Jozef Korený
Autorské stránky


90. výročie I. slovenskej výstavy poštových známok v Trenčíne 1928 - 2018

Jozef Korený

Rok 2018 je významným rokom pre Slovákov a Čechov.Dňa 11.11.1918 skončila I. svetová vojna. Rozpadla sa Rakúsko - Uhorská monarchia a dňa 28.10.1918 bola v Prahe vyhlásená Česko - Slovenská republika.Rok 1928 sa niesol v oslavách 10. výročia vzniku Československej republiky, ktorá bola vyhlásená 28.10.1918 a ku ktorej sa prihlásili aj Slováci Martinskou deklaráciou z 30.10.1918 čo dokumentuje telegram Matúša Dulu odoslaný do Prahy. V roku 1928 dal o sebe vedieť v meste Trenčín aj Klub filatelistov, ktorý v meste začal svoju činnosť tak ako to oznámil " Hlásnik " Trenčanskych novín 8. mája 1925. Noviny z tohoto dňa majú na titulnej strane portrét prezidenta zakladateľa ČSR Tomáša Garique Masaryka. Autorom portrétu je Max Švabinský, ktorý sa v neskorších rokoch prejavil ako jeden z výborných tvorcov návrhov poštových známok osobností ako T.G.Masaryk, J.Fugner, a 20. výročie vydania prvých čs. známok Hradčany 19.12.1938. Tiež mnohé osobnosti ale aj známa emisia motýľov.Tento mladý klub mal vo svojich radoch niekoľko dobrých organizátorov a tiež zberateľov a tvorcov na terajšiu dobu povedané " exponátov ". Výstava bola usporiadaná za spoluúčasti klubov filatelistov Bratislavy a Košíc pod záštitou Zväzu československých filatelistických spolkov v Prahe. Výstavu pripravil a realizoval organizačný výbor, ktorý riadil predseda klubu Karol Morgenstern / 1895 - 1966 /, členmi organizačného výboru boli Herman Fuchs 1894 - ?, kpt. Eduard Havrámek / 1895 - 1966 /, škpt. Jan Hort / 1896 - ? /, Oldrich Markhot / 1882 - 1961 /, Štefan Pavle / 1893 - ? /, škpt. Eugen Waschiczek / 1888 - ? /, Dezider Weiss / 1898 - 1942 ? /, Marcel Winter / 1878 - 1944 /. Výstava sa uskutočnila vo veľkej Dvorane horela Tatra, dnes Elizabeth v dňoch 27.5. - 3.6.1928. Tu bolo aj sídlo organizačného výboru. Na výstave sa prezentovalo 110 exponátov s medzinárodnou účasťou. / V tom čase nebolo kritérium pre účasť na súťažnej výstave 5 výstavných plôch t.j. 80 výstavných listov F A 4, ako je to dnes. / Českí vystavovatelia predstavili 51 exponátov, Slováci 33 a 26 exponátov bolo zo zahraničia. Výstavy sa zúčastnili aj mladí filatelisti ktorí predstavili 6 exponátov. Traja z Trenčína, jeden z Moravy a dvaja z Čiech. K výstave bol vydaný trojjazyčný výstavný katalóg, ktorý mal okrem inzertnej časti viac ako 52 strán.Tlač Knihtlačiareň Grafia Trenčín. Pre vystavovateľov bola vyhotovená medaila podľa návrhu trenčianskeho študenta Karola Arvaya, ktorú výtvarne dotvoril medailér Antonín Hám. Medailu vyhotovila mincovňa v Kremnici. Pošta Trenčín tu mala svoj priečinok poštového úradu kde používala príležitostnú pečiatku. Vo farbe červenej čo pripomínalo 10. výročie vzniku ČSR a vo farbe čiernej. Tiež bol používaný kašet o rozmeroch 32 x 53 mm vo farbe červenej a čiernej s dvojjazyčným textom I. Slovenská výstava poštových známok 27.V. - 3.VI.1928 a I. Slowakische Briefmarken - Ausstellung Trenčin, ČSR. Medzi podujatie patrila aj prvá aukcia poštových známok na Slovensku ktorú pripravila a realizovala fy. E. Přehnálek z Brna v dňoch 2.- 3.6.1928. Garantom / dnešný gestor / výstavy bol Ladislav Mednyanský / 1872 - 1941 / posledný trenčiansky župan /. Sudcovský zbor / dnešná porotota alebo jury / bola zložená: Piati členovia z Čiech, štyria zo Slovenska škpt.Robert Friedl, JUDr. Viktor Weinert obaja z Bratislavy, Jozef Paulíček z Košíc a Ladislav Mednyanský z Medného a štyria z Rakúska. Záštitu nad výstavou prevzal Zväz čs. filatelistických spolkov v Prahe, Čestným predsedom bol dr. Ing.J.Peters, predseda Zväzu čs. filatelistických spolkov. Čestný výbor tvorilo 45 osobností z ČSRa z cudziny. Boli v ňom medzi inými JUDr. Dezider Arnsten - pravotár, prof.Jozef Branecký - rektor piaristov, prof.J.Bomisch - predseda Zväzu nemeckých filatelistov v ČSR, JUDr.Eduard Galvánek - okresný náčelník, JUDr. Pavel Gonczi - policajný referent, prof. J.Jendrašák - riaditeľ gymnázia, Dezider Kántor - hlavný notár, pplk. L. Kirchner - zástupca veliteľa 17.pp, Rudolf Miss - opát - farár, Rudolf Peške - riaditeľ poštového úradu, Igor Pietor - riaditeľ banky, JUDr. Gejza Pereszlényi - pravotár, Jaroslav Poláček - riaditeľ školy, JUDr. Štefan Polyak - poslanec, pplk. Valerián Pozdíšek - veliteľ posádky Trenčín, Robert Randa - predseda Viedenskej známkovej burzy, Jozef Reihel - starosta mesta Trenčín, Cyril Svoboda - hlavný tajomník, Václav Špála - riaditeľ Meštianskej školy, JUDr. Viktor Weinert - vydavateľ a redaktor filatelistického časopisu DONAU POST z Bratislavy a Ján Zeman - farár ev.cirkvi A.V.a poslanec.V programe výstavy okrem prehliadky filatelistických exponátov boli odborné prednášky,z oblasti filatelie, výmenná burza, zasadanie jury a porady. Na tejto výstave predstavili trenčania svoje exponáty: Valéria Čevelová rod. Stiglitzová / 1901 - 1958 / - exponát Sársko. Bola prvou slovenskou vystavovateľkou a námetovou zberateľkou témy " Kôň ". Herman Fuchs / 1894 - ? / - Luxembursko, kpt.Eduard Havránek / 1895 - 1966 / - špecializovaná zbierka ČSR so zameraním na pretlače SO plebiscitného územia, škpt.Jan Hort / 1896 - ? / - špecializovaná zbierka štvôr blokov s trenčianskou chybotlačou 40 / 200 " DOPLATIŤ / a Alegória Hospodárstvo a veda, J.Humplík - Nemecké Rakúsko, Karol Morgenstern / 1895 - 1966 / - Švédsko, Bavorsko, Belgicko, Gibraltar, Malta, Holandsko, Turecko, Sicília, Nemecké kolónie,Dezider Singer / 1894 - ? / - špecializovaná zbierka Rakúska, Dezider Weiss / 1898 - 1942 ? / - Rusko, Marcel Winter / 1878 - 1944 / - špecializovaná zbierka ČSR Hradčany s uhorskými pečiatkami, T.G.M, krajinky a trenčianska chybotlač 40 / 200 DOPLATIŤ, Štefan Pavle / 1893 - ? / - Švajčiarsko. V kategórii mládeže do 20 rokov vystavovali Oldrich Markhot - Maďarsko, Rakúsko a Perzia, Eugen Waschiczek ČSR a Pavel Winter / 1912 - ? / - ČSR, Bosna, Rakúsko a Rakúska poľná pošta.Na tejto prvej slovenskej filatelistickej " exhibícií " sa prezentovali svojimi exponátmi aj ďalší vystavovatelia zo Slovenska. Ľudevít Rosenzweig z Priedmiera, ktorý vystavil exponáty Chybotlač a Mapa zo známok, Rudolf Jarábek z Bratislavy mal ukážku zbierky Rakúska a Uhorska, pečiatky Rakúska - Uhorska, malé indické štáty a skúšobné tlače rôzných krajín, Ing. Klement Ptáčovský z Bratislavy vystavil starú Európu, Uhorsko 1900 - 1919, pečiatky lodnej pošty Uhorska, Ladislav Rosenzweig z Predmiera vystavil ukážky zo zbierok Uhorska a Talianska, MUDr. Alexander Altmann z Kremnice vystavil výplatné a novinové známky Uhorska v rôznych blokoch, skušobné tlače Maďarska z roku 1918 a novotlače z roku 1885, Dr.Eugen Deil z Komárna vystavil Uhorsko - vydania z rokov 1871 - 1899, Eugen Medvecký zo Žiliny vystavil Uhorsko, Dionýz Németh z Bolešova vystavil Uhorsko a Dr. Jozef Kohedyi z Bratislavy vystavil celiny svetovej vojny. Na výstave sa svojimi exponátmi prezentovali vystavovatelia z Prahy, Brna, Ostravy, Kroměříže, Přerova, Šanova,u Nového Jičína, Konigswaldu u Šluknova, Jablonce, Přívozu, Nového Jičína, Haidy / Bor u České Lípy /, Hraníc, Uherského Hradiště, Tynce nad Labem a z Loun. Z cudziny boli vystavovatelia z miest Lipsko, Varšava, Zihlschlacht / Švajčiarsko /, Viedeň, Gdaňsk, Frankfurt nad Odrou, Dijon / Francúzsko /, Berlín, Gorlitz / Glivice /, Drážďany, Neukolln, Breda / Holandsko / a Freiberg. Mimo súťaž vystavoval Ladislav Mednyanský / 1871 - 1941 / - Rakúsko - Uhorsko. Exponáty boli nainštalované v dvojitých pyramídach v dĺžke 14,5 m a v jednoduchých pyramídach v dĺžke 30 m a v štyroch vitrínach. Vedúcim technického odboru bol Antonín Krebs z Nového Jičína. Vystavovatelia z Trenčína a ďalších miest obdržali k výstavnej medaili aj čestné ceny.Zlatú medailu získal Karol Morgenstern, Marcel Winter obdržal strieborný veniec - cena predsedu Organizačného výboru výstavy a predsedu klubu, škpt. Jan Hort obdržal album, Valéria Čevelová získala sklenený kalich a mladí filatelisti Pavel Winter, Aladar Marhot a Eugen Waschiczek obdržali bronzové medaile. Bronzové medaile obdržali Štefan Pavle, Dezider Weiss, Dezider Singer a Herman Fuchs. Dyonis Németh z Bolešova obdržal kalich, Eugen Medvecký zo Žiliny získal čestnú cenu, a MUDr. A. Altmann z Kremnice obdržal obraz mesta Trenčín. I. slovenská filatelistická výstava v Trenčíne v roku 1928 sa stala odrazovým môstikom poriadania filatelistických výstav na Slovensku v následujúcich desaťročiach až po súčasnosť.

Pramene:
1. Katalóg 1. Slovenskej výstavy poštových známok v Trenčíne v roku 1928
2.Korený, Jozef:85.výročie založenia Klubu filatelistov v Trenčíne 1925 - 2010
In: Katalóg Propagačnej filatelistickej výstavy LAUGARICIO 2010 str. 10 - 11
3.Korený, Jozef : 70. rokov filatelistických výstav v Trenčíne
In: Katalóg Krajskej filatelistickej výstavy poštových známok LAUGARICIO - 98 str. 92 - 96Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: