zahynula v rámci holokaustu v koncentračných táboroch. Ich filatelistické zbierky boli predané v dražbe v Bratislave v roku 1942.

Celoštátnej výstavy v Bratislave sa v roku 1942 so svojimi exponátmi zúčastnili aj členovia klubu. Medzi nimi bol aj vysokoškolský študent Vojtech Čelko (1916 – 1989), Karol Morgenstern (1895 – 1991) a jeho syn Karol Loesch ml. (pôvodné meno Morgenstern). V čestnom výbore výstavy boli Štefan Markovič a PhMr. Ján Halaša.

Dňa 7. 11. 1943 sa v Bratislave konalo valné zhromaždenie, na ktorom bol ustanovený Zväz slovenských filatelistických spolkov. Zasadania sa zúčastnil Štefan Markovič. Na zasadaní ZSFS v Bratislave bol 21. 3.1944 JUDr. Belo Pásztor zvolený za člena rady.Autor: nprap. v. v. Jozef Korený, 2015Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: